Tolna Megyei Népújság, 1957. október (2. évfolyam, 230-256. szám)

1957-10-01 / 230. szám

TOLN* VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Múzeumi napokat rendeznek Ozorán Két évvel ezelőtt nyitották meg az ozorai várban Tolna megye első falu­múzeumát. A múzeum, amelyet a falu lakóinak áldozatkészsége ho­zott létre, azóta jelentősen bővült, s értékes régészeti, néprajzi gyűjtemé­nye mellett számos emléke van az 1848-as eseményekről és a híres 1905-ös ozorai aratósztrájkról. A Tolna megyei Tanács művelő­dési osztálya múzeumi napok rende­zését határozta el október második felére,. A választás az ozorai falu­múzeumra esett. Itt kerülnek meg­rendezésre az 1957-es Tolna megyei múzeumi napok. A kétnapos találko­sservez a Hazafias Népfront megyei bizottsága 14—18 éves lányok részére. \ tanfolyam október közepén indul, elentkezni október 1—15-ig lehet a szekszárdi kultúrházban. Előrelátha­tóan 40 lányt tudnak felvenni a tan­folyamra. A tanulók megismerkedne^ a gépi hímzés, a varrás és a szövés forté­lyaival. A tanfolyam 8 hónapig tart, s a hallgatókkal naponként 5 órát fog­lalkoznak. zón Tolna, Baranya és Somogy me­gye múzeolőgusai vesznek részt, de természetesen meghívják a falusi régészeti gyűjtőket is. A cél az, hogy kibővítsék a falusi gyűjtőmunkát és megbeszéljék a falumúzeumok létre­hozásának kérdéseit. A találkozóra mintegy harminc vendéget várnak, akik az ozorai mú­zeumon kívül megtekintik Ozora tör­ténelmi nevezetességeit is, az 1848-as események színhelyét, s a mai kul- túrotthont, amelyben annakidején a vándorszínész Petőfi először lépett színpadra. A sárközi mintás készítmények szö­vését Perity Mihályné és Kovács Jó- zsefné alkotó díjas népművészek fog­ják tanítani. A tanfolyamon a ruhajavítás mód­szereivel is megismerkednek a jöven­dő varrónői s ez a viszonylag kis- mennyiségű ruhajavító munka termé­szetesen a tandíjat is olcsóbbá teszi. A 8 hónap eltelte után a hallgatók vizsgát tesznek és bizonyítványt kap­nak. Kedd, 1957 október 1. A KTSZ-EK ÉLETÉBŐL A szekszárdi Építőipari Szövetke­zetnél rendszeresen megtartják a vezetőségi és közgyűléseket. * A Tolnai Ruházati és Szolgáltató KTSZ tagjai szeptember 21-én ünne­pelték a szövetkezet megalakításá­nak hatodik évfordulóját. * Baki Károly a paksi Építőipari Szövetkezet tanulója az óvórend­szabályokat nem tartotta be mun­kájában, ennek következtében bale­set érte, sérülése 8 munkanapon túl gyógyult. • A dombóvári Faipari KTSZ szep­tember 17-én fejezte be a harmadik negyedéves tervét. * A bátaszéki Épületkarbantartó Szövetkezet tagjai a bogyiszlói Uj Élet Tsz-nek 50 férőhelyes borjúis­tállót, 20 férőhelyes sertésfiaztatót és 500 férőhelyes baromfiólat építe­nek. A decemberi határidő helyett a fenti építkezéseket november végé­re befejezik. • A Paksi Cipész KTSZ vezetői ok­tóber elsejétől a tutyi üzemet két műszakban foglalkoztatják, ugyanis a megrendeléseket csak így tudják kielégíteni. Varrá, szövő ás kázimunka tanfolyamot * Ax állategészségügyi szerveknek sikerült megfékezni Szekszárdon a baromfipestist, a ve­szedelmes baromfibetegség azonban ismét felütötte a fejét a Fadd mel­lett lévő Várszeg-pusztán. A várszegpusztai pestisjárvány­nak, amely csaknem az egész állo­mányt kipusztította, különös és ta­nulságos története van. Ugyanis egy