Tolna Megyei Népújság, 1956. december (13. évfolyam, 281-306. szám)

1956-12-01 / 281. szám

1 TC 4 9 * ÁRA: 50 FILLÉR. 9 K5011 ¥ A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ÉS A TANÁCSOK LAPJA 4 ’ XIII. ÉVFOLYAM. 281. SZÄM. SZOMBAT, 1856. DECEMBER 1. r "á Megszületett az első magyar olimpiai győzelem (2. o.) Tolnanémedi gondok... (4. o.) V. J Munkát mindenkinek! Manapság van egy olyan jelenség, és sajnos, mind jobban uralkodóvá válik, hogy az igazgatók, a hivatalok vezetői, a munkástanácsok önkénye­sen bocsátanak el embereket csak azért, mert párttagok, illetve kom­munisták voltak. Az indokolás az, hogy ezek az emberek „sztálinisták“, tehát menniök kell az üzemekből, hi­vatalokból. Mindjárt elöljáróban meg kell mondanunk: ez az álláspont alapjá­ban helytelen. Azért, mert valaki a Rákosi—Gerő-rezsimben párttag volt, nem lehet csak úgy uk-muk el­bocsátani az állásától. A párttagság nem bűn, hanem erény. Párttagok mindig voltak és mindig is lesznek. Persze nem lennénk eléggé tárgyila­gosak, ha elhallgatnánk egy dolgot: azok, akik hűséges kiszolgálói voltak a letűnt rezsimnek, akik túllicitálták az intézkedéseket túlbuzgóságukban és vakságukban, azok nem érdemlik meg, hogy továbbra is felelős állás ban maradjanak. De sajnos, manap­ság olyan látszata van az egész do­lognak, hogy mindenkire, még az egyszerű párttagra is azt sütik rá, hogy ..sztálinista1'. Ez nem így van! Ezrek és tízezrek voltak Rákosi és Gerő idejében, akik nem értettek egyet azzal a bűnös és népvesztő po­litikával, amit Rákosi és Gerő foly­tatott. S ennek az érzésüknek titkon, vagy nyíltan hangot is adtak. Az em­berek tevékenységét, életét legjob­ban a munkástársai ismerik. ítélkez­zenek ők és ne az újonnan állásba került vezetők. Ha ők ítélkeznek, az ítélkezés reális lesz. Persze ebben az ítélkezésben nem vezethet senkit sem a bosszú vágya, mert a bosszú elho­mályosítja az emberi gondolkodást és olyan cselekedetre késztet, amelyet később százszorosán megbánunk. Az ítélet legyen reális és ne bosszútól és egyéni sérelmektől fűtött. Egyetértünk a nép azon követelé­sével, hogy a valójában bűnös embe­rek eltűnjenek az élet színpadáról, a vezető tisztségekből és helyettük olyanok kerüljenek be, akik élvezik a nép bizalmát, s akik most azon mun­kálkodnak, hogy ebben az országban minél előbb helyreálljon a rend, nyu­galom, békesség, majd pedig boldog élet legyen. Ez a követelés jogos. De nem értünk egyet azzal, hogy minden ok nélkül minden­kit rugdaljanak és emberek, csalá­dok maradjanak állás nélkül ponto­san akkor, amikor egy komoly tél előtt állunk ... Lehet, hogy hibát kö­vetett el például Szügyi Elek, a me­gyei pártbizottság egyik titkára, de akkorát minden esetre nem, hogy még egy termelőszövetkezetben se tudjon elhelyezkedni, még ott se kap­jon munkát. Lehet, hogy hibás volt Noteisz elvtárs, a DÉDÁV egyik al­kalmazottja, de annyira bizonyára nem, hogy ne munkálkodhatnék ott tovább. A törvényeket rúgják fel azok, akik most embereket bocsátanak el, mert a törvény tiltja mindazok elbocsátá­sát, akik 1956. október 1-én munká­ban voltak. Emberek vagyunk vala­mennyien. családunk van. Azoknak élniök kell. Ha a törvény nem is, de maga az emberi humanizmus vessen véget ennek az állapotnak minél előbb. A népi demokrácia és a kitel­jesedő demokratizmus ne azt jelentse a jövőben, hogy az embereket elta­szítjuk magunktól, hanem éppen az ellenkezőjét. Munkálkodjanak velünk a jövőben mindazok, akik népi de­mokráciát akarnak építeni, akik a nép boldogulásáért akarnak küzdeni, még akkor is, ha a részletkérdések­ben nem is értenek velünk egyet, de a fő kérdésben igen. Munkát még a Rákosi—Gerő re­zsim is biztosított mindenkinek, ha nem is éppen a legmegfelelőbbet. Nem lennénk hűek önmagunkhoz, ha mi az ellenkezőjét vallanánk. Élni kell mindenkinek! S ebben az ország­ban az élethez joga