Tolnai Napló, 1955. december (12. évfolyam, 281-307. szám)

1955-12-01 / 281. szám

Világ proletárjai egyesüljetek ! (-------------------------------------------------------------------------------------~>1 A MAI SZÁMBAN: A Szovjetunió Legfelső Tanácsa küldöttségének találkozá­sa Budapest dolgozóival (2. o.) — Taggyűlés a Tolnai Se- lyeinfonógyárban (3. o.) — Ebédszünet (3. c.) — Most már a bolti dolgozókon a sor (3. o.) — Gyorslista az Első Békeköl­csön kilencedik sorsolásának negyedik napjáról (4. o.) V.______________________J DP TOLNAMEGYEI PARTBIZOTT5ÄG ANAK LAPJA XIÍ. ÉVFOLYAM, 281. SZÁM. ÁRA: 50 FILLÉR. CSÜTÖRTÖK, 1955. DECEMBER 1. Nagy esemény a Párt életében November 19-én jelent meg a Központi Vezetőség határoza­ta a párt alapszervezetek, párt- bizottságok, revíziós bizottsá­gok beszámolási kötelezettsé­géről és újjáválasztásáról janu­ár 1 és április 23 között. Nagy- jelentőségű esemény előtt áll­nak tehát pártszervezeteink: a párt Szervezeti Szabályzata ér­telmében, híven a pártdemok­ráciához, mérlegre teszik az előző két évi munkát, meg­vizsgálják, hogy a pártszerve­zetek és bizottságok hogyan hajtották végre az előttük álló nagy feladatokat, a választá­sokkal pedig új, még nagyobb feladatok megvalósításának rakják le az alapjait. Amikor a pártvezetőségek a taggyűlések elé terjesztik meg­vitatásra a pártszervezet elmúlt két évi munkáját, igen sok eredményről adhatnak számot. Eredményesen harcoltak a III. pártkongresszus határozatai nak valóraváltásáért, sikerrel oldották meg azoknak a teen­dőknek a zömét, amelyeket a Központi Vezetőség márciusi határozata megszabott és fron­tális támadást intéztek azok­nak a jobboldali nézeteknek a felszámolásáért, amelyek gátol­ták szocialista fejlődésünket. Ennek nyomán az iparban je­lentősen fellendült a technikai előrehaladás, a termelés, falun megerősödött az állampolgári fegyelem és ismét fejlődésnek ‘indult a termelőszövetkezeti mozgalom. Ebből következik, hogy a pártvezetőségi és pártbizottsági tagok többsége kommunistához méltóan megállta a helyét és harcolt a felsőbb szervek ha­tározatainak végrehajtásáért. Az ilyen elvtársak joggal érde­melték ki a tagság bizalmát, amikor megválasztották őket vezetőségi tagoknak és nyil­vánvalóan a most elkövetke­zendő választások során is megválasztják őket. A nagy fel­adatok végrehajtásáért folyó harc azonban megmutatta azt is, hogy kik azok a vezetőségi tagok, akik nem képesek meg­birkózni a nehézségekkel és amikor munkáról van szó, „hallgatnak ...“ A pártszerve­zetek egy részénél még mindig nem szűnt meg teljes egészé­ben a vezetők önkényeskedése, a tagság javaslatának sem­mibevevése, több vezetőségi tag és titkár maga is opportu­nista — ezek helyébe új, meg­felelőbb elvtársakat jelölnek és választanak majd a párt tag­jai. Erre annál is inkább szük­ség van, mert jelentősen meg­növekedtek a feladataink. A parlament a közelmúltban fo­gadta el az 19.^6. évi népgazda­sági terv-javaslatot, amely nagy feladatokat állít elénk, de hozzátehetjük, olyan felada­tokat, amelyek a dolgozó nép felemelkedésének egyetlen és biztos útját képezik. A Köz­ponti Vezetőség novemberben határozatot hozott iparunk technikai színvonalának fej­lesztéséről. E határozat minden egyes pontjának valóraváltása iparunk kellő ütemű fejleszté­sének előfeltétele. A Központi Vezetőség márciusi és júniusi határozata óta rohamosan fej­lődésnek indult termelőszövet­kezeti mozgalmunk. Országunk gazdasági erősítése azonban megköveteli, hogy a következő években még nagyobb lépése­ket tegyünk előre a mezőgaz­daságban a szocialista nagy­üzemi gazdálkodás