Tolna Megyei Népújság, 1958. szeptember (3. évfolyam, 206-230. szám)

1958-09-02 / 206. szám

2 TOLNA MEGYEI NÉPÚJSÁG 1958 szeptember 2. Megkezdődött Budapesten a nemzetközi borverseny A szovjet külügyminisztérium javaslata : 1 három atomhatalom oktiber 31-én kezdjen tárgyalásokat az atomfeswerkisérietek végleges megszüntetéséréi Moszkva, augusztus 31. (TASZSZ). A Szovjetunió külügyminisztériu­ma augusztus 30-án jegyzéket jutta­tott el az Egyesült Államok mosz­kvai nagykövetségéhez. Eszerint a Szovjetunió kormánya kész 1958 ok­tóber 31-én az Egyesült Államok és Nagy-Britannia képviselőivel együtt tárgyalásokat kezdeni olyan egyez­mény megkötéséről, amely egyszer- smindenkorra megszüntetné az atom­és hidrogénfegyverkíséirleteket, s a kísérletek megszüntetésének megfe­lelő ellenőrzését biztosítaná. Mint a jegyzék rámutat, a szovjet kormány véleménye szerint ilyen tár­gyalások megtartására a legalkalma­sabb hely Genf lenne. A tárgyalások elnyújtásának megakadályozására a szovjet kormány javasolja, hogy idő­tartamukat már előzőleg korlátozzák. A szovjet kormány a maga részé­ről két-három hetes időtartamot ja­vasol. A jegyzékhez mellékelve eljuttat­ták az Egyesült Államok nagykövet­ségéhez Njikita Hruscsov nyilatko­zatának a szovjet lapokban augusz­tus 30-án megjelent szövegét, amely ismerteti a szovjet kormány állás­pontját az Eisenhower elnök augusz­tus 22-i nyilatkozatában foglalt kér­désekben. Hétfőn a városligeti Vajdahunyad várában megnyílt a nemzetközi bor­verseny. Az ünnepi beszédet Ma- gyari András földművelésügyi mi­niszterhelyettes mondotta, hangsú­lyozva, hogy a nemzetközi borverse­nyen képviselve van a világ csak­nem valamennyi jelentős bortermelő állama, összesen 18 államból érkez­tek borminták. A miniszterhelyettes a továbbiakban megemlékezett Mat­hiász János világhírű magyar szőlő­nemesítő születésének 120. évforduló­járól és Mathiász-emlékérmet adott át a legkiválóbb szőlészeknek és borászoknak. Ez alkalommal nyílt meg a Mezőgazdasági Múzeumban Mathiász János emlékkiállítás és az állandó borászati kiállítás is, ame­lyet Tömpe István, a földművelésügyi miniszter első helyettese nyitott meg. Hrusesmr nyilatkozatának világvisszhangja Összeült az atomenergia békéscélu felhasználásával foglalkozó értekezlet Ünnepi ülés Helsinkiben a Finn Kommunista Párt alapításának 40. évfordulóján PEKING. N. Sz. Hruscsovnak, a szovjet minisztertanács elnökének a Pravda tudósítójának adott válaszai az atcmfegyverkísérletek beszünteté­sére vonatkozóan a kínai közvélemény és sajtó érdeklődésének középpont­jában állnak. Több kínai lap első oldalon közli Hruscsov válaszainak részletes kivo­natát. A Dagun Bao vezércikkében azt írja, Hruscsov világosan kijelen­tette, hogy az Egyesült Államok és Anglia kormányának a kísérletek egy esztendőre történő beszüntetéséről szóló nyilatkozatai nem mutatják azt, hogy e két kormány követni akarja a Szovjetunió példáját. VARSÓ. A Zycie Warszawy hang­súlyozza, elérkezett az idő az atom- és hidrogénkísérletek végleges be­szüntetésére. A tárgyalások célja nem lehet más. BUKAREST. Az összes vasárnapi bukaresti lapok közlik a szovjet mi­nisztertanács elnökének válaszait a Pravda tudósítójának kérdéseire. A Scinteia a következő cím alatt szá­mol be: „Az Egyesült Államok és Anglia kormánya elutasítja az atom­fegyver-kísérletek beszüntetését.’’ DAMASZKUSZ. Az összes szíriai lapok feltűnő helyen közlik azoknak a válaszoknak teljes szövegét, ame­lyeket N. Sz. Hruscsov adott a Pravda tudósítójának kérdéseire. Az As Sam című lap felhívja az Genf (Reuter). Hammarskjöld, az ENSZ főtitkára Genf ben megnyitotta az atomerő békés felhasználását be­mutató kiállítást. * Brüsszel (TASZSZ). Brüsszelben továbbra is óriási sikerrel szerepel a Mojsscjev vezetése alatt álló szovjet állami népi együttes. * London (AFP). London főleg afri- kaiak-lakta egyik negyedében vasár­nap újabb összetűzések zajlottak le a fehér és a színesbőrű lakosság kö­zött. Több tüntető megsebesült, négy személyt a rendőrség őrizetbe vett. * Tajpej (AFP). W. Brucker, az USA hadseregügyi minisztere és Csang Kaj-sek vasárnap folytatta szomba­ton megkezdett tárgyalásait. * Scarborough (Reuter). Az Angol Munkáspárt évi kongresszusán, ame­lyet szeptember 29-én nyitnak meg Scarboroughban, követelni fogják, hogy az ENSZ vegye át az angolok Cipruson vállalt felelősségét. A kon­gresszus felszólítja majd a kor­mány, ismerje el, hogy Anglia nem tud az összes ciprusiak számára el­fogadható megoldást felajánlani és készüljön fel arra, hogy kivonul a szigetről. * Montevideo (TASZSZ). A vasárnap Venezuelában tartott országos tanitói értekezleten kijelentették: Venezue­lában iskolahiány miatt 600 000 gyer­mek maradt ki a tanulásból. Egész Latin-Amerikában pedig 18 millió gyermek nem jár iskolába. * Peking (Uj Kína). Tokiói jelentés szerint nagyarányú közös japán— amerikai hadgyakorlatok folynak az Észak-Japánban fekvő Hokkaidotól a Dél-Japánban fekvő Niusuig. A hadgyakorlatokon résztvesznek az ENSZ közgyűlésének küszöbönálló ülésszakát, hogy „hallassa döntő sza­vát az „atomfegyverkísérletek be­szüntetése mellett.’1 Hruscsov, állapítja meg az Ar Raj al Am című lap, azt akarja, hogy mindörökre véget vessenek az atom- fegyverkísérleteknek. TOKIO. A japán sajtó nagy meg­elégedéssel fogadta Hruscsov nyilat­kozatát. A Mainici című lap üdvözli a Szovjetuniónak ezt a lépését és ki­fejezi elégedetlenségét azzal az állás­ponttal, amelyet a nyugati hatalmak ebben a kérdésben elfoglalnak. SZÓFIA. Az összes bolgár lap va­sárnapi számában közli Hruscsov vá­laszait a Pravda tudósítójának adott kérdéseire. Az Otocsesztven Front szerkesztőségi cikkében megállapít­ja, hogy mindazok, akik a fegyver­kezési versenyt és aá atomfegyverrel való fenyegetőzést nem tették poli­tikájuk alapjává, óriási örömmel és megelégedéssel fogadják N. Sz. Hruscsovnak azt a bejelentését, mi­szerint a szovjet kormány október 31-én kész tárgyalásokat kezdem az Egyesült Államokkal és Angliával. DELHI. Az indiai közvéleményben és sajtóban a legélénkebb érdeklő­dést váltották ki Hruscsov válaszai. Ezeket Indiában úgy tekintik, mint a szovjet kormány újabb békekezde­ményezését. Egyesült Államok Japánban állomá­sozó szárazföldi, tengerészeti és légi egységei, valamint Japán honvédelmi erői. * Lcmans (MTI). Mint a Reuter je­lenti, Christian Pineau, aki több mint két évig volt Franciaország külügy­minisztere, kijelentette, szeptember 2S-án a népszavazáson de Gaulle al­kotmánytervezete ellen fog szavazni. „Nem akarom azt mondani, hogy az 1946-os alkotmány jó volt — mon­dotta Fineau —, de az 1958-as még ennél is rosszabb, mert konfliktust okoz a végrehajtó és a törvényhozó hatalom között. Azoknak, akik azt állítják, hogy ha de Gaulle köztár­sasági elnök lesz, nem fog visszaélni hatalmával, azt válaszolom, hogy az alkotmány általában hosszabb életű, mint egy ember, s de Gaulle utódait esetleg kísértésbe hozza majd sze­mélyi hatalmuk. Párizs (AP|). A NATO egyik szóvi­vője közölte hétfőn, hogy az észak­atlanti szövetséget tájékoztatták Dá­niának arról az óhajáról, hogy a NATO tanácsa rendkívüli ülésen tár­gyalja meg az izlandi halászati vi­tát. * Beirut (AFP). Johmorban összetű­zött egy libanoni felkelő csoport és a hadsereg egyik egysége. Az össze­tűzésről kiadott közlemény szerint két felkelő meghalt, négy másik meg sebesült és a katonaság 18 géppuskát zsákmányolt. * Párizs (MTI). A francia belügymi­nisztérium Augusto Pancaldit, az Olasz Kommunista Párt lapjának, az Uniténak párizsi tudósítóját, mint nem kívánatos személyt kiutasította Franciaországból. A párizsi baloldali sajtó tiltakozik a kiutasítás ellen, amelynek indokolásával a belügymi­nisztérium