Tolna Megyei Népújság, 1957. augusztus (2. évfolyam, 180-204. szám)

1957-08-02 / 180. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! roLn r MAGYAR SZOCIALISTA MU II. ÉVFOLYAM, 180. SZÄM. ARA: 50 FILLÉR PÉNTEK, 1957 AUGUSZTUS 2. Megérkezett hazánkba Ho Si Minh elvtárs Budapest népe forró szeretettel fogadta a Vietnami Demokratikus Köztársaság elnökét Dobi István a Magyar Népköztár­saság Elnöki Tanácsa elnökének meghívására csütörtökön baráti lá­togatásra hazánkba érkezett Ho Si Minh, a Vietnami Demokratikus Köztársaság elnöke és a Vietnami Munkapárt főtitkára. Az elnök vezetésével küldöttség érkezett, amelynek tagjai: Hoang Van Hoan, a Vietnami Munkapárt politikai bizottságának tagja, Hoan Minh Giam kulturálisügyi minisz­ter, Pham Ngoc Thach egészségügyi miniszterhelyettes. Ho Si Minh elnök és kísérete a Német Demokratikus Köztársaság bői jövet látogatott el Magyarország­ra. Az elnök elé Berlinbe utazott Szarka Károly külügyminiszterhe­lyettes, Csatorday Károly külügymi­nisztérium protokollosztályának ve­zetője, valamint Hoan Van Lói, a Vietnami Demokratikus Köztársa­ság budapesti ideiglenes ügyvivője. Az elnököt és a vietnami küldött­ség tagjait hozó repülőgép csütörtö­kön délben fél kettőkor szállt le a Ferihegyi repülőtéren. Az ünnepi díszt öltött repülőtéren többezer dolgozó gyűlt össze, hogy köszöntse a vietnami nép hősi har­cának vezetőjét. Az épületeket vietnami, magyar és vörös zászlók, ünnepi feliratok díszítették. A vietnami vendégek fogadására megjelent Dobi István, a Népköz- társaság Elnöki Tanácsának elnöke, dr. Münnich Ferenc, a forradalmi munkás-paraszt kormány első elnök helyettese, Biszku Béla, Fehér La­jos, Fock Jenő, Kállai Gyula, Kiss Károly, Marosán György, Somogyi Miklós, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagjai, Nemes Dezső, az MSZMP Politikai Bizottságának póttagja, a forradalmi munkás-pa­raszt kormány, az Elnöki Tanács számos tagja, a politikai ,a gazdasági a kulturális élet sok vezető szemé­lyisége. Jelen volt Hao De-cin, a Kínai Népköztársaság rendkívüli és meg­hatalmazott nagykövete, Adam Wil- mann, a Lengyel Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagy­követe, Ion Popescu. a Román Nép- köztársaság rendkívüli és meghatal­mazott nagykövete, Bato Karafili, az Albán Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Jovo Kapicsics, a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság rendkívüli és meg­hatalmazott. nagykövete, Julius Vik- tory, a Csehszlovák Köztársaság rend kívüli és meghatalmazott nagykö­vete, J. I. Gromov, a Szovjetunió rendkívüli és meghatalmazott nagy­követe, Hon Don Cser, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság rendkí­vüli és meghatalmazott nagykövete, Desijn Adilbis, a Mongol Népköztár­saság rendkívüli és meghatalmazott (Folytatás a 2. oldalon.) Csaknem 20 mázsás búza-termésátlag — Mintegy SO mázsát ad el belőle az államnak Magyar Bálint — Szeretettel üdvözöljük kedves vendégünket, a hazánkba érkezett Ho Si Minh elvtársat Sárpilisen javában dolgoznak a amellett, hogy ne oszlassák fel a cséplőgépek és ha nem akasztja szövetkezetei, de a megindult lavi- meg az esős idő, a jövő hét végére nát nem sikerült megállítani. Mit befejeződik a cséplés. Jó termést volt mit tennie, ő