Tolna Megyei Népújság, 1958. október (3. évfolyam, 231-257. szám)

1958-10-01 / 231. szám

TOLNA MEGYEI VTLAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A végzett munkáról és a termelőszövetkezeti mozgalomról tárgyalt a megyei tanács Kedden délelőtt 10 órai kezdettel ülést tartott Tolna megye Tanácsa Szekszárdon a régi megyeháza nagy­termében. Két beszámolót terjesztet­tek a megyei tanács ülése elé, mind­kettőnek az előadója dr. Tuska Pál, a végrehajtó bizottság elnöke volt. Az első beszámolóban a végrehajtó bizottság beszámolt a tevékenységé­ről. Ez nemcsak az előző tanácsülés óta eltelt időszak munkájáról adott számot, hanem tájékoztatta a me­gyei tanácsot a végrehajtó bizottság négy éves munkájáról, eredményei­ről és hibáiról. Az 1954. évi választások óta 107 esetben tartott a végrehajtó bi­zottság ülést. Ezeken az ülése­ken összesen 211 napirendi pon­tot tárgyalt meg. Megtárgyalt to­vábbá közel 200 jelentést, a vb. határozatok végrehajtásáról és többszáz jelentést, amelyek zö­mében egyéni ügyekben benyúj­tott panaszok, vagy fellebbezések elbírálását tartalmazták. Értékelte a beszámoló azt is, hogy a végrehajtó bizottság hogyan tevé­kenykedett az ellenforradalom okoz­ta károk helyreállítása, a gazdasági és politikai élet konszolidálása ér­dekében. Részletesen ismertette a beszámoló azt is, hogy a végrehajtó bizottság négy éves tevékenysége idején milyen gazdasági fejlődésen ment keresztül Tolna megye. A második beszámoló a termelő- szövetkezetek helyzetével és a 3004-es kormányhatározat végrehaj­tásával foglalkozott. Dr. Tuska elv­társ ismertette mindazokat az ered­ményeket, amelyeket a szövetkezeti mozgalom terén elértünk. Megállapí­totta azonban azt is a beszámoló, hogy mezőgazdaságunkban túlnyomó részt még kisárutermelés folyik és az ország további gazdaságii előre­haladásának, a falusi lakosság jó­létének az az egyik legfontosabb elő­feltétele, hogy ezt az állapotot meg­szüntessük, hogy az egész mezőgaz­daságban megvalósítsuk a szocialista nagyüzemi gazdálkodást. Számos pél­dát sorol fel arra vonatkozóan, hogy miért elkerülhetetlen és szükség- szerű országunkban is a nagyüzemi gazdaságra való áttérés. Elmondotta többek között, hogy a mi mezőgaz­daságunk nem utolsó sorban azért van hátrányos helyzetben nemzet­közi viszonylatban, mert igen drágán termelünk, sokkal drágábban, mint például a fejlett kapitalista orszá­gokban. Többet és olcsóbban termel­ni csak a korszerű gépek alkalmazá­sával lehet, a korszerű gépek haszná­lata pedig csak nagy parcellákon le­hetséges gazdaságosan. A beszámolóban sok szó esett a szövetkezeti gazdálkodás hibáiról és azokról a módszerekről, amelyekkel azokat igyekeztünk kijavítani és igyekszünk a jövőben is. Széleskö­rűen értékelte, hogy a 3004-es kor­mányhatározat végrehajtása hogyan segíti megyénkben a szövetkezeti mozgalmat. Megemlítette azonban azt is, hogy nem minden termelőszö­vetkezet él a kormányhatározat adta lehetőségekkel, így például a talaj­erő utánpótlás érdekében nem min­denütt veszik igénybe mindazt a le­hetőséget, amelyet a kormányhatá­rozat nyújt. A beszámoló után vita követke­zett. A vita során felszólalt Prant- ner József elvtárs, az MSZMP Tolna Érdekes újítás, — amely több ezer forintot megtakarít A Dunaiiildvári Kendergyárban ezekben a napokban nagy mennyiségű kenderkóró érkezik. Néhány hét alatt beszállítják a jövő évi termelés­hez szükséges kendert. Az elmúlt években a beszállítás eléggé költsé­ges volt. Különösen az uszályokkal való szállítás. Az uszályokból a ken­dert „petrence-rudakon” padlón hordták ki a partra, ott lerakták és csak azután rakták fel a kocsikra. Az idén újítást vezettek be, az uszá­lyok kirakásához. Az újítás érdekessége az, hogy a vontató traktor pót­kocsiját begurítják a vízbe az uszály mellé; ott megrakják és a vontató lánccal, vagy közvetlen kapcsolással kihúzza. Az újítás alkalmazásával az idei beszállítás idejére több ezer forintos megtakarítást számítanak amelynek összegét, csak az összes kender beszállítása után tudják meg­állapítani. Képünkön: vontató traktor