Tolnai Napló, 1956. október (13. évfolyam, 232-255. szám)

1956-10-02 / 232. szám

2. TOLNAI NAPLÓ 1956. OKTÓBER 2. Hétfőn megnyílt az angol munkáspárt évi országos értekezlete London (MTI). Hétfőn nyílt meg Blackpoclban az angol munkáspárt évi országos érte­kezlete, 1304 küldött részvételé­vel, aki 707 munkáspárti kerü­leti szervezetet, szakszervezetet és más alakulatot képvisel, együttvéve 6870 taggal. Az értekezleten Edwin Gooch, a munkáspárt elnöke megnyitó beszédében éles tárna dást intézett a konzervatív kor mány külpolitikája ellen. Kije­lentette, hogy a tory-kormány politikája következtében Ang­lia elvesztette erkölcsi vezető szerepét, eltékozolta az igazsá­gos voltába vetett hitet és az iránta táplált jóakaratot. Azzal kapcsolatban, hogy Gooch Eden terhére rótta: kül­politikája következtében ha­nyatlott Anglia tekintélye, az elnök rámutatott, hogy a szu­ezi válságban a kormány ,,még a háború küszöbéig is elvitt bennünket és olyan helyzetet teremtett, hogy agresszoroknak bélyegeztek minket.“' ..Mindenekelőtt az töltött el félelemmel és döbbentett meg bennünket — folytatta Gooch —, hogy Anglia kormánya a XX. század kellős közepén az­zal a gondolattal foglalkozha- tik, hogy vitás kérdések ren­dezésére és saját céljai érdeké­ben katonai eszközöket használ fel. Szuez ügye a legújabb azok nak a kudarcoknak a sorozatá­ban, amelyek miatt egész közép keleti politikánk hitelét vesz­tette." A konzervatív kormány középkeleti politikájával kap­csolatban Gooch azt is kifogá­solta, hegy a kormány megta­gadta a fegyverszállítást Izrael­től, noha — mint állította — ,.Angliának ebben a térségében nincs jobb barátja, mint Izrael." A továbbiakban a munkás­párt elnöke annak a vélemé­nyének adott kifejezést, hogy Anglia sehol sem haladt való­jában az élen, amikor új erőfe­szítésekre és kezdeményezések re volt szükség. A párizsi magyar katonai attasé fogadása Párizs (MTI). Kárpáti Sándor őrnagy, párizsi magyar katonai attasé, a Magyar Néphadsereg -napja alkalmából fogadást adott. A francia köztársasági elnök képviseletében Ganeval tábornok jelent meg a fogadá­son. A francia fegyveres erők miniszterét Carpentier tábor­nok, a francia külügyminisztert Delehaye, a Quai d’Orsay fő­tisztviselőinek egyike képvi­selte. Párizs városa nevében Turpin a városi tanács alelnö. ke vett részt a fogadáson, ame­lyen egyébként jelent volt az UNESCO számos képviselője, a Párizsban akkreditált diplomá­ciai tesület igen sok tagja, vala­mennyi baráti állam katonai attaséja, valamint sok közéleti személyiség. Megkezdődött a harmadik londoni értekezlet a szuezi ügyben Hétfőn délelőtt magyar idő szerint tizenegy órakor, a Ion- dini Lancaster Houseban meg­kezdődött a „Szuezi-csatornát használók szövetségének” meg­alakítását célzó nemzetközi ér­tekezlet — jelenti az AFP. A vitát Selwyn Lloyd angol külügyminiszter nyitotta meg, az angol kormány nevében el­mondott nyilatkozattal. Az ülés magyar idő szerint 12.30 órakor befejeződött jelenti az AFP. Diákok a Német Kommunista Párt betiltása ellen Berlin (MTI). Jenában szom­baton megnyilt a negyedik nem zetközi diáktalálkozó, amelyen 25 ország diákságának képvi­selői vesznek részt. Johannes Dieckmann a népi kamara el­nöke, megnyitó beszédében rá­mutatott arra, hogy a vélemény különbségek nem akadályozzák meg a népek közötti békés egyetértést. A megnyitó ünnep­ség résztvevői határozatot hoz­tak, amelyen felszólítanak min­den becsületes embert harcol­jon a jogtalan karlsruhei ítélet felülvizsgálásáért. Távlati terv a rijekai kikötő fejlesztésére Rijeka (MTI). Rijeka (Fiume) Jugoszlávia legnagyobb kikötő­városa. A kikötő forgalmának gyorsütemű növekedése — amj elsősorban a népi demokrati­kus országokkal való gazdasági