lakodalom hozta tu­lajdonképpen a vészt a várszegi ba­romfiakra. Hogy mi köze van egy lakodalomnak a baromfipestishez, arra nagyon egyszerű a magyarázat. Köztudomású, hogy a Duna túlsó oldalán Kalocsa környékén dühöng a baromfipestis. A lakodalomba so­kan a „túlsóféliek” közül is hivata­losak voltak. A vendégek közül az egyik feltűnően sok baromfit hozott ajándékba a lakodalom örömére, s jószívűsége, mint később kiderült, azzal volt magyarázható, hogy ba­romfiállományának „díszpéldányai’’ a ,sír szélén” álltak, mivel baromfi­pestissel voltalpfertőzve. Az ajándékbaromfiakat természe­tesen, mint ahogy illik is, levágták, s a víz ,amelyben kopasztották őket, a tollal együtt a szemétdombra ke­rült. A begyükben lévő kukoricasze­meket az életben maradt tyúkok vidáman felfalták. így aztán a fertőzés váratlanul és f e l tartóztat ha.taile.nu l bekövet kezeit néhány napon belül Várszeg barom­fiai, mivel a ihatalmas kiterjedésű pusztán szabadon érintkezhetnek, mind megbetegedtek. S ha gondolkod ni tudtak volna, ezerszer is elátkoz­zák a jószívű ' ajándékozót, aki o nyakukra hozta a nyavalyát. A szekszárdi Szabó KTSZ 1050 méter flanel anyagot adott kölcsön a Dombóvári Ruházati Ktsz tagjai­nak. így mind két szövetkezetnél a tervet teljesíteni tudják. Tej termelési verseny indul . az országban. A versenyben állami gazdaságok, termelőszövetkezetek és egyéniig gazdálkodók egyaránt részt vehetnek. A versenyben való részvé­telre a Megyei Törzskönyvezési Fel­ügyelőségénél lehet jelentkezni. A je­lentkezés határideje 1957. október 15. A tejtermelést versény 1957. novem­ber 1-től 1958. október 31-ig fog tar­tani. Az értékelést első alkalommal a verseny negyedéve végén (1958. jan. 31.), majd havonta, a jutalmazás pe­dig ,a verseny lezártával történik. Járdaépítés, társadalmi munkával Dunaszentgyörgyön ebben az évben nagyszabású járdaépítési munkákat végeztek, részben a községfejlesztési költségvetésből, részben pedig a la­kosság közreműködésével. Mintegy 1100 méter hosszúságú járda készült el, mégpedig úgy, hogy csak az anyagért és a szakirányításért kellett fizet­ni. A képen az idei járdaépítési tervből még hátralévő 150 méter járda építése folyik. Az utca baloldalán épülő járdához a betonkeverést végzik az utcabeliek, Sólya József, Grósz Mihály, Vida József, valamint Magyar János és Sőrés Imre tanácstagok. Ugyanakkor a kép előterében levő két fiatal fiú az úttest egyengetését végzi. Az ország legtöbb tejet termelő te­henének gondozója, illetve tulajdo­nosa 5000 forint pénzjutalmat, minisz­teri ^kitüntetést, valamint elismerő oklevelet kap. Az állami gazdaságokból jelentik Elkészítették a megye állami gaz­daságainak jövőévi vetésterveit. A tervezés során 150 kataszteri holddal több cukorrépa vetését irányozták elő a gazdaságokban, mint az idei év­ben. • A kenyérgabona vetésterülete vi­szont csökkenni fog 500 kataszteri holddal. S ezt a csökkenést a katasz­teri holdankénti átlagtermés emelé­sével akarják kiegyensúlyozni. ötszáz kataszteri holddal növelik a megye állami gazdaságaiban a takar­mánygabona vetésterületét, hogy az 1958-as évre bőségesen biztosítsák az állatállomány takarmányszükségle­tét. Nyolc éves a Kínai Népköztársaság Az amerikai imperialisták feibuj- tására a kuomintangista klikk 1947 júliusában általános