Tolnai Napló, 1956. július (13. évfolyam, 154-179. szám)

1956-07-01 / 154. szám

Világ proletárjai egyesüljetek ! TOLNAI R-5011Ä Jutalmat kapnak az aratás-cséplési verseny legjobbjai NAPLÓ AZ MDP TOLNA HEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A HEGYEI TANÁCS LAPJA XIII. ÉVFOLYAM, 154. SZÁM. ARA: 50 FILLÉR. VASÁRNAP, 1956 JÚLIUS 1. Az Állami Gazdaságok Mi­nisztériuma az országban legjobb eredményt elért gaz­daságok vezetőségét, kombájn vezetőket és a termelési igaz gatóságokat jutalomban része siti. Az aratás-cséplési ver­seny egyik legfontosabb fel­tétele, hogy a versenyben minisztériuma által megálla­pított 12 pont alapján törté­nik. A feltételeket legjobban tei jesítő 20 állami gazdaság ve­zetősége 7500—7500 forint ju­talmat kap, amely meghatá­rozott arány szerint oszlik meg az egyes vezetők között. munkacsapata 10 000, a má­sodik 8 000, a harmadik 7000, a negyedik 6000, az ötödik 5000 forint, a következő négy pedig 3000—3000 forint juta­lomban részesül. Ezeken kívül az országos aratás—cséplési versenyben a 3 legjobb igazgatóság — Nemzetközi Szövetkezeti Nap A nemzetközi szövetkezeti mozgalomban már évek óta ha gyományosan megünneplik jú­lius első vasárnapján a Nem- zetköi Szövetkezeti Napot. Ez évben a magyar szövetkezetek az eddiginél sokkal nagyobb mértékben készültek e nap megünneplésére, ezzel is kife­jezésre akarják juttatni, hogy a magyar szövetkezeti mozga­lom fejlődése, célkitűzései és eddig elért eredményei megfe­lelnek a haladó szövetkezeti eszméknek, azoknak az elvek­nek, amelyek a népek jólété­nek növelését tűzik ki célul, amely célja a Nemzetközi Szö­vetkezeti Mozgalomnak is. Az egész ország területén, így megyénkben is a sokszáz­ezres szövetkezeti tábor tagjai együtt ünnepük meg a Nem­zetközi Szövetkezeti Napot, együtt ünnepelnek a kisipari és a földművesszövetkezetek. A magyar kisipari szövetke­zetek nagy utat tettek meg az elmúlt esztendők alatt. A Szov jetunió és a népi demokráciák tapasztalatait felhasználva szó cialista jellegű termelő szövet­kezeteket építettünk ki. Az utóbbi hónapokban pedig a kisipari szövetkezetek mindin­kább kezdenek kilépni a Nem­zetközi Szövetkezeti Mozgalom fórumaira. A Szovjetunióban, Romániában, Csehszlovákiá­ban és Bulgáriában járt dele­gációk rendkívül hasznos kap­csolatokat építelek ki az ot­tani szövetkezeti mozgalmak­kal. A kisipari termelő szövetke zetek feladatai egyre nagyob­bak lesznek. Fontos szerepet töltenek be egész népgazdasá­gunkban, egyre jelentősebb szerepet kapnak külkereske­delmünkben is. A második öt éves terv célkitűzéseinél hatal­mas feladatokat kapott a szö­vetkezeti ipar, melynek termel vényei már bebizonyították létjogosultságukat a fogyasz­tók előtt. A lakosság szívesen vásárolja a szövetkezeti ipar termékeit, amelyek árban, mi­nőségben, külső kivitelben egy aránt kielégítik az egyre növek vő igényeket. Bátran mondhat juk, hogy megyénk kisipari szövetkezetei — egyes kisebb hibáktól eltekintve — egyre jobban tesznek eleget a rájuk háruló feladatoknak. Számot­tevő termelvénnyel látják el a mérték utáni rendeléseket ki­elégítő részlegeket, jó minősé­gű szolgáltatással szereznek jó hírnevet a szövetkezeti moz galomnak. Kiveszik részüket az árvízkárok helyreállításánál folyó munkákból is. i Az év eleje óta lelkes verseny folyik a szövetkezetekben, melynek eredményeképpen ma 31 szövetkezeti dolgozót tüntet­nek ki a „Kiváló dolgozó“ és a „Szakma kiváló kisipari szö­vetkezeti dolgozója““ oklevél­lel, illetve jelvénnyel. így ezek közt van a Dombóvári Faipari Szövetkezet három „Palota“ brigádja, kik egymással ver­senyezve érdemelték ki azt, hogy a „Kiváló dolgozó“ jel­vényt