van minden em­bernek! „Mi most olyan szocialista országot építünk, melyből hiányozni fognak a múlt torzításai“ Wladislaiv Gomulka beszéde A lengyel fővárosban megnyílt a társadalmi és politikai aktivisták ér­tekezlete, amely a parlamenti választá­sok előkészítésével foglalkozik. A ta­nácskozáson nagy beszédet mondott Gomulka, a Lengyel Egyesült Munkás­párt Központi Bizottságának első tit kára. Hosszasan foglalkozott a lengyel és szovjet kapcsolatokkal. Kijelentette, hogy a lengyel nép rendkívül érzékeny szuverénitására. A moszkvai tárgyalások — mon­dotta — példát szolgáltatnak arra, hogy milyen jellegűeknek kell lennlök a szocialista országok kö­zötti kapcsolatoknak. A továbbiakban kifejezte reményét, hogy a szovjet—magyar kapcsolatok is ezekre az elvekre épülnek majd. A lengyel belügyekkel foglalkozva Gomulka nagy figyelmet szentelt a lengyel élet demokratizálásával össze­függő problémáknak, valamint az or­szág előtt álló gazdasági feladatoknek. Mi most olyan szocialista államot építünk — hangoztatta—, amelyből hiányozni fognak a múlt torzításai. Figyelmeztette azokat, akik azt hiszik, hogy a különböző intézkedések csak egy fejezetet képeznek Lengyelország­nak a kapitalizmushoz való visszatérés felé. Hangsúlyozta: Egy szocialista, szabad és szuve­rén Lengyelország növelheti ere­jét és jobb életfeltételeket bizto­síthat az egész nemzet számára. A dolgozók soha sem egyeznének bele egy másfajta Lengyelország létezésébe. A továbbiakban Gomulka arról be­szélt, hogy a szocializmus építésének lengyel útja feltételezi a munkáspárt együttműködését azokkal a pártokkal, amelyek nem marxisták, de azért tá mogatják a munkáspárt programját. Hangoztatta, hogy el akarnak há­rítani minden akadályt a kormány és az egyház közötti teljes együtt­működési elől. Befejezésül bejelentette, hogy a Len­gyel Egyesült Munkáspárt a többi pár­tokkal közös listán állítja jelöltjeit a választásokon. A mőcsényi példa... A bonyhádi járás egyik kisközsége Mőcsény. Csendesen nyújtózik a lan- kás dombok között. Lakói zömében telepesek, akik ugyanúgy élték a ma guk életét mint mások, vagy inkább éltek ahogy tudtak. A nemzeti át­alakulás mozgásba hozta a nyugodt- nak látszó, békés bukovinaiakat. Úgy döntöttek, a község életét, a maguk élőtét jobbá fordítani csak tevékeny munkával lehet, ezért meg kell ala­kítani a pártszervezetet. Nem sok kommunista volt a köz­ségben. Az a néhány viszont bátran hallatta hangját, amikor a Rákosi­éra bűnös politikája ellen léptek fel, bátran hallatta hangját most is, ami­kor nemzeti megújhodásunk napjai következtek el, amikor valóban a nép vette kezébe az ország irányítását és kész eddigi vívmányaink megvédésé­re. összejöttek, hogy létrehozzák a pártszervezetet. Az alakuló ülés köz­ben egyszercsak megjelent két fegy­veres ember és agresszív hangon fel­szólította a jelenlévőket, menjenek haza, pártszervezetre nincs szükség. Aki ismeri a mőcsényieket, tudja ró­Az új tanácselnök Gyönk községben a tanács élére ke­rült Gál Sándor, a Petőfi Tsz tagja, altit annakidején a nép választott a nemzeti bizottságba. Gál Sándor mél­tán élvezi a nép bizalmát, hisz közü­lük való. Dolgozó parasztként, majd tsz-tagként közöttük élt, dolgozott. A legutóbbi tanácsülésen egyhangú sza­vazattal megválasztották a község ta­nácselnökének. Az új tanácselnök vezetésével a ta­nács legfőbb gondja a község ellátása közszükségleti és iparcikkekkel. A földművesszövetkezettel állandóan meg van a kapcsolatuk és közösen beszélik meg, hogy milyen hiánycikk beszer­zésére van szükség. A téli disznóvágá­sok a só beszerzését sürgetik, s jelen­leg is 15 mázsa sókószlettel rendelkez­nek. A tanácstagok és a boltosok be­vonásával megszervezték az igazságos elosztást: összeírták a közeli napokban a vágni szándékozók neveit, s részükre öt-öt kiló sót juttatnak, s ezzel meg­akadályozzák a