Tolna Megyei Népújság, 1958. december (3. évfolyam, 284-307. szám)

1958-12-02 / 284. szám

1 TOLNA MEGYEI NÉPÚJSÁG 1958 december 2. B kommunista jelöltekre szavazó milliókat fosztották meg parlamenti képviseletüktől Elkísérték utolsó útjára Georgi Damjanovot 4 francia nemzetgyűlési választások eredménye Szófia (MTI). Vasárnap délelőtt százezer ember kísérte utolsó útjára Georgi Damjanovot, a Bolgár Kom­munista Párt Politikai Bizottságának váratlanul elhunyt tagját, a bolgár nemzetgyűlés elnökségének elnökét. A koporsó után a hozzátartozók, a Bolgár Kommunista Párt és a kor­mány vezetői, valamint a temetésre érkezett párt- .és kormányküldöttsé­gek tagjai — köztük Kiss Károly- nak az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának vezetésével a magyar párt­ESEMÉNYEK SOROKBAN Genf (AFP). A meglepetésszerű támadások megelőzésével foglalkozó értekezlet 16. ülése hétfőn 10.30 óra­kor megnyílt. * * Bukarest (MTI). A Román írószö­vetség vezetősége felhívással fordult az ország íróihoz. Felhívásában, amelynek jelmondata „Közelebb az élethez!” az írószövetség vezetősége felkéri az írókat, hogy minél na­gyobb számban menjenek a paraszt­ság közé, töltsenek néhány hónapot a falvakban, hogy az ország felszaba­dulásának 15. évfordulója tiszteleté­re közvetlen élményeik alapján szá­molhassanak majd be új alkotásaik­ban a parasztság életének forradal­mi átalakulásáról. * * * Peking (Uj Kína). Az argentin hadügyminisztérium szóvivője szom­baton bejelentette, hogy mintegy nyolcszáz sztrájkoló vasutast letar­tóztattak — közlik Buenos Aires-ből. A szakszervezet mintegy 60 letartóz­tatott vezetőjét repülőgépen az or­szág belsejébe szállították. Az argentin kormány rendeletére felállított hét katonai bíróság meg­kezdte a sztrájkkal vádolt vasutasok ügyének tárgyalását. * * * Algír (MTI). Az AFP és a Reuter jelentése szerint a hétfő délelőtti órákban a 18 algériai választókerü­letből csak tizenhat eredményei vál­tak ismeretessé. Mindenekelőtt a tartózkodók feltű­nően magas száma jellemzi a va­sárnapi algériai választásokat. Mi­közben a szeptember 28-i népszava­záson a választójogosultak 96 száza­léka .járult az úrnak elé, a mostani választásokon a szavazópolgárok nagyrésze tartózkodott a szavazástól. Algír városában a választójogosul­taknak mintegy 40 százaléka nem élt ezzel az állampolgári jogával. Philip- peville városában a választópolgárok 50 százaléka tartózkodott a szava­zástól. Ezenkívül igen sok volt az elutasító szavazat. * * , * Párizs (MTI). Az uj francia nem­zetgyűlés tagjainak szociális össze­\JuHxaki haladás a szovjet mezőgazdaságban Irta: MIHAIL SZABLIKOV akadémikus és kormányküldöttség tagjai vonul­tak. A gyászmenet a Szeptember 3-e térre vonult, a Georgi Dimitrov Ma­uzóleum elé, ahol gyásznagygyü- lést tartottak. A Bolgár Kommunista Párt Köz­ponti Bizottsága, a Bolgár Népköz­társaság Minisztertanácsa és a bol­gár nemzetgyűlés elnöksége nevé­ben Bóján Balgaranov, a Bolgár Kommunista Párt Politikai Bizottsá­gának titkára búcsúztatta a halottat. tétele: 53 földbirtokos, 28 kereskedő és iparos, 46 vállalkozó és gyáros, 60 alkalmazott. 