Tolnai Napló, 1956. június (13. évfolyam, 128-153. szám)

1956-06-01 / 128. szám

Egyetemi Könyvtár PÉCS AZ HOP TOLHA HEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A HEGYEI TANÁCS LA Pl A XIII. ÉVFOLYAM, 128. SZÄM. ÄRA: 50 FILLÉR PÉNTEK, 1956 JÚNIUS 1. J­V A MAI SZAMBÁN: Tito elnök elindult Moszkvába (2. o.) — Időszerű most is a tsz fejlesztési agitáció (3. o.) — Az új szakorvosok mun­kába állítása, a dolgozók jobb egészségügyi ellátását ered­ményezi (3. o.) — Ha tudtam volna... (3. o.) — Közi (isko­lások (4. o.) "Y jf A könyv ünnepi hete Kulturális életünk minden évben visszatérő nagy ese­ménye az Ünnepi Könyvhét. Idén június 3-án reggel meg­jelennek városunkban és a megye területén a könyvsát­rak, jelezve, hogy ünnep van, a könyv ünnepe. Városban és falun a sátrakban és a köny­vesboltokban a könyvek régi és új barátai ezrével jelen­nek meg és lapozgatják az Ünnepi Könyvhét kiadvá­nyait. Ebben az évben 283 mű várja a könyvhéten — több mint egymillió példány­ban — az olvasókat. Az 195G. évi Ünnepi Könyvhét alkalma ból az új magyar szépirodal­mat ünnepeljük elsősorban. Jelentős fejlődésen ment keresztül a mai magyar iro­dalom az elmúlt ünnepi könyvhét óta. íróinknak több lehetőség adódott arra, hogy müveiket megjelentessék. Megnőtt az életrajzi regények száma és az olvasók legna­gyobb örömére nagyobb mér­tékben adtunk ki humoros írásokat. Ha körülnézünk, az Ünnepi Könyvhét kiadvá­nyai között, minden olvasó megtalálja az őt legjobban ér­deklő könyvet. Pár példa: vá­rosunk szülötte Garay János: Az Obsitos című műve, mely a nagyot mondó katona, Háry János figuráját formázza meg. Színes fametszeteit Gá- csi Mihály készítette. Versek közül megjelennek még Ju­hász Gyula válogatott versei. Lukács László: férfiak búcsú­zása. Mai magyar költők cím­mel a magyar költészet gyöngyszemei sorozat új köte­te a mai költőket vonultatja föl a legidősebb nemzedék képviselőitől a ma kibonta­kozó fiatal tehetségekig. Kiadásra kerül többek között Tóth Árpád, Szabó Lőrinc, Vészi Endre és Nazim Hikmet versei. Nagy érdeklődésre számíthat Barabás Tibor: Beethoven című epizódgyűj­teményének új kiadása. Ér­dekessége a könyvheti kiad­ványoknak Bernáth Aurél festőművész, így éltünk Pan­nóniában című könyve. De sorolhatnánk tovább a szebb- nél-szebb regényeket, novel­lákat, elbeszéléseket. Termé­szetesen, mai magyar irodal­munk mellett meg kell emlé­keznünk a kiadásra kerülő külföldi írók műveiről is. Él­vezetes, sok örömet nyújtó könyvek kerülnek az olvasó kezébe ezek közül is. Köztük néhány új mű is szerepel, így Doris Lassing: Eldorádó, Yves Montand: Csupa napfény a szívem, Hemmingway: Az öreg halász és a tenger, Krist: 08—15, Sadoveanu: örvény felett. Természetesen ezek mellett a könyvek mellett megtalálhatjuk a magyar és világirodalmi klasszikusokat is bőségben. Gazdag a válasz­ték az ifjúsági irodalomban is, ahol az Ezeregyéjszaka legszebb meséitől kezdve, Ta­mási Áron: Ábel az országban című művének új, átdolgozott kiadásáig a magyar és kül­földi művek hosszú sora talál ható meg. Ezek mellett meg­kaphatjuk a politikai ismeret terjesztő munkák és a hasz­nos tudnivalókat közlő művek nagy tömegét is. Mindennapi életünk kísé­rője a könyv. Azoknak, akik jól ismerik ezt a bará­tot, nem szükséges bővebben magyarázgatni, hogy milyen pihentető, megnyugtató, de ugyanakkor élvezetet és szó­rakozást nyújtó egy-egy jó könyv. Észre se vesszük, hogy tudásunk, látókörünk bővül. Az utóbbi időben több olyan dolog történt, mely arra mu­tat, hogy államunk, kormány­zatunk kulturális téren is egyre többet nyújt nekünk