fejlesztése terén. Amikor a kommunisták most a vezetőségválasztó taggyűlé­sek előtt azon gondolkodnak, hogy milyen elvtársakat vá­lasszanak be az új vezetőségek­be, mindenekelőtt azt kell fi­gyelembe venniök, hogy a je­lölt elvtárs mennyire képes harcolni az előttünk álló nagy feladatok végrehajtásáért. A vezetőségek újjáválasztásának mindenekelőtt azt kell eredmé­nyeznie, hogy a pártszerveze­tek „vezérkara“ erősebb le­gyen a mostaninál és tudja mozgósítani az egész párttagsá­got, harcba tudjon vinni min­den kommunistát a pártonkí- vüli tömegekkel együtt a fel­adatok sikeréért. I A választás, mint ahogyan azt a Központi Vezetőség hatá­rozata is kimondja, a demok­ratikus centralizmus elvének ‘szigorú betartásával fog lezaj­lani. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a teljes spontanitás- ra lehet bízni a jelöltlista ösz- szeállítását és a vezetőségi ta gok megválasztását. Már most olyan légkört kell megterem­teni minden alapszervezetné], hogy a tagok külön-külön is mérlegre tegyék a jelenlegi vezetőség munkáját és gondol­kodjanak azon, hogy kik tud­nák legjobban ellátni a veze­tőségi tagok teendőit, a tag­gyűlésen pedig bátor bírálatot mondjanak az előző vezetőség munkájáról és tanácsaikkal, ja­vaslataikkal a párt országos politikája alapján szabják meg az új vezetőség legfontosabb tennivalóit. Éreznie kell min­den párttagnak, hogy milyen felelősségteljes munkát végez, amikor él a jogával és megsza­vazza egyik-másik elvtárs ve­zetőségi taggá való megválasz­tását. Az előző választásoknál több esetben megtörtént, hogy a ve­zetőség egyes tagjait előbb va­lami úgynevezett „összevont“ tömegszervezeti gyűlésen „vá­lasztották“ meg és utána párt­taggyűlésen. A párt tömegkap­csolata érdekében szükség van 'arra, hogy a párt vezetői a pártonkívüliek előtt is közmeg­becsülésnek örvendjenek, he­lyes az is, ha bizonyos tekin­tetben kikérik a példamutató pártonkívüliek véleményét, nem szabad azonban megfe­ledkezni arról, hogy a vezető­ségválasztás elsősorban a párt belső ügye és a tömegkapcso­lat, véleménykikérés ürügye alatt semmi esetre sem enged hető meg, hogy pártonkívüliek döntsenek szervezetten a párt belső ügyeiben. összefoglalva: úgy kell vég­rehajtani a pártvezetőségek és 'bizottságok újjáválasztását, hogy az feltétlenül a párt erő­södéséhez vezessen és ezzel egyidőben ne csökkenjen, ha­nem fokozódjék a gazdasági feladatok végrehajtásáért fo­lyó harc, mert a vezetőségvá­lasztásnak éppen az a célja, hogy a párt eredményesebben tudja irányítani, segíteni a szo­cializmus építését. HÍREK a megyéből Gondolnak a jövő Terményekből is szép részesedést Már dolgoznak az új tagok Az iregszemcsei Uj Elet TSZ tagsága egész évben jó munkát végzett. A tagok egy jórészének ugyan az volt a véleménye „A jó bornak nem kell cégér ", a tsz vezetősége azonban nem rej tette véka alá eredményeit. A bikácsi Petőfi TSZ tagsága elkészítette ez évi zárszámadási mérlegét. Az eredmények azt mutatják, hogy a tagok nem dolgoztak rosszul ebben a gazdasági évben, 117 650 forint kerül felosz­tásra. kapnak: csak kenyérgabonábó! 