Tolna Megyei Népújság, 1957. február (2. évfolyam, 27-50. szám)

1957-02-01 / 27. szám

TOLNA MEGYEI NSPÜJSAG Kádár János besxéde Magyar Szocialista Munkáspárt XXL kerületi aktivaértekexletén (Folytatás mz 1. oldalról.) indult — a néptömegek jogos elége­detlenségét kihasználva — a népi de­mokrácia megdöntéséért. Ezt a har­cot, aiyiely még ma is folyik — az ellenforradalom kezdte és így vele szemben a forradalom kemény fegy­verével kell fellépni, mert enélkül nincs szocialista konszolidáció. A megtévedt embereket felvilá­gosítjuk, aki viszont fegyvert emel a népi hatalomra, annak ke­zéből kiütjük a fegyvert, aki összeesküvést sző államunk ellen, a proletárdiktatúra fegyverével talál­ja szemben magát. Kádár János a perspektíva kérdé­sével is foglalkozott. Elmondotta: so­kan pesszimisták napjainkban, mert felmerült a munkanélküliség, mert A határozat bevezető része, tények­kel alátámasztva megállapítja, hogy az október 23-án induló megmozdulás kezdettől fogva ellenforradalmi tény­kedés volt, annak ellenére, hogy kü­lönösen az első napokban abban sok becsületes, jószándékú, az elmúlt idő­ben elkövetett hibák miatt elkesere­dett dolgozó is részt vett: nem látva, hegy demokratikus követeléseiket a fasiszta erők saját céljaikra használ­ják fel. Miután az ellenforradalmárok fegy veres akciója nem járt sikerrel — folytatódik a határozat — hosszú ideig igyekeztek gátolni a termelés megindítását, erőszakkal fenyegetve a becsületes, dolgozni akaró munká­sokat, többszöri céltalan sztrájkkal nehéz gazdasági helyzetet idéztek elő. A csepeli kommunisták egyetérte­nek a forradalmi munkás-paraszt kormánynak az utóbbi hetekben meg­nyilvánuló erélyes fellépésével az el­lenforradalmi erőkkel szemben és kérik a kormányt, hogy ezt a politi­káját továbbra is következetesen folytassa az ellenforradalmi erők tel­jes megsemmisítéséig. A kommunisták legfontosabb fel­adatait a határozat három pontban foglalja össze: 1. Mindenekelőtt felvilágosítani a dolgozókat az ellenforradalmá­rok céljairól, s meggyőző agitációs mnnkát végezve, a párt politikáját ismertetve, mellénk állítani őket. Ez ma a párttagok legfontosabb kötelessége. Azok a volt MDP-tagok, akik leghamarabb megértették, hogy az gazdasági nehézségeink vannak. Ez a pesszimizmus azonban nem indokolt: csak rajtunk múlik, hogy mielőbb vége legyen a nehézségeknek, úrrá legyünk bajainkon. Ehhez azonban a kommunisták egységes elhatározásá­ra, összeforrott erejére van szükség. Pártunk fejlődő ereje, immár 150 ezer tagot számláló tábora már ma is nagy erő, tömegerő. A kommunistáknak meggyőződésük tudatában, félelem nélkül kell vívniok harcukat. A hi­bákat helyre kell hozni s ehhez is az összefogás szükséges. Ha minden dol­gozó a maga helyén minden eszköz­zel védi a munkáshatalmat, a végső és teljes győzelem hamarabb követ­kezik be. A nagy tetszéssel fogadott beszéd után az aktívaértekezlet részvevői ha­tározatot hoztak. A határozatot az alábbiakban rövidítve ismertetjük: MSZMP felszámolja a múlt hibáit, és a legszélesebb demokrácia biz­tosításával. most már ténylegesen a dolgozó tömegekre támaszkodva vezeti hazánkban a szocializmus építését — beléptek a pártba. Tud­juk, hogy még sokan vannak a volt