Tolna Megyei Népújság, 1957. december (2. évfolyam, 283-306. szám)

1957-12-01 / 283. szám

TOLNA mp ILAG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! MAGYAR SZOC 1 ALIST A MŰNKÁSP ART IL évfolyam, 283. szám. MA 10 OLDAL, ÄRA: 60 FILLÉR. TANÁCSOK LAPJA Vasárnap, 1957 december 1. 0 Szekszárdi Kendergyárban is lesz mozi A szekszárdi kiskörzeti mozik háló­zatába december elejétől kezdve be­kapcsolják a Szekszárdi Kendergyá­rat is. Egy héten egyszer keskeny- filmvetítés lesz a kendergyárban. — Ezzel együtt négy kiskörzeti mozi van már Szekszárdon. 600 garnitúra hálószoba bútor A Szekszárdi Vasipari Vállalat asz­talos üzemében ebben az évben is többszáz garnitúra hálószobabútort készítettek. A jövő évben hatszáz garnitúra „Szekszárd’’ típusú festett hálót készítenek. Az asztalosüzem által készített bú­torok iránti nagy kereslet miatt emel­ték fel a jövő évj tervet. Az idén az ország minden részébe szállították már bútort. Úgy tervezik az asztalos- üzemben, hogy a jövő évben készülő bútorokat még jobb minőségben, az eddigi tapasztalatok figyelembevéte­lével állítják elő. Társadalmi munkával kulturház épül Várdombon A várdombi művészetkedvelők és a község lakosságának jelentős része tervbevette, hogy a tavasz folyamán társadalmi munkával művelődési ott­hont építenek a községben. A jelen­legi művelődési otthon használhatat­lan, megrongált állapota miatt és ter­mei egyébként sem alkalmasak szini- előadások, összejövetelek tartására. A községi tanács vezetői örömmel üdvözölték az elhatározást és egy épületet felajánlottak lebontásra, amelynek anyagát bele lehet építeni majd az új épületbe. Remélhetőleg jövő ősszel már új, a célnak megfe­lelő otthona lesz a művészetnek Vár­dombon is. Uj gyár létesül Siiiioiiloriiyán Az elmúlt hónapokban már több esetben beszámoltunk arról hogy a Simontornyai Bőrgyárban a gyártás közben keletkező nagy- mennyiségű hulladék feldolgo­zási módjára pályázatot írtak ki. Az üzem dolgozói köréből számosán értékes javaslatokat adtak a hulladék bőrféleség feldolgozására. A szerkesztőség munkatársa felke­reste a megyei tanács ipar-műszaki osztályának vezetőjét, Bagyal Ist­vánt, hogy tájékoztassa a Népújság olvasóit erről az ügyről. — A megyei tanács vb ülésen ho­zott határozatot az új vállalat létesí­tésére — mondta Bagyal elvtárs. A vállalat elnevezése: Simontor- nyüi Melléktermék és Hulladék- feldolgozó Vállalat. Úgy tervezzük, hogy a jövő év első napjaiban indítjuk be az új üzemet, amely többségében á bőrgyár hulla­dékanyagát dolgozza majd fel. Az új vállalatnál előreláthatólag egész évben mintegy 25 főt fog­lalkoztatnak. és több, mint egy­millió forintos termelési értékkel üzemel. A vállalat alapításához, beindításá­hoz szükséges hitelfedezetet már biz­tosítottuk, jelenleg a szervezési és a beindítási előkészítő munkákat vé­gezzük. Az új vállalat a községi tanács mel­letti épületben lesz és a termékei kö­zött bizsu, játék, ajándék és hasonló tárgyak készítése szerepel. E vállalat megalakulásával már 15 helyi ipari vállalat fog működni a megye terü­letén — fejezte be nyilatkozatát Ba gyal István. !1 Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának határozata Frieuntu Sonüorne ea.viae a tvoiesdi ü>aj»aze..i legjduo aoigtMduuait. Négy éve dolgozik az üzemben, de a tej-átvételtől a sajtkezelésig, bár­hoz állítják, mindenütt megállja helyét. Jó munkájáért már többször kapott jutalmat, legutóbb a november 7-i verseny során jutalmazták meg oklevéllel és 200 forinttal. 