Tolna Megyei Népújság, 1958. június (3. évfolyam, 128-152. szám)

1958-06-01 / 128. szám

TOLNA MEGYEI T AG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ÉS Á TANÁCSOK LAPJA III. évfolyam., 128. szám. MA 10 OLDAL, ARA: 60 FILLÉR. Vasárnap, 1958 június 1. Pedagógusaink köszöntése Kettős ünnepet ülnek ma a peda­gógusok, a diákok, az egész ország. Immár hetedszer állnak oda neve­lőik elé a diákok, hogy virágcsokor ral köszöntsék a tanító nénit, a tanár urat. A virágcsokor, a feldíszített tanterem csak szimbólum, de a hála, a szeretet, a megbecsülés szimbó­luma. Tíz esztendeje annak, hogy egy ke­reken évszázados vitát zárt le dol­gozó népünk, amely a gyárak és föl­dek mellett végérvényesen birtokába vette a tudást, a nevelés alapját, az iskolát. 1948-ban törvénybe iktatta az országgyűlés az iskolák államosí­tását s ezzei százesztendős késéssel teljesítette az 1848-as polgári forra­dalom e célkitűzését. A felszabadulásunk óta eltelt tizen­három esztendő alapjaiban megvál­toztatta pedagógusaink helyzetét is. „A nemzet napszámosá’-ból a nem­zet megbecsült tagja vált, akit az egész nép tisztelete és szeretete övez. Az elmúlt évék alatt valóságos kul- túrforradalom zajlott le hazánkban, amelynek nyomán nincs olyan köz­sége az országnak, ahonnan ne ke­rült volna fiatal középiskolába, de egyetemre is, s ne lett volna belőle ta­nár, mérnök, agronómus, vagy orvos. S ebben benne van a pedagógusok munkája is. ök tárták és tárják szé­lesre a tudás kapuját a diákok előtt. Az a tanító, aki megtanítja a betű­vetésre a kisgyerekeket, a világot adja kezébe, s ezután már a gyere­ken, majd felnőttön múlik, hogy min­den tudományokból mennyit tud meghódítani magának. Az eredmények mehett azonban bőven akad még tennivaló. A párt és a forradalmi munkás-paraszt kor­mány következetes politikája meg­teremtette a lehetőségét annak, hogy továbbfejlődésünk egyenes vonalú és mindig gyorsuló lehessen. Ehhez a továbbiakban is nélkülözhetetlenül szükséges a kölcsönös bizalom. Ahogy a párt és a kormány vezetői bíznak a pedagógusokban, ugyanúgy a peda gógusoknak kötelességük rászolgálni erre a bizalomra. Rászolgálni nem­csak tudásukkal, tapasztalataikkal, amelyet felsorakoztatnak, hanem eszmei meggyőződésükkel is, a népi demokrácia iránti hűségükkel, amely nek átplántálását a gyermekek szí­vébe hazánk népe reájuk bízta. A pedagógus a ma és a holnap har- ccsa és egyre inkább azzá keli le­gyen. Munkáját igazán jól csak ak­kor tudja végezni, ha gondot fordít eszmei, ideológiai fejlődésére, mert csak akkor tud lépést tartani a má­val és akkor tudja megérteni és igaz szívvel szolgálni a holnapot. Nagy feladat vár még pedagógu­sainkra s a feladatok egyre nőnek. S hogy ezeknek a feladatoknak ma­radéktalanul eleget is tudnak tenni a nevelők, eddigi munkájuk a bizto­síték a párt és a kormány állandó figyelmes segítsége, támogatása mel­lett. Ahogy eddig, ugyanúgy a jövő­ben is legyenek élharcosai a falun és városon egyaránt a kultúra terjesz­tésének az iskolán belül és az iskolán kívüli nevelésnek is. A hetedik magyar pedagógus napon és az iskolák államosításának tizedik évfordulóján a k.is és nagydiákok kö­szöneté mellett a különböző párt, ál­lami és társadalmi szervek is eljut­tatják üdvözletüket nevelőinkhez. Ezçkkel az üdvözletekkel együtt kí­vánunk mi is további eredményes munkát. A MAI SZAMBÁN: Hozzászólás a haza — hazafiság