Tolna Megyei Népújság, 1963. január (13. évfolyam, 1-25. szám)

1963-01-03 / 1. szám

WTS PRÖIFTÍRJAI. EGYES üOfeTEKt M A'GYAQ.'S Z OCl A L IS Pa MUNKA:. PA 'V í '1 Gl. NI A MÍGYBi o! 7 O IT 5 Á G A • É S A ■ M,í G Y |) UNÁC.S lAP.’A Csütörtök 1963. január 3. XIil. évfolyam 1 Áz év első munkanapján Tegnap reggel hat órakor megszólaltak a gyárak szirénái, megkezdtük ötéves tervünk harmadik évét. Sikerekben gazdag ivet hagytunk magunk mögött. A megye ipari termelése meghaladta mült évben az 1961-es szintet, jelentősen bővült emellett áz ipari termékek választéka, javult a minőség is. Kedvezően alakult a ter­melékenység, Jó év után kezdjük az újat. Jó volt a múlt év, mert teljesítettük ötéves tervünkben előírtakat, és megalapoztuk az idei tervet; felkészülten anyagban, technikában, s nem utolsó sorban: sokat fejlődött munkásosztályunk, kész nagy feladatai megvalósítá­sára. Az újév első munkanapján több üzemből kértünk tájékozta­tást, hogyan kezdték, mit adtak az év első napján. A válaszok megnyugtatók: valamennyi üzemben teljes kapacitással dolgoztak a gépek, a munkások az ünnepek után elfoglalták helyüket, s meg­kezdődött az 1963-as év... Húszezer méter szövet Elsőnek a Pamutszövőipari Vállalat tolnai üzemének műsza­ki igazgatójától kértünk tájékoz­tatót. — Semmi , akadálya nincs, s nem is volt annak, hogy folytas­suk, amit 1962 december 30-án abbahagytunk. Sikeresen teljesí­tettük múlt évi tervünket, s ma reggel hat órakor az első műszak már megkezdte éves tervünk tel­jesítését. A műszakok — mind a három — a szokásos módon ké­szült az új év re, különleges intéz­kedésije nem volt szükség, hisz megszokták már a dolgozók, hogy jól, s eredményesen csak úgy Le­het dolgozni, ha a munkához elő­készítünk mindent. — Az év első munkanapján kö­zel . húszezer méter textíliát szőt­tek munkásnőink. Az első napi termelés hetven százaléka — csakúgy, mint az éves tervben — exportra kerül. Kitűnő minőségű árut küldünk az idén is a hazai és főleg a külföldi piacokra. Az év első munkanapján mű- szalakezdéskor a szokásos évi jó­kívánságok elmondására összejöt­töt a gyár vezetői, művezetők, műszaki dolgozók, és a „Boldog újévet kívánok" köszöntés mellé — mint már ez a gyárban szokás — röviden megbeszélték az 1963. év programját. A gyár vezetői előtt már ismert az idei program, s megkezdték- a munkások ennek megvalósítását. Négy munkahelyen dolgosnak as építők — Felkészültünk a télre, mun­kahelyeinket téliesítettük, hogy minél több munkást foglalkoztat­hassunk egész évben. Munkásaink többsége vidéki, most a clélelőui órákban érkeznek, s eljön a dé­lután mire munkába állnak. Hiá­ba, ilyen az építőipar — kaptuk a választ kérdésünkre a Komlói Állami Építőipari Vállalat hár­mas építésvezetőségén. Az ünnepek alatt, a korábban fűtött munkahelyek annyira ki­hűltek. hogy egésznapos tüzelés után lehet csak munkára alkal­massá tenni az építkezéseket. En­nek ellenére, a délutáni órákban már négy jelentős munkahelyen dolgoztak az építőmunkások. A műszergyár. a szőlőkombinát. az ötvenlakásos bérház, és a FÜSZÉRT raktárnál megkezdő­dött a munka. A tizenötmillióhól negyvenezer Szabó László, a Simontornyai Vegyesipari Vállalat műszaki ve­zetője jelentkezett tegnap a dél­utáni órákban, s közölte, jól in­dult vállalatuknál a munka. — Kora reggel a részlegveze­tőkkel megbeszéltük a legsürgő­sebb feladatokat, de ezzel egyidő- ben már megkezdődött a műhe­lyekben a terv megvalósítása. Az év első műszakján a tizenötmil­liós éves tervünkből több mint negyvenezer forint értékű árut elkészítettünk. — Többek között készítettünk lő kitűnő minőségű női bundát, több mint háromszáz lepedőt, és ötvten munkaruhát. A vállalat fa­ipari részlegében pedig szolgál­tató munkát végeztek munká­saink. — 1963-as feladatunk jelentősen nagyobb, mint a múlt évben volt. De ehhez mérten végezzük el a felkészülést, jól telt az első nap. Bízunk abban, hogy az év többi napján is tervszerűen tudunk dol­gozni, teljesíteni tudjuk idén is tervünket. Ezerkétszáznegyvenhárom hektoliter tej Az év első munkanapja ország­szerte szerda volt, a tejiparban azonban az ünnepnapok nem sok­ban különböznek a »közönséges« munkanapoktól. A tehenek vasár­nap is. karácsonykor