Tolna Megyei Népújság, 1962. augusztus (12. évfolyam, 178-203. szám)

1962-08-01 / 178. szám

2 1962. augusztus 1. ÍOLNÁ MEGYÉI NÉPÚJSÁG Újabb nehézségek hátráltatják az algériai megbékélést Algír (MTI). Az algériai poli­tikai irányzat képviselői között tervezett és döntőnek ígérkező tárgyalásokat újabb esemény hát­ráltatja. Budiaf helyettes minisz­terelnök letartóztatásának körül­ményeiről csak annyi ismeretes, hogy Budiaf megtiltotta a kísé­retében levő katonáknak, hogy fegyverüket használják, őt magát és kíséretének három tagját is­meretlen helyre szállították, egy katonának sikerült megszöknie és Tizi-Ouzou felé tart. Időközben visszaérkezett Algír­ba Khider államminiszter, Ben Bella megbízottja, hogy a Párizs­ban és Oranban folytatott tanács­kozásai után a fővárosban foly­tassák a megbékélést célzó tár­gyalásokat. Algírba készült a Ti- zi-Ouzou-ban alakított csoport két vezetője: Belkaszem Krim és Budiaf is. Budiaf letartóztatásával kap­csolatban a Tizi-Ouzou-han ala­kult bizottság közleményt adott ki. A közlemény éles hangon el­ítéli a letartóztatást, mint „a vál­ság megoldását hátráltató erő­szakos tettet.” Az új helyzetben a közlemény ismét ellenállásra hívja fel az algériai népet, a „diktatórikus kísérletekkel” szem­ben. Budiaf a legutóbbi időkben Bel kaszem Krímmel együtt Ben Bel­la hajlíthatatlan ellenfelének mu­tatkozott. Egyes megfigyelők sze­rint ütközőpontot jelenthetett a megbékélés létrejöttében. A tárgyalások elé torlódó újabb akadályok ellenére Mohamed Ja- zid tájékoztatásügyi miniszter Geníbe utazott, hogy az ideigle­nes kormány két miniszterét, Dahlabot, a volt külügyminisz­tert és Aid Ahmedet, a lemondott államminisztert rábírja a vissza­térésre. A délnyugat-afrikai helyzettel foglalkozó ENSZ-bizottság jelentése New York (MTI). Az ENSZ délnyugat-afrikai különbizottsága hétfőn délután zárt ülést tartott, s ezen megvitatta a bizottság el­nökének és alelnökének jelenté­sét. A két diplomata egy hét­tagú bizottsággal a közelmúltban a Délafrikai Unióban járt, s je­lentésében megállapítja, hogy a délafrikai kormány irányítása alatt álló délnyugat-afrikai man. dátumterület lakossága erélyesen ellenzi a kormány faji megkü­lönböztetési politikáját, amely legelemibb emberi jogaitól fosztja meg a bennszülött lakosságot. A mandátumterület afrikai szerve­zeteinek kérése alapján a jelentés' javasolja, hogy az ENSZ azonnal vegye át a közigazgatás irányí­tását és készítse elő az önrendel­kezés, illetve a függetlenség meg­teremtését. A különbizottság 17 oldalas jelentését Rét és fél órás ülés után közzétették. A gyarmati kérdés megoldására alakított különleges ENSZ-bizott­ság hétfőn határozatot fogadott el, amely felszólítja Angliát és Brit-Guyanát, vegye fel újra a már korábban megkezdett tár­gyalásokat és 1962-re tűzze ki a gyarmat függetlenségének kikiál­tását. Üjabb országok ismerték el a perui kormányt Lima (MTI). A limai katonai junta bejelentette, hogy Anglia után Belgium és Nyugat-Német- ország is hivatalosan elismerte az új perui kormányt. Valamivel korábban Francia- ország, Olaszország, Spanyol- ország, Svájc, Portugália és Hol­landia is közölte, elismeri a jú­lius 18-án puccsal hatalomra ju­tott katonai kormányzatot. Az. AP jelentése szerint Perez Godoy tábornok ismételten an­nak a reményének adott kifeje­zést, hogy az Egyesült Államok helyreállítja diplomáciai kapcso­latait Peruval. Több latin-ameri­kai ország az amerikai döntést várja, hogy hasonlóképpen csele­kedjék. Tüntetés Jean Gabin