Tolnai Napló, 1956. április (13. évfolyam, 79-102. szám)

1956-04-01 / 79. szám

Tolnai N R5011 Egyetemi Könyvtár PÉCS AZ H D P T OL HAH EGY E I P* R T B I Z O T T S Á G Á N A K LA P 3 A XIII. ÉVFOLYAM, 79. SZÁM. ÄRA: 50 FILLÉR VASÁRNAP. 195G ÁPRILIS 1. Gyors ütemben halad a Szék szárd—Tolna-Mözs közti vasútvonal helyreállítása Súlyos károkat okozott az árvíz a Szekszárd—Tolna- tnözs közötti vasútvonalon. Legnagyobb mértékű a pusztí­tás Palánknál, ahol a hét méter mélyen alapozott ártéri hidat vitte el a víz és helyén egy 57 méter hosszú, a pályaszinttől számítva 14 méter mély szakadék keletkezett. Mözstől más­fél kilométerre 100 méter hosszú töltésszakaszt mosott el tel­jesen az árvíz, nemrég még két és félméter mély víz volt itt. A két áttörés között mintegy ezerötszáz méter hosszú pálya- szakasz rongálódott meg. Még el sem vonult az árvíz, amikor megkezdődött a megrongált vasútvonal helyreállítása. A munkában nemcsak a szekszárdi pályafenntartási főnökség dolgozói vesznek részt, hanem az egész pécsi igazgatóság területéről, a pécsi nagykanizsai, kaposvári pályafenntartási főnökségektől is jött segítség. Közel hatszáz pályamunkás, technikus, mérnök vesz részt a helyreállítási munkában. Naponta mintegy 80—120 vagon pályaépítőanyag, terméskő és salak érkezik, amit bedolgoznak. Igen fontos, hogy e vasúti vonalszakaszon minél előbb megindulhasson a forgalom. Ezért éjjel-nappal megfeszített erővel folyik a helyreállítási munka. A mözsi, kisebb mér­tékű átszakadást és az ezerötszáz méternyi megrongált sza­kaszt — amit az eredeti terv szerint április 4-re kellett volna helyreállitani — közel tízezer köbméter anyag bedolgo­zásával — hat nappal előbb, március 29-ig elkészítették, így a palánki nagy szakadékot már nem csak Szekszárd fe­lől, hanem Mözs felől is megközelíthetik az anyagvonatok. A honvédség egyik műszaki alakulata pontonhídat vert az itt képződött több mint tiz méter mély tó két partja között, így három oldalról töltik azt terméskővel. A mözsi és a szek­szárdi oldalról hordják bele a követ, a pontonhídról pedig csillékkel töltik a szakadékot. A helyreállítási munkával előreláthatólag április 14-re lesznek készen, ekkor indulhat majd meg a vasúti forgalom ezen a szakaszon. Mcs Is dolgoznak a bölcskel traktorosok A késői kitavaszodás miatt rö­vid idő alatt kell elvégezni a gépállomások traktorosainak, a termelőszövetkezetek tagjai­nak, az állami gazdasági dolgo­zóknak és egyéni gazdáknak a tavaszi munkát. Ezért valameny. nyien törekednek arra, hogy minden percet kihasználva, mie­lőbb elvégezzék a még vissza­levő szántást és a koratavasziak vetését. A bölcskei gépállomáson pén­teken • röpgyűlésen beszélték meg a traktorosok a tavaszi mun kák elvégzésének fontosságát és azt, hogy a munka mielőbbi el­végzése érdekében a vasárna­pokon és ünnepnapokon Is dolgozniok kell. Ezen a röpgyűlésen a gépállomás vala­mennyi traktorosa vállalta, hogy husvét vasárnapján szántanak- vetnek. Ma a bölcskei Vörös Ok­tóber, a dunaföldvári Alkotmány és a madocsai Igazság Termelő- szövetkezetek földjein , dolgoz­nak a traktorosok. 20 tagú német népi együttes alakult gyünkön Gyönk község német anya­nyelvű lakosságának már koráb­ban is volt művészeti együttese, amely azonban kellő támogatás hijján nem tudott működni, két évvel ezelőtt meg is szűnt. A hosszú szünetelés után most azonban ismét egyb[(gyűjtötték a község német anyanyelvű éne. késéit és táncosait s a Megyei Tanács népműveiéi 1 osztályának támogatásával új népi együttes alakult Gyünkön. 