is, újévkor is tejelnek, a tejet tehát minden nap át kell venni, lekezelni, be­szállítani, feldolgozni. A tejipar dolgozói tehát munkanapot tar­tottak az új esztendő első napján is. Már kora hajnalban meg­indultak a tejszállító autók, áz üzemekben tisztára mosott helyi­ségek, gépek, berendezések vár­ták a tejet, hogy az üzemek mun­kásai abból vajat, sajtot készít­senek. Egyedül a kiszállítás és a ter­melés operatív irányításához nem a legszorosabban kapcsolódó ad­minisztratív munka szünetelt ja­nuár elsején. A vállalat dolgozói­nak mintegy 80 százaléka — több mint négyszáz fő — »talpon volt«. Az év első napján 124 337 liter tejet szállítottak be és dolgoztak fel a megye öt tejipari üzemében. Ez a mennyiség mintegy öt-tíz­ezer literrel alacsonyabb, mint az elmúlt hetek napi átlaga volt. de több annál, amit általában va­sárnap be szoktak szállítani az üzemekbe. Az év első negyedé­ben naponta átlagosan száz­harmincezer liter tejet kell be­szállítani és feldolgozni a megye tejipari üzemeinek a tavalyihoz képest 7.5 százalékkal felemelt idei terve szerint. Az eddigi jelek azt. mutatják, hogy ez sikerülni fog, mini ahogy a múlt évi tervét is 1,2 százalékkal teljesíietle a vállalat. Zavartalan indulás a Bonyhádi Cipőgyá rban December 30-án, tehát az ó- esztendő utolsó munkanapján, ké­szült el az 1962. évi egymiüiomo- dik pár cipő a Bonyhádi Cipő­gyár, aljaüzemében, a gyár ezzel teljesítette az 1982. évi termelési tervet. Az -egymillió pár cipőből több mint háromszázezer készült exportra, a Szovjetunió és a Né­met Demokratjkus Köztársaság részéig', te, , A gyártott cSpöhnek száza­léka volt első osztályú minőségű. Az idei terv a tavalyinál jóval nagyobb követelményeket állít a gyár dolgozói elé. bár mennyi­ségileg — párszámban — nem emelkedik a termelés, de jelentős eltolódás következik be a na­gyobb munkaigényességű, jobb minőségű, tartósabb cipők javára. Az új esztendő megnövekedett feladataira azonban alaposan fel­készültek a gyárban. Ennek kö­szönhető, hogy zökkenőmentes volt a tegnapi indulás, a szokáé sos hétfői munkakezdéstől csak annyiban különbözött, hogy a dolgozók boldog új esztendőt kí­vántak egymásnak. Csak a fűtők jöttek be korábban, hogy reggel hatkor meleg munkahely fogadja a dolgozókat, be lehessen indítani a vasárnap este leállt futó­szalagokat. Iláromssás női frizura — Igen, az új évben is szépek akarnak lenni a nők. Úgy látszik az ünnepek alatt sokan tönkre­tették frizurájukat, mert ma is elég sok munkánk van — adja a választ kérdésünkre Hussy Károly, a szekszárdi fodrászszö­vetkezet elnöke. — Az év első napján három­száz fejet teszünk csinossá. Per­sze érthető, hogy vendégeink sietnek magukat ismét széppé tenni, az pedig már a mi dol­gunk, hogy vágyuk, ízlésük meg­valósuljon. Csakúgy mint- a múlt évben, az idén is vendégeink leg­kényesebb ízlését is kielégítjük. Gondoltunk azonban arra is, hogy a falu szépülni vágyó asszonyai se maradjanak el a várostól, idei tervünkben további hálózatbővítés szerepel, üzleteket helyezünk olyan községekbe, ahol eddig nem működött női és férfifodrász. — Régi tervünk valósul meg az idén, amikor egy — még pontosan nem meghatározott — új szolgáltatási ággal lépünk a szekszárdi közönség elé. Bejárónő szolgálatot szervezünk, az év első munkanapján például mi ezzel a szervező munkával foglalkoztunk. világ népei energikus erőfeszítéseket várnak64 Hruscsov és Brezsnyev újévi üzenetváltása Kennedyvel és Macmillannel Az Izvesztyija kedd esti számá­ban közli azokat az újévi üze­neteket, amelyeket Hruscsov szovjet kormányfő és Brezsnyev, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének elnöke váltott Kennedy amerikai elnökkel. A szovjet vezető államférfiak távirata kifejti, hogy 1962-ben Olyan ■ eseményekre került sor, amelyeknek végzetes fejleményeit azért sikerült elkerülni, mert a felek józanul kezeltél! a kérdé­seket, és a kompromisszumok útjára léplek. — Most a világ népei energikus erőfeszítéseket várnak tőlünk annak érdekében, hogy megol­dódjanak azok a halaszthatatlan problémák, amelyek új válságok kirobbanásával fenyegetnek, to­vábbá annak érdekében, hogy tartósan biztosítva legyenek a I békés élet és az alkotó munka | feltételei — írja a