5.24 kilót osztanak egy-egy munkaegységre. A tsz tagsága közös megegye zés alapján úgy határozott, hogy az idei kukoricatermésük nagy évre is részét, mintegy 236 mázsa ku­koricát takarmányalapra tar­talékolnak, illetve ebből a takarmányféleség bői egyáltalán nem osztanak, meri a jövő évben sertéshizlalás sál foglalkoznak, így akarják emelni a jövő évi részesedést. A kalászosokból és kapásokból három növényféleség kivételével mindenből túlteljesítették terme lési tervüket. Kukoricábcíl például 33 méter- mázsát takarítottak be egy-egy holdról. Az eredmények és a jó meg­győző munka érezteti is hatását- Még az év elején 32 tagjuk volt, a zárszámadási közgyűlésig már éppen kétszeresére emelkedett 64-re emelkedett a. tagok száma. Az újonnan belépett tagok már részt is vettek az őszi mun­kálatokban. Budai Ernő, Szili István, Császár László. Kovács Mária és a többiek is hozzájárul tak ahhoz, hogy a tsz az őszi munkákká! idejében végzett. Min teljesítette évi adóbevételi tervét Lapunk október 13-i számá­ban közöltük a paksiak verseny felhívását az éves adóbevételi terv határidő előtti teljesítésére. A versenyfelhíváshoz megyénk számos községe csatlakozott. A Szekszárdi Járási Tanács VB pénzügyi osztálya arról ér­tesítette szerkesztőségünket, — hogy Mözs község 1955 IV. ne­gyedévi adóbevételi tervének teljesítésével 106 százalékon fe­lüli eredményt ért el. Ezzel a község elsőnek teljesítette határ idő előtt Paks község verseny- felhívását. A mözsiek nemcsak az utolsó, hanem minden ne­gyedévben példamutatóan tel­jesítették adóbevételi tervüket. . Ács Gyula újítása Szállítás és rakodás közben megesik, hogy behorpadnak a tejeskannák. A horpadás azt eredményezi, hogy csökken a kannák űrtartalma. így a tejüzem kevesebb tejet kap tényle­gesen horpadt kannákban, mint amennyit azok hivatalos űr­tartalma mutat. Ez a körülmény lehetővé teszi azt is a „sok kicsi, sokra megy ’ alapon, hogy jelentős „felesleges” tej ma­radjon vissza a tejkezelőknél. Ács Gyula a Kölesdi Tejüzem gépésze ötletes „kannaprést” készített. Ezzel a készülékkel pillanatok alatt ki lehet javítani a behorpadt kannákat és így megakadályozzák, hogy kevesebb tejet kapjon az üzem, mint amit a kannák hivatalos jelzése mutat. Folyik a mélyszántás Várdombon Dolgozó parasztjaink előtt több feladat is várt megoldásra az ősz folyamán. Végezniök kellett a kenyérgabonafélék vetését, a kapások betakarítását, a terület tisztítását, hogy utána hozzá láthassanak az őszi mélyszántáshoz. A várdombi gazdák igyekeztek is. Közülük többen arról szá molhattak be, hogy ha teljes egészében nem is, de 60 — 65 száza­lékban befejezték már az őszi mélyszántást. A várdombi gazdákat az eddig végzett jó munkájukért di­cséret illeti, és remélhető, hogy Pintér Károly 10, Baros Antal 3 és Valoesai Sándor 12 holdas dolgozó parasztok példáját követve mielőbb valamennyien hozzákezdenek az őszi mélyszántáshoz. Jövőre 25 hnidon termelnek cáeriépát Az aparhanti Március 9. Ter­melőszövetkezetben is jól fize­tett az idén a cukorrépa. Pedig az első vetést a répabarkó kár­tétele miatt ki kellett szántani; így- a cukorrépát mégegyszer kellett vetni. A második vetésű cukorrépának időben megadták a sarabolás s a kapálás munká­ját, így egy holdról sikerült 1S5 mázsa cukorrépát letakarítani. A cukorrépa tehát jó jövedel­met biztosított a tagoknak, ez­ért határozták úgy, hogy a jövő gazdasági évben 20 holdon fog­nak cukorrépát termelni. A termelőszövetkezet asz- szonytagjainak kérésére a 20 holdon felül még további 5 holdra is szerződést kötöttek. — Az asszonyok vállalták a többlet területnek valamennyi mun­káját. Teljesítik kukorica beadásukat a medinai gazdák A medinai dolgozó parasztok hetekkel ezelőtt teljesítették, sőt, túlteljesítették őszi gabona- vetési tervüket. A vetéssel egy­időben is, de legnagyobb részt a vetés után teljes erővel hozzá­láttak a még kint lévő kuko­rica töréséhez. Igyekeztek, hogy a törés után teljesítsék kukori­cabeadási kötelezettségüket. A dolgozó parasztok közül többen például Látos István 15 holdas dolgozó paraszt közel 11 mázsa, Szűcs János 3 holdas kö­zel 3 mázsa kukorica