is megkezdte ta- mutatnak az eddigi eredmények, vasszal újból az egyéni gszdálko- olyan termésátlagot viszont, ami- dást. Szorgalmas, dolgos embernek lyent Magyar Bálint ért el, még or- ismerték a faluban mindig, elhatá- szágos viszonylatban is kevesen rozta, megmutatja, milyen termést mondhatnak magukénak. lehet elérni a feloszlott szövetkezet Mintegy 18 hold földdel foglalko- földjén. Tavasszal fogasolt, hengere- zik most Magyar Bálint, ebből hét zett, és — nem fukarkodott a nitro- hold a sajátja, négy és fél hold búza gén műtrágyával. Mondták is neki, vetése volt, ezen a területen átlago- alighanem sok műtrágyát szórt ki, gan 19 mázsa 76 kiló búza termett, azért nem sikerül majd a gabona. Ugyanakkor az árpája is megadta a húsz mázsán felüli termést. A csaknem húsz mázsás termés­A magas terméseredmény titka, átlag viszont Magyar Bálintot iga­története a következő: Ezt a gabo- zolta, hogy jól előkészített földön nát ősszel még a sárpilisi Márciusi megfelelő munkával lehet jó ter- Ébredés Termelőszövetkezet vetette mést elérni. Magyar Bálint a jó ga­el ,annak volt tagja Magyar Bálint bonatermésből 21.50 mázsát már el is. Az ellenforradalom nem kerülte is adott az államnak, de az a szán­ki ezt a szövetkezetét sem, mint sok' déka, hogy még ad el körülbelül másiknak, ennek is a feloszlatás lett ugyanennyit, összesen úgy ötven a sorsa. Magyar Bálint — és még mázsára valót és még neki is marad néhányan — a legvégsőkig kitartott jócskán. Utrakészen az első exportszállítmány Sokévi szünet után ismét gyártott exportra is zománcedényeket a Bony­hádi Zománcgyár. Egyelőre fehérre zománcozott mosdótálakat szállítanak Brit Nyugat-Afrikába, de már készülnek a különböző színes figurákkal díszített mosdótálak mintapéldányai is. Képünk a gyár csomagolójában készült, ahol címkézik és a hosszú útnak megfelelően gondosan cso­magolják az exportra gyártott mosdótálakat. Minden gabonát betakarítottak az árvízzel veszélyeztetett területeken a Duna-mentén földvár és Paks között csütörtökön tetőzött. Ezt megelőzően azonban a dunakömlődi, a madocsai és a bölcs­kei tanács vezetői gondoskodtak ar­ról, hogy az árvízzel veszélyeztetett területekről betakarítsák a gabonát és a nyári homokgátakat mindenütt megerősítsék. Dunakömlőd határá­ban az árterületekre mintegy 150 holdon kijött a Duna vize. Itt azon­ban vasárnap befejezték a gabonák cséplését. A Magyar Úttörők Tolna megyei Szövetsége szervezésében, irányítá­sával több száz Tolna megyei úttörő tölti a nyári szünidő egy részét tá­borban. A kajdacsi általános iskola kél nevelője, Csöngedi Gyula és felesé­ge irányításával ma fejezik be 3 táborozást az úttörők. A tábor' Kajdacs és Sárszentlőrinc határá ban szervezték. Nagy segítségükre voltak a szekszárdi szovjet helyőr­ség katonái, akik két rajsátort bo­csátottak az úttörők rendelkezésére, a sátrakat a helyszínre gépkocsival szállították ki. Harmincöt fiú és 35 leány két­hetes üdülését kezdi meg a csille­bérci úttörő táborban. A táborozás A bölcskei gépállomás, a gazdák egymásközti segítségével össze­hordott gabonát a táblán elcsé­pelte. így mintegy 158 mázsát mentettek meg az árvízzel veszé­lyeztetett területekről. A dunakömlődi szigeten, amely ár­terület, mintegy 150 hold szántóterü­letet öntött