adós maradt. Genf (AFP). Mint az AFP jelenti, hétfőn, magyar időszámítás! szerint 10 óra 37 perckor megkezdődött Genf ben az atomenergia békéscélú fel- használásával foglalkozó második nem zetközi értekezlet. Kommunistákat tartóztattak le Franciaországban Párizs (TASZSZ). Az Humanité Dimanche közlése szerint Párizs Saint-Denis nevű külvárosában a rendőrség letartóztatta a Francia Kommunista Párt két tagját, mert olyan falragaszokat helyeztek el, amelyek felhívják a lakosságot, hogy a szeptember 28-i népszavazáson az alkotmányreform-tervezet ellen sza­vazzon. Űjabb merényletek Párizsban Párizs (MTI). Szombaton és vasár­nap Párizsban újabb egyéni. merény­letek követeltek áldozatokat. Az al­gériaiak fiatal katonákat sebesítettek meg súlyosan késszúrásokkal. Az Humanité megjegyzi, a francia szélsőjobboldali sajtó nagyon is bol­dog, hogy leleplezheti „az algériai felszabadítási front merényleteit”, mert azt reméli, hogy ez lehetővé teszi a francia dolgozók szembeállí­tását algériai testvéreikkel. De a tra­gédiák alapvető oka az algériai há­ború. Q városok korszerűsítése a Román Népköztársaságban Az Építésügyi Minisztérium vá­rosépítészeti hivatala kidolgozta 150 romániai város (korszerűsítési és városrendezési tervét, és ugyanak­kor az ország több tartományának építésrendezési tervét is. Az elmúlt tíz év alatt számos vá­ros és ipari központ nagy fejlődé­sen ment át. Uj üzemek és gyárak épültek, a régi gyárakat korszerűsí­tették, nagy számban épültek lakó­épületek, ezenkívül szociális és kuL turális intézmények stb. A város- rendezési tervek célja az, hogy össz­hangba hozzák a városok fejlődését a szocialista építés menetével és a városépítéssel is biztosítsák a la­kosság kényelmét. Bukarest főváros városrendezési terve hatalmas épületkomplexumok létrehozásán és a város központjá_ nak kiépítésén alapszik. Számos ha­talmas tömb építkezése már meg is kezdődött. Ugyanakkor a városren­dezés keretében növelik a parkok és kertek számát is. A román főváros korszerűsítésé­nél alkalmazott elképzeléseket más városok rendezésénél is felhasznál­ják. Ezek a következők: az illető városok központjának korszerűsí­tése, szerves kapcsolat létesítése az ipartelepek és a lakónegyedek között, tágas utcák és terek építése, a zöld­övezetek területéenk növelése stb. ‘^Kx»c0000000cxxxxx3000000cx)0cxxxxxxxx: 50 méhcsalád szaporulatból^ betelelve, NB. lépeken kaptárral, vagy kap­tár nélkül jutányosán magánosoknak is. eladó, Érdeklődni: Kísérleti Gazdaság Alsótengelic, Tolna megye, vagy hétfői napon Faluba Zol­•tán-nál Földművelésügyi Mi­nisztérium, telefon 14—50 mel­lék. Helsinki (TASZSZ). A Finn Kom­munista Párt alapításának 40. évfor­dulója alkalmából Helsinkiben ün­nepi gyűlést rendeztek, melyen I. V. Szpiridonov, a leningrádi területi pártbizottság titkára felolvasta a Szovjetunió Kommunista Pártja Köz ponti Bizottságának üdvözlő üzene­tét. Az ünnepi gyűlést Aimo Aaaltonen, a Finn Kommunista Párt elnöke Moszkva, aug. 31. (TASZSZ). „Szemleíró” a Pravda vasárnapi számában kommentálja az Egyesült Államok tajvani katonai előkészület teit. Az erőpolitika amerikai hívei, mint ezek az előkészületek mutat­ják, Távol-Keleten újabb katonai provokációt terveznek. Az amerikai imperialisták — mutat rá a Pravda cikke — hiába szőnek álmokat ar­ról, hogy fegyveres erővel vissza­forgathatják a történelem kerekét és újból a régi rendet kényszeríthetik a felszabadult népekre. Az ilyen kí­sérletek reménytelensége már iga­zán nyilvánvaló lehetne azok szá­mára, akik „a háború küszöbén zsonglőrködés” politikáját folytat­ják, s akiket vak gyűlölet fűt a nagy kínai néppel szemben. Az amerikai agresszív erők ki­hívó cselekedetei — mutat rá a Pravda — szükségképpen határo­zott visszavágásban részesülnek a Kínai Népköztársaság részéről. És bármit agy alj on ki az amerikai