Tolna Megyei Népújság, 1957. május (2. évfolyam, 101-126. szám)

1957-05-01 / 101. szám

2 TOLNA MEGYEI NÉPÜJSAG 1957 MÁJUS 1. Magyar-jugoszláv gazdasági megállapodást írtak alá A Szaktanács elnökségének május elsejei felhívása Ünnepélyes eseményre, a magyar —jugoszláv gazdasági szerződés alá­írására került sor kedden délelőtt a külkereskedelmi minisztériumban. A tárgyalásokról szóló jegyzőköny­veket a Magyar Népköztársaság kor­mánya nevében Incze Jenő, a kül­kereskedelmi minisztérium megbí­zott vezetője, a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság kormánya nevében Kvics Gretics, a jugoszláv külkeres­kedelmi bizottság elnökhelyettese írta alá. Az AFP írja: „Jordánia az arab nacionalizmus első védelmi vonala“ — hangzik az a közös közlemény, amelyet Husszein és Szaud király megbeszélései után adtak ki. Husszein és Szaud király egyetér­tésben az (alábbiakban határozták meg az arab nacionalizmus politiká­ját: 1. A mindenfajta külföldi befo­lyástól mentesített arab országok függetlenségének megszilárdítása. Az amerikai—japán egyezmények felülvizsgálásáért indított mozgalom kezdeményező bizottsága sajtóérte­kezletet tartott — jelenti a TASZSZ. A sajtóértekezleten Uehara profesz- szor, neves tudós kijelentette, hogy a japán—amerikai „biztonsági pak­tum“ és a „közigazgatási egyez­mény’1 felülvizsgálásáért indított mozgalom az utóbbi időben széles Belgrad MTI. Mint a belgrádi rádió jelenti, Mitar Bakics, a jugo­szláv szövetségi nemzetgyűlés tit­kára hétfőn megbeszélést folytatott Nicolae Guina belgrádi román nagykövettel a jugoszláv parlamenti Mint a Reuter iroda jelenti, Macu. sita az atomkísérletek betiltása ügyében kiküldőt), japán megbízott hétfőn visszaérkezett Tokióba. Mint elmondotta, küldetése nem járt si­kerrel, nem tudta elérni, hogy a kí­sérleti robbantásokat megakadályoz­zák. A japán megbízott azonban ja­vasolta kormányának, hogy mielőtt panasszal fordulna a nemzetközi London (MTI). A Sunday Express hasábjain Upton Maude konzervatív párti képviselő nyomatékosan fel­hívja Macmillan miniszterelnököt, hogy fogadja el Bulganyin meghívá­sát. Macmillan moszkvai látogatásá­ban nagy lehetőségek rejlenek, de mindent elveszítene, ha az ameri­kaiakkal együtt tenne látogatást a Szovjetunióban. Ezt a látogatást tehát nem szabad az Egyesült Államok jóvá hagyásától függővé tenni, — hangsú­lyozza a képviselő. A People írja vezércikkében: Bul­ganyin levele ésszerű és biztató. Az Evening Standard levelezője azonban azt írja, hogy a külügyi hivatalnak nincs rá semmiféle megjegyzése, A tárgyalások befejezéséről a kö­vetkező közleményt adták ki: A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság kormánydelegációi 1957 április 19-től április 30-ig tárgyalásokat folytattak Budapesten jugoszláv áruk beszer­zése céljából Magyarországnak nyúj­tott kétmillió dolláros, két évre szóló jugoszláv áruhitel felhasználásáról.. Megbeszélték az 1956 május 29-i egyezmény alapján a Magyar Nép- köztársaság által a Jugoszláv Szövet­2. A felszabadított arab országok katonai együttműködésének megerő­sítése a közös ellenséggel szemben. 3. Mindenfajta külföldi szerződés­hez való csatlakozás megtagadása. 4. Segítség a még imperialista já­rom alatt sínylődő arab népeknek felszabadulásuk és függetlenségük kivívásához. 5. Hűség az Arab Ligához. méreteket öltött az országban. Nem csupán a nép, hanem a vezető kö­rök is hajlanak a felülvizsgálatra. Az ezután szóló Nakano professzor közölte, hogy eddig a japán értelmi­ségnek több mint hétszáz neves képviselője írta alá az amerikai— japán egyezmények felülvizsgálását követelő ívet. küldöttség küszöbönálló romániai látogatásáról. Ez alkalommal a többi között elhatározták, hogy a jugo­szláv parlamenti küldöttség május il-én utazik a Román Népköztársa­ságba. bírósághoz, „igen gondosan“ tanul­mányozza az ügyet. Japánnak véle­ménye szerint, nyomosabb érvekkel kell alátámasztania álláspontját an­nál, hogy egyszerűen megszegték a nyílt tengerek szabadságának elvét. Macusita jelentést tesz kormányá­nak útjáról, amelynek során tárgyalt a pápával, a nemzetközi bíróság el­nökével, Dulles,/ külügyminiszterrel és Macmillan miniszterelnökkel. majd hozzátette, hogy „Angliát a tettek és nem a szavak érdeklik.