Tolna Megyei Népújság, 1957. október (2. évfolyam, 230-256. szám)

1957-10-01 / 230. szám

i TOLNA MEGYEI NÉPÚJSÁG 1957 október 1. A magyar kormányküldöttség Pekingben Peking (MTI). A magyar kormány- küldöttség tagjai vasárnap délelőtt ellátogattak a pekingi magyar követ­ségre és megismerkedtek a magyar kolónia tagjaival. A látogatás alkal­mával Kádár János miniszterelnök rövid beszámolót tartott a magyar kolónia tagjainak a hazai helyzetről, majd válaszolt a hozzá intézett kér­désekre. A közvetlen és meleg baráti légkörben lefolyt találkozót közös ebéd zárta be. Vasárnap délután látogatást tettek egy Peking környéki elektroncső- gyárban. A gyár többszáz munkása a bejáratnál üdvözölte őket. A kormányküldöttség tagjai meg­tekintették a különböző üzemrésze­ket. Kádár János miniszterelnök nagy érdeklődéssel tanulmányozta a szov­jet gyártmányú gépek munkáját. Marosán György államminiszter út­közben a munkásokkal és munkás- nőkkel beszélgetett, érdeklődött bé­rükről és életkörülményeik felöl. A gyárépület bejárása után Kádár miniszterelnök részletes felvilágosí­tást kért a gyár igazgatójától a kom­munista párt és a szakszervezet gyár beli munkájáról. A magyar vendégek vasárnap este a pekingi opera előadására mentek. Szovjet tengerészek látogatása Szíriában Damaszkusz (TASZSZ). V. T. Kotov altengernagy, a Szíriában baráti látogatáson levő szovjet hadihajó-osztag parancs­noka a szíriai kormány meghívására Damaszkuszba érkezett. Kotov al- tengernagyot elkísérték útjára a szov jet hadihajók magasrangú tisztjei is. A szovjet haditengerészek szíriai látogatásával kapcsolatban jelentik azt is, hogy szeptember 27-én Haleb városában a balti flotta tengerészei­nek ének- és táncegyüttese óriási si­kert aratott a városi stadionban ösz- szegyűlt 40 000 néző előtt. Sokszáz könyv jelenik meg a Szovjetunióban november 7-re A Szovjetunió Legfelső Tanácsának küldöttsége megérkezett Pekingbe Peking (TASZSZ). A Szovjetunió Szovjetunió Kommunista Pártja Köz Legfelső Tanácsának küldöttsége va­sárnap reggel megérkezett a Kínai Népköztársaság fővárosába. A kül­döttség vezetője A. B. Arisztov, a ponti Bizottságának elnökségi- tagja. A repülőtéren ünnepélyesen fogadták a szovjet küldöttséget. A Pravda cikke az ENSZ-közgyűlés munkájáról Moszkva (TASZSZ). a Pravda nem zetközi szemleírója az ENSZ közgyű­lésének munkájával foglalkozva meg­állapítja: a közgyűlésen kialakult két határozott felfogás a béke biztosításé val összefüggő problémákról. A szov­jet küldöttség konkrét javaslatokat tett e problémák megoldására. Az Egye­sült Államok vezette nyugati hatal­mak ezzel homlokegyenest ellenkező álláspontra helyezkedtek. A szovjet javaslatok már megfelelő értékelés­ben részesültek mind a- közgyűlésen, mindpedig a közgyűlésen kívül. A szocialista országok küldöttségei, va­lamint a béke megóvásában érdekelt más küldöttségek is egyhangúan kö­vetelik a leszerelést, továbbá azt, hogy a nagyhatalmak kötelezzék ma­gukat az atomfegyver alkalmazásá­nak mellőzésére és az atom- és hid- roeénbomba-kísérletek beszünteté­sére. Az egész világ demokratikus saj­tója helyesli a szovjet küldöttség ál­láspontját és a szovjet javaslatokat. A szemleíró a Közép- és Közel-Kelet helyzetével összefüggő kérdésekről szólva rámutat: Dullesnek az ENSZ közgyűlésen elmondott beszéde arról tanúskodik, hogy az amerikai impe­rialisták a továbbiakban is be akar­nak avatkozni a független arab or­szágok ügyeibe és erre a célra a bag­dadi tömb részvevőit akarják fel­használni. Egyelőre nehéz megállapítani — írja a szemleíró —, hogy a közgyűlés miképp birkózik majd meg a rá váró feladatokkal. De nem szabad elfelej­teni. hogy a szovjet javaslatok egyre nagyobb támogatásra találnak a vi­lág minden országában. Régóta itt az ideje, hogy ezt megértsék azok az államférfiak is, akik már esztendők óta. akadályozzák e megoldásra váró kérdések rendezését. ESEMÉNYEK SOROKBAN New York (MTI). Krisna Menőn az amerikai televízióban nyilatkozva kijelentette, mind a népi Kína szá­mára, mind az Egyesült Nemzetek számára előnyösebb lenne, ha Kína képviselőjét bevennék az ENSZ-be. Az ENSZ-nek komoly problémák­kal kell megbirkóznia, mint például