Tolna Megyei Népújság, 1958. december (3. évfolyam, 284-307. szám)

1958-12-02 / 284. szám

TOLNA MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 9 III. évfolyam, 284. szám. ÁRA: 50 FILLÉR Kedd, 1958 december 2. Ünnepi tanácsülés Szekszárdim9 a város felszabadulásának 14. évfordulóján Szombaton este megtartotta első ülését az újonnan megválasztott vá­rosi tanács. Ez az alkalom kettős ünnep volt; az alakuló ülésen egyút­tal a város felszabadulásának 14. évfordulóját is ünnepelte a teljes számban megjelenő tanácstagság és a sok megjelent vendég. A díszelnökségben helyet foglalt Tömpe István, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, megyénk képvi­selője, Prantner József, az MSZMP Megyei Bizottságának első titkára, dr. Tuska Pál, a Megyei Tanács el­nöke, Kalmár József, a Városi Ta­nács elnöke. Az ünnepi ülést a leg­idősebb tanácstag, mint koreinök, id. Malonyai Elemér nyitotta meg. Németh József, a városi tanács el­nökhelyettese mondott ünnepi beszé­det. Üdvözölte a megjelent tanács­tagokat, vendégeket, a szovjet ala­kulat képviselőit. Németh elvtárs beszédében mél­tatta a tanácsok nyolc éves műkö­dését. — Büszkén mondhatjuk, be­bizonyosodott, hogy a tanácsok való­ban a nép érdekeit képviselik, és a november 16-án lezajlott vá­lasztások megmutatták, népünk­ben megvan a bizalom a Hazafias Népfront jelöltjei iránt. Azt is kifejezték a választások, hogy a dolgozó nép helyesli pártunk és kormányunk politikáját. — A felszabadulás óta eltelt 14 év alatt hatalmas eredményeket ér­tünk el, s az eredmények részesei a nyolc év óta működő tanácsok is. Eredményeink a Szovjet Hadsereg felszabadító harca eredményeként születtek meg. A szovjet nép tudta, hogy a ma­gyar nép nem ellensége, és ha­bár Magyarország volt Hitler utolsó csatlósa, a Szovjet Had­sereg nem hódítóként lépett a magyar földre. Németh elvtárs azután azokról a felszabadító harcokról beszélt, ame­lyek nyomán Szekszárdról is kitaka­rodtak a fasiszták és magyar csatló­saik. Méltatta a Szovjetuniótól a 14 év alatt kapott segítség nagy jelen­tőségét, a Szovjetunió másodszori fel szabadító harcát az 1956-os ellenfor­radalom idején. Végül néhány szám­adatban ismertette a Szovjetunió hétéves tervét és beszédét ezzel fe­jezte be: — Minden tanácstag munkáját hassa át a felelősségérzet a munkás- osztály és a párt iránt, feleljen meg annak a bizalomnak, amelyet válasz­tói részéről kapott. Az ünnepi beszéd elhangzása után a tanácsülés a korelnök javaslatára megválasztotta az öttagú mandátum­vizsgáló bizottságot, amely megvizs­gálta a megválasztott tanácstagok mandátumát. A mandátumvizsgáló bizottság je­lentése után a Népfront-bizottság ja­vaslata alapján a tanácsülés a kilenc tagú végrehajtó bizottságot válasz­totta meg. A végrehajtó bizottság — Szabópál Antal, Kalmár József, Né­meth József, dr. Nedók Pál, Hart­mann Ferenc, Bors István, Kaposi István, ifj. Szabiár Béla, Sörös Sán­dor — megtartotta első ülését, a ta­nácsülést addig felfüggesztették. A végrehajtó bizottság ülése után a tanácsülés elnöke bejelentette: — A végrehajtó bizottság megtar­totta első ülését, amelynek elnökévé Kalmár Józsefet, elnökhelyettesé Németh Józsefet* titkárává dr. Nedók Pált választotta. Ez a választás ter­mészetesen akkor lesz érvényes, amennyiben a Megyei Tanács jóvá­hagyja. Ezután a pénzügyi, az építés- és közlekedésügyi, a városfejlesztési, az ipari-kereskedelmi, a mezőgazdasági, a népművelés- és oktatásügyi, a szo­ciális- és egészségügyi, az őcsény- szőlőhegyi állandóbizottságok tagjait, elnökeit és titkárait választotta meg a tanácsülés. Ezután Kalmár József, dr. Tuska Pál, Tömpe István és a Szovjet Hadsereg képviselője mondott rövid beszédet. Kalmár József VB elnök ezeket mondotta: — A választók már a je­lölő-gyűléseken feladatokkal bíztak meg bennünket és most hozzá kell látnunk azok elvégzéséhez. Meg va­gyok győződve arról, hogy a megvá­lasztott tanácstagok hagy lelkesedés­sel látnak munkához. Persze, a város sokévtizedes elmaradottságát nem tudjuk eltüntetni néhány év alatt, de ami erőnkből telik, azt megvaló­sítjuk. Azon fáradozunk, hogy