dolgozóknak, fiataloknak és idősebbeknek egyaránt. Nem­rég indult meg a Könyvbarát című folyóirat, melynek érté­kes cikkeiből szórakozva ta­nulhatunk, de egyúttal meg­ismerkedünk a kiadásra ke­rülő új könyvekkel, írókkal. Igen jelentős a József Attila olvasómozgalom. Megyénkben éppúgy, mint az ország min­den táján, beindult ez a moz­galom. Ma már egyre több azoknak a száma, akik az ol­vasómozgalom nagy táborá­hoz csatlakoztak. Az utóbbi időben gyakran látjuk, hogy a járókelők szíve fölött új jelvény díszeleg. Ez a jelvény hirdeti, hogy nagy proletár költőnk nevét viselő országos mozgalmunk erősödik, iz­mosodik. Az eddig már kibo­csátott bronz és ezüst foko­zatot rövidesen követni fogja az olvasómozgalom arany fo­kozatú jelvénye is. Természe­tesen a követelmények a fo­kozatoknak megfelelően nő­nek. Az olvasóknak, de külö­nösen a kezdő olvasóknak igen nagy segítséget nyújt az a könyvjegyzék, mely az ol­vasómozgalomban szereplő könyveket tartalmazza. Az elmúlt évben szép si­kerrel zárult a könyvhét. Az idei könyvhét legyen figyel­meztető, hogy szeressük a könyvet, melyet mindnyájunk számára írnak meg íróink, tudósaink. Igyekezzünk meg­szerezni saját könyvtárunk számára is azokat a szellemi termékeket, melyeket szá­munkra kiadóink közvetíte­nek. Ünnepélyes keretek kö­zött kerül sor a könyvhét megnyitására, amit június 2-án este, 8 órai kezdettel tar­tunk a városi kultúrotthon- ban. Földes Mihály, a buda­pesti írószövetség tagja tart előadást. Az ünnepi beszédet Csányi László mondja el, is­mertetve az Ünnepi Könyv­hét jelentőségét. Kívánjuk, hogy kulturális életünk nagy ünnepén, az Ünnepi Könyvhéten minden könyvbarát megtalálja a szá­mára legkedvesebb könyvét, hogy újabb értékkel gyarapod jék szellemi kincsesháza. Koleszár Andorné Június elejétől mozgóboltot indít és új büffét nyit a bogyiszlói földművesszövetkezet A három vegyesüzletből csak egyetlenegy maradt meg az árvíz után a bogyiszlói föld művesszövetkezetnek. A több mint hatszáz tagot számláló és jól gazdálkodó szövetkezet­nek az árvíz utáni helyreállí­tási és újjáépítési munkák­kal kapcsolatban igen meg­nőtt a jelentősége az árvíz­sújtotta községben. A köz­ség lakói mellett ugyanis öt­hatszáz ember dolgozik a köz ség újjáépítésén, s ezeknek az ellátásáról is nagyrészt a föld­művesszövetkezet gondoskor dik. 753 családi ház helyreállítái- sát és újjáépítését kezdték el a közelmúltban Bogyisz­lói A kora reggeltől, késő es tig nehéz fizikai munkát vég­ző építőmunkások általában jól keresnek. Futja, hogy na­ponta az üzemi konyha étel- rendjén kívül sokoldalúbban étkezhessenek. Nemrég az építőmunkások még arról pa­naszkodtak, hogy nem lehet a földművesszövetkezeti bolt­ban palackozott bort kapni, hogy ritkán van sör esténként az építőmunkások számára és gyakran hiányzott a hús­féleség, a szalámi és a szalon­na is a község egyetlen föld­művesszövetkezeti üzletéből. A bogyiszlói földművesszö­vetkezet gyorsan intézkedett, hogy az árvízsújtotta közsé­gek újjáépítésén dolgozó kő­művesek és segédmunkások az igényeiknek megfelelően ki legyenek elégítve. Az eddi. gi havi 20—22 hektóliteres sörellátásukhoz csütörtökön újabb 25 hektóiiter sör érke­zett BogyisZlóra. A község újjáépítőinek eddig Tolnán volt az üzemi konyhája, s gyenge is, kevés is volt az étel. Csütörtöktől kezdve a bogyiszlói földművesszövet­kezet szervezte meg az üzemi étkeztetést Bogyiszlón a hely­színen. Májusban még csak 10 óra hosszat volt nyitva a földmű­vesszövetkezet egyetlen üzlete s ezzel kapcsolatban is több kifogás merült fel az épító- munkások részéről. Június 1- től