92 magasrangú ál­lami funkcionárius és 148 szabadfog­lalkozású — köztük 57 ügyvéd és 37 orvos — valamint 8 katonatiszt és 12 pap. A többi „egyéb” és ebben az „egyéb” rovatba kerül az a kevés­számú munkás is, aki a Francia Kommunista Párt programjával ju­tott be a Bourbon palotába. Az új kommunista képviselők: Maurice Thorez. Francois Billoux, Waldeck Rochet, Pierre Villon, René Cance, Maurice Nilles, Jean Lolive, Robert Ballanger, Paul Oermelasse és az első fordulóban megválasztott Fernand Grenier. * * Washington (MTI). Vashingtoni diplomáciai körök közlése szerint — mondja a Reuter tudósítója — a nyugati nagyhatalmak washingtoni diplomatáiból négyhatalmi munka- csoportot alakítottak, amelynek az a feladata, hogy folyamatosan tanács­kozzék a berlini kérdésről. Fenti kö­rökben kijelentették, hogy diploma­ták hasonló csoportja működik Bonn­ban is. Párizsban hivatalos körök­ben kijelentették, a nyugati hatal­mak a legnagyobb figyelemmel ta­nulmányozzák a Berlinre vonatkozó szovjet javaslatot. * * & Kairó (Reuter). Ahmed Kheir szu- dáni külügyminiszter szombaton este bejelentette, hogy Szudán kormánya elismeri a Kínai Népköztársaságot. * * Kairó (Reuter AP). Szaid Afra, az Egyesült Arab Köztársaság Tájékoz­tató Hivatalának vezetője nyilatko­zatában kijelentette, az Egyesült Arab Köztársaság hajlandó lehetővé tenni, hogy egy semleges bizottság vizsgálja meg Tunéziának azt a vád­ját, amely szerint egyiptomiak össze­esküvést szőttek . Burgiba meggyil­kolására. * * rfí Szófia (TASZSZ). A bolgár nem­zetgyűlés vasárnap tartott rendkívüli ülésén Dimitr Ganevet, a Bolgár Kommunista Párt régi harcosát, a bolgár nép hűséges fiát választotta az elnökség elnökévé. Párizs: (MTI) A francia belügy­minisztérium közlése szerint a nem­zetgyűlési választások eredménye­ként 464 képviselői mandátum (a korzikai szavazási eredmények még nem ismeretesek) a következőkép­pen oszlik meg: Francia Kommunista Párt 10 man dátum. Francia Szocialista Párt 40 mandá­tum. Más baloldali csoportok 2 mandá­tum. Az úgynevezett baloldali központ csop. 8 mandátum. A radikális és radikális szocialis­ta párt 13 mandátum. Unió az új köztársaságért (vezető­je: Soustelle) 187 mandátum­Parasztpárti országos központ 120 mandátum. MRP 44 mandátum. Keresztény Demokrata Párt (veze­tője: G. Bidault) 13 mandátum. Más csoportok 27 mandátum. A kommunista párt, amely az első fordulóban mintegy négymillió sza­vazatot kapott, 10 mandátumhoz ju- tott, az Unió az új köztársaságért vi szont 3 600 000 szavazatával 187 man dátumot szerzett. Ilyen formán a kommunista párt jelöltjeire szavazó választók millióit megfosztották parlamenti képvisele­tüktől. A Szajna megyei Montreuil váro­sában Jacques Duclos, a Francia Kommunista Párt KB titkárának jelöltségével szemben Profiche helyi jelöltet léptették fel. Az első fordu­lóban a szavazatok több mint negy­ven százalékát Duclos kapta, lénye­gesen többet,, mint Profiche, a má­sodik forduló előestéjén azonban a szocialista párt jelöltje visszalépett Profiche javára és ezzel hozzájárult Profiche megválasztásához. A reak­ció erőinek azonban minden igyeke­zetük ellenére sem sikerült meghiú- sítaniok Maurice Thorez megválasz­tását. A FKP Központi Bizottságá­nak főtitkára választókerületében megkapta a szavazatoknak több mint felét. Marcel Servin, a Francia Kommu­nista Párt titkára, a Központi Bi­zottság politikai bizottságának