Tolna Megyei Népújság, 1963. március (13. évfolyam, 50-76. szám)

1963-03-01 / 50. szám

2 “TOLNA MFC,YET NÉPŰJSAG 1963. március 1. Tervrajzok a zsűri előtt — Megfelelő az acélszerkezet? — 150 személyes lesz a kultúr- ház, úgy vélem,, hogy legbizton­ságosabb ez a megoldás. Az építészek vitatkoznak, a Megyei Tanács, a beruházó intéz­mény, a kivitelező vállalatok képviselői és a szekszárdi Ter­vező Iroda munkatársai zsűrit alkotnak most. Az elmúlt év je­lentősebb tervrajzait vizsgálják. A szekszárdi tervezőmérnökök között évek óta érdekes verseny folyik, Munkáikkal pályázhatnak a házon belül' indított vetélke­dés díjaira. A minőségi verseny során nyolc díjat osztanak ki. Az első helyezett jutalma kétezer- háromszáz forint, de a legkisebb díj is hatszáz forint. Tavaly kö­zel négyszáz létesítmény tervéi készítették el a szekszárdi Ter­vező Irodában. A pályázók két- két munkájukkal szerepelnek. A szedresi művelődési ház terv­rajza tetszik. Érdekes a homlok­zati megoldása, esztétikai, mű­szaki szempontból egyaránt síké* rültnek ítéli a zsűri. Link Péter építészmérnök munkája. A pályá­zatra jónéhány tervmunka érke­zett, a zsűrizés két napot vesz igénybe. Az eredményhirdetésre kerül sor. A tervezők között másik vetél­kedés is folyik, az úgynevezett „pontossági” verseny. Erre azok a munkatársak nevezhettek be, akiknek sikerült a vállalt határ­időnél korábban elkészíteni ai egyes létesítmények" tervéit, vagy megfelelő körültekintő munkával takarékosabb költségvetést meg­állapítani a tervek kivitelezésé­hez. A pontossági" verseny helye­zéseit mát eldöntötték. A pon­tossági verseny - első díjat. Link Péter nyerte, akit a közönség több szekszárdi lakóház tervezése révén ismer. Második lett Váczi Imre építészmérnök, akinek leg­utóbbi nevezetesebb munkája a szekszárdi kórház kétezer adagos konyhájának és éttermének ter­vezése volt. Harmadik helyezeti: Lőrinczi Gyula mérnök, aki a bölcskei szélesvásznú mozit is tervezte. (— ki) Görögszínház — avagy a kulturos is ember Tanya Tamás elégedetten dör- vonta a szemöldökét, emlékei kö- zsölte össze tenyerét, amikor le-1 zött kutatott. „Akárcsak a múlt­tette a telefonkagylót. Szinte ma- kori darabé — villant az eszébe ga előtt látta a következő érté- j — igaz, hogy akkor a szekrény a kelés szónokát, aki az ő kis köz- másik oldalon állt.” Aztán meg- ségük művelődési házát fogja kö- nyugtatta magát: „Úgy látszik, a vetendő példaként emlegetni,1 szerző nem könnyen szabadul amikor a változatos műsorössze­állításról esik majd szó. Épp az előbb fejezte be a tele­fonbeszélgetést a Városi Színház igazgatójával, aki mégegyszer biztosította őt, hogy ma estére hozzájuk érkezik az együttes és előadják Vidor Vilmos új darab­ját, az öszvéres szekeret. Tanya Tamás egy pillanatra ar­ra gondolt, hogy milyen termé­keny író is. ez a Vidor Vilmos, hiszen alig két hete játszottak itt egy másik darabját, aminek „Gyűlölködésből házasság” volt a címe. Ez újabb kellemes gondo­latokat ébresztett benne, hiszen az előző darabnak nagy sikere volt, minden jegyet eladtak arra az előadásra. Este érdeklődők zsibongásával telt meg az előcsarnok, majd a nézőközönség elfoglalta