kapcsolatok elmélyülésének eredménye — megköveteli a ki kötő fejlesztését, gépesítését, általában korszerűsítését. A terv szerint az elkövetke­zendő négy évben 28 új 3—7 tonnás portáldarukat szerelnek fel és beállítanak egy 100 ton­nás úszódarut is. A hatalmas méretű munkák­ban a magyar gyárak és szak­emberek igen komoly segítséget ■ I tÖí Í ■ '' • . : : ■' nyújtanak a 28 portáldaruból Magyarország tizenhetet szál­lít, s mi szereljük fel a 100 ton­nás úszódarut is. Előrelátható­lag magyar vállalatok végzik el egy 300.000 tonna befogadóké­pességű gabonatároló felszere­lését is. A korszerűsítési és fejlesztési munkák ereményeként jelentő­sen meggyorsul majd a rijekai kikötőn áthaladó magyar tran­zitforgalom is, ami évről évre növekszik. Amíg pl. tavaly 160 ezer tonna árut szállítottunk Rijekán át, addig már ez év első felében több, mint 120.000 tonnát. Repülőgépszerencsétlenség a londoni repülőtéren A londoni rádió jelenti: Az angol légierők egyik leg­újabb típusú ,,Vulcan’’ lökhaj- tásos bombázógépe hétfőn dél­előtt lezuhant a londoni repülő tégen és felrobbant, öten voltak a gépben, köztük Henry Broad- hurst légimarsall, a brit bom­bázó légierők főparancsnoka. A tábornagy néhány másodperc­cel a robbanás előtt működés­be hozta az önműködő kivetítő széket és így sikerült megme­nekülnie. A gép körútat tett Ausztráliában és Uj-Zélandban A szerencsétlenség mintegy 100 méternyire a központi vég­állomás előtt történt. Londonba érkezett a Moszkvai Nagy Színház társulata London (MTI). A londoni rádió jelentése szerint a Mosz­kvai Nagy Színház balett-tár­sulatának legnagyobb része hét főn délelőtt érkezett meg Lon­donba egy lökhajtásos utasszál­lító repülőgépen. Hétfőn mint­egy 100 munkás dolgozott azon, hogy mielőbb felépítse az elő­adás díszleteit. Az első előadást szerdán tartják. C§ou En-Laj fogadása a kínai nemzeti nap alkalmából Peking. (Uj Kína). Csou En- laj, a Kínai Népköztársaság mi­niszterelnöke szeptember 30-án fogadást rendezett az ország nemzeti napjának ünnepségeire érkezett külföldi vendégek tisz­teletére. A kormány és a népi küldött­ség mellett jelen voltak a foga­dáson a Kínai Kommunista párt VIII. kongresszusán ven­dégként résztvett külföldi kül­döttségek tagjai is, valamint Sukarno, Indonézia elnöke és Acsarija, Nepal miniszterelnö­ke is. Fogadáson Csou En-laj rövid beszédet mondott, hangoztat­ta, hogy a külföldi vendégek nagy száma azt bizonyítja: „Sok barátunk van szerte a világban.” A német egység bizottságának levele európai politikai személyiségekhez Berlin (MTI). Wilhelm Gir- nus a német egység bizottsá­gának titkára levelet intézett az európai politikai élet neves személyiségeihez, valamint min den európai állam parlamentjé­hez. Girnus ismerteti' a német egység bizottságának Hammars kjöldhöz, az ENSZ főtitkárához intézett levelében foglaltakat, majd hangoztatja: „Szilárd meg győződésünk hogy most ismét lehetséges volna közös nemzet­közi lépést tennünk az SS egy­kori tagjainak új raf elf egy vér­zésé ellen. Egy ilyen nemzet­közi kezdeményezés miriden bi­zonnyal elnyerné minden nép támogatását.” Kenyér nélkül maradt Ausztria Bécs (MTI). Hétfőn hajnal, ban a szakszervezet döntése alapján egész Ausztriában meg nem határozott időre sztrájkba léptek a sütőipari dolgozók. — Bécs és valamennyi vidéki vá­ros kenyér nélkül maradt. A sütőipari munkások csupán a gyermekotthonokat és kórháza, kát látják el kenyérrel és pék­süteménnyel. A sztrájkolok a szükségleti cikkek drágulása miatt a munkabérek felemelé­sét követelik. A sztrájkbizottság elnöke hét főn kijelentette: — Nem a munkásság az oka annak, hogy igazságos harcun­kat a legélesebb fegyverekkel kell folytatnunk. A munkálta­tók a hónapok óta húzódó egyeztető