tag­ja rádiónyilatkozatban kommentál­ta a nemzetgyűlési választások má­sodik fordulójának előzetes ered­ményeit. Rámutatott, hogy a kommunista párt, amely már a november 23-i szavazások eredményeként is az or­szág első pártja volt, a második for­dulóban még több szavazatot ka­pott. A kommunista pártra adott szavazatok száma sok választókerü­letben megközelítette az 1956. ja­nuár 2-i eredményeket Az abszo­lút antidemokratikus választási rend szer következtében azonban a kom­munista pártnak mindössze tíz kép­viselője van. Ugyanakkor a Soustel- le-féle »Unió az új köztársaságért« párti amely a kommunista pártnál kevesebb szavazatot kapott, a kom­munista mandátumok számának sok szorosát kapta meg. Mint Servin megjegyezte, Guy Mollet-nak a legsötétebb reakcióval való szövetsége nem hozott hasznot a szocialista pártnak, amely 130 man­dátumra számított, de mindössze negyvenet kapott. Mindez azt bizo­nyítja — hangsúlyozta Servin —, hogy a május 13-i lázadókkal (az al­gériai fasiszta katonai puccs. Szerk.) való szövetkezés csak a lázadóknak kedívez. Olyan ultra-reakciós nemzetgyű­lésünk lesz — mondotta Servin — amilyen XVIII. Lajos óta nem volt Franciaországban. Mától kezdve a köztársaság min­den hívének ismét az a feladata, hogy szoros szövetségbe tömörülve meggátolja a "szélsőséges reakció mesterkedéseit, megvédje a szabad­ságot. Az AFP jelentése szerint a most megválasztott új nemzetgyűlés de­cember 9-én ül össze. Ez alkalom­mal kerül sor a nemzetgyűlési iro­da tagjainak megválasztására. A képviselőcsoportok előreláthatólag már kedden megjelennek a Bourbon palotában és valószínűleg félhivata­los megbeszéléseket folytatnak. A nemzetgyűlés január 19-én új­ból összeül, hogy érintkezésbe lép­jen az új kormánnyal. Az elnökvá­lasztásra ugyanis december 21- én kerül sor és noha hivatalos nyilat­kozat erre vonatkozólag nem hang­zott el, bizonyosra vehető, hogy de Gaulle tábornok kerül az Elysée pa­lotába. Az új köztársasági elnök je­löli majd ki a miniszterelnököt és bízza őt meg az V. köztársaság első kormányának megalakításával. A nemzetgyűlés első rendes ülésszaka csak április 28-án nyílik meg és há­rom hónapig tart majd. Áprilisban sor kerül a községi ta­nácsok, majd a szenátus megújításá­ra és ekkor már az új alkotmány gépezetének minden fogaskereke mű ködésbe lép. Fasiszta siiiederek provokációja Párizsban Párizs: (TASZSZ) Vasárnap Pá­rizs XIII. kerületében — ahol Biaggi, az Ifjú Nemzet elnevezésű fasiszta szervezet főkolomposa lépett fel képviselőjelöltként — fasiszta sihe- derek támadást intéztek a Francia Kommunista Párt kerületi szerveze­tének helyiségei ellen. Hajnalban, néhány órával a szavazás kezdete előtt, a fasiszta fejvadászok több gépkocsin érkeztek a helyszínre és erőszakkal akartak behatolni a pártszervezet helyiségeibe, de az épületet őrző munkások ellenálltak a támadásnak. Ezután a feldühödött fasiszták ordítozni kezdtek, hogy »Algéria francia!