kezdve az eddig meglévő üzlet kisegítésére a falu köze­pén egy reggel 6 órától este 9 óráig nyitva tartó hideg éte­lekkel és hűsítő italokkal jól ellátott büffét nyit a bogyisz­lói földművesszövetkezet. De a tervei is nőnek az új­jáépítendő községgel együtt a földművesszövetkezetnek. Az új községrészben — kissé tá­volabb a régi falutól — ahol az idén mintegy 120 családi­ház készül el, vegyes és ital­boltot épít a földművesszövet­kezet, az új hajóállomásnál, melynek megépítéséről ugyan csak szó van, halászcsárdát létesít majd. Csökkentik a lóállományt és növelik a tehenek számát A kalaznói Uj Élet Termelő- szövetkezet tavaly, július 20-án alakult. Az új szövetkezet tagjai a kezdettől fogva az állatte­nyésztés fejlesztésére, az ál­latok hozamának növelésére törekednek. Helyesen jártak el a szövetke­zet tagjai, mikor a Párt Köz­ponti Vezetőségének azt a ja­vaslatát, hogy csökkenteni kell a lóállományt, alaposan meg­vizsgálták, helyesnek tartot­ták, s ennek szellemében cse­lekedtek. A 10 pár lóból ebben az évben még három párat el­adnak a kalaznóiak. Ezt azért teszik, mert, mint mondják, a mértéktelenül felduzzasztott lóállomány tartása nem kifize­tődő. A télen például a 10 pár ló 15 000 forint értékű szemes­takarmányt evett meg. Ezért a pénzért a gépállomás az összes tavaszi mezőgazda- sági munkát elvégezte volna a szövetkezetnek. A lovak számát csökkentik, a szarvasmarhákat, ezen belül a tehénállományt pedig fej­lesztik a kalaznói Uj Élet Tsz- ben. Úgy számítanak a szövetke­zetiek, hogy a tervezett 35 szarvasmarha helyett már eb ben az évben 40-et vásárol­nak, illetve tenyésztenek a közös gazdaság részére. Ezen belül a meghatározott 20 helyett, 25 darab lesz a tehén. Á kisipari termelőszövetkezetek első megyei találkozója Június 2-án és 3-án a Kis­ipari Szövetkezetek Tolna me­gyei Szövetsége és a szekszárdi szövetkezetek DISZ alapszer­vezete megrendezi a kisipari termelőszövetkezetek első me­gyei találkozóját. A kétnapos műsor első nap­ján, június másodikén 10 óra­kor kerül megrendezésre az ipari tanulók fodrászverse­nye. Az est folyamán népi táncbemutató lesz, ahol fellép az OKISZ Központi Művész- együttese, majd a kultúrmű­sort tánc követi. Június 3-án a résztvevők kerékpár- és motorkerékpár­versenyt, majd atlétikai ver­senyt néznek végig, délután pe­dig megtekintik a múzeumban a kiállítást, majd együttesen résztvesznek a Bartók Béla da­losünnepélyen. Versenyezve dolgoznék a dombóvári Rákóczi Tsz brigádjai A dombóvári Rákóczi Ter­melőszövetkezet öt női növény­ápoló brigádja versenyben áll egymással. Eddig 20 hold cu­korrépa és 7 hold takarmány- répa egyelését, 15 hold napra­forgó, 20 hold kukorica és 5 hold borsó kapálását fejezték be. A kertészetben 3 hold pa­lántát ültettek el és 2 holdon már szépen fejlődik a földieper. Az öt növénytermelő brigádot Balatoni András irányítja. Leg­jobb közülük a versenyben az Előre brigád, melynek Kormos Mihályné, a második a Kos- suth-brigád, melynek Kövesdi Jánosné a vezetője. Jól dolgozik - az Egységért építő brigád is, Visegrádi Já­nos vezetésével, most fejezik be a 26 férőhelyes sertésfiaztatót, amelyre máris büszkék a ter­melőszövetkezet tagjai. Befejezték a cukorrépa és a napraforgó egyelését, másodszor kapálják a kukoricát A dombóvári járásban min­dig élenjáró dombóvári Vörös Sugár Termelőszövetkezetben ezidő szerint is mintaszerűéi' Június 3-án életbelép a nyári időszámítás A Posta- és Közlekedésügyi Minisztérium közli, hogy 1956. június 3-án hajnali 2 órakor az órákat egy órával előbbre, három órára keli igazítani. Június 3-án reggeltől