kérdéseihez (3. o.) A házakról és az emberekről (8. o.) Csendőrszuronyok ellen ... <9. o.) ! Sok sikert kívánunk a megye pedagógusainak A megyei pártbizottság köszönti a nevelőket Kettős ünnepet ülünk az idei Pedagógus Napon, egyrészt mindnyájan ( ( megbecsüléssel és szeretettel, virágokkal és meleg kézszorítással fordu­lunk a nevelők tábora felé, másrészt ünnepeljük a fiatal magyar demo­kratikus köztársaság tíz év előtti egyik legnagyobb győzelmét: 1948 júniu­sában fogadta el az országgyűlés az iskolák államosításáról szóló tör­vényjavaslatot. Ebből az alkalomból az MSZMP Megyei Bizottsága meleg szívvel kö­szönti a megye összes tanítóit, tanárait, óvónőit azért a szerető gondos­kodásért és oktatásért, amellyel az ifjúság szocialista nevelését áldoza­tos munkájukkal segítik. A Megyei Pártbizottság, megyénk dolgozói bíznak a pedagógusokban, és hisszük, hogy pedagógusaink e bizalomra rászolgálnak. Hisszük, nem­csak a legjobb tudásukat, tapasztalatukat, hanem eszmei meggyőződésü­ket is adják a szocializmus építéséért, az igaz hazafiság és a proletárinter­nacionalizmus szellemétől áthatott ifjúság neveléséért. Sok sikert kívánunk a megye pedagógusainak oktató-nevelő munká­jukhoz és sok boldogságot egyéni életükben. MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA Kisdiákok tízezrei köszöntötték nevelőiket )OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO i A Magyar Szocialista Munkáspárt Szekszárdi Városi Bizottsága meleg szeretettel köszönti Szekszárdi város nevelőit a VII. Pedagó­gus Nap alkalmából. Kívánjuk, hogy továbbra is jó erőben, egészségben munkódkod- janak ifjúságunk szocialista szellemben való nevelése érdekében. MSZMP Szekszárd Városi Bizottsága ^G©Gœœo©ooooœooooooooooooooGœoooooo00oooooo0Q Együtt a néppel**. Szekszárdon. a szekszárdi Garay János gimnáziumban rendezett ked­ves jubileumi köszöntővel kezdőd tek a pedagógusnapi ünnepségek. A gimnázium több mint félezer diák­ja, tanáraival együtt gyülekezett az iskola udvarán. Benke Valéria mi­niszternek a rádióbeszéde után a szülői munkaközösség vörös-virág­csokrát nyújtották át Horvai Ár­pádnak, a gimnázium igazgatójá­nak, majd a virágcsokrokat ölelő matrózruhás diáklányok és sötétkék­ruhás fiúk serege vette körül ta­nárait. Aztán Mentz János felé, az idős, kedves tanár felé fordult a fiatalabb kollegák és diákok figyelme. Tanári működésének negyvenedik esztende­jét ünnepelte az idős tanár s ebből az alkalomból köszöntötték őt a negyven év neveltjeinek legfiata- labbjai. Feuerbach Apollónia, a gim­názium egyik kiváló tanulója tol­mácsolta diáktársainak Mentz tanár úrhoz és rajta keresztül a gimnázium valamennyi tanárához a gyerekes, fiatalos szívek szeretetét, hűségét. — Mi még gyerekek vagyunk. Szeretünk haszontalankodni, szeret­jük kedves tanárainkat sokszor meg gondolatlanul bosszantani. De ilye­nek voltak, s így tettek mindig a diákok. Azért soha nem fogjuk el­felejteni azt az embert, aki egész életét az ifjúság nevelésének szen­telte, aki negyven esztendőn át küz­dött, fáradt értünk. A tanári keresetlen, de most is jó- raintő szavak köszönték meg a leg­fiatalabb diákok figyelmességét. Kár, hogy az idősebb, már az élet útjait járó diákjai közül nem szorí­totta meg senki ott az idős tanár kezét. Bár e sorok olvasása után biztosan sokan, igen sokan gondolnak szere­tettel Mentz Jánosra és tanárok, pe­dagógusok