tárgyalásokon hajt. hatatlanok voltak. Az osztrák élelmiszeripari dolgozók szakszervezete és az osztrák szakszervezeti szövet­ség teljes szolidaritásáról bizto. sította a dolgozókat. Magyar kereskedelmi küldöttség utazott Kanadába A kölcsönös kereskedelmi kap csolatok kiépítése céljából a magyar külkereskedelem kép­viselői már korábban tájéko­zódó megbeszéléseket folytat­tak a kanadai kormány szerve) vei. Ezeknek a tárgyalásoknak eredményeképpen magyar keres kedelmi küldöttség utazott Ka­nadába. A négytagú delegációt Barabás Tibor, a külkereske­delmi minisztérium főosztály- vezetője vezeti. A küldöttség feladata, hogy a kanadai kor­mány megbízottaival együtt megvizsgálja a kereskedelmi kapcsolatok szélesítésének lehe­tőségét. Megnyitották a mezőgazdasági izotop-kutatók tanfolyamát Magyarnyelvű mezőgazdasági szakiskola nyilt Kikindán Belgrad (MTI). Kikindán magyarnyelvű mezőgazdasági szakiskola kezdte meg működé­sét. Az oktatási idő három esz. tendő. Minden évben október 1-én kezdik és március 1-én végzik a tanítást, hogy a tanu­lók hazamehessenek a mező- gazdasági munkálatok idejére. A mesterséges sugárzó anya­gokkal, az úgynevezett rádió- izotopokkal Magyarországon első ízben az agrokémiai ku­tató intézet izotop laboratóriu­mában indultak meg a mezőgaz dászi kutatások. A jövő évben több mezőgazdasági kutató in tézetben rendeznek be izotop - laboratóriumot. A megfelelő kutatógárda képzésére hétfőn az agrokémiai kutató intézet­ben tíznapos tanfolyam in­dult 25 kutató részvételével. Az ünnepélyes megnyitón Digléria János, az intézet igaz­gatója és a Magyar Tudomá­nyos Akadémia nevében Mócsy János Kossuth-díjas akadémi­kus üdvözölte a tanfolyam hall­gatóit. Még a zárszámadások előtt hosszúlejáratúvá alakítják át a termelőszövetkezeti hiteleket A Minisztertanácsnak a me­zőgazdasági szövetkezeti moz­galom fejlesztéséről szóló hatá­rozata többek között kimondja, hogy a termelőszövetkezeti hi­teleket hosszúlejáratúvá keli átalakítani, s a november 1 utáni beruházási hiteleket egy­ségesen egy százalékos kamat mellett kell folyósítani. A határozat alapján a föld­művelésügyi miniszter és a Magyar Nemzeti Bank elnöke közös utasítást adott ki, amely részletesen meghatározza a he­lyi szervek feladatait. Az utasí tást a tanácsok és a bank vi­déki fiókjai szeptember végén megkapták. A munka minden­hol megindult, úgyhogy a ter­melőszövetkezetek hiteleit még a zárszámadások előtt átalakít­ják, s a közös gazdaságok a zárszámadásoknál már élvezhe­tik az új intézkedések előnyeit. A Magyar Nemzeti Bank tá­jékoztatása szerint az új ren­delkezések jelentősen könnyí­tik a termelőszövetkeretek pénzügyi helyzetét. Tekintélyes összeg marad birtokukban, amit gazdaságuk további szilár dítására fordíthatnak. Sokmil­lió forint marad a szövetkeze­teknél azáltal, hogy a 25 évesre átalakított hitelekből az erede­tileg esedékessé váló összegnek csak mintegy 20—25 százalékát kell kifizetniök. A középlejára­tú hiteleknél a kamat az eddigi három százalékról egy száza­lékra csökkent, s ez azt jelenti, hogy a szövetkezetek csak ez­zel a rendelkezéssel évente mintegy 30 millió forint több­lethez jutnak. Az újonnan fel­vett beruházási hitelek vissza­fizetési feltételei is jelentősen kedvezőbbek, mint a korábbi­ak. így régebben építkezésre hitelt csak 20 évre adott a Bank, most a termelőszövetke- iétek teherbíró' ' képességének és a beruházás amortizációjá­nak messzemenő figyelembevé­telével 35 évre is folyósíthat. Nagy kedvezmény, hogy az épület elkészülte után a hitelt négy évig nem kell törleszteni. Az eredményesen gazdálkodó termelőszövetkezetek ameny- nyiben határidő előtt fizetik vissza esedékes hiteleiket, to­vábbi kedvezményt kapnak: — a korábban visszafizetett