tehát a gyárakban és üzemekben a munkaidő már az új idő­számítás szerint kezdődik. A tanácsok és a különböző hiva­talok jogadóórái, valamint a közlekedési járművek indulása június 3-tól szintén a nyári időszámítás szerint történik. Ugyanezen napon lép életbe a Magyar Államvasutak nyári menetrendje. Felhívjuk olvasóink jigyelmét, hogy amennyiben június 3-án utazni szándékoznak, előzőleg keressék fel a vasútállomást és kérjenek pontos felvilágosítást a vonatok új menetrendjéről. végzik a mezőgazdasági mun­kákat. A napraforgó és a 21 hold cukorrépa egyelését, vala­mint második kapálását már az elmúlt héten befejezték a szövetkezet tagjai. A négyze­tesen vetett kukoricát pedig már másodszor kapálják. És mind emellett már most gon­dolnak a szövetkezet tagjai ar­ra, hogy elegendő mennyiségű és minőségű silótakarmányt készítsenek a télire állataik­nak. Tíz hold silókukoricát ve­tettek a szövetkezet tagjai fő­növényként, amit egyszer már meg is kapáltak. A dombóvári Vörös Sugár Tsz tagjai azért is iparkodnak ennyire, hogy mi­nél magasabb terméseredmé­nyeket érjenek el, meg azért is, hogy a termelőszövetkeze­tek versenyében ők legyenek az elsők. Második a begyűjtésben A faddi Uj Élet Tsz. Május 26-án a faddi Uj Élet Termelőszövetkezet tagsága un nepélyes közgyűlésre gyűlt ösz- sze. Vágány elvtárs a Szekszárdi Járási Begyűjtési Hivatal veze­tője vándorzászlót nyújtott át a vezetőségnek, mert a megye összes termelőszövetkezetei kö­zül a faddi Uj Élet Tsz a má­sodik helyet érte el az április 4-e tiszteletére indított begyűj­tési versenyben. A termelőszövetkezet vezető­sége és tagsága megígérte, hogy a háztáji földek után já­ró kötelezettségeket az Alkot­mány ünnepére a tsz minden tagja teljesíthesse. Május 29-től június 12-ig tartják a szemléket a gépállomásukon A nyári nagy munkák elvég­zésében most is, mint máskor, sok feladat hárul a gépállomá­sok dolgozóira. De volt idejük alaposan felkészülni, a gépeket rendbehozni ezideig. Hogy me­lyik gépállomáson hogyan ké­szültek fel a gazdag termést Ígérő kalászosok betakarításá­ra, az a következő hetekben ki­derül. A Gépállomások Me­gyei Igazgatósága a termelő- szövetkezetek képviselőivel együtt május 29-től június 12-ig tartja meg a nyári mun­kák felkészülésének szemléjét. Az első szemlét a bonyhádi gépállomáson tartották május 29-én, az utolsót pedig Vár­dombon június 12-én. Sok dolgozó paraszt már most teljesíti egészévi tojásbeadását A gazdaasszonyok szerint eb­ben az évszakban legmasabb a tojáshozam. Ebből szinte termé szetesen következik, hogy ilyen kor legkönnyebb és legcélsze­rűbb teljesíteni a dolgozó pa­rasztoknak tojásbeadási kötele­zettségüket. A megyében töb­ben ki is használják a kedvező alkalmat. Többezerre tehető már azoknak a dolgozó parasz­toknak a száma, akik egészévi tojásbeadási kötelezettségük­nek eleget tettek. A sok közül megemlítjük Vörös Józsefné 11 holdon gazdálkodó pálfai parasztasszonyt, Hortobágyi János paksi, Bodai Mihály szed- resi, Bejicze György decsi és Id. Erdős István gyönki dolgozó parasztokat. Felépült Szeleczki János háza A közigazgatásilag Alsónyék­hez tartozó Pörböly-tanyán a dunai árvíz következtében 30 ház vált lakhatatlanná. Az újjá építési, illetve helyreállítási munkákat itt is, mint másutt közvetlen az árvíz után meg­kezdték. Az első új ház az el­múlt héten épült fel, kedden adták át boldog tulajdonosá­nak, Szeleczki János erdőgaz­dasági munkásnak. A többi ház építése is folyamatban van. Már több olyan új házat épí­tettek fel, amelynek csak a belső vakolási munkái vannak

Next

/
Thumbnails
Contents