Tolna Megyei Népújság, 1958. június (3. évfolyam, 128-152. szám)

1958-06-01 / 128. szám

1958 június 1. TOLNA MEGYEI NÉPÚJSÁG 3 Hozzászólás a haza — hazaflság kérdéseihez Azzal a vitával kapcsolatban sze­retném kifejteni saját véleményemet, amely Balog János elvtárs és Surdy Kálmán között van a haza — hazafi- ság kérdésében. 1. Van igazság abban a megjegy­zésben, hogy Balogh elvtars egy ki­csit leegyszerűsítve, illetve egyolda­lúan határozza meg a haza haza- szeretet fogalmát. Véleményem sze­rint Balog elvtársnak is a nagy em­beri érzéseket kifejező fogalmat ki­alakulásában, fejlődésében kellett volna vizsgálni — akkor elkerülte volna az egyoldalúságot. Szerintem abból kell kiindulnunk, hogy a haza — hazafiság fogalma 's történelmi kategória Nem volt min­dig, hanem a történelmi fejlődés so­rán alakult ki az emberek érzései­ben, tudatában. Nyilvánvaló, hogy nem lehetett meg a hazaszeretet ér­zésének még a csírája sem abban az időben, amikor az embercsoportok még gyűjtögető, halászó, vadaszó élet módot folytattak és egyik helyről a másikra vándoroltak. Egy bizonyos területen le kellett telepedni, új, fejlettebb életmódot ki­alakítani ahhoz, hogy a szülőföld sze- retetének, és később védelmének ér­zése kialakuljon az emberekben. Az osztály társadalmak, az osztályelnyo­más kialakulásával együtt kialakul ?z uralkodó osztályok területszerzési törekvése is. Hisz már nemcsak a saját népük, hanem más népek ro­vására is akarják gyarapítani gazdag­ságukat. Az igaz hazafiság érzése ^zokban a népekben kezd kialakul­ni elsősorban, amelyeket más orszá­gok megtámadnak. így volt ez ná­lunk Magyarországon is. De a más országokban is és nálunk is nem egy­szerűen egy területhez való ragasz­kodás volt, hanem sokkal több an­nál: a nép védelme az idegen elnyo­mókkal szemben. Hunyadi harcosai, a végváraik vitézei, Rákóczi, Esze Tamás talpasai nem egyszerűen a te­rülethez való ragaszkodás miatt fog­tak fegyvert, hanem azért, mert lát­ták, hogy a saját uralkodó osztályuk mellé még egy elnyomó párosul, a török vagy a német. Ez pedig újabb terhet jelent a nép nyakán. Vélemé­nyem szerint a szülőföldhöz való Ra­gaszkodás érzésének kialakulása, már kezdetben magában hordta a néphez való ragaszkodás, a nép vé- delménék érzését is. S éppen a szülő­föld szeretete és odaadó védelme az idegen elnyomókkal szemben, a nép szeretete és odaadó szolgálata a zsar­nokság elleni harcban, ez a nagy hazafias emberi érzés fejlődik a nemzet iránti szeretetté és odaadássá a polgári nemzet kialakulása idején. A polgári forradalmakban új tarta­lommal, a szabadság, egyenlőség, testvériség demokratikus tartalma-_ val telítődik a tömegek hazafisága. Ezt a hazafiságot a forradalomban győztes burzsoázia a nacionalizmus, sovinizmus formájában a maga ke­pére formálja. Vagyis a demokratikus forradalomban kifejlődött nemze í érzést — mely a népek testvériségé­nek szellemében született — más né­pektől elzárkózó nacionalizmussá nemzeti önzéssé, nemzeti gőggé sovinizmussá zülleszti le. De ez a hazafiság érzése fejlődésének csat az egyik formája. A másik formája az, hogy az igaz hazafiság érzését hordozó néptö­megek ráébrednek arra, hogy bar a feudalizmust felszámolták, de ez az új haza is igazában a gaz­dagok hazája. Ha saját hazát akarnak, amely valóban az övék, akkor meg kell szerezni a hatal­mat is. Ennek az igazában hazafias érzés­nek, a szocialista hazafiságnak a kö­vetkezetes hordozója munkásosztály. Az az osztály, amely maga is a nem­zetté fejlődés