támadást indí­tott Kína felszabadított területei el­len. Felrúgta a néhány hónap előtt megkötött fegyverszüneti egyezményt s a kínai népnek ismét fegyvert kellett fognia. A kommu­nistáknak sikerült átfogó, egységes népi demokratikus frontot létrehoz- niok s hosszú és kemény harc után 1949 október elsején kikiálthatták a Kínai Népköztársaság megalakulá­sát, a győzelmes harcok befejeztével. Ezzel új, és fényes korszak kezdő­dött Kína életében, de az 1949 októ­ber 1. dátum a világtörténelemben is fontos eseményt jelez. Mert a kínai nép teljes felszabadulása hatalmas méretekben megnövelte a béke erőit s a szocializmust építő Kína bebizonyí­totta a -marxi—lenini eszmék győz­hetetlenségét. Mi volt a kínai kommunisták titka, hogyan tudták három évi szakadat­lan harc után kivívni szabadságukat és függetlenségüket? A szabadság záloga és biztosítéka az volt, hogy a kínai nép bízott a kommunista párt vezetésében, bízott abban a pártban, amelynek dicsőséges, de nehéz útja a dolgozó nép érdekeiért vívott harc önfeláldozó, nemes példája. A Kínai Kommunista Párt a népből nőtt ki, a nép legszebb vágyait valósította meg és soha nem szakadt el a néptől. Erélyesen tudott harcolni minden­fajta elhajlás ellen s mindenkor számba vette az ország történelmi és nemzeti sajátosságait s bátran és al­kotó módon kereste és találta meg a kínai forradalmi mozgalom sikeres fejlődésének útjait és formáit. Ehhez a hatalmas harchoz, amikor a kínai nép a világ valamennyi imperialista erőivel állt szemben, óriási ösztönzést adott az a fényes győzelem, amelyet a Szovjetunió a második világhábo­rúban aratott a német fasizmus felett s amely utat nyitott a világ minden részén a népfelszabadító harcok, a szocialista forradalom előtt. A Szov­jetunió történelmi győzelme nélkül a kínai nép sem vívhatta volna meg sikeresen a harcát. A felszabadult kínai nép nyolc évvel ezelőtt indult el a szocializmus útján. A nyolc esztendős szocialista építés fényes sikereket hozott: a föld­reform, a nép anyagi jólétének, kul­turális fejlődésének eredménye mind a kommunista párt nevéhez fűződik. Az óriási ország, miután lerázta ma­gáról a belső reakció és a külföldi imperializmus igáját, nyolc esztendő alatt nagy szocialista hatalommá erő­södött. Ezek a sikerek, ez a fejlődés nem következhetett volna be, ha a kínai nép nem áll egy emberként a kommunista párt mögött s ha a párt nem támaszkodott volna szüntelenül a népre. A nyolc esztendős Kínai Népköztár­saságot ezen a nagy ünnepen szeretet­tel, a barátnak és harcostársnak ki­járó tisztelettel köszönti az egész haladó emberiség. Mi magyarok is együtt ünnepelünk a hős kínai nép­pel s barátságunk egyik szép meg­nyilatkozása az is, hogy kormányde­legációnk épp ezekben a napokban tartózkodik Kínában. Kína nagy nemzeti ünnepén azt is eszünkbe kell idéznünk, hogy milyen segítséget je­lentett számunkra a kínai nép harca, milyen erőt jelentett barátsága. Különösen az egy évvel ezelőtti ellen- forradalmi felkelés után, amikor az igazi barát önzetlenségével sietett se­gítségünkre a Kínai Népköztársaság. Nemcsak megbénított gazdasági éle­tünk talpraállítását segítette elő, ha­nem elméletileg is sok segítséget kap­tunk kínai barátainktól. Nagy távol­ság választ el bennünket egymástól s a hatszázmilliós Kínához képest kis