továbbiakban ■ Hruscsov és Brezsnyev. I A szovjet vezető államférfiak í annak az óhajuknak, adnak ki- jío'e ést, hogy az új év során | javuljanak meg országaink kap- • -(»«ta: cs történjenek együttes étöjfefcritísek a nemzetközi hely­re!. határozott megjavítására az egész emberiség érdekében. . Kennedy amerikái elnök Hrus- C'ovhoz és Brezsnyevhez intézett újévi üzenetében a következőket írja: — Az amerikai nép attól a hő óhajtól eltelve né2»«a most bekö­szöntő új év elébe, hogy haladás történjék á béke ügyében. Ré­szünkről biztosíthatom Önöket, hogy nem fogunk elszalasztani egyel len lehetőséget sem az egyetemes béke és az összes né-. | pék kölcsönös megértésének elő« i mozdítására. j Az Izvesztyija kedd esti száma I közli Hruscsov szovjet és Mac­millan angol kormányfő újévi üzenetváltásának szövegét is. Hruscsov üzenetében kifejezi azt a reményét, hogy az új év során tovább fejlődnek az angol-szov- je: kapcsolatok országaink népei, a világ békéje javára. — A Karib-ténger térségében nemrég lezajlott válság . leküz­dése igazolja — mutat rá Hrus­csov —, hogy még a legélesebb problémát is meg lehet oldani békésen, ha az érdekelt felek jóakaratot tanúsítanak. Szeretném remélni, hogy Nagy-Britannia kormánya a szovjet kormányhoz hasonlóan erőfeszítéseket fog ten­ni, hogy megtaláljuk a megoldást az általános és teljes leszerelés valamint a német békerendezés égető problémáira — írja Hrus­csov. Macmillan válaszában hang­súlyozza. Nagy-Britannia kormá­nya, mindén erejével arra törek­szik, hogy megtaláljuk a megoi- c.iá.-» tárgyalások útján azokra a nehéz pi oblémákra, amelyeknek tisztázásától a világ békéje függ. Az üzenet rámutat arra, hogy Nrgy-Briiannia kormánya to­vábbra is törekedni fog a genfi leszerelési tárgyalások eredmé­nyes kimenetelére és a nulüeá- ris fegyverkísérletek megszünte- j tésére vonatkozó hathatós egyez­mény megkötésére. Továbbra is keresni fogja a német kérdés békés rendezését. Macmillan osztja Hruscsov azon reményét, hogy az új évben a Szovjetunió és Nagy-Britannia kapcsolatai tovább fejlődnek. Szovjet és kínai vezetők újévi üzenetváltása Moszkva (MTI). Nyikita Hrus­csov és Léonyid Brezsnyev, illet­ve Mao Ce-tung, Liu Sao-csi, Csu Te és. Csou En-laj között újévi üzenetváltásra került sor. .A Szovjetunió vezetői megálla­pítják, hogy az 1962-es év »a béke és a szocializmus erőinek helyze­tét megerősítő év volt«, majd a következőket írják: »Méginkább nyilvánvalóvá vált, hogy a béke erőinek módjukban áll elhárí­tani a termonukleáris háborút, hogy a szocialista világrendszer egyre inkább a nemzetközi fej­lődés. a béke és a haladás irá­nyában meghatározó tényezővé válik.«. Az üzenet megállapítja, hogy a szovjet nép őszintén örül a test­véri kínai nép sikereinek. »Nem sajnáljuk erőfeszítéseinket — ír­ják a szovjet vezetők —, hogy a Szovjetunió és a Kínai Nép-_ köztársaság közötti testvéri barát* ság népeink javára, a szocialista világrendszer javára erősödjék és fejlődjék«. A Kínai Népköztársaság veze­tőinek üzenete megállapít,jaj »Pártjaink és országaink össze* forrottsága gyökeres érdeke Kína és a Szovjetunió népeinek, a szo­cialista tábor valamennyi or­szága és az egész világ népeinek. A kínai nép a jövőben, mint a múltban is — jegyzik meg a Kí­nai Népköztársaság vezetői —j minden erejét Kína és a Szovjet, unió népei egybeforrottságának erősítésére, a szocialista tábornak a nemzetközi kommunista moz­galomnak, a marxizmus—leninia- mus és a proletarinternacionaliz- mus alapján való egybeforrott- sága erősítésére fogja fordítani«. »A kínai nép határtalanul örül a szovjet nép sikereinek« — hang­zik az üzenet. Csou En-laj fogadása Subandrio tiszteletére Peking (TASZSZ). Csou En-laj, a Kínai Népköztársaság Államta­nácsának elnöke és Csen Ji kül­ügyminiszter kedden, a kínai külügyminisztériumban fogadta Subandrio - indonéz külügyminisz­tert és szívélyes, baráti megbe­szélést folytatott vele. Később Csou En-laj fogadást adott Subandrio tiszteletére. A fogadáson mondott beszédében Csou En-laj kijelentette: — A kínai kormány következe­tesen azt a nézetet vallja, hogy a kínai—indiai határ kérdését csak békés tárgyalások útján kell és lehet ésszerűen megoldani,

Next

/
Thumbnails
Contents