százaira-ezreire. •• Ünnepségek az általános iskolákban Nyolc óra után az első óra kezde­tét jelző csengő Szekszárd és a me­gye más helységei iskoláiban is vi­rággal díszített, ünneplőbe öltözött osztályok fogadták a nevelőket. A szekszárdi Sztálin-téri iskolában az elsősökkel együtt sok-sok anyai kéz díszítette a katedrát, tanító nénik a kisdiákoknak a betűvetés kismes­tereinek a köszöntéseit virághalmaz­zal teli asztal mellett fogadták. Ked­ves ünnepségek voltak a Garay-téri és a város többi iskoláiban is. Hasonlóan ünnepelték tanítóikat, tanáraikat Dombóvárott, Pakson, Tamásiban, a Sárköz községeiben, a Sió, a Kapos és a Koppány völgye falvaiban. A megyében a kisdiákok tízezrei köszöntötték nevelőiket a Pedagógus Nap reggelén. Fél szívvel nem lehet eredményes nevelő munkát végezni Délelőtt 10 órakor a megyei ta­nács fogadótermében a megye pe­dagógusainak mintegy 20 főnyi kül­döttsége volt jelen, amikor megér­keztek dr. Nezvál Ferenc az MSZMP Központi Bizottságának tagja, igaz­ságügyminiszter, Prantner József az MSZMP Tolna megyei bizottságá­nak első titkára, a megyei tanács, a Hazafias Népfront, a nőtanács, és más szervek képviselői. Polgár Fe­renc, a Tolna megyei Végrehajtó Bi­zottságnak titkára köszöntötte a vendégeket és a pedagógusokat, majd a pedagógusoknak és az úttö­rővezetőknek kitüntetéseket nyújtott át. 12 pedagógus kapta az „Oktatás­ügy Kiváló Dolgozója” jelvényt és a vele járó 1500 forint pénzjutalmat. Kitüntetést kapott Zsigmond End- rérné gyönki tanár, Komlósi Margit szekszárdi tanár, Erdei Ilona Len­gyel község óvónője és Komáromi Pál nagykondái tanító, aki 1919. óta tanít a nagykonda! iskolában és az összesen 40 éves szolgálata után most vonul majd nyugdíjba. Több úttörő vezető is kapott ki­tüntetést s Polgár Ferenc bejelen­tette, hogy a Pedagógus Nap alkal­mából három nevelőnek Budapesten az Országházban adják át a kitün­tetést. A kitüntetések átadása után Prant­ner József az MSZMP Tolna megyei Bizottságának első titkára köszön­tötte a pedagógusokat. — Ha már öreg is a gyerek, ha már egy kicsit szürke is a haja, — mondotta — ilyenkor egy kicsit el- érzékenyedik azok iránt, akik pár évtizeddel ezelőtt megmutatták az utat, a tudás, az emberiesség út­ját! Ilyenkor már nagy élettapaszta­lattal állítjuk, hogy nevelni nem­csak jó érzéseket, hanem az embe­ri gyűlöletet is lehet a gyerekekbe. Hitler pribékjei is neveltek, de ez a barbarizmus merőben más mint a mi szocialista nevelésünk. Ezen a szép napon szabadjon arról is be­szélni, hogy szép ez az út amit meg­tettünk az elmúlt 13 esztendő alatt, de még nehéz út áll előttünk. Egy (Folytatás a 2. oldalon.) Pénteken az MSZMP Tolna me­gyei Végrehajtó Bizottságának tagjai felkeresték a tengelici Pe­tőfi Termelőszövetkezetet, hogy tanulmányozzák a termelőszövet­kezet életét és tanácsokat adjanak a termelőszövetkezeti parasztok­nak. A megyei végrehajtó bizott­ság tagjai közül mindenki egy-egy termelőszövetkezeti brigádban dol­gozott egész napon keresztül és miközben a tsz tagokkal együtt kapálták a répát és a kukoricát sok értékes tapasztalatra tettek szert a tsz tagokkal való beszélge­tés során. A végrehajó bizottság egyik tagja, akinek a szakmája kőműves a tsz kőműves brigádjá­ban rakta a falat, s munkaközben ismerkedett a tsz-beli kőművesek problémáival. A nap eredménye rendkívül gyü­mölcsöző volt. A v. b. tagok mi­közben segítettek