Tolna Megyei Népújság, 1957. január (2. évfolyam, 1-26. szám)

1957-01-01 / 1. szám

II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM. KEDD, 1957. JANUÁR 1. Ára: a faimapförral együtt 50 fillér A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ÉS A TANÁCSOK LAPJA Az új esztendő küszöbén II jövőben semmiféle mezőgazdasági termény behozatalára ne legyen szükség — mondotta Dobi István a Termelőszövetkezeti Tanács ülésén Uj munkaügyi rendeletek Szabályozták a felmondási járandóságot — Bevezetik q munkanélküli segélyt — Munkaközvetítő irodákat létesítenek — Átmenetileg 2 évvel csökkentik a nyugdíjkorhatárt A bérfizetés január elseje utáni rendszere -— Milyen kedvezmények illetik az elbocsátott dolgozókat A felmondási járandóság: másfél havi átlagkereset -|- minden munkában töltött év után a havi átlagkereset öt százaléka a jövőben többet és jobban kell ter­melnie, mint eddig. Az új rendeletek nagymértékben megkönnyítették a szövetkezetek és az egyénileg dolgo­zó parasztok helyzetét. Hangsúlyozta: az állam vezetésnek az az óhaja hogy az egyénileg dolgozó parasztok gaz­daságaikat megerősíthessék és a bel­terjesség irányában fejleszthessék. Ez a lehetőség nemcsak az egyéniek, ha­nem a termelőszövetkezetek számára is biztosított. — Arra kell törekednünk — mon­dotta —, hogy a jövőben semmiféle mezőgazdasági termény behozatalára ne legyen szükség. A továbbiakban a termelőszövetke. zetek helyzetéről beszélt. Ismertette, hogy elsősorban azok a szövetkezetek bomlottak fel, amelyek minden poli­Teljes gazdasági és termelési önállóság — Szövetkezeteink életét a jövő­ben nem fogja keseríteni és bénítani a bürokrácia — mondotta Dobi István. — A kormány már eddig is megszün­tetett egész sor olyan intézkedést, amely korábban gátolta, gúzsba kö­tötte a termelőszövetkezetek fejlődé­sét, kedvét vette a parasztoknak. A jövőben a további intézkedések egész sora jelenik meg, amelyek mind a mezőgazdasági termelés fejlődését, a szövetkezeti gazdálkodást segítik elő. A jövőben a tsz-ek teljes gazdasági és termelési önállósággal működhetnek. Meglesz a lehetőség, hogy a dolgozó parasztság bárminő termelési társu­tikai és gazdasági alap nélkül, erő­szakos úton jöttek létre az elmúlt két év alatt. Sajnálatos azonban, hogy számos jó szövetkezeti gazdaság is feloszlott. Ez elsősorban az ellenforra­dalmi erők fegyveres akciói követ­keztében történt. Szerencsére nem volt ritka eset az sem, hogy a szövet­kezet tagsága szétverte az ellenforra­dalmi támadásokat, mint ahogy Szol­nok megyében Nagyivánon történt. A feloszló szövetkezetek esetében sok téves nézet alakult ki. Ezért hang súlyozta, hogy csak a bevitt földet le­het a tagoknak kiadni. A megmaradó területeket a nagyüzemi épületekkel együtt egy táblában kell hagyni és azokat az állami tartalékföldekre ér­vényes szabályok szerint lehet hasz­nosítani. lása minden eddigi eredményt túl­szárnyaljon. Dobi István beszéde után élénk vita következett. A résztvevők közül — akik között voltak a termelőszö­vetkezeti elnökök, brigádvezetők és számos felbomlott tsz tagjai is — töb­ben bírálták a Földművelésügyi Mi­nisztérium termelőszövetkezeti főosz­tályának rossz vezetését. Mások a gép állomások ellen emeltek kifogást. El­mondták, hogy most sok gépállomá­son nem dolgoznak jól pedig semmi­féle átszervezés nem indokolja, hogy a következő évi termés előkészítését veszélyeztessék. Sok baj, gond, csapás szakadt az el­múlt esztendőben hazánkra, népünkre. Kemény tél, földrengés, pusztító árvíz, szárazság, majd az október 23-át követő tragikus események, amelyek során em­beréletek ezreit veszítettük el, másfél­százezren pedig idegen országokkal cse­rélték fel hazájukat. Hatalmas értékek pusztultak el, még nagyobb az a vesz­teség, amit az ipar, a közlekedés, a te­remtő munka hosszú időre való meg­bénulása okozott. Súlyos károk érték hazánkat emberéletben és anyagiakban egyaránt. Sokak előtt rémlett fel a költő víziója: a sír, „melyben nemzet süly- lyed el.