Tolnai Napló, 1955. szeptember (12. évfolyam, 205-230. szám)

1955-09-01 / 205. szám

2 NAPJLÓ 1955. SZEPTEMBER 1. A békés együttélés kérdéseiről tárgyalt az Interparlamentáris Unió konferenciája Szeptember 1-én tanévnyitó, 2-án az első tanítási nap Százötvenedül tanítási év kezdődik a Bonyhádi Gimnáziumban Megkezdődik az iskolaév A képen: Elsőosztályos moszk val diákok. (Foto N. Ozerszkij) Kínai fiatalok indulnak a s&űszföldekre Erdei-Grúz Tibor oktatás­ügyi miniszter az első tanítási nap reggelén, szeptember 2-án nyolc órakor a Kossuth-adón rádión üdvözli az általános- és a középiskolai tanulókat, a szülőket és a pedagógusokat. mai közgazdasági technikum épületében fejlődött, erősödött tovább. A százéves jubileum al­kalmával megindult a törekvés nyolcosztályos gimnázium meg­szervezésére. Ekkor épült a mai gimnázium, a régi épület­ből internátus lett. 1910-ben tar tották az első érettségi vizsgát. Az iskola az első világháború­okozta nehézségek után tovább terebélyesedett. Húsz évvel ez­előtt, 1935 szeptemberében nyílt még a fiú diákotthon épülete, amely minden szempontból kor szerű és jól felszerelt. Az iskolának sok kiváló ta­nára volt; tudós Lehr Albert, a sokoldalú Forberger László, a szervező Marhauser Imre, az építtető Gyalog István, a to­vábbfejlesztő Rózsa Sándor. Nagyszerű tanítványok egész sora járt az öreg Iskolába. Az 1830-as évek elején nagy köl­tőnk, Petőfi Sándor, majd a hí­res sebész: Balassa János, az első világháború éveiben Kos- suth-díjas költőnk: Illyés Gyula és mások. „Az iskola egyszerű eszközeivel, a maga szűk köré­ben áldást terjesztett, különö­sen a kevésbé vagyonos osz­tálynál sok tehetséget emelt ki alacsony sorsból és ezáltal nö­velte nemzetünk művelődését és erkölcsi súlyát’ — írja a kró­nikás. Helsinki (MTI): Kedden az Interparlamentáris Unió helsin­ki-! konferenciája az Unió meg­erősítésére vonatkozó javaslatot és a békés együttélés gazdasági és kulturális kérdéseit vitatta meg. Az Unió megerősítésének útja a felszólalók többségének véle­ménye szerint csak úgy érhető el, ha minden jelentkező parla­menti csoportot felvesznek, amennyiben az választott szerv csoportja és ténylegesen műkö­dik azon a területen, amelynek népeit képviseli. Ebből az alap­elvből kiindulva a felszólaló Zolkiev.'Ski lengyel, Sinha indiai, Szimics jugoszláv, Hámon fran­cia, Gubara szudáni, Turszun Zade szovjet küldöttek — újból követelték a K nai Nép- köztársaság felvételét az Unióba. Jellemző, hogy egyetlen felszó­lalás sem hangzott el a javaslat ellen, amelynek ma már egyet­len akadálya, hogy az Unió vég­rehajtóbizottságában az ameri­kai, a török és a thaiföldi tag — a svéd és a szovjet taggal szemben — a felvétel elhalasz­tása mellett foglalt állást. Az alapszabály ugyanis a végre­hajtóbizottságot hatalmazza fel, hogy döntsön, megvannak-e a jelentkező csoportok esetében a felvételhez szükséges feltételek. A Kínai Népköztársaság felvéte­le mellett egyre többen szólal­nak fel. Azt követelik, hogy még a konferencia idején szülessen meg a döntés Kína felvételéről Az amerikai küldöttek érzik, hogy kisebbségben vannak, azonban mindent megtesznek, hogy eljárási manővereikkel a döntést elhalasszák. A vita a kérdésben még folyik. Az együttélés gazdasági feltételeiről szóló vitában felszólalt A. M. Szofronov szovjet képviselő.. El­mondta: a Szovjetunió a békés együtt­élést, minden ország gazdasá­gi fejlődését szem előtt tartva ötvennyolc állammal kötött gazdasági szerződést. Finnország jellemző példa arra, hogy a Szovjetunióval kötött gazdasági szerződések előnyö­sek a Szovjetunióval szerződő államokra. A Szovjetunió elítéli a gazdasági megkülönböztetés alkalmazását. Nem azért, mert az képes volna megakadályozni a Szovjetunió gazdasági fejlődé­sét, hanem azért, mert ez a meg különböztetés kárára van az or­szágok közötti békés kapcsola­tok