birtokán — és ami mögötte van Párizs (MTI). A vasárnapi és a hétfői francia lapok hosszú szí­nes tudósításokat közöltek arról, hogy szombatra virradóra, hajna­li négy órakor több száz feldühö­dött paraszt Orne megyében be­hatolt egy versenyló-tenyésztő gazdaságba és felverte álmából a tulajdonost, Jean Moncorget urat, akit a mozivászonról az egész vi­lág Jean Gabin néven ismer. A feldühödött parasztok fenye­getésére Gabin kénytelen volt ígéretet tenni, hogy a gazdaság egy részét ősszel eladja, vagy bérbe adja a földéhes parasztok­nak. Mint utóbb kiderült, a pa­rasztok Brigitte Bardot tanyájá­nak megtámadását is tervezték. Jean Gabin az utóbbi években több kis gazdaság felvásárlásával 160 hektáros birtokot szerzett magának. A parasztok, akik egy­re nehezebb helyzetbe kerültek amiatt, hogy földjük egymás után városi emberek, bankok és vállalatok kezébe kerül, a parla­ment által most elfogadott, a mezőgazdaság irányításának ki­egészítéséről szóló törvényjavas­lat következtében, teljes joggal még inkább fenyegetve érzik ma­gukat, s azt a dühöt, amit ez ki­váltott, a parasztszervezetek egyes jobboldali vezetői látványos akciókkal igyekeznek mellékvá­gányra terelni. Arra számítottak, és nem egészen alaptalanul, hogy az ilyen akció főleg az említett személy, Jean Gabin népszerűsé­ge miatt nagy port ver fel a saj­tóban, és emögött homályban ma­radhatnak a félrevezetett parasz­tok előtt azok, akik a valóság­ban kihúzzák lábuk alól a földet. Hét—nyolcszázezer kisbirtokos sorsa van veszélyben. Azt pedig, hogy az olyan parasztszerveze­tek, mint a mezőgazdasági terme­lők országos szövetsége és a fia­tal mezőgazdák országos szövet­sége miért nem ezek ellen foglal állást, a L, Humanité három jel­lemző példával magyarázza meg: 1. Deleau, a mezőgazdasági ter­melők országos szövetségének egyik vezetője hatósági segítség­gel kitúrt földjéről egy parasztot, hogy 50 hektárral növelhesse 215 hektáros birtokát; 2. 1961 őszén Giscard d, Estaing pénzügymi­niszter 453 hektáros birtokot vá­sárolt magának; 3. Von. Heimann, a Wermacht volt ezredese 232 hektárnyi földterületet vásárolt Cher megyében, ahol egy másik német is vásárolt ugyanekkora birtokot. A jobboldali parasztszerveze­tek azonban — írja a lap — egyik esetben sem szerveztek til­takozást. A délafrikai kormány „f eketel istára“ helyezett 96 személyt Pretoria (AFP). A Délafrikai Köztársaság hivatalos lapja hét­főn 96 személy nevét tartalmazó jegyzéket tett közzé. A jegyzéken szereplő személyeket a kormány felforgató elemeknek nyilvánítja, következésképpen a június végén megszavazott »szabotázs-törvény« alapján megvonja tőlük azt a jo­got, hogy nézeteiket akár szóban, akár írásban nyilvánosan ismer­tessék. A »feketelistán« szereplő, s így hallgatásra ítélt személyek között van a nemrégiben Nobel- díjjal kitüntetett Albert Luthuli afrikai vezető, az afrikai nem­zeti kongresszus, elnöke is. Újságíró küldöttségek érkeztek a HÚSZ kongresszusára A Nemzetközi Újságíró Szerve­zet augusztus 6-án kezdődő 5. kongresszusára a világ minden részéből érkeznek küldöttek Bu­dapestre. Kedden megérkezett a nemzetközi szervezet titkársága: J. Meisner főtitkár, A. Jefremov és J. Fischer titkárok, valamint I. Ignatov, a. Bolgár Újságíró Szö­vetség főtitkára. Ugyancsak ked­den érkezett hazánkba'Luü-Guy- Ky, a vietnami küldöttség vezető­je, az indonéz delegáció, s egy dél-afrikai küldött. Arthur Dean Kennedy elnökkel tárgyalt Washington (MTI). Arthur Dean, a genfi leszerelési értekezleten részt vevő amerikai