“ De mégis, a súlyos megpróbáltatás el­lenére, mind több magyart tölt el a bizalom. A bizalom abban, hogy lesz magyar feltámadás, hogy újra magára talál a nemzet. Űjra élednek a gyárak, a bányák, megszilárdul a rend, a köz- biztonság, bár még sok nehézséget kell legyőznünk, de bízhatunk abban, hogy a most beköszöntő új esztendő felemel­kedésünk, előrehaladásunk esztendeje lesz. Mert 1956 nem csak a megpróbál­tatások éve volt. Az október 23-án megindult népmozgalom elemi erővel, egyszersmindenkorra elsöpörte a népel­lenes Rákosi—Gerő-klikk uralmát, meg­szabadítva népünket azoktól a béklyók­tól, melyek akadályozták, hogy hazánk­ban valóban szocializmus, igazi néphata­lom legyen. Tragédia, hogy vér folyt az országban, hogy a hatalmi pozicióhoz a végsőkig ragszkodó bűnös vezető klik­ket nem lehetett előbb eltávolítani. Né­pünk tragédiája, hogy az ellenforradalom ki tudta használni a tömegek jogos elé­gedetlenségét és sok jóhiszemű becsüle- letes embert is a maga aljas céljai szol­gálatába tudott állítani. A munkásság, a dolgozó parasztság, a haladó értelmiség, diákság egyre erősödő mozgalmát, kö­veteléseit békés úton is érvényre lehe­tett volna juttatni és akkor most nem a romokon kellene az új életet építe­nünk. Az új esztendő első napja mindig a számvetés napja is. Müyen volt az el­múlt év, milyen legyen az új. Nekünk most tovább kell menni a számadásban. Nem 1956 január 1-ig, hanem 1948— 49-ig kell visszamennünk. Elvetni azt, ami az elmúlt hét-nyolc évben rossz volt, megtartani, ápolni, továbbfejlesz­teni, ami jó. Mert hogy nem minden rossz, ami ezidőben történt, azt a leg­forróbb napokban is sokan látták. Egyetlen becsületes ember sem kívánja vissza a tőkéseket, földbirtokosokat, nem adjuk fel, hanem megvédelmezzük szo­cialista vívmányainkat. De elvetjük a aemzeti érdekek, hagyományok semmi­bevevését, a külföldi példák szolgai, sa­játosságainkat figyelmen kívül hagyó másolását, a szocializmust építő országok közötti olyan „élenjárást“, amely a nép­gazdaság adottságait, reális lehetőségein­ket semmibevevő, túlhajszolt, egyoldalú iparosítási politikát, amely csak a kiter­melt szén, a vas és acél tonnáival méri a szocializmus előrehaladását, csak áldo­zatot követel a dolgozó tömegektől, megtűri, hogy százezrek éljenek mélyen a létminimum alatti öt-hatszáz forintos keresetből, ugyanakkor a kiválasztott kevesek dúskálhassanak a javakban. El­vetjük azt a „mezőgazdaságfejlesztési“ politikát, amely csak azt nézi, hogy a földterület hány százaléka tartozik a szocialista szektorhoz, nem törődve áz­tál, hogy megy tönkre az egész mező- gazdaság amiatt, hogy a paraszt állandó létbizonytalanságban él. Elvetjük a fel­duzzadt bürokráciát és az „élenjárást“ a koholt politikai perek összetákolásá- ban. Elvetjük a szellemi élet gúzsba­kötését és mindazt a szennyet, amit a Rákosi—Gerő-rezsim a szocializmus tisz­ta eszméjére kent. Mit várhatunk a jövőtől, mit várha­tunk az új esztendőtől? — Ez foglalkoz­tatja e nehéz napokban az embereket. Nem