kialakulásának és aláássa a békét. A vitában felvetődött még az elmaradott országok fejleszté­sének feladata. A felszólalók egyetértettek abban, hogy a fegyverkezés csökkentése lehetővé tenné, hogy a fejlett országok komoly gazdasági segítségben részesítsék az el­maradott országokat. Kedden délután megkezdődött a vita a békés együttélés kulturális kérdéseiről A javaslat előadója Nothomb előterjesztette a kulturális bízott ság javaslatait, amelyek a békés együttélés elősegítésére irodal­mi, művészeti és tudományos művek cseréjét szorgalmazzák, s szorosabb kulturális kapcsola­tokat az egyes országok között, tekintet nélkül társadalmi rend­szerükre. A vitában a magyar küldött­ség részéről Non György népmű­velési miniszterhelyettes szólalt fel. Megállapította hogy a genfi határozatok máris jelentős ered­ményeket hoztak a nemzetközi tudományos és kulturális kap­csolatokat illetően. Ezt igazolja az atom békés felhasználásáról tárgyaló genfi konferencia is. Wiley amerikai szenátor — mon dotta Non György — tegnap azt állította, hogy nyugaton nehe­zebb lesz az új genfi politikát a gyakorlatba átvinni, mint kele­ten. Egyetértünk Wiley szená­tor megállapításával. Ez azért van így, mert mi ke­leten évek óta következetesen békepoli'ikát folytatunk. A mi törvényeink büntetik a hábo­rús propagandát. Tudományos és kulturális vonat­kozásban igyekszünk szoros kap csőlátókat teremteni minden or­szággal, a nyugati országokkal is. Non György számos adatot so rolt fel Magyarország és más or szagok között fennálló kulturális sportkapcsolatok eredményeiről. Beszélt a Bartók-évforduló terve Fagerholm, a finn parlament elnöke augusztus 29-én este fo­gadást rendezett az Interparla­mentáris Unió 44. konferenciá­jára Helsinkibe érkezett parla­menti küldöttségek tiszteletére. R KÜLPOLITIKA HÍREI A londoni rádió hírül adja, hogy az ázsiai és afrikai orszá­gok ENSZ-képviselői kedden megbeszélésre ültek össze New- yorkban. Elhatározták, hogy hi­vatalosan felkérik a Biztonsági Tanácsot, foglalkozzék az észak afrikai helyzettel. E lépés meg­tételének időpontját nem hatá­rozták meg. * B. Bull, Oslo polgármestere augusztus 29-én ebédet adott a moszkvai és leningrádi városi tanács képviselőiből álló, az osloi városi tanács meghívására Norvégiában tartózkodó kül­döttség tiszteletére. ♦ Miután Macmillan angol kül­ügyminiszter a londoni angol— török—görög értekezleten ked­den kifejtette az angol állás­pontot, szerdán kerül sor a gö­rög külügyminiszter felszólalá­sára. A török külügyminiszter csütörtökön fejti ki a Ciprussal és a Földközi-tenger keleti me­dencéjével kapcsolatos nézeteit. A három külügyminiszter zárt ajtók mögött tárgyal. * Az elmúlt napokban Buda­pesten tartózkodtak George W. Malone és Allen J. Eilender, az Egyesült Államok szenátusának tagjai. Ittartózkodásuk során Allen J. Eilender szenátort Erdei Ferenc földművelésügyi miniszter, George W. Malone szenátort pedig Sík Endre, a külügyminiszter első helyettese fogadta. ♦ Augusztus 31-én a Szovjet­unió Tudományos Akadémiájá­nak meghívására Moszkvába érkezett H. Bhabha (India) az atomerő békés felhasználásával foglalkozó Genfben megtartott nemzetközi tudományos és mű­szaki értekezlet elnöke. H. Bhabhát több neves indái tudós kíséri. zett ünnepségeiről is. Rámuta­tott hogy a tudományos kulturális kap­csosoknak nagy szerepük van a hidegháború ideológiai következményeinek felszámo­lásában. Elmondotta, hogy a Kínai Nép- köztársaság felvételének ellen­zése nem más, mint kísérlet a hidegháború folytatására. Ha az Unió következetes akar marad­ni határozataihoz, nem zárkóz­hat el a népi Kína felvétele elől. A konferencia szerdán dönt az előterjesztett határozati javasla­tokról, majd megválasztja az öt új végrehajtóbizottsági tagot. Az Unió tanácsa titkos szavazás­sal döntött, kiket javasoljon az új végrehajtóbizottság tagjai