párttagok közül, akik nem ta­lálták meg az utat az új párthoz. Az a feladatunk, hogy felvilágosí­tó szóval segítsük őket, hogy kö­zelebb kerüljenek a párthoz. ' 2. A párt álláspontja az, hogy a munkástanácsokon keresztül meg kell valósítani az egész nép rész­vételét a gazdaságvezetésben. Éppen ezért, mivel a becsületes munkástanácsok szándéka egyezik pártunk célkitűzéseivel, továbbra is harcolva a munkástanácsok tisztaságáért, közös erőfeszítések­kel kell hazánk szocialista tovább­építését folytatnunk. 3. A magyar nép kívánsága a jobb, a szebb és boldogabb élet. Ennek feltétele a termelékenység állandó emelkedése. Ezért mi, cse­peli kommunisták minden erőnk­kel arra törekszünk, ki-ki a maga munkahelyén jó munkájával, ja­vaslataival a termelés állandó emelését biztosítsa. Fellépünk min den zavartkeltő szervezkedés, de­magóg jelszavak, munkafegyelem lazítása ellen, amely a békés ter­melőmunkát veszélyezteti. Megakadályozzuk, hogy az el­múlt 12 év eredményeként népünk kezébe került üzemeket, gyárakat, a nép vagyonát felelőtle;n elemek elherdálják és ezzel akadályozzák egészséges, szocialista továbbfejlő­désünket. KÜLFÖLDI HlREK Az AFP jelentése szerint a külön­leges politikai bizottság szerdán úgy döntött ,azt ajánlja a Bintonsági Ta­nácsnak, hogy egyezzék bele Vietnám és Dél-Korea ENSZ felvételébe. A szovjet javaslatot, amely a két Korea és a két Vietnam egyidejű felvételét kívánta, elvetették. * A francia hatóságok szerdán újabb hét Franciaországba menekült ma­gyar hazatéréséhez adták meg az en­gedélyt. A hét hazatérő szerdán este vonattal indult el Párizsból. * Az AFP jelentése szerint a paler­mói központi börtön mintegy száz foglya szerdán délután fellázadt a délutáni séta során. A foglyoknak az őrök éberségét ki. játszva sikerült felkúszniok a falakra. Egyik-másik fogolynál feliratok vol­tak ezekkel a jelszavakkal „Amnesz­tiát akarunk.” „Dobják ki az igazga­tót.” A zendülők még nem adták meg magukat. A rendőrség a börtönt nyomban körülfogta hogy megaka­dályozza szökéseket. * A TASZSZ közli: Jean Terfve, a belga képviselőház kommunista képviselő csoportjának elnöke interpellált a belga kormány­nál amiatt, hogy Speidel, volt hitle­rista tábornokot nevezték ki a NATO fontos parancsnoki tisztségére, Jean Terfve hangoztatta hogy a volt náci tábornok kinevezése és az a tény, hogy belga szárazföldi csapatokat rendelnek parancsnoksága alá, nagy felháborodást keltett Belgiumban. * A TASZSZ híre szerint L. M. Ka- ganovics az SZKP Központi Bizott­sága elnökségének tagja, a Szovjet­unió minisztertanácsának első elnök- helyettese szerdán reggel Iszkitimba érkezett. Iszkitim Nyugat-Szibéria nagy építőanyaggyártó központja. — Kaganovics megtekintette a cement, gyárat, a kazánüzemet ,az épülő ön­tödét, a cementipari munkások új lakóházait, járt munkáslakásokban, majd az iszkitimi vállalatok vezetői­vel tanácskozott, délután pedig rövid beszédet mondott a munkások és al­kalmazottak nagygyűlésén. * Montevideóban megtartották a ha­todik pánamerikai tanítókongresszust. A kongresszuson sok delegátus rá­mutatott arra, hogy az amerikai kon. tinens több országában nem megfe­lelő az oktatásügy helyzete. A kongresszus úgy döntött, hogy megalakítja