ösz­szeg 25 százalékával csökkentik tartozásukat. A határozat pénzügyi vonat­kozásban is könnyíti az új ter­melőszövetkezetek dolgát, segít az alakulás nehézségeinek le­gyűrésében, a Bank-fiókok szá­mukra úgynevezett alapítási hitelt folyósítanak. Ez azt jelen ti, hogy a saját pénzzel még nem rendelkező fiatal szövetke zetek a közös gazdálkodás meg­indításához szükséges kiadáso­kat — villanyszámlák, telefon- beszerelés, könyvelési könyvek irodafelsrerelési tárgyak — hi­telből fedezhetik. Az eddiginél lényegesen ked­vezőbb feltételeket teremt i határozat az új belépők szá­mára is. A termelőszövetkeze­tek ugyanis hitelt kaphatnak arra, hogy az új belépőnek azonnal egy összegben kifizes­sék a bevitt jószág, valamint a takarmány árát. Ugyanez a rendelkezés vonatkozik a koráb ban bevitt állatok, eszközök el­lenértékének kifizetésére is. Be ruházási hitel révén lehetősé­gük nyílik a szövetkezeteknek arra, hogy méltányos áron meg vegyék a tag által a közös gaz­daságba vitt gazdasági épülete­ket és visszafizessék a belépő új gyümölcsösének, szőlőjé­nek telepítési költségeit, amenv nyiben a telepítés a belépést megelőző négy évben történt. A szövetkezetek folyamatos előlegosztását teszi lehetővé az a rehdelkezés, amely előírja, hogy az állami vállalatok szer­ződéses termeltetés esetén ár­előleget fizessenek, illetve utal­janak át a szövetkezet külön- számlájára. Az említetteken kívül termé­szetesen végrehajtják a határo­zat többi pontját is. így a na­pokban megjelenik a termelő­szövetkezeti építőbrigádokra vonatkozó részletes rendelke­zés, amely szerint a termelőszö­vetkezetek építkezéseinek gyors kivitelezésére közös építőbrigádot alakíthatnak s az építőbrigáddal rendelkező szö­vetkezet brigádját más közös gazdaság számára is átenged­heti. Ha a szövetkezetek ilyen esetben munkabérben saéinol- nak el, arra a Bank hitelt nyújthat. (MTI) Terven felül 162 679 tonna szén A bánya- és energiaügyi mi­nisztérium közli: Mint ebben, az évben eddig minden hónapban szeptember­ben is derekasan megállták a helyüket a szénbányászok. A pécsi szénbányászati tröszt ki­vételével, valamennyi tröszt jelentősen túlteljesítette elő­irányzatát. A legjobb ered­ményt a középdunántúli és a mátravidéki bányászok érték el, egyaránt 106.8 százalékra teljesítették havi tervüket. Ki. válóan dolgoztak a tatabányai bányászok is, akik szeptember. ben több mint 15.000 tonna alapszenet adtak havi tervükön felül. Az ország kérésére szeptem­ber 30-án, vasárnap is dolgoz­tak a bányászok a szénhelyzet javításáért. E napon mintegy 45.000 tonna szenet szállítottak felszínre, amelyből 18.849 ton­nát a MAV-nak juttattak. A szeptemberi túlteljesítéssel a második félévben kért 300.000 tonnából a szénbányászat 162.679 tonnát már megadott, ebből jelentős mennyiséget a külfejtésű bányák termeltek. Szibéria büszkesége A negyedik negyedévben üzembe helyezik az irkutszki vízierőmű első gépcsoportjait. Másfél hónappal ezelőtt zár­ták le ideiglenesen az Angara medrét. E rövid idő alatt jelen­tős változások mentek végbe az irkutszki erőmű építésében. Ki­számították, hogy az Angara medrének állandó, teljes elzára sához még körülbelül 800 000 köbméter földre van szükség. Az Angara ellen indított tá­madás mindkét part felől fo­lyik. Csupán az utóbbi hónap | alatt csaknem 300 000 köbméter kőzetet zúdítottak a folyóba. Az Angara folyó medre napról I napra kisebb lesz. Két hónap múlva a folyóág teljesen eltű­nik. Ezután kezdődik az ir­kutszki tenger feltöltése. Az irkutszki erőmű építői összevont aktiva-értekezletet tartottak. Az értekezlet részt­vevői az egész kollektíva nevé­ben kijlentették, hogy a követ­kező negyedévben üzembe he­lyezik az első két agregátot. t

Next

/
Thumbnails
Contents