a tsz tagjainak a munkában, sok új, vagy eddig homályosan ismert jelenségre jöt­tek rá. Este a végrehajtó bizottság tag­jai a tapasztalatok alapján meg­beszélést folytattak a tsz párt és gazdasági vezetőivel és számos ér­tékes tanácsot adtak a termelő- szövetkezetnek. A tsz tagok közül többen örö­müket fejezték ki a látogatással kapcsolatban és hangsúlyozták, hogy a tsz-ben folyó élet tanulmá­nyozásának ezt a módszerét tart­ják a leghelyesebbnek. Ugyanis a Petőfi Termelőszövet­kezet tagjai a pénteki közös kapá­lás során érezték, hogy az MSZMP Megyei Végrehajtó Bizottságának tagjai a népből vannak és együtt élnek, dolgoznak a néppel, a nép boldogulásáért. Megnyílt Szekszárdon az ipari tanulók kiállítása Négy év óta, az iskolai év befejez­tével az ipari tanulók vizsgamunkái­ból kiállításokat tartanaik. Az idei kiállítás arról tanúskodik, hogy a megye szakmai utánpótlása jó. A ki­állítási darabok is azt bizonyítják, hogy a tanulók a szakma mestereivé válnak. Az ipari tanulók kiállítását a meg­nyitás után szombaton már több szá­zan megtekintették. A kiállítás rész- etes ismertetésére legközelebbi szá­lunkban visszatérünk. Az idén Afrikába, Nyugat-Németországba, Jamaikába, Jugoszláviába és Kinába szállítanak zománcedényt Bonyhádról A termelékenység 9, a minőség 1.6 százalékkal emelkedett Nincs az országban olyan község és kevés az olyan lakás is, ahol a házi­asszonyok ne ismernék a Bonyhádi Zománcművek termékét. A gyár ter­mékeinek híre eljut külföldre is, s mind több megrendelést kapnak, szinte a világ minden részéből. A napokban számvetést tartottak a gyárban és összehasonlítást tettek az elmúlt idők adataival, a gyár ter­melésének jelenlegi alákulásával. Az idei első negyedéves tervet mennyiségben 104;,8 százalékra teljesítették, az egy napra eső termelési érték 1957 második félévével összehasonlítva 2,6 százalékkal emelkedett. Az idén sokkal több zománcedényt készítenek, mint az elmúlt évékben. A belföldi szükségletek kielégítésé­re elsősorban a keresett cikkeket — / ^ ____ _ & Bi zsíro sbödön, lábas, ceglédi-kanna stb. — készítik, külföldre meg az olyan árut küldik, amelyeket rendelnek tőlük. Afrikába például mosdótálakat, Kínába pedig majd rizsestálakat exportálnak. A gyárban 1957. harmadik negyed­évében kezdték meg az export szállí­tást, s azóta a nemzetközi kereskede­lemben méltó helyet foglaltak el a bonyhádi áruk. Elismert exportáru termelő üzem lett a gyár, amit azzal érték el, hogy a szállítási kötelezett­ségeknek, mennyiségben és minőség­ben határidőre eleget tettek, és ál­landóan bővítik az áruk választé­kát is. Az üzem össztermelése ma már az ellenforradalom előttinél a termelé­kenység tekintetében 9 százalékkal emelkedett, míg ezzel egyidőben az áruk minősége is javult. 1956 harma­dik negyedében a zománcedények 86,3 százaléka, jelenleg pedig 87,9 százaléka elsőosztályú. A zománcgyári munkások fárado­zását és eredményes munkáját a gyár vezetői megbecsülik, és mindent megteremtenek ahhoz, hogy köny- nyebben és gyorsabban tudjanak dol­gozni és keresetük se csökkenjen. Az elmúlt hónapokban az egy munkásra eső napi átlagkereset 27,6 százalékkal volt magasabb, mint 1956-ban. Jelenleg a gyárban zománcedénye­ket készítenek és a háziasszonyok a Budapesti Ipari Vásáron megtekint­hetik a gyár tetszetős edényeit, me­lyekhez hasonlókat fognak a jövőben készíteni.

Next

/
Thumbnails
Contents