keretei ' között alakul osztállyá. De ez az osztály azt is fel­ismeri, hogy a hazát a nép igazi ha­zájává tenni csak nemzetközi össze­fogással lehet, csak úgy, ha a hata­lomért folyó harcban támaszkodik más elnyomott népek támogatására is. Tehát, amíg az uralkodó osztá­lyok hazafisága nacionalizmussá, so­vinizmussá züllik le és a néptömegek számára további szenvedést, elnyo­mást jelent, addig a néptömegek hazafisága a demokratikus hazafisá- gon keresztül eljut a szocialista ha- zafiságig — a proletár internaciona­lizmusig, amely a világ összes el­nyomott népei számára meg fogja te­remteni az igazi hazát, a szocializ­must. Ha a hazafiság kialakulását vizs­gáljuk, akkor azt is meg kell állapí­tani, hogy a haza fogalma eredetileg — elsőnek nyilvánvalóan a szülőföld­höz való ragaszkodásból született meg. Tehát a szülőföldhöz, a nyelv­hez való őszinte ragaszkodást kire- keszteni a haza fogalmából helytelen és káros is. (Egyébként Balog elvtárs ezt nem is teszi, csak figyelmesen kell elolvasni amit írt.) Ez a szocialista haza fogalmába is beletartozik — azonban Balog elvtársnak abban iga­za van, hogy a szocialista haza fogal­mának középpontjában a nép, a nép helyzete áll, ez pedig szorosan össze­függ a hatalommal. Azt valljuk, hogy igazában ak­kor van hazája a tömegeknek, ha a hatalom a nép kezében van. Ha ez megvan, akkor a nép érdekeit szolgálja az a terület, az a földrész is, amelyen a nép él és dolgozik. Van igazság abban a megjegyzés­ben, hogy Balog elvtárs egy kissé ki­ragadja Lenin elvtárs egyik fogalma­zását a hazáról. Leninnek ez a mon­dása pontosan így hangzik: (Harcos militarizmus című cikkében.) „A haza, vagyis az adott politikai, kul­turális és társadalmi környezet, a proletariátus osztályharcánák leg­fontosabb tényezője.” De Lenin itt nem akar pontos, sza­batos megfogalmazást adni a hazáról, hanem vitatkozik azokkal, akik azt állítják, hogy a proletariátusnak mindegy, hogy milyen hazában él és vívja harcát, másrészt azokkal, akik a haza kérdésében a burzsoázia ál­láspontján vannak. Ilyen értelemben valóban kiragadott ez a megfogalma­zás. De, hegy lenin mennyire nem úgy értelmezi a haza fogalmát, ahogy Surdy Kálmán, azt a ,.Nagy oroszok nemzeti büszkesége1 ' című cikkének következő mondata is bizonyítja: „Nekünk mindennél fájóbb látni és érezni azt, hogy a cári hóhérok, a nemesek és a kapitalisták, mennyi erőszakot, elnyomást, komiszkodást követnek el szép hazánkon.1’ Másutt azt mondja: „Nem lehet másként „védeni a hazát,” mint úgy, hogy minden for­radalmi eszközzel harcolunk saját hazánk monarchiája, földesurai és kapitalistái, vagyis szülőföldünk leg­gonoszabb ellenségei ellen ...” Ezekből az idézetekből is látszik, hogy Lenin a haza fogalmába bele­A pártszervezetek a dombóvári járásban mindenütt kibővített ve­zetőségi ülést tartottak az állami és tömegszervezeti vezetőkkel közö­sen. A megbeszélés tárgya a mező- gazdaság szocialista átszervezésének időszerű problémái voltak. A leg­több helyen egyúttal konkrét ter­vet is dolgoztak ki a saját közsé­gükben folytatandó politikai szer­vező munka tennivalóiról. * Ismét hat helyen tartottak Dombó­vár községben pártnapokat, több mint 600 résztvevővel. A pártnapokon a nemzetközi kérdések megtárgyalása mellett mindenütt foglalkoztak a vál­lalat, vagy üzem legfontosabb terme­lési feladataival is. * A bonyhádi járás kommunistái több mint 30 helyen tartottak párt- taggyűlést az elmúlt héten. A falvak­ban a földművesszövetkezetek hely­zetével, munkájával, az