a pánamerikai tanító­konferenciát , amelynek az lesz a célja hogy harcoljon a demokratikus oktatási rendszerért. A csepeli kommunisták egyetértenek a forradalmi munkás-paraszt kormánnyal Fagerholm miniszterelnök a szovjet—finn kapcsolatokról 1957. FEBRUÁR 1. A TASZSZ közli: Fagerholm finn miniszterelnök a többek között a kö­vetkező beszédet mondotta N. A. Bul- ganyin január 31-i villásreggelijén: — Nagy örömömre szolgál, hogy új­ból a Szovjetunióba látogathattam és felfrissíthettem 1954 augusztusi láto­gatásom kedves emlékeit. Finnország szilárd, őszinte és becsületes jószom­szédi viszonyt tart fenn a Szovjet­unióval és Finnországnak az a törek­vése és célja, hogy állandósítsa a jó­szomszédi kapcslatokat, ne engedje meg, hogy bármiféle külső erő befo­lyásolja azt. Mi Finnországba tisz­telünk minden államot és ugyan, olyan tiszteletet várunk a magunk irányába. Az Egyesült Nemzetek Szervezetében és azon kívül is támo­gatni és segíteni kívánjuk mindazt, ami alkotó, ami közelebb visz egy­máshoz megegyezést teremt és meg* tagadunk mindent, ami különválaszt és még inkább megtagadjuk az ellen­ségeskedést. Szeretjük a békét és úgy véljük, hogy a kölcsönös bizalmon alapuló tisztelet a béke egyik legfon­tosabb előfeltétele. — Remélem és etekintetben Finnországban min­denki csatlakozik hozzám, hogy ez a számunkra örömteljes fejlődés, — amelyben a főszerepet a Szovjetunió, hoz fűződő kapcsolataink játsszák, tovább folytatódik abban az irányban, amelyet az igen tisztelt Vorosilov elnök oly bölcsen és helyesen hatá­rozott meg finnországi tartózkodása idején. Az Huntaniíé a hazatérő magyar menekültekről Párizs (MTI). Az Humanité írja: Szombaton reggel az Arenberg bá­nyából hét bányász hiányzott. Hét magyar menekült, akit négy nappal ezelőtt alkalmaztak a szénbányában, megelégelte az' ott tapasztaltakat és elhatározta, hogy visszatér Magyar- országra. A legfiatalabb közülük 15 éves, a legidősebb 21. Az Humanité idézi a Liberté de Lille című vidéki lapot, amelynek munka­társa beszélgetést folytatott a magyar menekültekkel. Ezek kijelentették, hogy csalódtak. Kétségtelen, hogy Magyarországon nem volt minden tö­kéletes, de aki dolgozott, az meg is tudott élni. Itt azonban csak addig jutottunk el, mondották a magyar menekültek, hogy egy nap egyszer ehettünk. Mindent megértettünk és megfontoltunk: haza akarunk menni, még ha gyalog kell is az utat meg­tenni. Az osztrák belügyminiszter a menekültkérdés anyagi és politikai terheiről A bécsi lapok részletesen ismertetik azt a nyilatkozatot, amelyet Helmer belügyminiszter tett a genfi nemzet­közi menekültügyi értekezleten az osztrák kormány nevében. Helmer kijelentette, „Ausztria torkig van vele, hogy állandóan koldulnia és alkudoz­nia kell a magyar menekültek miatt s ezenfelül azt a kockáza­tot is viselnie kell, hogy a to­vábbszállított magyarok egy része nyugati országokból visszatér hozzánk. Tűrhetetlen, hogy Ausztria földrajzi fekvése miatt továbbra is kénytelen legyen a menekültkérdés anyagi és politikai fő terhét viselni. A nyugati államok kötelessége, hogy területük és lakosságuk számarányában át­vegyék az osztrákoktól a disszidált magyarokat.