a párt politikáját a gyakorlati életben meg­valósítsuk. A végrehajtó bizottság nevében megköszönöm azt a bizal­mat, amelyet a párttól, a kormány­tól, a tanácsüléstől, a választóktól kaptunk. Tuska Pál megyei tanácselnök ar­ról beszélt: — A választás kifejezője volt annak, hogy a nép egyetért az államhatalmi szervek munkájával, elismeri a tanácsok munkáját, el­ismeri azokat, akiket ő maga, közvet­lenül megválasztott. Tömpe István az első, alakuló ta­nácsülés alkalmából, a város felsza­badulásának évfordulója alkalmából üdvözölte a megjelenteket a Párt Központi Bizottsága nevében. — Az ellenség rágalmai lehullnak rólunk, mert a november 16-i választás né­pünk bizalmának megnyilvá­nulása volt a párt, a kormány iránt — mondotta. — Nem csináltunk válasz­tási programot. Az a programunk, amelyet meghirdettünk 1956 novem­berében, decemberében, és ezt a programot meg is Valósítjuk. Azt kérjük a megválasztott tanácstagok­tól, képviseljék választóik vélemé­nyét, érezzék a tőlük való függést, képviseljék őket akkor, is, ha nem­csak közügyről, hanem családi ügy­ről van is szó. A Szovjet Hadsereg képviselője a város felszabadításának 14. évfor­dulója alkalmából tolmácsolta a szovjet emberek üdvözletét. — Az önök nehéz munkájában, a szocializ­mus építésében a mi segítségünkre mindig számíthatnak. A szovjet em­berekre jelenleg a hétéves óriási terv megvalósítása vár, amely arra lesz hivatott, hogy tovább erősítse a Szovjetuniót, amely záloga lesz an­nak, hogy béke legyen az egész vilá­gon — mondotta. r Uj afrikai államszövetség keletkezett Afrika két legfiatalabb önálló né­ger állam Ghana (237 870 négyzet- kilométer, 4 850 000 lakos) és Guinea (245 800 négyzetkilométer, 2 507 000 lakos), 1958 november 23-án Nyugat- Afrikai Unió néven államszövetséget alkottak. Ghana 1957 márciusa óta a Brit Nemzetközösség tagja: a Guineái Köztársaság az 1958 szeptember 28-án megtartott népszavazás eredménye­képpen vált ki a Francia Unióból és lett független állam. Az új Afrikai államszövetség te­rülete tehát közel félmillió négyzet- kilométer, lakosainak száma 7.5 mil­lió fő. Jelmagyarázat: 1. Ghana és Guinea állam- szövetsége. 2. Nigéria, Sierra Leone és Gambia brit gyar­matok, amelyeket egyes tervek az új államszö­vetség legközelebbi tag­jaiként emlegetnek. 3. Egyéb négerlakta nyu­gat-afrikai országok. Felsőbőr mintakollekció a Simonfornyai Bőrgyárban Érdekes és hasznos kezdeménye­zésről kaptunk hírt a Simontornyai Bőrgyárból. A boxkikészítő üzemben közel 120 darabból álló mintakollek­ciót készítettek a felsőbőrökből. Ez­zel akarják elősegíteni, hogy a cipő­ipar növelni tudja a választékot, a kereskedelem jobban ki tudja elé­gíteni a lakosság egyre növekvő igé­nyeit. A mintákat fajtánként — korri­gált marhabox, borjúbox, — kis „fü­zetté” kapcsolták össze, egy-egy ilyen füzetben negyven lap van. Összesen tehát mintegy 120 féle színű, árnyalatú, felületű felsőbőrből áll a mintakollekció. A préseltbőr minták közt megtalálhatók a legkü­lönbözőbb felületek, mint a fóka-, gyík-, láma-, sertés- és krokodilból- utánzatok. A mintákat — szín- és színárnyalat szerint — számozással látták el, így a megrendelő vállalat­nak, cipőgyárnak, csak a számot kell megjelölnie és a mintának megfelelő minőségben, színben kaphatja az árut. Az elkészített mintegy 50 minta- kollekciót elküldték a kül- és bel­kereskedelmi szerveknek, vállalatok­nak, a Cipőipari Tervező Vállalat­nak és a cipőgyáraknak, hogy így na­gyobb választékban rendelhessék meg boxbőrszükségletüket, illetve bővíthessék a választékot. Újabb föld mii vesszővel kezeli szaküzletek Dunaföldvás*on A Dunaföldvári Földművesszövet­kezet az idén tovább bővíti boltháló­zatát. Jelenleg a község központjá­ban három helyen is folynak az át­alakítási munkák, mintegy 200 ezer forintos költséggel létesítenek há­rom új szaküzletet. Az új szaküzle­teket — egy méteráru-, egy kon­fekció- és egy rövid-kötöttáru boltot korszerű berendezéssel látják el, pél­dául nem csak az üzletben alkal­mazzák a fénycső világítást, hanem a kirakatban és az üzletek névtáblá­ján is. A tervek szerint az év végére