üzemekben a termelés és egyéb problémákkal kap­csolatos feladatokat beszélték meg. Általános tapasztalat, hogy a fal­vakban elsősorban a földművesszö­vetkezeti munka gyakorlati eredmé­nyeit és hibáit tárgyalták. Tanulság ebből a jövőre nézve az, hogy ezek a megbeszélések inkább a kommunis­tartozónak tartja a szülőföldet —, de amit ő elsősorban ostoroz, az az orosz népet elnyomó uralkodó osz­tály. Mert erőszakot elkövetni, el­nyomást gyakorolni a letűnt ural­kodó osztályok a népen és nem egy földrajzi fogalmon szoknak. Éppen ezért nincs igaza Surdy Kálmánnak, a politikai hatalom kérdésében sem. Mert az anyagi javak bőségét megteremteni a széles tömegek számára, hozzáférhetővé tenni, csak úgy lehet, ha elsődlegesen megszerzi a politikai hatalmat és nem másodlagosan, mint ahogy ezt Surdy állítja. A kulturális felemelkedés lehetősé­gét is ez teremti meg, ezt a mi né­pünk példája is bizonyítja. Másrészt, a proletariátus nem „jobban, vagy otthonosabban’1 akar­ja magát érezni, hanem azt akarja, hogy valóban hazája legyen, hogy megszerezze azoktól, akik azt bito­rolják. Ehhez pedig elsődlegesen — mindenek előtt a politikai hatal­mat kell megszereznie. (Egyébként nem igaz, hogy Balog elvtárs helye-, selte volna a disszidensek jelszavát, hogy ahol jól megy a sorom, ott a hazám.) 2. Már az eddigi fejtegetésből is látszik, hogy nem értek egyet és ha­misnak tartom Surdy Kálmán meg­fogalmazását a hazáról. Az előzőek­ben már említettem, hogy a haza fo­galmába mi is beletartozónak tart­juk a szülőföldet, mert ennek a kiha­gyása hamis és káros is lenne. De ezt a nagy magasztos érzést a haza — hazafiság fogalmát lesüllyeszteni fogalommá, lakóhely problémává, mint ahogy azt Surdy Kálmán teszi, még hamisabb, még károsabb. Hamis és káros nézetem szerint azért, mert ha akarja, ha nem, ebből az következik, hogy a terü­let a döntő és mellékes az, hogy ezen a területen hogyan él a nép. Tehát nyomorgassátok csak burzsoák tovább a népet, szívjátok csak tovább a vérét, lényeg az, hogy az „ezeréves határokat” megtartsátok. Tehát a hazafiság azt jelenti, hogy a hazáról nem álmodozni, hanem cse­lekedni kell érte — az ilyen értelme­zés szériát pedig a cselekvés terület- szerzést jelent. Úgy vélem, hogy ha jól átgondolja az állítását Surdy Kálmán, akkor látni fogja, mennyire tarthatatlan az álláspontja és sze­rintünk ilyen értelmezésének semmi köze az igaz hazafisághoz. Surdy Kálmán szemére veti Balog elvtársnak, hogy úgy állítja be, mint­ha a szülőföld, a hazai táj szépségei­nek magasztalásában az írók és köl­tők a kapitalisták megfizetett béren­cei lettek volna. Hát először is Balog elvtárs ezt ták tevékenységének fokozását ered­ményezzék a falvakban. Természe­tesen a gyakorlati munka megtárgya­lása sem volt eredménytelen, mely­ből az tűnik ki, hogy a felsőbb szer­veknek ezután többet kell törődniök, hogy a falura megfelelő áruk kerül­jenek. Sok panasz hangzott el pél­dául azzal kapcsolatban, hogy a tele­pes rádiókhoz Bonyhádon. vagy Szek- szárdon sokkal inkább lehet telepet kapni, mint azokon a helyeken, ahol szükség volna rá. Az elmúlt napokban a Juhéi Álla­mi Gazdaság KISZ-szervezetének munkáját tárgyalták meg a gazda­ságban. A megbeszélésen határoza­tot hoztak a fiatalok, hogy még két másik üzemegységben is megalakít­ják a KISZ-szervezetet. * A legutóbbi bonyhádi gzadagyűlé- sen a burgonyabogár kártevés elle­ni hathatósabb védekezés módsze­reit tárgyalták meg. * A járás területén a legutóbbi mosz­kvai értekezlettel