a széke­ket. Kigyulladtak a reflektorok és Tanya Tamás ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy részese le­gyen a sikernek. Hunyorgó sze­mekkel lépett a függöny elé, s rövid bevezetőben köszöntötte a Városi Színház együttesét. Az ud­variasságból felcsattanó tapsot vastapsnak érezte, ami neki szólt, neki, a szervezőnek, Tanya Ta­másnak. A függöny felgördült. A nézők többsége ismerősnek vélte a dísz­leteket. Tanya Tamás is össze­meg az azonos expozícióktól”. Nyugtalankodni csak akkor kezdett, amikor a közönség is több ízben felszisszent, mert a dialógusok is szinte szóról szóra egyeztek a múltkori darab pár­beszédeivel. Az első felvonás után már nem lehetett feltartóztatni a botrányt. Nyilvánvalóvá vált, hogy a darab egészen apró módosítással egy, és' ugyanaz a múltkorival, csak a cí­me más. ■Tanya Tamás -bezárkózott az irodájába és dühösen gondolt a türelmetlen közönségre, nagy ré­szük már a ruhatár felé tolako­dott. „Bezzeg a görögszínházak — jutott eszébe egy régen olvasott tanulmány — akkor a derék athéniek egymásután többször is megnéztek egy-egy Sophokles, vagy Aristophanes darabot, csak azért, hogy összehasonlítsák a különböző együttesek, felkészült­ségét. Tessék, itt a lehetőség, hogy az Országjáró Színház meg a Vá­rosi Színház előadását összeha­sonlítsák a nézők. De ma az em­berek türelmetlenek.” Maga is sovány vigasznak érez­te az eszmefuttatást és arra gon­dolt, hogy többen ma este őt át­kozzák. Szörnyű gyanú ébredt benne: „Én, Tanya Tamás kul- lúros is ember vagyok, ergo. té­vedhetek?!” M. M. Az aranybánya még sok kincset kínál (3) Hogy mindenkinek érieke legyen a gazdálkodás állandó tökéletesítése A mezőgazdasági nagyüzemben egyre inkább kifejlődik a munka- megosztás. A két nagy szakmán: a növénytermesztésen és az állat­tenyésztésen belül a munkák évről évre differenciálódnak, új szakmák jelennek meg, amelye­ken kiegészítik, tökéletesebbé te­szik az alaptevékenységet. Ezen­kívül a nagyüzemben új üzem­ágak is jönnek létre, amelyek természetes velejárói a fejlődés­nek. Amikor a tez-tagok anyagi ösz­tönzésének kérdéseiről beszélge­tünk, feltétlenül figyelembe kell venni a munkamegosztásnak ezt az előrehaladó folyamatát. Kiktől lügg a terméshozam ? Kiktől függ az, hogy például a kukoricának milyen lesz egy adott esztendőben a terméshoza­ma? Azt hiszem, senki nem mondhatja erre, hogy csak azok­tól függ, akik megkapálják. Két­ségtelen, hogy a növényápolás minősége, mennyisége nagyjelen­tőségű, de nem egyetlen feltétel. A kukorica terméshozama függ a jó talajelőkészítéstől, a trágyá­zástól, a vetőmag minőségétől, a növényvédelemtől és még sok más tényezőtől is. Például attól is függ, hogy a vezetők időben biztosítanak-e fogatos-, vagy gépi kapákat, amelyek után lehet csak elvégezni a kézi növény- ápolást. Vagy az iparosokon is sok múlhat, akik kijavítják n munkagépeket, élesítik a kapá­kat, stb. Tehát a kukorica jó termés­hozama nagyon sok embertől, vagy mondhatjuk úgy is, hogy a tsz-en belül sokféle foglalkozású embertől függhet. Különböző rész­területeknek kell jól együtt dol- gozniok, ezek munkáját kell jól megszervezni, összehangolni ah­hoz, hogy