el a víz, ebben körülbe­lül 70 hold a kukorica. A bölcskei sziget nincs, nem is volt veszélyeztetve. De a szükséges in­tézkedéseket itt is megtették. A ta­augusztus 14-én kezdődik. A táboro­záson a megyei úttörő mozgalom raj- és őrsvezetői vesznek részt olyanok, akik az útörő mozgalom­ban példamutató munkát végeznek Úgy tervezik, hogy még további csoportokat küldenek üdülésre, ju­talomképpen. Már Budapesten tölti 10 pajtás a nyári szünidőt augusztus 15-ig. Ez a csoport július 29-én indult el. A bölcskei általános iskola út­törői és vezetői is azt tervezik, hogy augusztus 10-től 20-ig táborozási tartanak a község tulajdonát képe­ző Duna-szigeti részen. A táboro­zásra a vezetőkkel együtt mintegy 34 személy indul el. nács felszólította a gazdákat, hogy hordják be a gabonát, ami meg is történt. Bölcskénél a Duna nem lé­pett ki medréből, az árterületek kö­zül is csupán 3 holdra folyt be a víz. De azért éjjel-nappal figyelik a gátakat^ hogy az esetleges intézke­dést azonnal megtegyék. A Dunán most levonuló zöldár olyan veszéllyel fenyegetett, hogy Dunakömlőd, Madocsa és Bölcske ha tárában mintegy 1800 hold szántóte­rület víz alá került. De a Székesfe­hérvári Vízügyi Igazgatóság egy műszaki csoportot már egy héttel ez­előtt a helyszínre küldött, akik elzárták Bunakömlődnél a fő csatornát, s a Madocsa határá­ban lévő Komoród nevű víz­levezető csatornát. A műszakiak­nak a község lakossága is segí­tett. így sikerült biztosítani, hogy az 1800 hold szántó nem került víz alá. A vízügyi szervek jelezték, hogy Bécs és Gönyű között újabb árhul­lám vonul a Dunán lefelé. Ennek veszélyétől azonban nem kell tartani, mert addigra az első árhullám a Dunán levonul. Mindenesetre a vízügyi igazgatóság műszaki emberei és a tanácsok veze­tői a Duna menti községekben ál­landó készenlétben vannak, hogy az esetleges veszély esetén minden szűk séges intézkedést megtegyenek. Többszáz Tolna megyei úttörő tölti a szünidőt táborban A legújabb újítási feladattervet TILTAKOZÁS! Használják békés célokra az atomenergiát! Mi, a Csatári Téglagyár dolgozói egységesen követeljük, hogy szüntes­sék be az atom- és hidrogénbombák gyártását és annak kísérletezését, niply az emberiség életét fenyegeti. Elítéljük, hogy folytatják a kísérlete, zéseket. Mi továbbra is élni és dol­gozni akarunk, egészséges gyermeke­ket akarunk nevelni. Az atomener­giát használják fel békés célokra, ne az emberiség pusztítására. az elmúlt héten egy különleges bi­zottság dolgozta ki. Az eddigi gya­korlattól eltérően, most nem egy személy, hanem egy brigád készí­tette el. A brigád tagjai a gyár mű­szaki vezetői és kiváló újítói voltak. A Bonyhádi Cipőgyár újítási feladat, tervét a kidolgozás után kinyomat­ják és azt minden dolgozónak eljut tátják. Az újítási feladatterv meg­valósítása keretében ma a gyár újí­tói, műszaki dolgozói és az érdeklő­dők részvételével ankétot tartanak, ahol az újítási rendeletet és a fel­adattervet vitatják meg. A cipőgyár legújabb újítási feladat tervében fontos helyet kapott a goy- ser-cipők önköltségének csökkentése. Ezenkívül az újítási feladatterv még a minőségi munka elvégzésére is fel­adatot ad. A gyár dolgozói körében nagy az érdeklődés az új cipőgyári újítási feladatterv iránt

Next

/
Thumbnails
Contents