sorbanállást és a só­val való spekulációt. A járási tanáccsal karöltve foglalkoz­nak a lakásprobléma megoldásával is. Egy hét alatt hat család részére biz­tosítottak megfelelő lakást. Igénybe vették a volt begyűjtési hivatalt és a társadalmi szervek által használt fel­szabadult lakásokat. Tárgyalásokat folytatnak olyan irányban is, hogy a bíróság költözzön vissza a régi épüle­tébe, az MSZMP és a társadalmi szer­vek részére pedig a volt szakszervezeti helyiséget adják át. — Községünkben a lakosság köré­ben osztatlan örömöt és megnyugvást hozott a begyűjtés eltörlése — mon­dotta Gál Sándor tanácselnök. — Pa­rasztságunk szorgalmasan dolgozik, mert termelni akar, hogy begyűjtés nélkül is elláthassa élelemmel a bér­ből és fizetésből élőket, a munkásokat. luk, nem hangoskodnak, de ha vala­mit elhatároztak, az mellett kitarta­nak. Különösen azt a szót nem sze­retik hallani: nem szabad. A saját ügyükbe nincs beleszólása másnak. Márpedig ők úgyérzik, pártra van szükség, biznak az MSZMP-ben. Más­nap a volt hat kommunista helyett 13-an írták alá a belépési nyilatkoza­tot mintegy bizonyítva: eljegyezték magukat az emberiességgel, az igaz üggyel, vállalják a nehéz feladatot, jobban akarnak élni, mint eddig. — P — Szervezkedett, gyilkolt az ellenforradalmi terror — de a földet még sem tudták elvenni a parasztoktól A vásárlási láz után . . • Gerjen dolgozó parasztjai október 23-a után is nyugodtan dolgoz­tak a földeken. Végezték a betakarítást, a vetést, az őszi szántást. A köz­ség hangulata nyugodt volt, s ez örömbe csapott át, amikor értesültek a beadási terv eltörléséről és a gyűlölt erőszakos módszerek felszámolásá­ról. Béna közlekedés, száguldó rémhírek, egyre gyorsuló eseményforgatag ?z or­szágban. Az emberek először csak élelmiszert vásároltak, aníi érthető, hi­szen az a legfontosabb, hogy legyen elég liszt, zsír, cukor, só a háznál. Azonban hamarosan megindult a la­vina. Minden megspórolt forint elő­került nemcsak a pénztárcákból, ha­nem a szalmazsákokból, harisnyákból és a jóég tudja még, hogy honnét. Az embereket milliárdos bankjegyek víziói sarkallták: „Vásárolni, vásárolni, amíg és amit csak lehet.” A szekszárdi üzletek szerencsésen átvészelték ezeket a heteket. Nem tör­tek be egy kirakatot sem, nem fos.’ tottak ki egyetlen üzletet sem, csak mindegyikben meglehetősen megcsap­pant az árukészlet. Végigjártunk egy sor szekszárdi üzletet és a boltok dol­gozóitól a következő képet kaptuk az elmúlt hetek eseményeiről és az újra­éledő forgalomról. A VAS- ÉS EDÉNYBOLTBAN rendkívüli szerény igényű vásárlók tö­megeit elégítették ki a szorgalmas kiszolgálók — mint megtudjuk a bolt vezetőjétől. Nem számított, hogy lá­bas, vagy fazék, egyliteres, vagy tíz­literes az edény. Megvettek mindent, ami a pulton és a polcokon volt. Az állványok most nagyon foghíjasok, itt egy csajka, ott egy fedő, odébb két paszírozó, egy-két lábas képviseli a hajdan oly dús árukészletet. De nem kell félni — mondják a bolt dolgozói — a nagykereskedelmi vállalat bony­hádi raktárában van még készlet, amint normálisabb lesz a közlekedés, megindul az utánpótlás. A 89-ES VILLANY-RADIÖÜZLETBEN soha nem söpörtek, takarítottak ilyen könnyen, mint most. Néhány telepes készülék kivételével elfogyott az ösz- szeis rádió, lemezjátszó, padlókeféiö, porszívó, varrógép és minden kétezer forinton felüli fényképezőgép. Még az öt darab 16 500 forintos nagy zene­gépet is eladták. De jön már az ríj áru is. A nagykereskedelmi vállalat a Székesfehérvári Vadásztölténygyárból hozott rádiókat, a külkereskedelmi szervek exportra gyártott, csővázas „Csepel” varrógépeket és különböző egyéb gépeket adtak át a belkereske­delemnek, ezekből a szekszárdi bolt is kapott. ÓRA- ÉS ÉKSZERBOLT A cégtáblán kívül semmi sem mu­tat arra, hogy itt órákat is lehet kapni. Mikor belépünk, a boltvezető nagyon el van foglalva, előtte