“ Kérdezzük: Milyen tettek? Talán az atombombák? Milyen diplomá­cia az amely lenézi a tárgyalások ér­tékét és úgy véli, hogy bombákat cserélni jobb, mint eszméket cse­rélni? Az angol közvélemény nem hisz az atombombák értékében, inkább megbeszéléseket kíván a tömegmé­szárlások kezdete előtt, mintsem béketárgyalásokat a tömegmészárlá­sok után. Isten őrizze a józan eszűe- ket azoktól a háborús uszítóktól, akik jobban szeretik a háborút, mint a megbeszéléseket — fejezi be vezér­cikkét a People. ségi Népköztársaság részére 1957-ben teljesítendő áruszállítások megköny- nyitésének kérdéseit és a két ország közötti rendes árucsereforgalom további fejlesztését célzó egyéb kér­déseket. * A tárgyalások baráti légkörben és a kölcsönös megértés szellemében folytak és az erre vonatkozó megál­lapodások aláírásával 1957 április 30-án eredményesen befejeződtek. A Reuter jelenti: Rifiai jordániai külügyminiszter hétfői sajtóértekezletén egy kérdésre válaszolva, kijelentette: „A kormány nem fogja meghívni James Richards amerikai rendkívüli nagykövetet.’’ A továbbiak során megkérdezték Rifait, hogy Jordánia fel akarja-e kérni a szíriai kormányt a Jordániá­ban állomásozó szíriai csapatok visz- szahívására. A külügyminiszter erre nemmel válaszolt és megtagadta a további kommentárt. * Mint a Reuter jelenti, McCarthy amerikai köztársaságpárti szenátort vasárnap heveny májgyulladással a Bethesda haditengerészeti korházba szállították. McCarthy állapota súlyos. * Moszkva (MTI). A Szovjetszkaja Russzija közli ü. N. Sztoletov-nak, a szovjet felsőoktatási miniszter első helyettesének nyilatkozatát. Sztoletov elmondotta a tudósítónak, hogy eb­ben az évben 270.000 fiatal szakember kap diplomát a Szovjetunióban. — E szakembereknek kis része levelező és esti tanfolyamokon szerezte meg ké­pesítését. * A TASZSZ jelentése szerint a Rabotnicseszko Delo közölte a Bol­gár Kommunista Párt politikai bi­zottságának a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 40. évfordulójának megünnepléséről hozott határozatát. * Moszkva (MTI). A Komszomol- szkaja Pravda közli budapesti tudó­sítójának, Sz. Guszkovnak ,,Az igaz­ság próbája” című riportját, melyben a mihályi termelőszövetkezet törté­netével és Fodroczy Lajos termelő­szövetkezeti elnökkel foglalkozik. * Managua (MTI). Anastasio So­moza Debavle tábornak, Nicaragua katonai főparancsnoka hétfőn este közölte, hogy Nicaragua „behívta a hadsereg tartalékosait,“ mert a szom szédos Honduras több mint ötezer embert vont össze Nicaragua hatá­rán. Debayle tábornok cáfolta azokat a jelentéseket amelyek szerint nica- raguai csapatok megtámadták Hon- durast és kijelentette, a nicaraguai erők parancsot kaptak olyan állások elfoglalására, ^amelyekből megvéd­hetik az ország területét.“ * A nukleáris fegyverek betiltásáért küzdő japán tanács felszólította a kormányt, tiltakozzék Selwyn Lloyd angol külügyminiszter nyilatkozata ellen. Lloyd azt mondta, hogy az an­gol bombakísérlet ellen folyó agitá­ció „kommunista forrásokból táp­lálkozik.’* A Reuter iroda jelentése szerint a japán külügyminisztérium szóvivője ezzel kapcsolatban rámu­tatott arra, hogy a japánok emberi­ességi és nem politikai szempontok miatt tiltakoznak a tervbevett angol hidrogénbomba-kísérlet megtartása ellen. * A Reuter szerint Makariosz érsek Athénben nyilatkozatot adott a Times of Cyprus szerkesztőjének, s elutasí­totta, hogy a Radcliffe által kidolgo­zott alkotmánytervezete tárgyalási alapul szolgáljon. Makariosz a szer­kesztő kérdésére válaszolva kijelen­tette: „Radcliffe javaslatai elavultak. Teljesen új alapon kelp megkezdeni a tárgyalásokat.” Magyar Dolgozók! Szervezett munkások! Köszöntünk a munka, a nemzet­közi munkásszolidaritás nagy