várni, hanem nekünk magunknak kell megteremteni az új életet. Nem lesz könnyű dolgunk. Súlyos helyzetben van az ország. Az iparban hosszú hetekig szü­netelt a munka és még sok időnek kell eltelnie ahhoz, hogy újra teljes üzem­ben dolgozhassanak a gyárak. Óriási károk keletkeztek szénbányáinkban, me­lyek termelése alig egyharmada az ok­tóber előttinek, a rendkívüli nehéz energiahelyzet akadályozza egész ipa­runk munkáját, újra fenyeget a munka- nélküliség veszélye, ami sajnos, az új esztendőben be fog következni. Éppen ezért az új esztendő egyik leg­fontosabb feladata az ipari termelés, mindenekelőtt a szénbányászat termelé­sének helyreállítása. Komoly lépéseket kell tennünk az ipar struktúrájának megváltoztatása terén, valóban azokat az iparágakat fejlesszük, amelyeknek megvannak hazánkban az adottságai, amelyek termelése mind belföldi fo­gyasztásra, mind exportra kifizetődő. Az üzemek munkásai, értelmiségi dolgo­zói, akik végre valóban gazdáivá váltak a gyárnak, minden bizonnyal sikerrel oldják meg az ipari termelés megjavítá­sának feladatát. Népgazdaságunk másik ágát, a mező- gazdaságot, szerencsére nem érte jelen­tős kár az elmúlt hetekben. Hízhatunk abban, hogy a begyűjtés terheitől, az állandó zaklatástól, bizonytalanságtól megszabadult parasztság becsülettel vég­zi el munkáját, minden külön szántásra, vetésre, kapálásra, betakarításra való kampányszerű „mozgósítás“ nélkül. Népünk sokszor volt már a szakadék szélén, de mindig úrrá lett a nehézsége­ken. Ezeréves történelmünk tanulsága, hogy a nemzet csak úgy tudott cgy-egy súlyos csapás után ismét lábraállni, ami­kor széles nemzeti egység alakult ki, ami­kor minden becsületes ember összefogót' a nagy célok megvalósítása érdekében. Tizenkét esztendővel ezelőtt sokan azt mondták: Évtizedek kellenek ahhoz, hogy normális élet legyen az országban, Mégis, a munkásosztály, a parasztság és a haladó értelmiség összefogásával pát év alatt begyógyítottuk a sebeket. Ilyen összefogásra van szükség most is, ezen munkálkodik a forradalmi munkás­paraszt kormány, a Magyar Szocialista Munkáspárt. Minden becsületes, hazá­ját szerető magyar bizalommal tekint­het a jövő elé, aki magáénak érzi a nép felemelkedésének, a szocializmus építé­sének ügyét, mert olyan rend lesz itt, ahol nem kell félnie senkinek, aki be­csületes szándékkal akar dolgozni a jobb életért. De kell félniök azoknak, akik a régi tőkés-földbirtokos világot akarják visszaállítani, vagy a Rákosi-klikk ural­mát akarják visszahozni. Az új esztendő első napján mondjuk: Népünk élni akar, szocializmust akar. Bízunk abban és azon munkálkodunk, hogy az új esztendőben népünk megbir­kózik a nehézségekkel és majd elmond­hatjuk a költővel, hogy „... annyi balszerencse közt Es oly sok viszály után Megfogyva bár, de törve nem El nemzet e hazán.“ A Termelőszövetkezeti Tanács szombaton ülést tartott a Béke Szálló kupolatermében. A tanácsülésen meg jelent és előadást tartott Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke, aki egyben a Tsz Tanács elnöke; résztvett az ér­tekezleten Apró Antal az iparügyek minisztere és Dögéi Imre földműve­lésügyi miniszter. Dobi István beszé­dében a többi között értékelte az el­múlt esztendők eseményeit, különös­képpen a mezőgazdaság helyzetét. — Foglalkozott annak az elégedetlen­ségnek forrásával, amely évek során az emberekben felgyülemlett. — Ha a falut nézzük — mondotta, — az elvtelen és értelmetlen közteher politikával, begyűjtési rendszerrel és annak igazságtalanságaival