kapcsolatban a dol­gozók helyesléssel fogadták az ott hozott határozatokat s az a vélemé­nyük, hogy legalább nyugaton is kö­vetnék e jó példát. nem mondta. Hanem utal arra, hogy a kapitalizmusban az uralkodó osz­tály a saját érdekei miatt azt állítja, hogy csak a hazai táj, a szülőföld tar­tozik a haza fogalmába. De Balog elv társ is elköveti azt a hibát, hogy ál­talánosító mondatot használ: „Ezt elmondták csengő rímekben és pró­zában egyaránt.” Ezzel a mondatával nem tesz különbséget a nép felszaba­dításáért harcoló és az uralkodó osz­tályt kiszolgáló, vagy a mindenbe belenyugvók között. Ez az általánosí­tása tehát lehetőséget ad a félrema­gyarázásra. Abban viszont igaza van Balog elvtársnak, hogy voltak olya- nokf akik a nacionalizmus, a soviniz­mus cégére alatt a burzsoázia érdekét szolgálták, prózában vagy rímben egy­aránt. Hogy ez mennyire így volt, ezt egyébként az olyan dal és vers is mutatja, mint az: „Ott ahol zúg az a négy folyó, Ott ahol szenvedni jó1’, vagy hogy: „Csonka Magyarország nem ország, Egész Magyarország mennyország.” stb. De véleményem szerint igen hely­telen, amikor Surdy Kálmán a ma­gyar irodalom tájleírói költészetét azonosítja a nagy emberi érzésekkel, a haza, hazaszeretet fogalmával. Igaz, hogy a magyar nép nagy költői mélységesen szerették szülőföldjüket, azt a földet, ahol népünk élt, szapo­rodott és ha kellett meg is halt érte. De azok a költők, akikre Surdy Kál­mán hivatkozik nemcsak az Al­földről, nemcsak a Dunántúl domb­jairól vagy Borsod hegyeiről írtak és nem is erről elsősorban. Ezek a mi múltunk nagy hazafias erői elsősorban népünk rossz sorsát ostorozták, így mutattak utat a meg­változtatásához. Minden írásukban, amely a hazával vagy hazaszeretetről szól — a nép sorsát éneklik, a nép nehézségeit, nyomorát tárják ország­világ elé. Vajon miről, ha nem erről szól Csokonai Somogyról írt verse? „Hát csak sertést nevelt-é Itt a makk s haraszt? Hát csak kanásznak termett A somogysági paraszt?” Vagy Katona József Tiborc-ának panasza sem a „letaposott fűről,’1 ha­nem arról beszél, hogy: „A jó merániak a legszebb lovon Ficánkolódnak — tegnap egy [kesely, Ma szürke — holnap egy fakó; — [nekünk Feleség s porontyainkat kell [befogni, Ha veszni éppen nem kívánkozunk.” Igaz, hogy Vörösmarty azt írta, hogy: „A nagyvilágon e kívül nin­csen számodra hely — Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, s halnod kell.” De Vörösmarty is bár nem volt forradalmár, de felismerte, hogy a A Földművesszövetkezetek Járási Központja az elmúlt héten Gyönkön ülésezett és a társadalmi tulajdon védelmével kapcsolatos feladatokat tárgyalta meg. A hozzászólások is többségében azt támasztották alá, hogy minden erővel meg kell akadá­lyozni a visszaéléseket, a sikkasztá­sokat és a legsúlyosabban el kell ítélni a társadalmi tulajdon ellen elkövetett vétségeket. Egyben választmányi ülést is tar­tottak, amelyen megalakították a pártcsoportot. * Alsópélen és Nagytormáson az el­múlt héten az egyéni dolgozó pa­rasztok és tsz-tagok látogatást tet­tek. Megnézték az állattenyésztést és a határt a két nagy üzemben és utána megbeszélték a tapasztalato­kat. Ezeken nagy elismeréssel be­széltek a nagyüzemi gazdaság fölé­nyéről. * Kölesd községben az elmúlt hé­ten 176 taggal takarékszövetkezet alakult. Eddig mintegy 14.000 fo­rint értékű részjegyet fizetek be a társuló gazdák. forradalom a haza, a nép ügyét szol­gálja és „Harci dal’-ában hitet tesz a forradalom ügye mellett hazaszere­tetből. És hadd hivatkozzam