a pulton né­hány többé-kevésbbé szétszedett éb­resztőóra. Ezeket javítgatja, mint a nagy vásárlási hadjárat utolsó mohi­kánjait. Minden aranyláncot, gyűrűt és csörgő, vagy nem csörgő órát meg­vásároltak, sőt volt) olyan „szeren­csés” ember is, akinek a pénztárcája három arany karórára is futotta. Ogy jött be az üzletbe, hogy egy darabot vesz, de mikor látta, hogy van még kettő, azokat Is elvitte. Ezek az arany­órák — köztük egy közel négyezer forintos Schaffhausen karóra — már negyedik éve vártak erre az alka­lomra, azóta pihentek a bolt páncél- szekrényében. A TEXTILÜZLETEKNEK volt a legnagyobb forgalmuk. A lak- berendezési bolt dolgozóinak évek óta fájt a fejük, hogy mit csináljanak a darab-szőnyegekkel, antik 70 centis, egyméteres darabokban a különböző végekből megmaradtak. Most még ezek Is gazdára találtak. Nem volt rit­ka az olyan vevő, aki három-négyezer forintot hagyott az üzletben a vásár­lás befejezése után. Ebben a boltban és a szomszédos divatáru üzletben is a napokban várják a megígért újabb áruszállítmányokat. A különös az, hogy a nagykereskedelem mellett egyre- másra jelentkeznek a pár nappal előbbi vevők is, mert kezd hiányozni a meggondolatlan gyorsasággal elköl­tött pénz. „Vegyék vissza a függöny­anyagot, mert most nincs szükségünk rá”. — „Visszahoztam az ingeket, mert a lányom is ilyet vett” — mond­ják. Persze, a boltban udvariasan meg­mondják az illetőknek, hogy nincs szükség a már eladott árura, inkább majd a nagykereskedelem raktáraiból töltik fel a boltot. (Folytatjuk) A Rákóczi Termelőszövetkezetben még bizakodóbb volt a hangu­lat. Volt is rá ok, hiszen a tsz eddig sem működött rosszul. A tagok nagy része valaha Péterdy Márton földbirtokos cselédje volt. A felszabadulás óta a volt cselédek sorra-rendre új bútort vettek, emberhez méltó laká­sokba kerültek és szépen ruházkodnak. A fiatalok öltözéke semmiben sem különbözik a városiakétól. Legalább tizenöt családnak van világvevő rádiókészüléke, legutóbb Brász Ferenc vett egy 1500 forintos rádiót. Az ez évi eredmény igen jónak mutatkozik. Az év elején 29 forintra tervez­ték egy munkaegység értékét, de Házi József, a termelőszövetkezet elnöke szerint a zárszámadáskor a végleges eredmény közelebb fog állni a 40 fo­rinthoz, mint a 30-hoz Nem nézhették ezt jó szemmel a falu kizsákmányoló és reakciós elemei. Az október 23-a után bekövetkezett eseményeket arra szerették volna felhasználni, hogy a maguk javára fordítsák a helyzetet. A nemzeti bizottmányban jobboldali elemek vették kezükbe a vezetést, a kulákok pedig nyíltan felléptek azzal a követeléssel, hogy osszák fel az állami­gazdaság területét és adják vissza régi földjeiket. Elérkezettnek látta az időt Péterdy Márton is, hogy visszaszerezze felosztott földbirtokát. Péterdy nem hiába volt a Horthy-hadseregben hivatásos tüzérszá­zados, a katonai módszereket most is előnyben részesítette. Igaz, közben eltelt több mint tíz esztendő, s ezalatt „kemény, férfias” hivatását szeli- debb polgári állással volt kénytelen felcserélni. A népi demokrácia nem volt vele szemben gyanakvó, sem kérlelhetetlen, így előbb az Alsóleperdi Állami Gazdaság csikótelepének vezetője volt, majd a Terményforgalmi Vállalat paksi 1. sz. telepén kapott jó állást. A katonai módszereket természetesen nem úgy képzelte el, hogy majd egy szál karddal, esetleg egy ágyúval fogja lekergetni a termelő­szövetkezetieket. Nem, e célra alkalmasabbnak látta felhasználni a paksi Közgazdasági Technikum diákjait. Sebtiben kiképezte őket a fegyverek kezelésére és november 3-án esküt tétetett velük arra, hogy híven köve­tik utasításait. A célról, a termelőszövetkezet szétveréséről még korainak tartotta beszélni. Valóban korai lett volna, mert a szovjet csapa­tok segélytnyújtó közbelépése felborított minden ellenforradalmi tervez- getést.

Next

/
Thumbnails
Contents