küldöttség ve­zetője Rusk külügyminiszterrel és egyes katonai vezetőkkel foly­tatott tanácskozás után hétfőn este a Fehér Házba ment, ahol Kennedy elnök fogadta. Ezen a megbeszélésen is részt vett az el­nök polgári és katonai tanács­adóinak nagy része: Rusk kül­ügyminiszter, McNamara hadügy­miniszter, Foster, a leszerelési hi. vatal igazgatója, Lemnitzer tá­bornok, vezérkari főnök, a NATO fegyveres erőinek leendő főpa­rancsnoka, McCone, a CÍA hír­szerző szolgálat igazgatója és Sea. borg, az atomenergia-bizottság igazgatója. Megbeszélés a Fehér Házban körülbelül egy és háromnegyed órát tartott, és hírek szerint a hét folyamán még több hasonló tanácskozást folytatnak. Dean csütörtökön, vagy pénte­ken tér vissza Genfbe. Washing­tonban valószínűnek tartják, hogy a Fehér Ház nyilatkozatot ad majd ki a Dean jelenlétébeh megvitatott új amerikai javasla­tokról, amelyeket az atomkísér­letek ellenőrzésével kapcsolatban elő akarnak terjeszteni Géniben. Súlyos füMreogts KolumfiiáEian Bogota (AFP). Hétfőn Kolum­biában heves földrengés volt, amely számos emberéletet köve­telt és súlyos károkat okozott az ■ ország különböző .vidékein. A földrengés magában Bogotában is heves és hosszú időtartamú volt: a főváros és több város között megszakadt az összeköttetés, •• Ülést tartott a Szovjet Szakszervezetek Központi Tanácsa Moszkva (TASZSZ). Július 26— 27-én Moszkvában ülést tartott a Szovjet Szakszervezetek Központi Tanácsa. Az ülésen két határoza­tot fogadtak el. Az egyik meg­állapítja, hogy a szakszervezeti munkát egyre inkább társadalmi jelleggel kell végezni, s ezzel egy­idejűleg csökkenteni kell a fize­tett apparátus létszámát. A hatá­rozat leszögezi, hogy a kerületi és városi szakszervezeti bizottsá­gok 94 százaléka már most fize-1 tett apparátus nélkül működik. A másik határozat kimondja an­nak szükségességét, hogy a szak- szervezetek erőteljesebben vegye­nek részt a dolgozók mozgósításá­ban az állami feladatok végre­hajtásáért. Eddig a kommunista munka hőse és a kommunista munka brigádja címek elnyeré­séért folytatott versenynek — ál­lapítja meg a határozat — már több mint húszmillió részvevője van. Á genfi értekezlet két társelnökének tanácskozása Genf (MTI). Zorin szovjet és Stelle amerikai küldött — a ti­zenhéthatalmi leszerelési értekez­let két társelnöke — kedden dél­előtt a leszerelés első szakaszá­ban foglalt kötelezettségeket rész­letező cikkely-tervezet megszöve­gezéséről tanácskozott. A két társelnök tanácskozásába bevonták Tarabanov bolgár, Ar­thur Lall indiai és Padilla Ner­vo mexikói küldöttet is. A leszerelési értekezlet eddigi plenáris ülésén — mint ismere­tes —, nem sikerült összeegyez­tetni a Kelet és a Nyugat közt a leszerelés első szakaszában vég­rehajtandó intézkedésekkel kap­csolatban felmerült nézeteltérése, két. A szovjet javaslát szerint a le­szerelés első szakaszát 15 hónap alatt kell megvalósítani. A nyu-1 gáti hatalmak három évet javaé soltak. Az első szakaszra vonatkozó leszerelési intézkedések közül a leginkább vitatott a nukleáris szerkezetek célbájuttatására al­kalmas eszközök megsemmisíté­sének kérdése. A Szovjetunió azt indítványozta, hogy már a lesze­relés első, szakaszában semmisít, sék meg az összes atomfegyver­célba juttató eszközt; A nyugati hatalmak ezzel szemben a kato­nai egyensúly állítólagos felbo­rulására hivatkozva azt szeret­nék elérni, hogy az első szakasz, ban mindössze harminc száza­lékkal csökkentetnék azokat. A leszerelési értekezlet szerdai plenáris ülésén folytatja