«,; »Biaggi képvi­Berlin (TASZSZ). Mint az ADN hírügynökség jelenti, Walter Ulbricht, a Német Szocialista Egy­ségpárt Központi Bizottságának első titkára nyilatkozott a New York Times tudósítójának a berlini kér­déssel kapcsolatos szovjet jegyzék nyomán felmerülő kérdésekről. A tudósítónak arra a kérdésére, ! hogyan használhatják majd a nyu­gati szövetségesek a Német Demo­kratikus Köztársaságon keresztül ve­zető „útvonalaikat”, Ulbricht kije­lentette; — Vannak olyan közleke­dési utak az NDK-ban, amelyeket a ! nyugati szövetségesek eddig használ- j tak és továbbra is használhatnak bi­zonyos feltételek mellett, ha megfe­lelően rendezik a kérdést az NDK kormányával. Ulbricht kifejezte azt a meggyő­ződését, hogy a demilitarizált Nyu- gat-Berlin és a Város demokratikus övezete között a kapcsolatok gyorsan megjavulnának. Hangsúlyozta a következőket is: — Ha normális üzleti kapcsolatok jönnek létre Nyugat-Berlin és az NDK, illetve más kelet és nyugat­európai államok között, ez elősegí­New York (TASZSZ). Mint az Associated Press hírügynökség je­lenti, vasárnap Augustaban (Georgia állam) Dulles külügyminiszter fel­kereste Eisenhower elnököt és beszél getést folytatott vele. Dulles közölte, hogy tájékoztatta az elnököt a berlini kérdéssel kap­csolatos események menetéről a szovjet jegyzék kézhez vétele óta. Megállapítottuk — hangzik a nyilat­kozat —, hogy az elsősorban érde­kelt nyugati szövetségesekkel, ezen belül a Német Szövetségi Köztársa­sággal nézeteink azonosak. Termé­szetesen tovább folynak a tanácsko­zások. Minő a nyilatkozatból kitűnik, „az elnök megerősítette az Egyesült Államok kormányának azt a szándé­kát”, hogy ragaszkodik a berlini kérdésben elfoglalt régi politikájá­hoz, azaz akadályozza a berlini hely­selő lesz!«, majd nagy zajjal berreg- tették a járda mentén felsorakozott gépkocsijaikat és hozzákezdtek a ki­rakatok keveréséhez. Párizsba érkezett jelentések sze­rint Rouen városában fasiszta ele­mek géppisztollyal több lövést ad­tak le a Francia Kommunista Párt helyi lapjának szerkesztőségi épü­letére. ä szavazatok megoszlása a franciaországi választásokon Párizs: (MTI) A franciaországi vá­lasztások vasárnapi második, döntő fordulójában 426 választókerületben került sor újabb szavazásra. A hét­fő reggelig megszámlált szavazatok­ból legtöbb szavazatot a degaulleista »Unió az új köztársaságért« kapta: 3 973 420-at. Ez a leadott szavazatok 26,5 százalékának felel meg. Utána a Francia Kommunista Párt követ­kezik 3 105 583 szavazatával — ez 20,7 százalék, tehát a párt növelte szavazatainak arányát. Sorrendben a jobboldali függetlenek következnek 2 217 141 szavazattal, ami 14,8 száza­léknak felel meg. A szocialisták 2 036 251 szavazatot kaptak, 14,5 szá­zalékot. Az MRP szavazatainak szá­ma 1 194 148, tehát nyolc százalék. A radikálisokra 242 413 szavazat esett, a szavazatok 1,5 százaléka. A szava­zástól tartózkodók száma magasabb volt a múlt vasárnapinál és a 25 százalékot is meghaladta. tené Nyugat-Berlin gazdasági hely­zetének megszilárdulását. Emellett Nyugat-Berlin » szabad város nem függne sem a Nyugattól, sem a Ke­lettől, valóban szabad és független lenne. Egy másik kérdésre válaszolva Ulbricht kijelentette, hogy azok a hatalmak és esetleg az ENSZ, ame­lyek szavatolják Nyugat-Berlinnek, mint demilitarizált szabad városnak a helyzetét, gondoskodnak majd ar­ról, hogy Nyugat-Berlin szabad vá­rosban ne folyjék ellenséges tevé­kenység a szocialista tábor országai ellen. Ulbricht határozottan elutasította azt a gondolatot, hogy Németország egységét úgynevezett szabad válasz­tások útján