0 gyönki járásban 7 tsz készítette el zárszámadási mérlegét A gyönki járás 20 termelőszövetke­zete közül hét termelőszövetkezetben elkészítették a zárszámadási mérle­get, amelyet benyújtottak a járási ta­nács mezőgazdasági osztályához jóvá­hagyás végett. Eredményesen zárják az idei gazdasági évet a felsőnánai Uj Élet Tsz, ahol 51 forint 76 fillér, a ßimontornyai Kossuth Tsz, ahol 58 forint 29 fillér, a tolnanémedi Uj Élet Tsz, ahol 38 forint 66 fillér, a felső­nánai Zöld Mező, ahol 57 forint és 10 fillér lesz egy-egy munkaegység ér­téke. Ä hét termelőszövetkezet közül három mérleghiánnyal zár. A Központi Bizottság 1957. novem­ber 29-i ülésén meghallgatta Kádár János elvtárs beszámolóját a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 40. évfordulójára Moszkvába küldött párt- és kormányküldöttség munká­járól. A Központi Bizottság a beszá­molót tudomásul vette és a következő határozatot hozta: A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága teljes mértékben egyetért a szocialista országok kom­munista és munkáspártjainak novem­ber 14—16-án tartott értekezletének nyilatkozatával és a testvérpártok november 16—19-i szélesebb értekez­letének békekiáltványával. A Központi Bizottság megbízza a Politikai Bizottságot, dolgozzon ki és tegyen ™eg minden szükséges intéz­kedést, hogy a nyilatkozatban és a b 'kekiáltványöan megfogalmazott cél kitűzések pártunk tevékenységében, hazánk állami és társadalmi életében érvényesüljenek és azok megvalósí­tásához a magyar dolgozó nép legszé­lesebb tömegeinek aktív támogatását kibontakoztassa. A Központi Bizottság a nyilatkozat és a békekiáltvány céljainak megfe­lelően elsőrendű feladatnak tekinti a béke megvédéséért folyhatott harcot. Ennek érdekében még jobban tömö- rítiük hazánkban a béke megőrzését óhajtó embereket erősítjük kapcso­latunka* a világ valamennyi békesze­rető erőivel, normális és jó viszony kiépítésére törekszünk — társadalmi rendszerétől függetlenül — minden országgal, minden néppel. Elveink és hazánk törvényei értelmében harco­lunk azokkal szemben, akik hazánk­ban a más népek elleni gyűlöletre és háborúra uszítanak. Elszánt har­cot folytatunk az emberiség békéjét veszélyeztető nemzetközi imperialista erők aknamunkája, agresszív fellépé­se, nyílt fenyegetése és háborús uszí­tása, minden békebontó cselekedett allen. A Központi Bizottság pártunk, munkásosztályunk és népünk tapasz­talatai alapján nagy jelentőséget tu­lajdonít a szocialista országok népei, a világ kommunista és munkáspártjai proletárinternacionalista tömörülés^éh nek és megbonthatatlan egységének. Ezért, mint a szocializmus és a bék* ügyének tett hatalmas szolgálatot, üdvözli a szocialista országok pártjai­nak találkozóját és a több, mint hat­van testvérpárt történelmi találkozó­ját. Központi Bizottságunk helyesli és üdvözli pártküldöttségünk és né­hány más testvérpárt küldöttsége kö­zött létrejött különtalálkozókat, elv- társi eszmecseréket is. A szocialista országok pártjainak, államainak, népeinek és a világ vala­mennyi kommunista és munkáspárt­jának egysége biztosítja a szocialista országok fejlődését, védi minden nép nemzeti függetlenségét, az egész em­beriség békéjét, fékentartja a békét fenyegető agresszív imperialista erő­ket. A proletár internacionalizmus el­mélyítése érdekében szüntelenül har­cot folytatunk a burzsoá-nacionalizt- mus és sovinizmus maradványainak felszámolására. Á burzsoá eszmék el­leni harc, a szocialista építőmunka és a béke védelme érdekében harcolunk a marxizmust■—leninizmust álnoMul támadó és hazánkban fő veszélyt ké-> pező — revizionista nézetek és a párt fejlődését gátló dogmatikus, szektát nézetek