a vitát az első szakaszban megvalósí- I tandó intézkedésekről. Hz indonéz parasztok földreformot követelnek Djakarta (ADN). A BTI, a leg­nagyobb indonéz parasztszerve­zet 6. kongresszusa vasárnap be­fejezte egy hétig tartó munká­ját A kongresszus szembefordult az európai gazdasági közösség poli­tikájával és követelte Indonézia kereskedelmének kibővítését a szocialista államokkal. Hasonló­képpen a kongresszus síkraszállt a következetes földreformért és a mezőgazdasági termelés népi ellenőrzéséért, valamint a mező- gazdasági termékek tervszerű el­osztásáért. Nemzetközi kérdésekkel kapcso latban a BTI-be tömörült indo­néz parasztok' képviselői kijelen­tették, minden erejükkel támo­gatják a Nyugat-Irián felszaba­dításáért vívott harcot, követelik az amerikai csapatok kivonását minden külföldi amerikai támasz­pontról, és elítélik az Egyesült Államok dél-vietnami, laoszi, ku­bai, tajvani stb. intervencióját Több mint 130000 felnőtt és gyermek vett részt eddig az idén szakszervezeti üdülésben Július 31-ével a szakszervezeti üdültetés is túljutott idei terv­időszakának első „félidején”. A szakszervezetek segítségével az idén — amint Szili Imre, a SZOT üdülési főigazgatóságának helyet­tes vezetője elmondotta — össze­sen 225 000 felnőtt és gyermek jut kedvezményes üdüléshez, és körülbelül ugyanennyien tölthe­tik szabadságukat szintén kedvez­ményesen a - vállalatok, hivatalok saját üdülőiben. A SZOT az év első hét hónap­jában pontosan teljesítette üdül­tetési tervét: üdülőiben eddig több mint 130 000 felnőtt és gyermek .pihent és szórakozott, mégpedig az eddiginél is kultu­ráltabb körülmények között. Az üdülés színvonalának emelkedé­sében a foidény előkészítésére ren delkezésre, bocsátott .30 millió fo- intos állami támogatáson kívül az is jelentős szerepet játszott, hogy a SZOT átvette az en^es vállala­toknak, hivataloknak azokat az üdülőit, ahol eddig is az általa beutallak kaptak szállást és el lá­tást. Az egymás mellett lévő ki­sebb üdülőket most egyesítették, a kis kertekből nagy parkokat alakítottak ki, sőt a különböző fajtájú berendezéséket is úgy csoportosították, hogy egy-egy épület bútorzata stllusbelileg is egységes lenyen. Még a társalgó­kat is profilírozták: a régi „min rímes” társalgókból az újonnan kialakított „üdülőkombinátokban” könyvtárak, tánctermek, ping­pong szalonok, televíziós és rá­dióközpontok lettek, sőt több he­lyen még külön kártyaszobát is létesítettek. A beutaltak érthető megelége­déssel fogadták, hogy az idén a főétkezéseknél már csaknem mindenütt, de egyre több üdülő­ben még a reggelinél is háromfé­le választékból válogathatnak, s ezek közül az .egyik már a leg­több helyen kímélő jellegű. Szin­tén idei újítás a kétféle válasz­ték bevezetése az úticsomagoknál is. Az idén nyolcezerrel több fel­nőtt és gyermek jut SZOT-üdii- léshez, mint tavaly, de a fejlődés nem áll meg. A SZOT elnöksége éppen a napokban fogadta el az 1963. évi tervet, amely szerint jövőre további 18 OOO-rel 243 000- re növekszik a szakszervezeti üdülök száma. Ennek a fejlődésnek az adja. meg a lehetőségét, hogy a SZCTT és a szakszervezeti mozgalom anyagi eszközeiből jövőre elké­szül az újabb üdülőhajó, a Vi- segrád, amely a Margitsziget mel­lett egyhetes budapesti kultúr- üdültetésnek lesz a „bázisa”, megépül Hajdúszoboszlón az új, 380 személyes, korszerű gyógy­üdülő, Bujákon és Szilvásvára­don családi campingeket létesíte­nek és a gyermekek számára is újabb nyári üdülőtelepeket ren­deznek be.

Next

/
Thumbnails
Contents