állítsák helyre. Először meg kell teremteni a két német állam békés közeledését, tekintet nélkül társadalmi rendszerük különbözősé­gére. Ez a konföderáció értelme és jelentősége. Az Egyesült Államok úgy segítheti elő a német egység helyreállítását, ha támogatja a békeszerződés meg­kötésének előkészítésére vonatkozó javaslatot — mondotta befejezésül Ulbricht. zet normalizálását és Berlint to­vábbra is a német és az európai fe­szültség tűzfészkének szánja. A népi demokratikus Csehszlová­kiában a termelőszövetkezeti tagok és az egyénileg dolgozó parasztok élénken vitatják a jövő év elején sorrakerulő negyedik termelőszövet­kezeti kongresszus anyagait. A vitát számos községben új termelőszövet­kezetek alakításával kapcsolják ösz- sze. Csupán az elmúlt hónapban 44 új termelőszövetkezet alakult az or­szág területén. Az uj és a koráb­ban alakított termelőszövetkezetek­be összesen 12 696 egyénileg gazdál­kodó paraszt lépett be, csaknem 60 ezer hektárnyi mezőgazdasági terü­lettel. Jelenleg Csehszlovákiában már A mezőgazdasági gépesítési kuta­tóintézet tudósai az 1959—1965 kö­zötti időszakban három fontos prob­léma megoldására összpontosítják erejüket: a munkafolyamatok meg­gyorsítására, a gépek egységesítésé­re és a gyártási eljárások automati­zálására. Jelenleg a mezőgazdasági gépek tervezésénél és szerkesztésénél azt az 12 099 termelőszövetkezet működik. Ezekben a termelőszövetkezetekben együttvéve 835 200 paraszt, 4 millió 205 ezer 177 hektárnyi mezőgazda­sági területen folytat közös gazdál­kodást. A legtöbb közös gazdaság Prága területén alakult, összesen 1447. Plzen területén 1140, Coske- Budejovice területén 1122 és Jihlava területén 1013 szövetkezet működik. Szlovákiában október folyamán 11 új termelőszövetkezetet alakítottak az egyénileg dolgozó parasztok. A szlovákiai termelőszövetkezetek szá­ma ezzel 2362-re emelkedett, együtt­véve 1,5 millió hektár mezőgazda- sági területtel. elvet követjük, hogy a legbonyolul­tabb gépeket is egy ember irányítá­sa alatt működtessük. Ennek érde­kében kialakítottuk az automatikus irányítás módszereit, amellyel a ke­zelő egy irányító asztalról hidrauli­kus áttételekkel és elektromechani­kus berendezésekkel szabályozhatja a gép munkafolyamatait. Már elkészítettük a gyorsjáratú traktor mintapéldányát. A tapaszta­latok alapján lehetővé válik, hogy a már meglévő traktortípusokat is, ki­sebb szerkezeti változásokkal, gyors­járatú gépekké alakítsuk át. A szá­mítások azt igazolják, hogy a szán­tás, boronálás, kultivátorozás, vetés, stb. ezekkel a traktorokkal órán­ként 8—9 kilométeres sebességgel történik, vagyis csaknem kétszer oly gyorsan, mint eddig. Ugyanakkor munkája teljesen megfelel az agro­technika követelményeinek. A következő években újtípusú magajáró futóműveket adunk a kol­hozoknak. Jelenleg 35 és 65 lóerős motorokkal ellátott futóműveket pró bálunk ki. A 65 lóerős futómű után pl. 12 gépet kapcsolhatunk. Tudósaink erőfeszítései nyomán lehetővé Válik, hogy 1965-ben a me­zőgazdasági dolgozók munkájának termelékenységét megsokszorozzuk. Walter Ulbricht nyilatkozata a New York Times tudósít ój énak Eisenhower és Dulles tanácskozása a berlini kérdésről Több mint 12 000 termelőszövetkezet Csehszlovákiában

Next

/
Thumbnails
Contents