keserítet­tük a parasztot. Felépitettünk egy olyan bürokráciát, amelynek minden, ről és mindenkiről voltak statisztikái, kimutatásai, adatai, jelzései, titkos és nyílt jelentései, csak éppen embersé­ge nem volt. De mégis építettük a szcializmust és ezen a téren mind az iparban, mind a társadalomban, a mezőgazdaságban, a kereskedelemben és a szellemi életben hatalmas és maradandó értékű eredményeket ér­tünk el. * A termelőszövetkezetek helyzete A későbbiekben Dobi István az októberi eseményekkel foglalkozott, majd rátért a mezőgazdaság a ter­melőszövetkezetek helyzetére. Be­szélt arról, hogy a mezőgazdaságnak A forradalmi munkás-paraszt kor­mánynak a hivatalos lap mai számá­ban megjelent rendelete szerint azok­nak a dolgozóknak, akiknek határo­zatlan időre szóló munkaviszonyát 1956. október* 23 és 1957. március 3i között felmondással megszüntették vagy megszüntetik, a tizenöt napi felmondási illet­ményen felül egy havi átlagkere­setüknek megfelelő összeget kell A rendelet szerint az említett idő­ben elbocsátásra kerülő dolgozók munkaviszonya folyamatos marad, ha egy éven belül újabb munkaviszony­ba lép. Ez a folyamatosság akkor sem szakad meg, ha a dolgozó új munka- viszonyt létesít és ez még az eredeti felmondási időtől számított egy év le­telte előtt megszűnik. A felmondás során elbocsátott dol­gozókat, illetőleg igényjogosult csa­ládtagjaikat a családi pótlék és a tár­sadalombiztosítási szolgáltatások — a táppénz kivételével — egy évig kifizetni. Ezen felül minden dol­gozónak, aki legalább öt évig munkaviszonyban állott, minden munkaviszonyban töltött év után az első öt szolgálati évet is be­számítva — havi átlagkereseté­nek öt százalékát kell rendkívüli felmondási járandóságként kifi­zetni. A felmondási járandóság együttes ősz szege nem haladhatja meg a három­havi átlagkereset összegét. ugyanúgy megilletik, mintha munka- viszonyban állanának. A rendelet kihirdetését megelő­zően engedélyezett fizetési előleg­nek a munkaviszony megszünte­tését követő időben esedékes részleteit törölni kell. A rendelet intézkedik arról is, hogy a dolgozók azt a munkaruhát, amely az elhasználási idő leteltével tulajdonuk­ba menne át, felmondás esetén meg­válthatják. Az illetmény-földet annak használója a gazdasági év végéig hasz Hálhatja. Azoknak a nyugdíjjogosult dolgo­zóknak, akiknek munkaviszonyát 1957. január 1. és 1957. március 31. napja között szüntetik meg és nyug­díjuk a havi 500 forintot nem éri el, kérelmükre nyugdíjukat 500 forintra kell felemelni. Rendkívüli! szabadságolás —| félfizetéssel ,j Amennyiben egyes vállalatoknál a termelési feltételek hiányában a munka átmenetileg szünetel, vagy csökkent mértékben folyik, a vállalat a törzsállományának dolgozóit az il­letékes miniszter által meghatározott létszámkeretben rendkívüli szabad­ságra lehet küldeni. Ennek ideje alatt — legfeljebb azonban három hónapig — a dolgozót havi átlagkeresete ötven százalékának megfelelően térítés illeti meg. Miután a rendkívüli szabadságra küldött dolgozók munkaviszonya nem szűnik meg, részükre felmondási il­letmény nem fizethető. Abban az esetben, ha a dolgozó a rendkívüli szabadságolást nem fogad­ja el és a vállalat munkaviszonyát felmondással megszünteti, számára a rendeletben foglalt kedvezményeket kell megadni. A rendkívüli szabadságot igénybe- (Folytatás a 2. oldalon.) Egy évig folyamatos marad a munkaviszony, jár a családi pótlék, igénybe vehetők a társadalombiztosítás szolgáltatásai R5011^

Next

/
Thumbnails
Contents