kapják meg a Nemzet­közi Szövetkezeti Nap alkalma ból. Szövetkezeteink nap mint nap jelentik be azt, hogy tervü két teljesítették és tesznek újabb vállalásokat a termelés növelése, a termékek minősé­gének javítása, a gazdaságo­sabb termelés érdekében. Eddigi eredményeink alapján jogos kívánsággal lépünk fel akkor, amikor kérjük, hogy ve­gyék fel a magyar szövetkezete két is a Nemzetközi Szövetke­zeti Unióba. A magyar szövet­kezetek már számos esetben fejezték ki készségüket aziránt, hogy kéz a kézben akarnak dől gozni az összes országok szö­vetkezeti mozgalmával, tekin­tet nélkül azok tagjainak po­litikai vagy vallási meggyő­ződésére. Most is teljes hatá­rozottsággal jelenthetjük ki, hogy gazdasági, kereskedelmi és kulturális kapcsolatok kiépí tésére törekszünk a többi orszá gok szövetkezeti mozgalmá­val, hogy ilymódon még na­gyobb mértékben vegyenek részt a magyar szövetkezetek is a nemzetközi feszültség eny­hítéséért, a békéért folyó harc­ban. Részt kérünk azoknak a feladatoknak megvalósításából, amelyek a szövetkezetek nem­zetközi szövetségét az emberi­ség békéiének, jóléte növelésé­nek fontos eszközévé tehetik. Pollák Andor KISZÖV elnök h. Á részletvásárlási akció sikere A februárban megjelent rendelkezések alapján élet- belépett egyes cikkei rész­letre való vásárlásának lehe­tősége. Ez a rendelkezés, mely annakidején a vásárlóközönség helyeslésével találkozott, már eddig is meghozta a várt ered­ményt. Megyénkben csak a népbolt egymaga rádióból 555 darabot adott el 1,350 000 fo­rint értékben. Porszívógépből 30 000 forint értékben adtak el. Magnetofon 17 000 forint értékben fogyott, 22 000 fo­rintért vettek Dongó-motort, 9 000 forintért padlókefét, egy zenegép 16 500 forintért kelt el és 4 500 forintért Sirály csónakmotor. A vásárlók a legkülönbözőbb foglalkozá­súak. Van köztü^ vájár, or­vos, gépírónő, ÁG. dolgozó, boltvezető, stb. A fenti tények mindeneset­re azt bizonyítják, hogy igen helyes volt ez a rendelkezés, mely a lakosság minden réte­ge számára megkönnyíti és lehetővé teszi az egyébként nehezebben hozzájutható áru­féleségek megvásárlását. Mindea községben lesz nzgóárus az aratás-cséplés idején Az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai azt bizonyították, hogy a dolgozók örömmel ve­szik, ha az év legnagyobb, s legnehezebb munkájának ide­jén a határban vásárolhat­ják meg ami elengedhetetle­nül szükséges a létfenntartás­hoz. Cigarettát sört, különböző hűsítő italokat és hideg élel­met vásárolhattak az elmúlt években is a dolgozók a moz­góárustól. Ebben az évben is­mét lesznek mozgóárudák, il­letve mozgóárusok, összesen kilencven mozgóárust biztosí­tanak a megye földművesszö­vetkezetei. Ezen kívül a nép­bolt és á vendéglátóipari vál­lalat is több alkalommal ke­resi fel az arató, cséplő mun­kásokat a határban, összesen körülbelül 150 mozgóbolt, il­letve mozgóáruda működik majd az aratás, cséplés ide­jén a megyében. A kisebb árusítók kerékpárral, mások lovaskocsival, és lesznek, akik teherautóval keresik fej a dolgozókat. Megjavították a határban lévő dülőlítoicet Sióagárdon A községi tanács ülésén a dolgozó parasztok és a termelő szövetkezet képviselői joggal kifogásolták, hogy a határban lévő dűlőutak rosszak, nehe­zítik a gabona behordását. A községi tanács ezzel a kérdés­sel foglalkozott, s az élenjáró dolgozó parasztok bevonásá­val a tanácsülés olyan hatá­rozatot fogadott el, mely sze­rint a község lakói társadalmi munkában rendbehozzák a határban lévő dűlőutakat. A határozatot már végre is haj­tották. A dűlőutak kijavítva várják a gabcnabehordás nagy munkáját. Különösképpen megérdemli a dicséretet ezzel kapcsolatban Finta