el­készül a három szaküzlet úgy, hogy karácsonyra valószínűleg már., ott vásárolhatnak a dunaföldváriak. Je­lenleg ugyanis egy zsúfolt, alacsony, elavult berendezésű üzlethelyiségben folyik mindhárom cikkféleség, a konfekció-, a méter- és a kötöttáru árusítása. Pár napon belül — e hármon kívül — további két üzlet átalakítási mun­káit kezdi meg a földművesszövetke­zet. Az egyik cipőbolt lesz, a másik­ban pedig mezőgazdasági eszközö­ket, kisgépeket, szerszámokat lehet majd vásárolni. E két új bolt létesí­tése körülbelül 150 ezer forintba ke­rül a szövetkezetnek és jövő év első hónapjaiban kerül sor megnyitásuk­ra. Méretes részleg a Dunaföldvári Cipész KTSZ-xiél Az elmúlt években mind a felsőbb szervek, mind a község lakossága jo­gosan kifogásolta, hogy a Dunaföld­vári Cipész KTSZ nem törekszik eléggé a lakosság szükségleteinek ki­elégítésére, ami pedig egy kisipari szövetkezetnek elsőrendű feladata. A szövetkezetben inkább a gumi­csizma-részleget fejlesztették. Ez évben a szövetkezet vezetősége már több intézkedést hozott e koráb­bi gyakorlat megváltoztatására, fej­lesztik a cipész részleget is. Az el­múlt napokban nyílt meg a szövet­kezet új méretes részlege, a községi tanács által rendelkezésére bocsátott Veszélyes tolvajt Diósi Károly györkönyi lakost közveszélyes munkakerülés, ezen kí­vül egyrendbeli 600 forint értéken felül és egyrendbeli 600 forint ér­téken alul elkövetett lopás bűntette miatt a paksi járásbíróság dr. Barna tanácsa egy évi és két hónapi bör­tönbüntetésre és két évi jogvesztésre ítélte. A felszabadulás előtti időkben Diósi Károly rendőr volt. Az idei év áprilisáig állami gazdaságban dolgo­zott, ahonnan részegség miatt elbo- csájtodák A munkakönyvét „Hoz­zájárulással kilépett” bejegyzéssel adták ki neki. Elbocsátásakor semmi pénze nem volt és egy darabig ab­ból élt, hogy ruhaneműit eladta, azután lopni kezdett. Májusban Eger György nagydorogi lakos kocsi­iáról ellopott egy járőrtáskát a benne lévő kisebb értékű holmikkal. A ‘áskát még aznap eladta 25 forintért. Két nappal később Birvald András­— A VIETNAMI DEMOKRATI­KUS köztársaságban a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 41. évfordulója alkalmából egy hónapig tartó kampány indult a szocialista országok irodalmának ismertetésére. Észak-Vietnamban a vietnami nyelv­re fordított művek 900 000 példánya, s tlanojban 10 000 példánya kerül forgalomba. üzlethelyiségben. Korábban nem volt nagy forgalma a szövetkezet méretes részlegének, aminek még külön át­vevő helyisége sem volt, a megren­delés és a mértékvétel a gumicsizma részleg átvevő helyiségében volt. így havonta nem is készítettek több mér­ték után rendelt cipőt 20—25 párnál. Az új helyiségben — amelynek első része átvevő, hátsó része műhely — hét szakmunkás dolgozik. A kira­katban vannak elhelyezve a model­lek. amelyekből válogathat a meg­rendelő A szövetkezet új méretes részlegében havonta mintegy 150— 170 pár cipőt tudnak elkészíteni. ítélt el a bíréság né a tolnai erdő szélén dolgozott és a föld végén letette a szoknyáját. Diósi ezt is ellopta és később 25 forintért értékesítette. Május 19-é« Király József nagydorogi lakos ke­rékpárját lopta el. A kerékpár közel 800 forint értékű volt. A kerékpárt kitolta az országúira és mindjárt el is adta 150 forintért. Május 21-é» Birvald Mátyásné és menyének a ruhadarabjait lopta el. Az ellopott értékeket 10—20 forintos áron érté­kesítette a cigánytelepen. Május 22-én Köhler Ilona értékeit lopta meg, amelyeket kapálás közben a föld végén hagyott. Ezeket a tár­gyakat is értékesíteni akarta, de ami­kor elindult a cigánytelepre, a rend­őrség előállította és a tárgyakat le­foglalta. Diósi a lopott holmikért kapott pénzből igyekezett fenntartani ma­gát, végül azonban rajtavesztett. — OLASZORSZÁGBAN megjelent a hatkötetes »Antik művészeti en­ciklopédia-« első kötete. Az enciklo­pédia öszeállításában olasz művé­szettörténészeken kívül más orszá­gok szakemberei is resztvettek. Az »Antik művészeti enciklopédia nem­csak a régi Görögország és Róma, hanem a Kelet művészetét is magá­ban foglalja.

Next

/
Thumbnails
Contents