eredményes legyen a kukoricatermelés. S ezt, amit itt a kukoricáról elmondottunk, el­mondhatjuk úgyszólván minden növényről, de az állattenyésztés bármely részterületéről is. Kik kapják a prémiumot? A kukorica példájánál marad­va az eddigi gyakorlat szerint legtöbb termelőszövetkezetünkben csak a kézi munkát végzőket premizáltuk. Pedig helyes lenne mindazokat érdekeltté tenni anya­gilag a kukorica terméshozamai­nak fokozásában, akinek közük van a kukorica termeléséhez. Tehát a tratorosokat fogatoso- kat, iparosokat, növényvédőket és a vezetőket is. Nem is olyan egyszerű tehát megtalálni, kialakítani az anyagi érdekeltség elvének helyes alkal­mazási formáit. Éppen ezért ál­líthatjuk, hogy nincs olyan ter­melőszövetkezet megyénkben, amely elmondhatná, hogy nála az anyagi érdekeltség elvének alkalmazásában minden rendben van, nincs semmi tökéletesíteni való. Ezért most, hogy vége var, a zárszámadásoknak, vége felé közeledik a tervkészítés és a tél elhúzódása ad még időt — helyes minden tsz-ben gondolkodni azon, hogyan lehetne tökéletesí­teni az anyagi ösztönzők rend­szerét. , . Persze nem gondolunk arra, hogy az a tsz, amelyben vala­milyen munkadíjazási, vagy pre­mizálási forma jól bevált, most megváltoztassa módszereit. Ez helytelen lenne, bonyodalmakat okozna, mert a tagoknak új mód­szereket kellene megszokni. Arra azonban gondolunk, hogy minden tsz tökéletesítse, terjessze ki 'szé­lesebb körre, hozza összhangba a gazdálkodás különböző terü­leteivel az anyagi ösztönzés mód­szereit Gondoljunk a mostoha területekre is Arra gondolunk elsősorban, hogy az eddig mostohán kezelt területekkel: a vezetők, a trak­torosok. egyéb gépi munkát vég­zők, a fogatosok, szállítók, ipa­rosok anyagi érdekeltségének a kérdésével itt többet kellene fog­lalkoznunk. Kész, mindenütt érvényes re­cepteket itt sem adhatunk. Alap­elv itt is az, hogy az anyagi ösz­tönzésnek, a termelés emelkedé­sére, a jövedelmezőség és az árutermelés fokozására kell hat­nia. Továbbá figyelembe kell venni az üzem adottságait és csak a tagsággal egyetértésben szabad kialakítani az anyagi ösz­tönzés módszereit.. A Földművelésügyi Miniszté­rium idén is jól bevált tapasz­talatok alapján számos javaslatot 'küldött' a te'fmel'ő's^ovetké^étek- nek. Ezeket a javaslatokat tanul­mányozzuk át és bátran módosít­sunk rajtuk, attól függően, ahogy azt a tsz helyi sajátosságai meg­kívánják. Mit javasolunk? Néhány gondolatot azért fel­vetnénk, hogy ezzel is segítségére legyünk termelőszövetkezeteink­nek. Szórványosan ugyanis, né­hány tsz már próbálkozott a traktorosok, fogatosok, szállítók, iparosok és vezetők premizálá­sával. A traktorosok, fogatosok. szál­lítók, iparosok munkáját vagy célprémiummal szokták ösztönöz­ni, vagy annak a területnek a gazdasági eredményeiben teszik őket érdekeltté, ahol dolgoznak. A célprémiumot általában va­lamilyen munkának bizonyos ▼vvywT ▼ w wrvYYyywt v ▼▼ w v I»’>i ^ yyyrs>Y v m v yvv y v v v -v w v v v y v > w v Van ennek a problémának egy másik oldala is, a szülők felöli rész. Még csak véletlenül sem mondják az apára, vagy az anyá­ra, hogy ellenségei, károkozói a falu, Aparhant tanács- It M *1 r • r • ra késztetik. Kár lenne Marika házának faláról kis tábla /§fW fV J wyt Tt fi >71 Iff ITJ előtt becsapni a gimnázium ka­ötlik a látogató szemébe. W púját, csak azért> mert a S2Ülei Arról tudósít, hogy 1959 tava- most még templomba járnak. Mi­szán szocialista község lett. Aka- rásból szárnyra kelt egy híresz- nuárban töröltették a hittanosok kor, kitől tanuljon ateizmust, ha ratlanul is kérdez az utazó: itt telés, ami szerint az az iskolás, névsorából. A Heidecker lány nem ’ engedjük, hogy tanuljon, már szocialista módon is élnek az aki hittanra jár, nem mehet gim- azonban továbbra is hallgatta a művelődjön, emberek? És aztán rájön, csak náziumba. Nem késett a másik hittant. Szívesen, vagy nem? Ezt ilyen formában gazdálkodnak, oldal válasza sem. Erről azt ál- maga sem tudná még eldönteni, meglehetősen messze járnak még lították: aki jól tanul, mehet kö- inert egy 13—14 éves gyerek alig- ahhoz, hogy a szocialista életei- zépiskolába, mert a felvételeknél ha képes még meghatározni vi- velcet a gyakorlatban is megváló- az az egyedüli döntő érv, melyik lágnézeti álláspontját, sítsák, Különösképpen, ami néze- gyerek milyen bizonyítványt tud A Fauszt kislány esetében nem lennének rendszerünknek. Pedig teile egy részét illeti. Templomo- felmutatni az általánosban. volt vita. Heidecker Marika ügyé- a faluban mindenki ismer min­sok az aparhantiak közül sokan, ben azonban annál inkább. A vé- denkit jó és rossz oldaláról, egy­s gyakran önmagukkal viaskodva A kérdés körül felkeveredett lemények megoszlottak. Az egyik aránt. Nos, a szülők voksoltak, próbálnak különbséget tenni régi vita, de az is lehet, hogy más tábor — szerencsére, ez volt a Heidecker Jánosnak 585 munka­szokás és új meggyőződés között, okok miatt, a faluból csak két kisebb — azt mondta: Nem me- egysége volt a termelőszövetke- S néha egészen furcsa paradoxo- gyerek jelentkezett gimnáziumba, hét gimnáziumba, mert •hittanra zetben. Ez a szám azon túl, hogy nokat produkál ez a változó élet. Mindkettő lány. Az egyik, Fauszt jár. A másik, — a tisztábban látó szépen keresett, arra is bizonyí- Mert lehet, hogy valaki meggyő- Erzsébet kitűnő, a másik, Heide- többség — viszont nagyon helye- ték: egyetért azzal, ami ma Apar- ződéses híve a termelőszövetke- cker Marika jeles tanuló. Ilyen sen így érvelt: menjen csak gim- hanton történik, becsületes, rendes zetnek, s közben vasárnaponként tekintetben tehát semmi akadá- náziumba a kislány, mert ugyan, dolgozó ember. Ha pedig így van, eljár misére, és a gyerekét is be- lya sem látszik annak, hogy gim- ki követelheti meg tőle, hogy feltétlenül fel kell venni annak íratja hittanra. náziumba menjenek. Igen ám, de már most, a nyolcadik általános- idején Marikát a gimnáziumba, Az utóbbi helyzet aztán még a hittan... Ezen a problémán töb- ban birtokában legyen mindazon még akkor is, ha most hittanra furcsább dolgokat eredményez, bek nézete összecsapott. A Fauszt ismereteknek, amelyek a felnőt ■ jár... A közelmúltban ismeretlen for- kislányt jobb belátásból már ja- leket a vallástól való elfordulás- Sz. I. > I időre történő elvégzéséért adják. Például bizonyos mennyiségű termény meghatározott