Tolna Megyei Népújság, 1958. április (3. évfolyam, 77-101. szám)

1958-04-01 / 77. szám

SI VI ILETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PÉCS 3y u.3 À SZOCIA üí Ste: M V N K.Á‘S P A K T K S A .TANÁCS Ó KLAPJA III. évfolyam, 17. szám. ARA: 50 FILLÉR. Kedd, 1958 április 1. Szovjet párt- és kormányküldöttség látogat Magyarországra A Magyar Szocialista Munkáspár.1; Központi Bizottsága és a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány meghívására viszontlátogatásra Magyarországra érkezik a Szovjetunió párt- és kormányküldöttsége, amely egyben résztvesz Magyarorszá gnak a fasiszta iga alól történt fel­szabadítása 13. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken. A II -es toronyban... 382885 forint nyereségrészesedést fizetned" a Tolnai Selyemfonógyár dolgozóinak q Az elmúlt évben sikeresen oldot­ták meg feladataikat a Tolnai Se­lyemfonógyár dolgozói. A tervet részleteiben is teljesítették, különö­sen értékesek az önköltségi mutatók. Az előzetes számítások szerint úgy vélték, hogy nyereségrészesedés cí­mén 10—12 napi munkabért tudnak fizetni. Az évvégi mérleg elkészítése után, és a felsőbb szervek jóváha­gyása után a napokban kezdik meg a nyereségrészesedés kifizetését. Kellemesen csalódtak a selyem­fonó dolgozói, ugyanis 15,7 mun­kanap bérének megfelelő nyere­ségrészesedést osztanak ki. Természetes, hogy nem mindenki kapja a fenti napra járó nyeresé­get. A gyár vezetősége az üzemi tanác: csal egyetértésben megállapította nyereségrészesedés kifizetéséne módját. Levonást eszközölnek e esetben, ha a dolgozó rendszerese későn járt munkába, ha igazolatk nul sokat mnlasztott. Nem kap ny< reségrészesedést az olyan műnk; sémi, aki rendszeresen rossz mini ségű árut készített és aki sok hull, dékot termelt. Az elmúlt évi nyereségrészesedés 472 885 forint, ebből az összeg­ből 90 ezer forintot tartalékol­nak és 382 885 forintot osztanak ki 'a gyár dolgozóinak. A selyemfonógyár munkásai közi kétszázan betétkönyvben kérték nyereségrészesedés kifizetését. Amerikai rakétatámaszpontok Angliában Percnyi csend nincs a dombóvári állomás Il-es váltótornyában. Lő­rinc László vonatmenesztő térfelvi­gyázó percenkint adja az utasításo- j kát munkatársainak Vancsa János és gcái Ferenc váltókezelőknek és tele- * ionon keresztül szolgálattevő társai- Qnak. Ünnepségek április 4-én Hazánk felszabadulásának 13. évfordulójára megyénk vala­mennyi helységében lelkes készü­lődések folynak. SZEKSZÄRDON Április 3-án a munka befejezé­sek után a város pártszervezeteiben megemlékezéseket tartanak ha­zánk felszabadulásának tisztele­tére!. A KISZ fiatalok este fáklyás felvonulást tartanak, majd a Kál­várián tábortüzet gyújtanak. A városi pártbizottság 3-án este fél 6 órai kezdettel, hazánk fel- szabadulásának ünnepére díszün­nepséget tart a Városi Művelődési Házban. Ez alkalommal a szavalat után az ünnepi beszédet Tuska Pál elvtárs, a megyei tanács el­nöke tartja, utána Illyés Gyula: „Fáklyaláng“’ című drámájának bemutatására kerül sor a Köz­ponti Művészeti Együttes előadá­sában. Április 4-én az ünneplők fél 10 érakor gyülekeznek a városi ta­nács előtt, s 10 órakor megkoszo­rúzzák a szovjet hősi emlékmű­vet. Először a két Himnusz’ — a magyar és szovjet — hangzik el, majd a szavalat után történik meg a koszorúzás. Délután 3 órakor gazdag sport­műsor kezdődik, majd este 8 óra­kor a Városi Művelődési Házban a megyei színjátszóhét ünnepi műsorainak bemutatójára kerül sor. BONYHÄDON is már április 3-án este megkez­dődik az ünnepségsorozat, amely este 7 órakor az ünnepélyesen fel­díszített járási művelődési ott­honban kezdődik el. A nagy nap­ra a lakóházakat, vállalatok, in­tézmények, hivatalok épületeit zászlókkal díszítik ki. A népbolt és a földművesszövetkezetek ez alkalomból kirakatversenyt ren­deznek, amelynek középpontjában népünk 13 év alatt megtett útja áll, amelyet a Szovjetunió segítsé­gével értünk el. A 3-án esti ün­nepi beszéd után a Közgazdasági Technikum KISZ szervezete gon­doskodik mintegy másfél órás műsorról, amely a nagy nap jelen­tőségét méltatja. Április 4-én az ünnepségek a délelőtti koszorúzási ünnepségek­kel kezdődnek. Előtte, miután a gimnázium béke stafétája meg­érkezik, megemlékeznek hazánk felszabadulásának jelentőségéről. A rendőrség és a munkásőrség gondoskodik díszőrségről. Szombaton tartották az élüzem- ünnepséget a dombóvári vasutasok. Ezekben a napokban, ünnep előtt és ünnep után nem csökken a munka üteme, a forgalom változatlanul nagy és ez fokozott figyelmet köve­tel meg a váltótornyok dolgozóitól. 