húzza ki a vízből a kenderrel megrakott pótkocsit. MA ESTE 8 ÓRAKOR a tfunafaldvári ktiltúrházban vendégszerepei az Állami Budapest Táncegyüttes Három hónap óta már üzemszerűen folyik a termelés a Tolnai Selyem- foncgyár új festödéjében. Harminchat-féle különböző színben festik a nyakkendőselymeket. Képünk Fröhlich Ferencnél és Gaál Vendelnét, a gyár régi, de az új üzemrész új dolgozóit ábrázolja a festőanyaggal teli kádnál munka közben. Szójababból televízió megyei Végrehajtó Bizottságának első titkaira. — A termelőszövetkezetek vonzó­ereje — mondotta többek között — jelentősen nőtt. ma sokkal jobb a dolgozó parasztok véleménye a szö­vetkezetekről, mint pár évvel ezelőtt. Ez nem utolsó sorban azzal magya­rázható, hogy pártunk világos és őszinte politi­kát folytatott: világosan meg­mondta, hogy a mezőgazdaság­ban is fel kell építeni a szocia­lizmust és megjelölte azi az utat. amelyik egyezik a parasztság ér­dekeivel. Prantner elvtárs felhívta többek között a megyei tanácstagok figyel­mét arra, hogy nem lehet kisebb ér­tékűnek tartani a tanács tagságnál azt a parasztot, aki ma még egyéni gazda, mert ez ellenkezne az alkot­mány szellemével. Az ülésen felszólaltak többek kö­zött Pintér Ferenc paksi. Tóth József kccsolai, Sári József zombai megyei tanácstagok, Mónus István volt or­szággyűlési; képviselő és még töb­ben. Valamennyien a termelőszövet­kezeti mozgalom jelentőségét méltat­ták és javaslatokat tettek az ered­mények fokozására. A megyei tanácsülésen jóváhagy­tak három tanácsrendelet-tervezetet is. Dr. Tuska Pál elvtárs a tanácsülé­sen bejelentette, hogy az 1954-ben megválasztott tanácstagságnak a mandátuma lejárt és november 16-án új tanácstagokat választanak Negyvenöt festett hálóbútor terven felül A harmadik negyedévben a Szek­szárdi Faipari Vállalatnál csaknem hatszáz garnitúra festett hálószoba­bútort készítettek. A vállalat fenn­állása óta még nem történt meg, hogy egy negyedév alatt ennyi bú­tort készítettek volna. A tervet a vállalatnál 45 szoba berendezéséhez elegendő bútorral teljesítették túl. Emellett elvégezték mindazokat a javítási és egyéb munkákat is, me­lyeket a fogyasztók nem kereskedel mi szervvel köttettek le. Az elmúlt negyedév termelési ér­tékét növeli az a tény is, hogy a hulladék az engedélyezett tényszám alatt volt. Sőt 40 000 darab tetöcse- répszárító léckeretet is készítettek a bútorgyártásnál keletkező hul­ladékból. Már az első nap karambolozott a motorkerékpárjával Hétfőn este Kocsola község bel- í területén súlyos közlekedési baleset történt. Khim János helyi lakos (1940-ben született) saját tulajdonát képező LD.467. rendszámú, 125-ös Csepel motorkerékpárjával haladt hazafelé ittas állapotban. A tanúk bevallása szerint nem sokkal előtte, körülbelül egy liter bort fogyasztott el. Útközben találkozott egyik ba­rátjával és mivel egyirányban ve­zetett az útjuk, azt is felültette mo­torkerékpárjára, hogy hazaszállítsa. Elindultak, meghuzatta a motort és alig haladtak néhányszáz métert, hátulról belerohantak egy gumike­rekű lovaskocsiba. A vezető Khim János agyrázkódást és egyéb sérü­léseket szenvedett és kórházba szállították, pótutasa nem sérült meg. A motorban az ütközés kö­vetkeztében körülbelül 2000 forint értékű kár keletkezett. A motort egyébként aznap vásárolta Khim ( János, akinek nincs jogosítványa | sem. A motornak rossz volt a vi­lágítása és ez is hozzájárult az it­tasság mellett a balesethez. Nemrég választottak új vezetősé­get a KISZ-szervezet élén a szakcsi fiatalok. Az új vezetőség mar gon­dolt arra is, hogy a kultúrház el­készülte után — melynek építését a közeljövőben kezdik el — hogyan tehetnék barátságosabbá a KISZ- szervezet helyiségét az új épület­ben. A vezetőség javaslatot terjesz­tett a KISZ-tagság elé a legutóbbi ülésen, Azt javasolták, hogy a szer-, Nakon jártunkban néhány érde­kes számot jegyeztünk fel, amelyek a lakosság jólétét, életszínvonalá­nak emelkedését beszédesen bizo­nyítják. Ezek közé a számok közé tartozik többek között, hogy Nakon 1945 óta ötvenegy új ház épült, s ebből mintegy tizenöt