ideire tör­ténő elszalütásáért. A gépi, vagy fogatos kapálás meghatározott időre való befejezéséért, az ara­tás normáinak túlteljesítéséért szoktak célprémiumot megálla­pítani. Gépeket és fogatokat is beosztanak egyes növénytermelési brigádokhoz. Ebben az esetben a traktorost és a fogatost úgy ju­talmazzák, mint a növénytermesz­tési brigád tagjait, például azok prémiumának átlagát adják ne­kik'. Mindkét módszer hatásos le­het, ha jól alkalmazzák, azonban a célprémium különös mozgósító erejét itt jól ki lehetne hasz­nálni. Megyénkben, de az or­szágban is, csak néha alkalmaz­zák termelőszövetkezeteink a célprémiumot. A Szovjetunió kol­hozaiban az utóbbi években nagymértékben elterjedt a cél­premizálás és nagyon hatásosnak bizonyult. Persze fontos ebben az esetben a cél jó megválasz­tása, a célkitűzések reális volta, és az, hogy a célfeladat teljesítése, annak díjazása szervesen beleil­leszkedjék az üzem munkadíja­zása és premizálási rendszerébe, Fordítsunk nagyobb gondot a vezetők anyagi érdekeltségére A tsz-vezetők szerepe ma már minden tsz-tag előtt világos: jó munkájuk nélkül nem boldogul­hat a mezőgazdasági nagyüzem. Elengedhetetlen, hogy a tsz-veze- tőket az eddiginél jobban tegyük anyagilag is érdekeltté munkájuk végzésében. Eddig nagy általánosságban a földterület nagysága, az állat­állomány száma és kismértékben a pénzforgalom határozta meg az elnök jövedelmét. Az elnök jö­vedelmének egy bizonyos száza­lékát kapták meg a tsz többi ve­zetői. az elnökhelyettes, főköny­velő, agronómusok. üzemegység­vezetők... Ez a javadalmazási módszer sablonos, idejétmúlt és sok esetben szembe került a ta­gok premizálási rendszerével. Helyesebb a tsz-vezetők jöve­delmét — természetesen az üzem­nagyságot, szakképzettséget, mun­kában eltöltött időt és más, ál­landóan ható tényezőt továbbra is figyelembe véve — az áru­termelés, a gazdálkodási eredmé­nyek és a tagok jövedelmének nagysága szerint megállapítani. Egyre inkább utat tör magá­nak az a szemlélet, hogy a tsz- vezetők jövedelmének nagyságát, az üzem, vagy üzemág jövedel­mezőségétől tegyék jobban füg­gővé. A jövedelmezőség komplex gazdasági mutató, sok mindent magában foglal, leginkább ki­fejezi a gazdálkodás színvonalát. Lehet azonban az eddigi munka­díjazási mód meghagyása mellett a tagokhoz hasonló módon is pre­mizálni a tsz-vezetőket. Amikor a tsz-vezetők anyagi ösztönzéséről beszélünk, akkor a brigádvezetőkre, a munkacsapat­vezetőkre is gondolunk, a terme, lés közvetlen parancsnokaira, akiknek anyagi érdekeltsége nél­külözhetetlen a gazdálkodás szín­vonalának emelésében. * Anélkül., hogy kész recepteket adtunk volna, gondolatokat igye­keztünk ébreszteni. A megjelent cikkek sok mindennel nem fog­lalkoztak. nem foghatták át az anyagi ösztönzés . gazdag, sok­oldalú problémáit. Bizonyosak vagyunk abban, hogy tsz-veze- tőink maguk is sokat foglalkoz- aak az anyagi ösztönzés kérdé­seivel. Tudják, hogy az anyagi érdekeltség elvének alkalmazása óriási tartalék, gazdag arany, bánya a gazdálkodás megjavítá­sában. Ez az aranybánya sok kincset kínál, amelynek kiakná­zása mindannyionk érdeke. Gyenis János

Next

/
Thumbnails
Contents