“ A belügyminiszter hangsúlyozta, hogy az előjelek szerint Ausztriában maradó 65 000—70 000 magyar menekült legszerényebb ellá­tása napi 80 000, tehát havi 2,5 millió dollárba kerül. Helmer követelte, hogy a nyugati országok rendszeresen és előre meghatározott kulcs alapján járuljanak hozzá a menekültek eltar­tási költségeihez. Az Österreichische Volksstimme kommentárjában rámutat, hogy a Helmer beszédében felvetett kérdések erősen nyugtalanítják az osztrák köz­véleményt. Kiderült — Írja a lap —, hogy azok a kötelezettségek, amelye­ket az osztrák kormány az ENSZ me­nekültügyi főbiztosától kezdve egé­szen Nixon amerikai alelnökig a leg­különbözőbb külföldi személyiségek­kel szemben a menekültek ellátásával kapcsolatban magára vállalt, elvisel­hetetlen terhet jelentenek országunk és népünk számára. Nyugati politikai körök, ame­lyeknek szemmel láthatólag érde­kük fűződik a menekültek özön- lésének fenntartásához, hatalmas összegeket fordítanak uszító és felforgató munkájukra. Nyugati körök a „menekültkérdéssel“1 foglalkozó hivatalnokok és ügynökök egész légiójáról gondoskodtak, egé­szen a magyar határig terjedő megbí­zotti hálózatot tartanak fenn. Mind­erre van pénzük, de a számlát, a me­nekültek ellátásának költségeit mégis a kicsiny Ausztriával fizettetik ki. — E. Hemingway s 24. „Beletanulok lassacskán — gondol­ta. — Legalábbis ebbe a részébe bele. tanulok. És azt se felejtsük el, hogy nem evett semmit, amióta ráment a horogra, pedig óriási nagy hal, sok táplálékra van szüksége. Én meg­ettem az egész bonitót. Holnap meg­eszem a delfint, a doradó-t — az öreg így nevezte. — Talán ennem kellene belőle egy kicsit akkor is, amikor majd megtisztogatom. Ez nehezebben fog csúszni, mint a bonito. No, de hát semmi sem könnyű.” — Hogy érzed magad, te nagy hal? — kérdezte hangosan. — Én jól ér­zem magam, a bal kezem rendbejött, és ennivalóm is van annyi ,hogy elég lesz éjszakára és a holnapi napra. — Húzd hát a csónakot, nagy hal. Azonban nem érezte igazán jól magát mert a hátát vágó kötél úgy fájt, hogy szinte már nem is fájt, ha­nem tompán sajgott, ami sehogyan sem tetszett neki. „De hát volt ez már rosszabbul is, csúnyább dolgokat is kibírtam — gondolta. — A keze­men csak egy kis horzsolás van, a másikból pedig kiállt a görcs. A két lábammal meg nincsen semmi hiba. Ráadásul most már nagy előnyben vagyok vele szemben a táplálkozás terén.’’ Közben besötétedett, mert szep­temberben már gyorsan besötétedik napszállat után. Nekidűlt a csónak orrának, a vásott faperemnek, és iparkodott pihentetni minden tagját, amennyire csak lehetett. Már fel­jöttek az első csillagok. Nem tudta a nevét a Rigelnek, az Orion bétá­jának, de látta és tudta, hogy nem­sokára feljönnek mind a többiek is, és ott legelésznek majd fölötte az égen az ő távoli jó barátai. — Ez a hal is jó barátom — mond­ta fennhangon. — Ilyen csodálatos halat még soha életemben nem lát­tam, ilyenről még nem is hallottam. Mégis meg kell ölnöm. Örülök, hogy nem kell azon igyekeznünk, hogy megöljük a csillagokat. „Mi volna, ha az embernek napon­ta azon kellene igyekeznie, hogy megölje a holdat? — gondolta. — A \ Ki öreg halász és a tenger olyan sok zsinórt kell aztán kienged­nem hogy könnyen elúszhat a hal, ha nekiiramodik