beadását teljesítette már. De lehetne to­vább sorolni Pesti Györgyné 5, Tóth Lajos 14 holdas dolgozó parasztokat, akik eleget tettek már kukoricabeadási kötelezett­ségüknek. Egy év múltán ... Forgassuk csak vissza az idő kerekét és álljunk meg egy pillanatra az 1954-es év valamelyik szeptemberi napjánál. Ne­vezetes nap volt ez Horváth György elv­társ életében, hiszen ekkor tett pontot annak a gondolatnak a végére, hogy el­vállalja a tolnanémedi Meggyőződés TSZ-nél az elnöki tisztséget. — Az úgy történt — gondol vissza Horváth elvtárs —, hogy arra kértek a járástól, meg a megyétől is, hogy vál­laljam el, legyek a Meggyőződés TSZ elnöke. Én akkor már három éven ke­resztül a tolnanémedi Felszabadulás TSZ-ben voltam mint tag. Gondolkodtam egy kis ideig és most egy év távlatából ha visszatekintek, azt kell mondanom, hogy nehéz munka volt, de nem bántam meg, hogy így választottam. Pedig na­gyon nehéz volt, akkor napirenden vol­tak a veszekedések. És amikor vetni vagy a kukoricát kellett volna betakarí­tani, a 41 tagból mindössze 15-en marad­tunk. Otthagyták a tsz-t, mondván: Megpróbáljuk mégegyszer az egyéni életet. — Hát jó, menjetek — gondoltam — és a maroknyi létszámmal hozzáláttunk a munkához. Igaz, lassan ment, ilyenkor még javában vetettünk, kukorica törni- való pedig még december végén is volt. Ha kevesen is voltunk, de mégis sikerüli a vetést befejezni és nem hagytunk kint egy cső kukoricát sem. Az igyekezetei, a mindenáron való törekedést többen észrevették. így 1955 január elején nyolc család kérte felvé­telét. Azóta több hónap telt el. A Meggyő­ződés TSZ tagjai elnökük irányításával jó eredményeket értek el, a taglétszám jelentősen emelkedett, elsők között vol­tak a nyári munkák, az aratás, cséplés befejezésében, elsők voltak az őszi mező- gazdasági munkákban is. Idejében elve­tett gabonájuk gyönyörűen zöldéi és egy­két nap múlva már kukoricaszár sem fog árulkodni a tsz határában. Egy év sokak szemében talán nem is olyan hosszú idő, de ha a tsz elért ered­ményeit nézzük, akkor mégis hatalmas­nak tűnik. Horváth elvtárs erős akarat­tal segítette megváltoztatni a tsz arcula­tát. Sikerült nagyrészben megteremtenie azt a munkafegyelmet, amely nélkül tar­tós eredményt nem lehet elérni. Könyör­telen volt, amikor arra került a sor, hogy a hanyagoktól le kell vonni azt az 5 munkaegységet. Szabó Lajostól is levon­ták, mert nem járt rendszeresen dolgoz­ni, azóta egyike a legszorgalmasabb ta­goknak. A lelkiismeretes munka meghozta a gyümölcsét. Az elmúlt gazdasági évben 21 forintot ért az egy munkaegység ér­téke. Az idén ez az összeg kétszeresére fog emelkedni. Előlegként 5.30 kiló ke­nyérgabonát osztottak munkaegységen­ként, de még egy kilót tudnak osztani. Schüth Sándor tagtársunk harmadma­gával dolgozik a tsz-ben. Csak búzából 45 mázsa előleget kapott. Tervbevették, hogy jövőre beállítanak egy darálót, így könnyen tudják pótolni az abraktakarmányt. Jól fizetett az idén a szerződéses fajtaborsó, öt hold termé­séért 40 ezer forintot kaptak, ebből 9000 forint csak a prémium. Jövőre 20 holddal növelik, így összesen 25 holdon fognak fajtaborsót termelni. Egy év múlt el és az eredmények megmutatták, hogy akarással mit lehet elérni. Az elmúlt héten mindössze 41-en voltak, egy-két nap múlva ez a szám 44-re gyarapodott. Felvételét kérte Ács Mária, Bertók István 5 és Ilia Istvánné 5 holdas egyéni gazdák. Tegnap 44-en voltak, de lehet, hogy a jövő héten már 50-en lesznek, mert mindig többen és többen lesznek azok, akik a tsz tagjainak munkáját figyelve, a jobb életet választ­ják. —y — a. •

Next

/
Thumbnails
Contents