'Az .együtt"5 nek húsz tagja van, s vezetőnek Steicz Jánost, a Petőfi Tsz idős tagját választották meg. A? együttes már megkezdte a pró­bákat, 's első műsorukként a ré­gi gyönki német lakodalmast mutatják be. Az ifjúsági sereg­szemlén már nem tudnak indul­ni, azonban a népi együttesek megyei bemutatóján a legfiata­labb népi együttes, a gyönki né­met csoport is fellép. Százezer látogató a barátsági hónap eseményein A Magyar-Szovjet Barátság Hónapjának Tolna megyei ese­ményeit nagyban befolyásolta az árvíz, amely a dunamenti kö: ségek férfi lakosságát heteken át a gátakon tartotta. A Duná­tól távolabb eső helyeken azon­ban nagy érdeklődés mellett zaj­lottak le a barátsági hónap ese­ményei, amelyek során több mint 500 előadást közel 100 000 dolgozó hallgatott végig. Külö­nösen nagy sikere volt a mező- gazdasági szakelőadásoknak, amelyek a szovjet agrotechnika legújabb eredményeit ismertet­ték. A tervezett 35 előadás he­lyett 45 előadás hangzott el, 32 községben és 13 termelőszövet­kezetben. Nagy érdeklődés mellett zaj­lottak le a mezőgazdasági kiállí­tások is, amit négy községben mutattak be.. A kiállításoknak közel 6000 látogatója volt. ss&p-ssgpp; Kiváló eredményeket értek el a Tolnai Textilgyárban az „V-ös parti'“, a déli terem dolgozói a felszabadulási műszakban. E szövőteremben ifjúmunkások dolgoznak, valameny- nyien nyolc gépet kezelnek. Má r három hónap óta folyik itt páros verseny az egyes műszakok, azon belül az egyes szövők között. Á verseny kezdete óta állandóan javulnak az eredmé­nyek, míg az év elején e gyárrászleg nem teljesítette tervét, ma már túlteljesíti azt. Feb­ruárban 102,1 százalék volt a tervteljesítés, a felszabadulási műszak eredményeként ez már dúsban 104,9 százalékra emelkedett. A minőség 1,5 százalékkal jobb, mint februárban. Ar első száz család vlsszalért Bogyiszlóit A Duna jobbparti részén a Tolna megyei Bogyiszló község mintegy 900 lakóházának két­harmadát rombadöntötte a je­ges ár. A teljesen vízborította községbe azonban már kezd az élet visszaköltözni. A község egyes részeit és több, mint 9000 hold szántóját még elborító víz' gyors levezetése végett csütör­tök reggel 15—15 méteres sza­kaszon felbontották a Sió és Duna gátjait is. Ezeken a he-; lyeken mintegy 100.000 köbmé­ter víz ömlik vissza a Sió és a Duna medrébe. Péntek reggel­re a falu nagyobb részéről a víz már lehúzódott, s a Tolna— Bogyiszló utat is csak 50—60 centiméteres víz borítja. Ennek ellenére szekéren és gépkocsin tömegével mennek vissza a bo­gyiszlóiak, hogy kora reggeltől késő estig dolgozzanak laká­saik romjainak eltakarításán és hogy a visszavitt állataik elhe­lyezéséről is gondoskodjanak. Szerda reggeltől velük együtt: dolgozik a 30—30 tagú duna- szentgyörgyi és iregszemcsei; DISZ-brigád is, hogy az elpusz­tult házak helyén minél előbb megkezdhessék az újak építését. Az első száz család már végle­gesen vissza is költözött a még mindig vízzel borított községbe. Munkához lát . a kölesdi Haladás tagsága A kölesdi Haladás Termelőszövetkezet a hosszúra nyúlt telet arra használta fel, hogy a tavaszi munkákat megfelelően előkészítette. Először is, mivel a tél folyamán 14 család lépett a szövetkezetbe, átszervezték a növénytermelő brigádot. Két férfi és két állandó női munkacsapatot alakítottak. Az egyik női munkacsapatban azok dz asszonyok és lányok vannak, akik egész napon keresztül tudnak dolgozni, a másikban pedig olya­nok, akiknek közben otthon a családot, a házi munkát is el kell végezni. Ez utóbbiakat a kertészetbe osztották be, mivel az olyan közel van, hogy a házimunka mellett könnyen tud­nak néhány órát dolgozni, el tudják végezni a szükséges mun­kákat. Azonkívül Hangosban egy vegyes, férfiakból, nőkből álló munkacsapatot hoztak