ünne­pinek alkalmából! Elvtársak! Szaktársak! Munka­társak! Munkásnők! Május elsején a világ dolgozói harci seregszemlét tartanak. A fel­szabadult százmilliók és a még im­perialista elnyomás alatt sínylődök egyaránt kifejezésre juttatják a nem zetközi proletariátus egységét és ér­dekeinek azonosságát. Az imperia­lista és a gyarmati rabságban szen­vedők ezen a napon reménykedve néznek a Szovjetunió vezette szocia­lista tábor nagy családjára. Elnyo­mott munkástestvéreink a szocia­lista országokban látják saját jövő­jüket. Minden siker, amit a szoci­alizmus építésében elértünk, a ki­zsákmányolás elleni harcunkat erő­síti. Május elsején minden munkás szívében ez a jelszó él: „Világ pro­letárjai egyesüljetek!“ „A munkások nemzetközi összefogása: A béke, a szocializmus végső győzelmének fel­tétele és záloga. Hogy mit jelent a munkások összefogása, az elvtársi szolidaritás, arról, mi magyar dolgozók mindenkinél jobban meg­győződhettünk az október—novem­beri ellenforradalom napjaiban és azt követően. A világ dolgozói moz­dultak meg népünk segítésére, a se­bek gyógyítására. Vérük áldozásával Az AFP jelenti: Az ENSZ leszere­lési albizottsága, amely már hetedik hete ülésezik, hétfőn a „fegyverzet korlátozási és felügyeleti övezetek’’ kérdésével foglalkozott. Zorin szovjet küldött újból előterjesztette azokat a szovjet javaslatokat, hogy a német- országi demarkációs vonal két olda­lán létesítsenek demilitarizált öveze­tet. Ezt a tervet legújabban Bulga­nyin marsall Macmillanhoz intézett levelében, Mikojan pedig Bécsben említette. segítettek a szovjet dolgozók, s a francia és az olasz munkások harca is segített, akik visszaverték a fa­siszta banditák támadásait, amelye­ket szervezeteik ellen indítottak. A nemzetközi munkásosztály jelentős anyagi támogatásban részesített ben nünket, de ennél sokkal becsesebb szolidaritása, morális támogatás^. Becsületbeli ügyünk, a szocializmus és a nemzetközi munkásosztály iránti kötelességünk, hogy a mun­káshatalom győzelmét az ellenforra­dalom felett gazdasági téren is szi­lárdítsuk, hogy hazánk nehéz gaz­dasági helyzetét mielőbb megjavít­suk. Váljék legfontosabb felada­tunkká az október előtti termelési és műszaki színvonal helyreállítása és túlszárnyalása. Dolgozzon minden munkás fegyel­mezetten és szorgalmasan! A munka ünnepén övezze a társadalom meg­becsülése azokat, akik a legtöbbet te­szik hazánk felvirágoztatásáért; jutái mázzák meg, tüntessék ki a legjobb dolgozókat! Május elsején, amikor hálával gon­dolunk a segítségünkre siető orszá­gok munkásosztályaira — mindenek­előtt a hatalmas szovje^ népre, az ünnepségek közepette is gondoljunk a holnapra! Indítsunk harcot a ma­gyar nép gazdasági felemelkedéséért, a proletárdiktatúra megszilárdításá­ért, a szocializmus további építéséért! Magyar Szabad Szakszervegetek Országos Szövetségének Elnöksége. Allan Noble brit delegátus megje­gyezte, hogy e kérdésben politikai meggondolások is számításba jönnek. Moch francia küldött kijelentette, hogy Franciaország egyaránt kész folytatni a vitát Németország újra­egyesítéséről és a biztonságról, hozzá­tette azonban, hogy e viták eredmé­nyét megkönnyítené egy leszerelési megállapodás Kanada és az Egyesült Államok de­legátusa csatlakozott ehhez a véle­ményhez. Dunaföldvári Vasipari Javító Vállalat az alábbi munkák elvégzését vállalja : lakatos, vasesztergályos, kerékpár, an tómotor, villany- és vízvezetékszerelés, autogén- és villanyhegesztés, késes és műköszörüs. kovács, épület- és díszműbádogos, kerékpár és címtábla festés, akkumulátor töltés úgy helyben, mint vidéken Husszein és Szaud király « ■■ ■■ — — — — közös külföldi hírek fl japán közvélemény a japán-amerikai egyezmények felnlvizsgálását követeli Jugoszláv parlamenti küldöttség utazik Romániába Nem járt sikerrel Japán tiltakozása Angol lapok Bulganyin leveléről Az ENSZ leszerelési albizottságának ülése Vesszenek a háborúra uszító imperialisták, a népek ádáz ellenségei!

Next

/
Thumbnails
Contents