ország vagyunk. De ugyanaz a cél vezet mindkettőnket, a szocialista építés, a nép felemelkedésének gaz­dag célja. Közös úton haladunk, mint ahogy a szocialista tábor min­den országa előtt ugyanaz a cél le­beg. Ezért köszöntjük igaz szeretet­tel, a barát és a harcostárs szerete- tével felszabadulásának nyolcadik évfordulóján a Kínai Népköztársasá­got. Á népi Kína életéből üj kínai nagykövetségi PALOTA ÉPÜL MOSZKVÁBAN Szovjet és kínai építészmérnökök most készítik a Kínai Népköztársa­ság új moszkvai nagykövetségi épü­letének terveit. A hétemeletes reprezentatív külsejű épület hatal­mas, ezer személy befogadására al­kalmas fogadóteremmel is rendel­kezik majd. Ezenkívül több lakosz­tályt foglal magában diplomaták és vendégek részére. Az épület udvará­ban kisebb sporttelepet is létesíte­nek. Az építkezést hamarosan meg­kezdik. Az új palotát előreláthatólag 1959 őszén adják át rendeltetésének. A VILÁG LEGMAGASABB VASÚTVONALA A kínai közlekedésügyi miniszté­rium általános tervezési osztálya el­készült a Csinghaj—Tibet—vasút topográfiai térképével. Ez lesz a vi­lág legmagasabb vasútvonala. A ideiglenes vonal 2 000 méteres magasra fut fel, az olajban gazdag Csajdam medence déli csücskétől a tibeti fennsíkon a Kunlun hegység­re. Az első hegyszoros, amelyen át­halad 4 800 méter magasan fek­szik a tenger színe felett. Az útvonal hat vízválasztón megy át a tibeti fennsikon, mielőtt a Ihász szai végállomásra ér. A legmagasabb vízválasztót, az 5 000 méteres Tangla szírtet alagúttal szelik át. A napokban befejezték a terep­szemlét a repülőgépről készült elsó topográfiai felvételek alapján. A vasútvonal 1250 kilométer hosszú lesz és csaknem párhuzamosan fut majd a Csinghaj-Tibet országúttal. ISMÉT LESZÁLLÍTOTTÁK A GYÓGYSZEREK ÁRÁT KÍNÁBAN Kínában leszállították ötvenegy féle gyógyszer, orvosi anyag és ké­szülék árát. Az árleszállítás 10%-tól 44%-ig terjed. Az árleszállítást a gyógyszerek előállítási költségének csökkenése tette lehetővé. Ebben az évben, ezúttal negyed­szer csökkentik a legfontosabb gyógyszerek árát. A TERMELŐSZÖVETKEZETI MOZGALOM ÚJABB SIKEREI A Cshuang Autonom Területen, Kvangzsi tartomány nyugati részé­ben minden száz parasztcsalád kö­zül 99 csatlakozott a szövetkezeti gazdaságokhoz. Jóllehet az aszály a megművelt föld 85%-át érintette, a termés mé­gis 30%-kal nagyobb volt, mint a felszabadulás előtti legjobb eszten­dőben. A Csuang Autonom Terület a Vietnami Népi Demokratikus Köz­társasággal határos és Kína legné­pesebb nemzetiségi területe. NYERSGUMITERMELÉS KÍNÁBAN Kínai polgári repülőgép indult Hajnan sziget székhelyéről, hogy gumiafamagvakat és oltványokat szállítson Kunmingba, Jünnam tar­tomány fővárosába. Ezt Dél Jünnan ban osztják szét, ahol egészen a 25. szélességi fokig megterem a gu­mifa. Ez a világ legnagyobb széles­ségi foka, ahol ma rendszeresen nyersgumit termelnek. Kvantung és Kvangzsi tartomá­nyokba is szállítottak gumioltvá­nyokat. Szecsu tartományban, a Jangce folyó déli partján, a tudósok a hidegnek ellenálló fák meghonosí­tásával próbálkoznak. Hajnanban ebben az évben 2 000 acre területen ültettek gumifákat. Az új növény számára a dzsungel­ból hasítottak ki parcellákat. Haj­nanban kávét, pálmaolajat, borst és még sok más trópusi növényt is ter­melnek.

Next

/
Thumbnails
Contents