létre. Már megkezdték a zab vetését 15 hold területen. Nyolcvan holdon termel kukoricát a szövetkezet, ebből 30 holdon heterózis kukoricát, 10 holdon aranyözön vetőmagot. A tagság úgy határozott, hogy kísérletképpen néhány holdon megpróbálkoznak a Kolbay-féle ikersoros kukoricavetéssel, mert így nagyobb lehetőség adódik a gépi művelésre. A szövetkezet őszi vetései minden baj nélkül átteleltek, a 122 hold fejtrágyázását megkezdték az elmúlt napokban. Befejezték a zab vetését Báli István elvtárs, a sárpilisi Szabadság Termelőszövet­kezet elnöke telefonon közölte szerkesztőségünkkel, hogy 10 holdon befejezték a zab vetését. Ezenkívül a 28 holdas kerté­szetük részére a melegágyakba elvetették az aprómagokat. A termelőszövetkezet tagjai gondoskodnak arról is, hogy kapásaik jó táperőbeh lévő talajba kerüljenek. Húsz holdon már szétteregették a trágyát, amelyet a gépállomás traktoro­sai szántanak is alá. Emellett megkezdték, és mintegy 30' holdon befejezték az őszi szántás simítózását. élésnek, hanem minden erejé­vel törekszik is ennek megváló* sitására. Ezzel szemben az amerikai külpolitika, elsősor­ban a mesterséges katonai töm­bök összekovácsolásával és ma kacs fenntartásával továbbra is a feszültséget, s ha mást nem. a hidegháború maradványait akarja fenntartani. Ezt bizo­nyítja Dulles külügyminiszter­nek a közelmúltban tett ázsiai útja is, amellyel kapcsolatban a Hindustan Standard című indiai lap nem minden keserűség nél­kül állapíthatta meg, hogy az Egyesült Államok a maga cél­jaira, használja fel az ázsiai tömböket, ütőkártyának játsza ki Pakisztánnak és Portugáliá­nak India területe elleni me­rényleteit. Végeredményben ugyanezt ismeri be az amerikai Christian Science Monitor cí­mű lap is, amely Eisenhower- nek Bulganyin elvtárs levelére adott válaszával kapcsolatban ezeket írta: „Szerzői gondosan kerülték, hogy olyan ország helyzetébe állítsák az Egyesült Államokat, amely elutasít so­kak szemében legalább is béke­szeretőnek tűnő javaslatot.“ A hang Nyugaton is megvál­tozott. A még néhány évvel ez­előtti hidegháborús hisztéria hangját mindinkább a megfon­tolás és belátás váltja fel. Nem kétséges, amint Hruscsov elv­társ is megállapította: „Csak két út van: vagy a békés egy­más mellett élés, vagy a tör­ténelem legpusztítóbb háború­ja.“ Ezt a háborút pedig, amely vitathatatlanul a legborzalma­sabb lenne minden háborúk kö­zött, a népek nem akarják. A békeharc, amely évről évre szép és meggyőző eredménye­ket ért el, megmutatta, hogy az emberiségtől mi sem áll távo­labb, mint egy új háború gon­dolata. Az agresszorok kalan­dor-tervei számára mind ki­sebb a lehetőség, mert az embe rek tudják, hogy az egymás mellett élés, a békés versengés, a háborús kiadások csökkenté­se az országok fejlődését, az életszínvonal emelkedését je­lenti. A békére vágyó emberi­ségnek természetesen nem sza­bad csökkenteni éberségét a békéért folyó harcban. Mert. mint Hruscsov elvtárs megálla­pította, „minél aktívabban fog­ják védelmezni a népek a bé­két, annál nagyobb a biztosí­ték arra, hogy nem lesz új há­ború.“ A békés egymás mellet! élés elvének térfaéÉ'iása Valóra váltatták adott szavukat A Dombóvári Malom dolgozói * — április 4-re tett felajánlá-! sukban vállalták, hogy a ne-» gyedéves tervet március 30-ra| teljesítik. A malom dolgozói! teljesítették vállalásukat, a < negyedéves tervét március * 30-án befejezte a malom. A nagyüzemi ! gazdálkodás < útján i Lezsák Béla elvtárs Szakái i község mezőgazdasági előadója ! levelezőnk arról számolt be leg-’ utóbb, hogy községük új ter­melőszövetkezetének. a Hunyadi Tsz-nek tagjai első közös tavaszi munkájukra