János és Szabadi János tanácstagok, akik legtöbb társadalmi mun­kát végeztek az utak javítá­sánál. résztvevő valamennyi állami gazdaság az aratás megkez­désétől számított 40 nap alatt befejezze az aratást. Az érté kelés az állami gazdaságok Ugyancsak jutalmazzák a legjobb eredményt elérő kombájnvezetőket és munka­csapatokat. Az országos ver­senyben glső kombájnos és amelynek gazdaságai az ara­tási—cséplési munkákat a fel tételeknek megfelelően teljesí tették — 20 000, 15 000, illet­ve 10 000 forint jutalmat kap. A pári Béke Tsz végzett az ősziárpaaratással Eddig többnyire olyan he­lyekről érkezett hír az ara­tás megkezdéséről, ahol ho­mokosabb a talaj, s korábban beérett az ősziárpa. Most már arról számolhatunk be, hogy a tamási járásban is több he­lyen megkezdődött az árpa aratása. Egy-két nap múlva pedig már teljes erővel fo­lyik ott is az aratási munka. A pári Béke Termelőszövet­kezet gyorsan túljutott az aratás elején, 15 hold árpáju­kat már le is aratták. Alig három hete, hogy a Bonyhádi Építőipari KTSZ „felvonult“ a faddi Kossuth Tsz-hez, (hogy megkezdje az árvíz által rombadöntött régi istálló helyett egy új, 74 férő helyes tehénistálló építését. Azóta serényen folyik a munka, szinte szemlátomást nő a hatalmas épület, a több, mint ctven méter hosszú és közel tíz méter széles istálló falai. Az építők — elsősorban Bek kér Adám kőműves brigád­jának tagjai — vállalták, hogy a szerződésben kikötött határidő, szeptember 30-a előtt egy hónappal fejezik be az építkezést, adják át az is­tállót teljesen készen a ter­melőszövetkezetnek. A munka gyorsan halad, pár nap múlva már teljesen felhúzzák a falakat és ha ide­jében megérkeznek a vas­Magyarkeszin több dolgozó paraszt végzett az árpa aratásával. Zübonyai József 5 holdas dolgozó paraszt 800 öl, Tóth György 8 holdas 1 200 öl, Weiger József 9 holdas egy hold ősziárpáját aratta le. Egyúttal a takarmány kiegé­szítéséről is gondoskodtak mindhárman. Az árpa földjét nyomban felszántották, Zu- bonyai József és Tóth György kölessel, Weiger József pedig kölessel és csalamádéval ve­tette eL beton födémgerendák, a vál­lalt határidőre elkészül az istálló. Januárban alakult a regö- lyi Uj Korszak Tsz. AkukUr lásakor alig 13 tagja volt, ma pe dig összesen 74 tag, 665 hold földön folytatja a nagyüzemi gazdálkodást. A termelőszövet kezet tagjai azóta is jól dol­goznak szép eredményeket érnek el, amit bizonyít az is, hogy igyekeznek gyommente­sen tartani kapásterületeiket. Felkészültek már az aratásra is mintegy 180 hold kalászos területükből 120 holdat a gép­állomás fog learatná, a töb­bit pedig a tsz tagsága arat­ja le. A cséplést, a tagságból szervezett munkacsapat vég­zi el. Igyekvő munkájukat figye­lemmel kísérik a még kívül­álló dolgozó parasztok. Min­dig több azoknak a gazdák­Holnap délig az árpacsépíéssel is végeznek Loboda elvtárs, a fácánkerti Vörös Hajnal Termelőszövet­kezet elnöke arról értesítette szerkesztőségünket, hogy a tsz valamennyi tagja szorgal­masan dolgozik. Ezt bizonyít­ja az is, hogy befejezték a cukorrépa háromszori kapálá­sát, a burgonya kétszeri ka­pálását és kétszeri töltögeté- sét, továbbá a kukorica kézi­kapálásán kívül elvégezték kétszer a gépi és kétszer a fo- gatos kapálást is. A növényápolással egyidő- ben a termelőszövetkezet tag­jai hozzáláttak az ősziárpa aratásához. Huszonegy holdon befejezték az ősziárpa kézi aratását és holnap délig vé­geznek az árpa cséplésével is. A termelőszövetkezet elnöke beszámolt arról is hogy az ősziárpa tarlóba mintegy 15 holdon takarmánynak kölest vetnek. nak a száma, akik a jó ered­ményeket látva kérik a terme­lőszövetkezetbe felvételüket. A legutóbbi