0 Nagy-Britanniában közel 40 000 amerikai katona állomásozik a külön­böző amerikai támaszpontokon. Az angol nép tiltakozásának ellenére hidrogénbombával felszerelt ameri­kai repülőgépek gyakorlatoznak a rendkívül sűrűn lakott szigetország felett. Az amerikai és az angol kor­mány között kötött legújabb megál­lapodások értelmében Yorkshire, Lincolnshire és East-Anglia térségé­ben rakétafegyver kilövőpályák épí­tését határozták cl. Az amerikai ra­kétatámaszpontokon kívül az angol kormány „saját rakétabázisok” felál­lítását is tervezi. Ilyen például a keleti partokon North-Coates kör­zetében létesített rakétatámaszpont; a Walesben Ty Croes közelében épí­tett rakéta-kísérleti telep. Az atomfegyverkezéssel kapcsolat­ban az angol nép közvetlenül érezte Wíndscale-i atomkutató telepen le­zajlott szerencsétlenségből, (ahol technikai hiba következtében három tonna uránium égett el. és igen nagy térségben rádióaktív fertőzést í>ko- zott), hogy mit jelent az atomfegy­verkezés — noha ez még nem is atomháború. Azonban az angol nép sem' nézi ölhetett kezekkel a Nagy-Britanniá- ban lezajló eseményeket és husvét- kor tiltakozó felvonulást terveznek a fővárostól, mintegy 80 km távolság' ban fekvő Aldermaston atomkutaló intézethez. A felvonulás közben szá­mos helységben megállnak és beszé­deket tartanak az atomháború ellen. A térkép jobb felső sarkában lévő melléktérkép mutatja a felvonulás útvonalát. Jelmagyarázat: 1. Amerilíai rakétafegyver tá­maszpont. Zf Brit rakétafegyver támasz­pont. 3. Legfontosabb amerikai repülő- támaszpontok, ahonnan hid­rogénbombával terhelt repülő­gépek szállnak fel. 4. Atomkutató intézetek. 5. A ralcétaf egy verek tervezett elhelyezési területe. (TERRA) figyelmet követel, hanem nagy fizi­kai erőre is szüksége van, ugyanis a képen látható váltókarokat egy műszak alatt több mint 2500 eset­ben kell állítania. A vonatmenesztő térfelvigyázónak — Lőrinc Iászlónak — szinte mér­tani pontossággal kell a munkát el- Q osztani, a vonatok indulását, érké­pzését megszervezni. Évek óta nem Q fordult elő baleset a torony munká­sainak hibájából. A vonat­0 menesztőnek gyakran kell a rende­ző pályaudvarra kimenni, hogy az állomási szolgálattevőnek segítve el­indítson egy-egy vonatot. Képünkön Lőrinc László Pécsre indít egy te- hervonatot. Baráftl országok is résztvesznek a Budapesti Ipari Vásáron A magyar ipar rövidesen újabb bemutatót tart. Május 23-a és június 2-a között kerül megrendezésre az 1958. évi Budapesti Ipari Vásár. A vásáron résztvesz a Szovjetunió, Kí­na, Lengyelország, Románia és a Német Demokratikus Köztársaság is. A szocialista országok által bemu­tatásra kerülő iparcikkek bizonyára nagy érdeklődésre számíthatnak a magyar dolgozók körében. A Kínai Népköztársaság például a Lipcsei Vásáron bemutatott anyagának egy tekintélyes részét hozza el Buda­pestre. A magyar ipar is megfelelő mó­don akarja bemutatni termékeit. A Kohó- és Gépipari Minisztérium 106 vállalata legújabb és legjobb gyárt­mányait állítja ki. Nem maradnak le a Versengésben a Könnyűipari Minisztérium, az Építésügyi Minisz­térium, valamint a Nehézipari Mi­nisztérium vállalatai sem. Mintegy ötven tanácsi vállalat négy hatal­mas pavilonban mutatja be és áru­sítja gyártmányait. A kisipari szö­vetkezetek — a szövetkezeti mozga­lom tízéves jubileumára való tekin­tettel — igen reprezentatív módorí vesznek részt a vásáron. Egy 1800 és egy 1400 négyzetméteres csarnokban állítják ki termékeiket. A magánkis­ipart mintegy 200 kiállító képviseli. Gondoskodik a vásár rendezősége a látogató közönség ellátásáról is. Hat étterem (mindegyik mellett büfé és söntés), négy borozó, tíz büfé, ti­zenöt fagylaltoskocsi és tíz szörpöt árusító kocsi áll majd többek közt a közönség rendelkezésére. A múlt évihez képest megváltozik a vásár nyitvatartási ideje is, reggel 10 őrá- +A1 octû in Aróict 1pc7 nvit.vn Gál Ferenc a Il-es torony egyik váltókezelője már több mint tíz éve teljesít szolgálatot ezen a felelősség- teljes munkahelyen. A munka el­végzése, nemcsak nagy szaktudást é:

Next

/
Thumbnails
Contents