másrészt meg na­gyon is helyénvaló ez az evezőnehe­zék, mert véget vet a csónak könnyű futásának. A csónak könnyűsége meghosszabbítja a kínlódásunkat, mind a kettőnk kínlódását, de egyben biztonságot jelent nekem, mert ez a hal nagyon sebesen is tud úszni, ami­vel eddig még meg sem próbálko­zott. De hát mindegy, akárhogyan is Rémület az újdonsült pilótanő miatt A DP A jelentette, hogy az Iowa állambeli és Des Moines város 200.000 lakosát szerdán négy órán át rémü­letben tartotta egy sportrepülőgép, amely közvetlenül a házak teteje fö­lött körözött, sőt, az utcák fölött tizenöt méter magasságba eresz­kedett. Amikor a gép végre a város szélén leszállt, a rendőrség megállapította, hogy a kormánynál egy fiatal pilóta, nő ült, aki még sohasem vezetett ön­állóan repülőgépet és most is enge­dély nélkül szállt fel. Az amerikai képviselőhöz elfogadta Eisenhower középkeleti javaslatát (MTI) Az AP jelenti: Az Egyesült Államok képviselőháza szerdán túl­nyomó többséggel megszavazta, hogy felhatalmazást ad Eisenhower elnök­nek amerikai katonai erők és pénz­összegek felhasználására a Közép- Keleten, a kommunista agresszió el­hárítására.1’ A képviselőház elfogadta és a sze­nátus elé utalta azt a határozati ja­vaslatot, amelyben az elnök a kong­resszushoz intézett január 5-i üzene­tében ezt a felhatalmazást kérte. Poli­tikai körök szerint az eredmény előrelátható volt. hold elszökik, elbujdosik. De képzel­jük csak el, mi volna, ha az ember­nek mindennap azzal kellene vesződ, nie, hogy megölje a napot? Igazán szerencsénk van” — gondolta. Aztán sajnálni kezdte a nagy halat, hogy nincs mit ennie, de akármeny- nyire is sajnálta, egy pillanatra sem ingott meg az elhatározásában, hogy megöli. „Hány ember lakik majd jól belőle — gondolta. — Ámbár, vajon, megérdemlik-e, hogy ehessenek be­lőle? Dehogy érdemlik meg, dehogy érdemlik. Egyikük sem méltó arra, hogy megegye, mert olyan nagyszerű ennek a halnak a viselkedése, olyan méltóságos a magatartása.” „Nem értek én ezekhez a dolgok­hoz — gondolta. — De azért nagyon jó, hogy nem kell igyekeznünk meg­ölni a napot vagy a holdat, vagy a csillagokat. Elég, ha itt él az ember a tengeren és megöli igaz test­véreit.” „No, — gondolta — most inkább azon járjon az eszem, hogy össze kell kötöznöm az evezőket. Van ennek előnye is, de van veszélye is. Esetleg lesz, mindenesetre ki kell beleznem a delfint, hogy meg ne romoljon, és en­nem kell belőle, hogy erőt gyűjtsék magamnak.” „Most még egy órát pihenek, aztán megtapogatom a zsinórt, hogy elég nyugodtan és egyenletesen úszik-e még, mielőtt hátramennék a csónak farába elintézni és eldönteni ezeket a dolgokat. Közben majd kiderül, hogy mutatkozik-e valami változás nála, és majd figyelem, hogy miként viselkedik. Nem rossz ez az evező­nehezék; de most már itt az ideje, hogy mindenekelőtt a biztonságot nézzük! Még nagyon eleven, s lát­tam, hogy a horog a szája szögleté­ben van, és szorosan összecsukja a száját. A horgot fel sem veszi. Az éhség az igazi gyötrelme, meg az, hogy olyasmi ellen kell küzdenie, amit nem ért, ez az igazi baja. Most csak pihenj, öreg, és hadd dolgozzon ő, amíg sor nem kerül a következő feladatokra.” (Folytatjuk.)

Next

/
Thumbnails
Contents