ellen. E harcunkban egységesek vagyunk és tovább kívánjuk erősíteni egysé­günket a világ legelső és vezető szo­cialista államával, a hatalmas Szov­jetunióval, a Kínai Népköztársaság­gal, valamennyi szocialista országgal, az összes testvéri kommunista és munkáspártokkal, a nemzetközi mun­kásosztállyal. A Komszomol Központi Bizottságának teljes ülése Moszkva (TASZSZ). A Szovjet­unió Lenini Komszomol szervezeté­nek Központi Bizottsága november 28-án és 29-én Moszkvában megtar­totta 8. teljes ülését. A teljes ülésen úgy határoztak, hogy a Komszomol 13. kongresszu­sát 1958. április 15-re hívják össze Moszkvába. Az ülésen kiegészítették a Központi Bizottság titkárságát amelynek titkárául Szergej Ro- manovszkijt választották |meg. Úgy döntöttek, hogy az úttörő szervezet megalakulásának napját, május 19-ét minden évben megünneplik, mint m ifjú úttörők napját. Tetőcserepet gyártanak Tevelen Megyénkben két téglagyári egye­sülés közel harminc üzemében csak téglát készítenek. Évtizedekkel ez­előtt egy-két üzemben készítettek tetőfedő cserepet a megyében. Ez is csak olyan kis mennyiségben ké­szült, hogy egy-egy gyár környékén sem elégítette ki a lakosság igényeit. A megyei tanács ipari osztályának tervei alapján a jövő évi téglákészí- tési szezonban kísérletképpen meg­kezdik a tetőfedő cserép készítését. Az új kísérleti üzemhez már meg­érkeztek a gépek. A jövőévi kísérleti gyártás tapasztalatai alapján, ha az agyag és a technikai berendezés meg­felelő lesz akkor az 1959-es évben már terv szerint nagymennyiségben készítenek tetőfedő cserepet. Az új üzemrész működtetésével úgy tervezik, hogy a megyei tetőfedő cseréps"üksóglet nagy részét ki tudják majd elégíteni. 7100 Tagon tőségét találtak Bcleeska határában A Könnyűipari Minisztérium bio­lógiai laboratóriumának munkatársai, hosszas kutatómunka után Be1 ecska határiban nagymennyiségű tőzeget találtak. A tőzeg — amely az előze­tes becslések szerint mintegy 7100 vagon — tüzelésre nem alkalmas, de kiválóan lehet: használni szemcsés trágya készítéséhez. A szemcsés komposzt trágya ké­Az algériai háború szító vállalat szakemberei úgy terve­zik, hogy a közeljövőben Belécskán feltárandó tőzeget a megyei vállalat használja fel. A szervestrágya készítéséhez ez- ideig a Balaton mellől szállították a tőzeget.A megyei tőzeg felhasználá­sával jelentősen csökkenteni tudják | majd a szervestrágya előállítási ön- j költségét. I Egyre hevesebben tombol a harc Algériában az imperialista francia hatalom és Algéria függetlenségéért évek óta küzdő algériai partizánok (feliagák) között. Franciaországnak ez a háború sokmilliárd frankjába és sokezer katonájába került már A partizánok fő tevékenységi kör­zetei, az úgynevezett wilayák a tér­képen karikázott számokkal jelölve: 1. Dél-Co.nstantine, 2. Észak-Constan- tine, 3. Kabylia, 4. Észak-Algir, 5. Oran és Tlcmcen környéke, valamint az Aure-hegység és Souk Ahras kör­zete. Újabban kialakplc'ban van a Szahara-front is. Dél-Aleéria sivatagi területein, ahol legújabban nagyfon- tcsságú kőolajmezőket találtak (a tér­képen háromszögekkel jelölve.) — A Szaharában meginduló partizántevé­kenység veszélyezteti a Hazsj Mes- sacud és Touggourt közötf építés alatt álló kőolajvezetéknek jövőbeni üze­meltetését. " r anc’áfc a harcoló par­tizánokat. É—.dk-Algériának tuniszi és marokkói ha -ain felépített több­száz kilométer hosszú drótsövények Jelmagyarázat: I. S’di Bel Abbéi segítségével próbálják elzárni a kör- az idegenlégió központja. II. Határzár nyező szimpatizáló arab országoktól, (drótsövények). &

Next

/
Thumbnails
Contents