népünk nagy forradalmár költőjére, Petőfi Sán­dorra is. Gyönyörűek, és az emberek lelkét valóban megfogják Petőfi táj­leíró versei is. De vajon Petőfi neve és emléke nem éppen a „Talpra ma- gyar”-al költözött be évezredekre a magyar nép szívébe? Ebben is azt mondja, hogy hív a haza, a rablán­cok lerázása érdekében. Petőfi egész egyéniségét — a hazáról alkotott vé­leményét az ehhez hasonló költemé­nyei és nem a tájleíró versei szabják meg. S véleményem szerint ez áll mindazokra a költőkre, akikre Surdy Kálmán hivatkozik. 3. Ahogy Surdy Kálmán vitacikkét olvassa az ember, olyan érzése tá­mad, mintha 1848 után nem szület­tek volna költőhazafiak. Ha akarja, ha nem a letűnt uralkodó osztály, a burzsoázia nézetét „igazolja”, akik azt hitték és egyesek még hirdetik ma is, hogy 1848 bukásával, a prole­tariátus létrejöttével megszűnt az igaz hazafiak sora. Ez a nézet pe­dig mélységesen hamis, szemben áll a magyar történelem tényeivel. Vallottuk és valljuk, hogy a leg­igazabb hazafiság a népért való küzdelem, a nép életének meg­változtatásáért folyó tevékeny­ség. Ezt tartjuk a legnagyobbnak, a leg­fontosabbnak a nemzet nagy és leg- igazabb költőinek tevékenységében. Ha a magyar történelem tényeit vizs­gáljuk, akkor azt látjuk, hogy a pro­letariátust megelőző kor nagy csalo­gányai egész tevékenységükkel ezt az ügyet szolgálták. De koruk korlá­tái miatt nem ismerhették fel, hogy melyik osztály fogja ezt örökre és végérvényesen megoldani. Ennek felismeréséhez a proletárforradalom korszakában kellett és kell is élni. Ennek a mi korunknak is meg vol­tak és meg lesznek a maga nagy csalogányai. Ilyen nagy költő volt Ady Endre, a forradalom vihar­madara is. Ady igaz hazafisága, népe sorsáért való aggodalma összefonó­dik azzal, hogy felismeri az igazi ha­zát megteremtő proletariátus törté­nelmi hivatását. Ady igaz hazafisá- gát nagyszerűen fejezi ki a: „Föl — földobott kő’1 a „Csák Máté földjén”, „Hadak útja” stb. című versei. De ugyanígy nem lehet kihagyni a sorból a nagy proletár költőt, József Attilát sem. Nem lehet kihagyni, mert József Attila a haza sorsáért legjobban aggódó, a haza sorsának megváltoztatására már készen álló, az imperializmus korszaka leg- .hazafiasabb osztálya: a proletariátus költője volt. Hogy a proletariátus számára mennyire nem idegen a hazaszeretet, azt a „Munkások” című verse is bizonyítja: „így élünk mi. Horkolva alszunk, s törten egymás hátán, mint odvas farakás, s hazánk határát penész jelzi a máló falon: nedves a lakás.1’ Vagy amikor azt mondja: „Sok urunk nem volt rest, se kába birtokát óvni ellenünk, s kitántorgott Amerikába másfélmillió emberünk.” De József Attila a pro­letariátus erejének tudatában azt is kimondja, hogy lesz igazi haza majd akkor, ha a munkásság a sötét gyárra szegezi az Ember vörös csillagát. Te­hát a mi korunknak is megvoltak és meglesznek a szocialista hazafiság ér­zéseit nagyszerűen megéneklő nagy csalogányai. Nézetem szerint nemcsak Balog elvtárs fejtegetéseire áll az, hogy a hazafiság fogalmát kialakulásában és fejlődésében kell vizsgálni, még in­kább áll ez Surdy Kálmán nézeteire. Mert ha a hazafiság kérdésében a nagy költőhazafiakra utalunk és ez helyes és szükséges is, mert a nép — a haladó erők magasztos érzelmeit a költők tudják a legszebben, a leg- szívhezszólóbban kifejezni, azonban ebben sem lehet és nem Szabad fél­úton megállni, mert ha akarjuk, ha nem, történelemhamisítás lesz belőle, Perecsi Ferencné INNEN —ONNAN

Next

/
Thumbnails
Contents