pro­paganda, bármilyen furfanghoz és csaláshoz folyamodjék, az Egyesült Államok nem tud kibújni a nemzet­közi feszültség kiélezése miatt reá háruló felelősség alól. Egyenesen meg kell mondani — folytatja „Szemleíró —, itt az ideje, hogy az amerikai imperialisták ne éljenek vissza tovább a kínai nép türelmével. Itt az ideje, hogy meg­szüntessék Tajvan megszállását, hi­szen ez a sziget a kínai terület el­szakíthatatlan része, amely az ame­rikai agresszív erők akaratából a Kínai Népköztársaság elleni állandó provokációk forrása lett. Tajvan és az összes Kínához tartozó partmenti szigetek felszabadítása — hangsú­lyozza a cikk írója — a kínai nép Kőbevésett buddhista törvények A Pekingtöl 75 kilométerre fekvő Sicimsan hegy barlagjaiban 4000 da­rab 200-szor 80 centiméteres méretű kőtáblát találtak. A közeli buddhis­ta pagoda fundamentuma algtt to­vábbi 8000, az előbbieknél valami­vel kisebb méretű kőlapot fedeztek fel. Megállapították, hogy a kőlapok­ba vésett szövegek ősi buddhista törvényeket tartalmaznak. Az óri­ási mennyiségű szöveg bevésésére a legszerényebb számítások szerint is sok ember több évszázados szívós munkájára volt szükség. nyitotta meg. Beszédében hangsú­lyozta, hogy a kommunista párt meg­alakítására vonatkozó döntés Finn­országban történelmi szükségszerűség volt. Az ünnepi beszédet Ville Pessi, a Finn Kommunista Párt főtitkára mondotta. Hangsúlyozta, hogy a Finn Kommunista Párt negyven év óta fáradhatatlanul harcol a finn nép ügyéért. belügye. A kínai nép szent köteles­ségének tartja saját területeinek felszabadítását és senki sem aka­dályozhatja meg hazája egyesítésé­ben. Azoknak, akik annyira kedvelik a háborús provokációkat, — folytatja a Pravda — nem kellene elfelejte­niük, hogy a Kínai Népköztársaság nem kicsiny és védtelen állam, ahol büntetlenül partra lehet tenni az amerikai tengerészgyalogságot. A Kínai Népköztársaságnak van mit megvédenie és van mivel véde­keznie. Örökre a múltba tűntek azok az idők, amikor az amerikai imperialisták arcátlanul garázdál­kodhattak Kínában. A Kínai Népköztársaság barátai, márpedig sok igaz barátja van — jegyzi meg a Pravda —, teljesen a kínai nép oldalán állnak. A szovjet emberek, miként a hatalmas szocia­lista tábor összes népei, támogatják azt az igazságos harcot, amelyet a testvéri kínai nép Tajvanra és a többi partmenti szigetre érvényes jogainak realizálásáért folytat. Aki ma a Kínai Népköztársaság megtámadásával próbál fenyegetőz­ni — hangsúlyozza „Szemleíró” —, annak nem kell megfeledkeznie ar­ról, hogy a Szovjetuniót, is fenye­geti, mivel a Szovjetuniót a testvéri barátság és együttműködés elszakít­hatatlan szálai fűzik a népi Kíná­hoz. E kapcsolatok alapja mindkét államnak az az eltökéltsége, hogy biztosítja a népek békéjét és vissza­vág az agresszomak. A Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság — mutat rá a lap — egységesek a béke ellen­ségeinek minden merényletével és mesterkedéseivel szemben. A Szov­jetunió”megadja a Kínai Népköztár­saságnak igazságos harcához a szük­séges erkölcsi és anyagi segítséget. A Kínai Népköztársaság elleni fegyveres provokációk szervezői ne ringassák magukat abban az illúzió­ban, hogy sikerül lokalizálniok az eseményeket. Az Egyesült Államok bármilyen távol-keleti agressziója elkerülhe­tetlenül az egész nemzetközi hely­zet kiéleződését vonja maga után és a háború más területekre való át­terjedéséhez vezet az összes ebből fakadó következményekkel együtt. Ezt mégegyszer emlékezetébe kell idézni azoknak, akik a Távol-Kele­ten veszélyes játékot kezdtek a tűz­zel — zárul a Pravda cikke. (MTI) ESEMÉNYEK SOROKBAN Á Pravda erőteljes állásfoglalása az amerikaiak távol-keleti provokációs terveivel szemben „Az Egyesült Államok távol-keleti agressziója esetén a háború elkerülhetetlenül átterjed más területekre“

Next

/
Thumbnails
Contents