a leszereléssel és „hogyan lehetne ezt megtenni Kína nélkül?” * Krasznodon (TASZSZ). Tizenöt év­vel ezelőtt alakult meg a nagy hír- névfe szert tett Ifjú Gárda. A szovjet dolgozók kegyelettel em­lékeznek meg az Ifjú Gárda tagjai­nak hőstetteiről. Krasznodon köz­pontjában emlékművet emeltek az Ifjú Gárda hőseinek. * Phenjan (TASZSZ). Szeptember 28-án Pehnjanban közzétették a Ko­reai Népi Demokratikus Köztársaság kormányának és a Bolgár Népköztár­saság kormányának közös nyilatko­zatát. Mindkét kormány teljesen tá­mogatja a Szovjetunió álláspontját, hogy a négy nagyhatalom fogadjon el közös nyilatkozatot a közel- és közép­keleti béke és biztonságról, valamint az e területen fekvő országok ügyeibe való be nem avatkozásról. Mindkét kormány hangsúlyozza: Korea egyesí­tését maguknak a koreaiaknak, de­mokratikus alapon, békés úton kell megoldaniok. Moszkva (MTI). A Szovjetunió köz­ponti és helyi könyvkiadó vállalatai sokszáz könyvet jelentettek és jelen­tetnek meg a Nagy Októ. béri Szocialista Forradalom 40. év­fordulójának tiszteletére. A könyvek a forradalom és a szovjet hatalom négy évtizedének történetéről, a szovjet élet kimagasló eseményeiről szólnak. A központi kiadóvállalatok 136 politikai, gazdasági földrajzi és műszaki tudományos könyvet adnak ki az ünnepre, 185 szépirodalmi mű is megjelenik, ezenkívül 36 albumot, bibliográfiai gyűjteményt és képet Róma (TASZSZ). Az Olasz Kommunista Párt köz­ponti bizottságának teljes ülése szep­tember 28-án végétért. Luigi Longo beszámolt az Olasz Kommunista Párt küldöttségének a Szovjetunióban tett útjáról és a többi kommunista és munkáspártokkal való érintkezésről. Giorgio Amendola beszámolója a választási kampány előkészítéséről szólt. Mindkét beszámoló után meg­felelő határozatot hoztak. Az Amendola-beszámoló vitájában felszólalt Palmiro Togliatti, a párt főtitkára. Beszédében kijelentette, hogy az utóbbi hónapok nemzetközi és belpolitikai eseményei teljesen igazolták azt az értékelést, amelyet az Olasz Kommunista Párt VIII. kongresszusán vázoltak fel. Togliatti az ország belső helyzeté­re vonatkozóan megjegyezte, hogy a parasztság helyzete továbbra is rcsz- szabbodik, a parasztok továbbra is menekülnek falvaikból, az országban sok helyen a paraszttömegek erősen elszegényednek. Togliatti rámutatott arra, hogy az olasz iparban igen élesen vetődik fel a munkabérek és a munkanélküliség problémája. Ezt tanúsítja a már hat hónapja tartó sztrájkhullám is. Nem csökken a munkanélküliség mellett a munkavédelem és a baleset- biztosítás problémájának élessége sem. A szónok ezután az olasz kormány külpolitikájára tért át. Kijelentette, hogy nem volt és nincs független és saját olasz politika azokon a terüle­teken, amelyek közvetlen kapcsolat­ban vannak az ország nemzeti érde­keivel. Az olasz kormány ezeken a területeken lépésről lépésre az Egyesült Államok irányelveihez iga­zodik. Togliattai hangsúlyozta, hogy en­nek a politikának egyszersminden- korra határozottan véget kell vetni, majd ismét visszatért a belső hely­zetre. Rámutatott arra, hogy a Keresz­tény Demokrata Párt az abszolút parlamenti többségre törekszik és a jobboldali pártokra támaszkodva osztatlan uralomra tesz szert egész Olaszországban. Olaszország demok­ratikus és népi erői előtt az a cél le­beg, hogy meggátolják a klerikális erők totális uralmának létrejöttét és valóraváltsák az alkotmány vala­mennyi politikai és gazdasági tételét. juttatnak el a forradalom évforduló­jával kapcsolatban a könyvüzletekbe. Az új könyvek között lesz Lenin több műve, Szverdlov visszaemlékezései, nek. gyűjteménye. Az állami politikai könyvkiadó a külföldi kommunista és munkáspártok tizenkét vezetőjének könyvét jelenteti meg arról, mit adott az októberi forradalom az egyes né­peknek, az egyes kommunista pártok­nak. A helyi könyvkiadó vállalatok ösz- szesen 1300 különböző kiadvánnyal ünnepük meg a jubileumot. Nem szabad megfeledkeznünk ar­ról — mondotta Togliatti —, hogy pártunk jelenleg a minden oldalról érkező összpontosított támadás cél­pontja. Támadják a. pártot az ipar­mágnások, az egyház, az uralkodó­pártok. Ez a támadás még jobban fo­kozódott a VIII. kongresszus után. Erre