ebben az év­ben került tető alá. A házépítők egyrésze az államtól vett kölcsönt az építkezéshez,, de vannak, akik köl­csön nélkül, teljesen a saját ere­jükből építkeztek. * A községben 337 ház van, s közü­lük 175-ben szól a rádió, tehát több mint minden második háznál. De nem is akármilyen rádió. Büszkén mondják a nakiak, hogy 800 forin­ton aluli rádió talán nincs is a köz­ségben. Televíziós antennát még nem láttunk, de úgy beszélik, hogy jövőre már az is lesz. Autó sincs a községben, viszont van 17 motorke­rékpár tulajdonos. * Egy idős bácsival arról beszélget­tünk, hogy milyen volt régen a falu fiatalságának a nevelése és milyen ma. ö nem Nakon járt iskolába, hanem Somogy megye egyik falujá- ban és így nem tudta, hogy az ő gyerekkorában milyen volt az ok­tatás Nakon. A fia viszont már itt járta ki az elemi iskola hat osztá­lyát — abban az Időben két tante­rem és két tanító volt a község­ben — mondja. — Unokája van? — Van kérem kettő is. Azok már »nagy urak«. — És elmondja, hogy pár éve modern iskola épült a köz­ségben, s most hat pedagógus fog­lalkozik a gyerekekkel. A tanács­nál pontosan megtudtuk, hogy az Az elmúlt év harmadik negyed­évében 2 és félmilliós terve volt a Szekszárdi TÜZÉP Vállalatnak, amelyet az idén ugyanabban az időszakban kereken 2 millió fo­rinttal túlszárnyaltak és az eddigi 4 és félmillió tervüket több mint 113 százalékra teljesítették. Ezt a nagy forgalmat legnagyobb részt az épí­tési anyagok tették ki. Az alábbi pár számadat azt bi­zonyítja, hogy Szekszárdon és kör­nyékén megindult hatalmas arányú vezet kérjen a községi tanácstól 2—3 hold földet a tartalékterületekből és ezen termeljenek szójababot. A jö­vő évben termelt szójabab árán az­tán televíziót vásárolnának a kul-, túrház részére, amit a KlSZ-szerve- zet helyiségében szerelnének fel. A vezetőség javaslatát a legközelebbi taggyűlésen tárgyalják részleteseb­ben. iskola 1954-ben épült 160 000 forin­tos állami költséggel, a lakosság pádig 60 000 forint értékű társadal­mi munkával segítette az építke­zést * A múlt évig nem volt kultúrház a faluban, s a fiatalok szabadidejüket a kocsmában, vagy jobbik esetben az utcán töltötték. Tavaly felépült a kultúrház 180 000 forintos költség­gel., de teljes berendezésére még csak az idén került sor. A nakiak szeretik kultúrházukat, melynek épí téséhez többezer forintos társadal­mi munkával járultak hozzá. Vasár nap annyian voltak a kultúrházban rendezett mulatságon, hogy alig fértek be a 300 személy befogadá­sára alkalmas terembe. (Voltak vagy 500—600-an.) — Akkor most volt a r.ekord, ugye? — kérdeztük. — Nem. Voltak már többen is, amikor a szovjet katonák kultúr- csoportja vendégszerepelt Nakon — hangzott a válasz. * A felszabadulás óta kapott léte­sítmények valamennyiét felsorolni sok lenne, hisz oly sok mindennel gazdagodott a község, csupán még egyet említünk meg, amiért na­gyon hálás a lakosság: mérleget ka­pott a falu. Régebben volt ugyan három gazdának egy mázsája, de azt hivatalosan nem használhatták. A gazdáknak a 20 kilométerre lévő Kocsolára kellett elszállítani álla­taikat, ha az államnak akarták el­adni. A korszerű mérlegen mázsál- ják október 15-től a szerződött marhákat is és így megszabadulnak a gazdák attól a fáradtságtól, hogy állataikat Kocsolára szállítsák: — a vállalat átveszi helyben. építkezésekhez szükséges anyagokat a TÜZÉP Vállalat hiánytalanul biz­tosítani tudta. À III. negyedévben csak téglából másfélmillió darab, cementből 30 vagon, mészből 20 va­gon, cserépből 250 000 darab, par­kettából 700 köbméter,, mozaiklap­ból pedig 50 000 darab fogyott el. Érdekes, hogy míg három évvel ez­előtt nagyon idegenkedtek a beton- gerenda vásárlásától és alkalmazá­sától, addig csak a III. negyedévben 40 vagon betongerendát értékesített a TÜZÉP Vállalat. NAKI JEGYZETEK Ötvenegy új ház, — százhetvenöt rádió, — új iskola, — közönségrekord a kultúrbáznái, — nem kell Kocsolára szállítani... SZEKSZÁRDI TÜZÉP VÁLLALAT Több mint 113 százalékra teljesítették III. negyedéves tervüket !Ab új festődében...

Next

/
Thumbnails
Contents