közgyűlésen újabb három taggal gyarapodott a tagság száma. Az újbelépők Z. Kovács Gyula 19, Májlinger István 6.5 és Soós József 19 holdas dolgozó parasztok. Az újbelépők száma ezzel még nem fejeződött be, mert a község dolgozó parasztjai kö­zül többen foglalkoznak a be­lépés gondolatával és ősjzín- tén meg is mondják, hogy az őszre ők is a tsz-ben akar­ják a kenyérgabonát vetni. Antal Pál 17, és idős Z. Ko­vács Péter 16 holdas dolgozó parasztok, de lehetne a gaz­dák közül még sokat említe­ni akik mindennap közelebb jutnak elhatározásukhoz. Egy hónappal a határidő előtt készül el a faddi Kossuth Tsz istállója Újabb belépőkkel gyarapodtak Ezerkétszáz CSKB tetőszerkezeti elem készült el júniusban a Mezőgazdasági Gépjavítóban Mint lapunk hasábjain már korábban hírül adtuk, Szek- szárdcn, a Mezőgazdasági Gépjavító Vállalatnál e hónap elején megkezdték a CSRB vas tetőszerkezeti elemek — szarugerendák — gyártását. «' ■ 1 A vállalat felsőbb szerve a vállalat vezetőivel együtt 1 200 darabban állapította meg a júniusban legyártandó tetőszerkezeti elemek számát. Komoly nehézségekkel kellett megküzdeni a üzem dolgozói­nak és műszaki vezetőinek, hogy sikerüljön e nagymeny- nyiségű tetőszerkezeti elem elkészítése, hiszen ilyen nagy sorozatban még nem folyt itt gyártás. Az erőfeszítéseket siker koronázta, tegnap estig elkészült az ezerkétszáz da­rab szarugerenda. A hegesztéshez nem sike­rült beszerezni az előírt mé­retű és minőségű hegesztő- elektródákat. Ekkor kikísérle­teztek egy olyan . eljárást, melynek segítségével a ren­delkezésre álló másméretű elektródákkal is tudnak he­geszteni. Hiány volt hegesztő- szakemberekben is. Az újon­nan felvett hegesztők mellett betanítottak két ifjúmunkást, Szabados Jánost és Takács Lajost, akik már egyre jobb eredménnyel dolgoznak. Az elmúlt héten kétszáz da­rabot Faddra, ugyancsak két­százat Bogyiszlóra szállítottak az elkészült tetőszerkezeti elemekből, péntek reggel újabb háromszáz darabot in­dítottak útnak Bogyiszlóra. A jövő hónapban pedig már fo­lyamatosan szállítják az ár- vízsújtctta vidékekre az újjá­építéshez szükséges tetőszer­kezeti elemeket. Negyedszer kapálja a kukoricát Szilasi Péter Az Élüzem címmel kitünte­tett Juhépusztai Állami Gaz­daságban a kalászosok mel­lett kiváló termést ígérnek a kapások is. Van olyan kuko­rica, amelynek magassága már eléri az 50 centit. Ezért elsősorban a kiváló traktoro­sokat és zetorosokat illeti a dicséret. A jók között is leg­jobb Szilasi Péter zetorvezető, aki ebben az évben 824.9 nor- málholdnyi talajmunkát Vég­zett. Negyedszer kapálja ze- tcr traktorával a kukoricát. Ezzel a teljesítménnyel a gaz­daságon belül indított trakto­rosok növényápolási versenyé­ben ő az első. Kiváló telje­sítménye mellett kiváló min.- ségi munkát is végez és féltő gonddal vigyáz gépére, mé!g egyetlen alkalommal sem volt gépén műszalft hiba. Aratják az őszi áriiát Lapzárta után jelentették Deli György elvtárs Gyönk község v. b. elnöke telefonon jelentette szerkesztőségünk­nek, hogy szombaton - kö­vező időt kihasználva a Var- sádi Gépállomás két kévekötő aratógépe kezdte meg az őszi árpa aratását a helyi Vörös Csillag Termelőszövetkezet­ben. Ezen a napon 10 hold területről aratták le az árpát. A termelőszövetkezet tagjai a gépek után azonnal össze- is hordták a kévéket. Az ősziárpa aratását ma is foly­tatják, holnap pedig a gépál­lomás egy kombájnja is se­gít, hogy mielőbb végezzenek az összesen 65 hold ősziárpa aratásával. A termelőszövetkezet tag­ságán kívül a mai napon szorgalmasan dolgoznak az egyéni gazdák is. Eddig mint­egy 20 holdon végeztek az ősziárpa aratásával. i

Next

/
Thumbnails
Contents