a támadásra azzal válaszolunk, hogy követjük irányvonalunkat min­den területen, vagyis létrehozzuk a párttagok és a pártonkívül tömörülő erők széles egységét a VIII. kon­gresszus határozatainak megvalósítá­sára. A Szovjetunióval való kapcsolat — jelentette ki Togliatti — a mi életün­ket jelenti, a munkásosztály és élcsa­pata életének és öntudatának legfon­tosabb részét képezik. A központi bizottság teljes ülése az­zal fejezte be munkáját, hogy felhí­vást intézett a párt egységére a poli­tikai harcban és a szervező munká­ban. Nem kételkedünk abban, hogy az egész párt felkarolja ezt a fel­hívást — mondotta Giorgio Amen­dola. i FACSEMETÉT SUHÁHGOT kedvezményesen — önkölt­ségi áron beszerezhet a Tamási Erdőgazdaság csemetekertjeiből. Szükségletét, írásbeli meg­rendelésre házhoz szállítja a Tolna megyei Állami Erdőgazdaság Tamási Magyar államférfiak üdvözlő táviratai A Kínai Népköztársaság fennállá- Népköztársaság Államtanácsa elnö- sának nyolcadik évfordulója alkalmá- két. ból Dobi István és Kádár János táv- A Kínai Népköztársaság nagy nem- iratban üdvözölte Mao Ce-tungot a zeti ünnepe alkalmából Horváth Imre Kínai Népköztársaság tinókét, a külügyminiszter és Somogyi Miklós, Kínai Kommunista Párt elnökét, Liu a SZOT elnöke ugyancsak táviratban Sao-csit, a Kínai Népköztársaság or- üdvözölte Csou En-lajt és a Kínai szágos Népi Gyűlése állandó bizottsá- Országos Szakszervezeti Szövetség ga elnökét és Csou En-lajt a Kínai elnökségét. A magyar UNESCO-küldöltség Belgrádba érkezett Belgrád (MTI). Kedden kezdődik Dubrovnikban az Unesco európai nem zeti bizottságainak második konferen­ciája. Az UNESCO magyar nemzeti bizottságát öttagú küldöttség képvi­seli, amelynek vezetője Jóboru Mag­da művelődésügyi miniszterhelyettes, a bizottság elnöke. Tagjai között van Major Tamás főtitkár is. A kül­THAIFÖLD Thaiföld (régi nevén Sziám), a Hátsóindiai Félsziget középső részén terül el. Az 512.000 négyzetkilométer nagyságú, tehát Magyarországnál majdnem hatszor nagyobb ország la­kóinak száma meghaladja a 20 millió főt. A lakosság zöme thai nemzeti­ségű, kívülük 3—4 millió kínai is él az országban. Fővárosa Bangkok (Krung Thep) közel 1 millió lakosú. Uralkodó vallás a budhizmus. Térképünkön pontozással ábrázolt területen, a rizstermelés területén él a lakosság legnagyobb része. A rizs, mint a legtöbb délkeletázsiai ország­ban, itt is a mezőgazdaság legfonto­sabb terméke, a lakosság főtápláléka és az ország exportjában a legna­gyobb tételként szerepel. Thaiföld fe­dettség vasárnap a késő esti órákban Belgrádba érkezett, hétfőn tovább­utazott Dubrovnikba. A konferencia központi probléma­ként megvitatja ,,a Kelet és Nyugat kulturális értékeinek kölcsönös meg­ismerése” elnevezésű tervet, továbbá az egyes országok nemzeti bizottsá­gainak tapasztalatait. rületének majdnem háromnegyed ré­szét erdő borítja. A kereskedelmileg igen fontos teakfa főleg az ország északi dombos vidékein található. A trópusi éghajlatot kedvelő kaucsuk termelése olyan jelentős, hogy ma Thaiföld a világ egyik legfontosabb kaucsuktermelője. Thaiföld iparilag fejletlen, az ország földje jelentős mennyiségben tartal­maz ónt és wolframot, valamint ara­nyat, ezüstöt és vasércet. Óntermelé­se a világtermelés ötödik helyén áll. Thaiföld a Délkelet Ázsiai agresszív tömb (SEATO-nak) egyetlen magán a kontinensen elterülő tagja. Éppen ezért jelentős szerepet játszik az amerikaiak agresszív terveiben. Munkások a kínai egyetemeken Több mint 120 munkás kezdte meg hogy egyetemre járjanak. S ez a vak tanulmányait a Csinghua egyetemen merő álom most megvalósúlt, hála és más főiskolákon. Az új munkás- a kommunista pártnak. Mindkét egyetemisták érzelmeit fejezték ki fiatalember gyermekkora óta dol- Vang Fu-csen és Csi Man-tang szén- gozik a szénbányákban. A felszaba-/ bányászok, amikor az Uj Kína hír- dulás után rövid középiskolai tanfo- ügynökség tudósítójának kijelentet- lyamot végeztek, amelyet főleg műn ték, hogy a szénbányászok valaha kások és parasztok számára szer- még álmodni sem igen mertek arról, veztek. Befejezte munkáját az Olasz Kommunista Párt Központi Bizottságának teljes ülése )

Next

/
Thumbnails
Contents