készülődnek. Ma -j tinka László elvtárs, a tsz elnö-j ke közgyűlésen beszélte meg! termelőszövetkezetük valameny-l nyi tagjával, hogy mi lesz az* első, legfontosabb tavaszi mun­kájuk. Megrendelték már a fej­trágyázáshoz szükséges pétisót és-alig várják már azt a napot,» amikor 32 hold kenyérgabona! területükön megkezdhetik a műd trágyaszórást. Taglétszámban és földterület­ben egyaránt gyarapodik a sza-, kályi Hunyadi Termelőszövetke-1 zet. Ma már 18 család, 24 tag-i gal, 140 hold földdel kezdi a! nagyüzemi gazdálkodást, meg-1 mutatva a még kívülállóknak,' hogy erős akarattal Szakály községben is egy életképes tér-, melöszövetkezetet tudnak létre-1 hozni. ( Ünnepségekre, \ újjáépítésre készülnek < április 4-én megyénkben! Tolna megye minden községéi be megünnepíik április 4-ét,' hazánk felszabadulásának év* fordulóját. Az ünnep előesté- , jén fáklyás felvonulásokat ] rendeznek a falvakban, áp-j rilis 4-én pedig egésznapos! ünnepségekre kerül sor. Külii! nősen nagy előkészületek ( folynak a Sárköz falvaiban, * ahol népviseleti bálokat ren- ! deznek szerdán este. Azokban a dunamenti közé, gekben, ahol az árvíz káro-, kát okozott, a felszabadulást» munkával ünnepük. Tolnán, i Faddon, Bátán ezen a napon < is építkeznek, de megkezdő-' dik a munka Bogyiszló köz-1 ségben is, ahol legtovább állt, a víz, és ahol a legtöbb kár, keletkezett. Az április 4-i, ünnepi munkában részt vesz­nek a dunamenti községek \ művészeti együtteseinek tag­jai is. [ A genfi kormányfői értekez­het óta, amelynek egybehívó.?'; la szovjet békepolitika egyik [nagy eredménye volt, mind tá­volabb került az emberiség a ♦háború lehetőségének gondola­tától s mind inkább előtérbe Pkerül a békés egymás mellett [élés megvalósítása. Ez a gon­dolat ma már annyira világ­iméreteket öltött, hogy a hi­degháború szószólóina,,: is szá- imolniok'kell vele s be kell lát- Pniok, hogy az atomfenyegeté­Í sek, az új és új fegyverek ré- mítgetésének kora egyszer s [mindenkorra lejárt. Az a tény, 4hogy idáig eljuthattunk, első­sorban a szovjet politikánál'; ^eredménye, mely az emberiség ilcgőszíntébb vágyait valósítja ♦meg, amikor a haladás, a béke pügye mellé áll. Méltán írja A. ♦Makarov a Trud hasábjain, ♦hogy a szovjet politikát a kc- Prunknak megfelelő realizmus [jellemzi, mert a történelem me- [netét meghatározó mélyreható [folyamatokat tükrözi s kortár- asaink százmillióinak törekvé­seit fejezi ki. a A szovjet külpolitikának ten­gelyében a békés egymás mel­det élés lenini elve állt és áll ma is. Ez a gondolat mind szé­kesebb körökben talál vissz­hangra s mind gyakrabban [hallatszanak olyan nyugati han [gok is, amelyek ugyanezt kö­vetelik kormányaiktól. Hrus­csov elvtárs a XX. kongresszu­son mondott beszámolójában ♦azonban tovább ment ennél a ♦gondolatnál, amikor ezeket mon fdotta: „Úgy gondoljuk, hogy a [különböző társadalmi rend­szerű országok nemcsak egy­szerűen fennállhatnak egymás ^mellett. Tovább kell menniük: (a kapcsolatok megjavítása, a ♦ kölcsönös bizalom erősítése, ♦az együttműködés felé.“ ♦ ♦ Emrys Hughes angol parla- ímenti képviselő a napokban ♦írott cikkében ugyanezt a gon­dolatot veti fel s a szovjet—an- kgol kapcsolatokról szólva ki­jelenti: Senki sem akadályoz­hatja meg együttműködésün- íket. A továbbiakban ezt írja' P„Sem Anglia, sem a Szovjeí- [unió nem nyer semmit, ha nagy ^fegyveres erőket tart fenn, ami ( ♦kor pedig a katonai szolgála­tot teljesítő emberek energiá- Pját felhasználhatnák a békés [iparban a nép életszínvonalá­lnak emelésére.“ ! A szovjet politika tettekkel bizonyította be, hogy nemcsak híve a békés egymás mellett

Next

/
Thumbnails
Contents