közé. A legtöbb szavazatot Mi- hajlov szovjet, Heljas finn és Pisanelli olasz delegátus kapta. A különböző országok parla menti képviselőin kívül Kekko- nen miniszterelnök és a finn kor mány más tagjai, a diplomáciai testület és a közélet képviselői vettek részt a fogadáson. Newyorkban kedd este foly­tatta munkáját az ENSZ lesze­relési albizottsága. Az amerikai küldött a genfi kormányfői ér­tekezleten beterjesztett ame­rikai terv újabb részleteit is­Helslnki (TASZSZ) A Maakan- sacímű lap közölte Kekkonen finn miniszterelnök augusztus 28-án Kokemaekiban mondott beszédét. Kekkonen beszédében finn reakciós köröknek azt a té­telét elemezte, hogy az ország külpolitikájának ,,paas'kivi-vona- ta” már elavult. Kekkonen a háború utáni hely zetet vázolva rámutatott, egyes körök állandóan azon fáradoz­tak, hogy bizalmatlanságot kelt­senek azokkal szemben, akik hosszú évek óta irányítják a kül politikát. Különösen népszerű volt az aggasztó rémhírek ter­jesztése. Most arról suttognak az or­szágban, hogy a kormány meg Ígérte, átadja a Szovjetuniónak az országban tartózkodó inger- manlandia.kat. Ezek a kósza hí­rek természetesen alaptalanok. A minisztertanács határozata alapján a kisipari termékek ki­vitelének elősegítésére kisipari exportra termeltető iroda ala­kult. Az iroda a KIOSZ szer­vezeteinek közreműködésével elősegíti, hogy minél több kéz­műipari terméket szállítsanak Antonio Zápotocky betegsége A Csehszlovák Távirati Iroda ! közzétette a köztársasági elnöki iroda közleményét, mely szerint Antonin Zápotocky köztársa­sági elnök augusztus 30-án vá­ratlanul szívgyengeséget érzett. Vérkeringési zavar fennállását állapították meg. Az elnök or­vosi megfigyelés alatt áll. A később kiadott orvosi je­lentés beszámol arról, hogy Zá­potocky elnök szív- és vérke­ringésgyengeségben szenved. Az orvosi kezeléssel sikerült megjavítani a szív működését. Hőmérséklete szerdán reggel hat órakor 36.3 fok volt. Vér­nyomása és pulzusa normális. A beteg nyugodtan töltötte az éjszakát. 0 norvég parlament mezőgazdasági bizottságának küldöttsége Ukrajnában A norvég parlament mező- gazdasági bizottságának a Szov jetunióban tartózkodó küldött­sége felkereste az odesszai terü­let „Kiarl Liebknecht” kolhozát, az odesszai gép- és traktorállo­mást, majd a Liszenkóról elne­vezett Országos Növénynemesí­tő Genetikai Intézet tudósaival találkoztak. D. A. Dolgusin pro­fesszor, az intézet tudományos részlegének igazgatóhelyettese ebédet adott a norvég vendégek tiszteletére. Az ebéd saávélyes, baráti légkörben telt el. A norvég küldöttség augusz­tus 30-án a „Pobjeda” motoros­1 hajón Szocsiba utazott. mertette. Az angol rádió sze­rint Nutting angol küldött ki­jelentette, hogy a leszerelési al- zottságban képviselt államok gondosan fogják tanulmányozni e javaslatokat. Amikor tavaly nyáron Moszkvá bán tárgyaltam a számunkra igen fontos ötéves finn-szovjet kereskedelmi egyezményről, itt a nyugati partvidéken nyomban olyan híreket kezdtek terjeszteni hogy Kekkonen többszáz négyzet kilométert odaígért a partvidé ken a Szovjetuniónak Vaasa, vagy Peri környékén. Ez az ér­telmetlen rémhírterjesztés im­már egy évtizede folyik. Amikor a hivatalos külpoliti­kát nem tudják elítélni, akkor a külpolitikával kapcsolatos ha­zugságok kiagyalásában és ter­jesztésében keresnek kárpótlást az erőtlen ellenállásért. Államunk helyzetét, szabad­ságát és függetlenségét — han­goztatta Kekkonen — csakis úgy szilárdíthatjuk meg, ha be­csületesen és őszintén követeljük a jelenlegi külpolitikát. külföldre. Azok a kisiparosok, akik kiváló munkájukkal növe­lik az exportot, vagy pedig ed­dig külföldről behozott termé­keket állítanak elő, anyagot és szükség esetén hitelt kapnak, ezenkívül adókedvezményben is részesülnek. Az általános- és a középis­kolákban, valamint az egyete­meken szeptember 1-én ren­dezik a tanévnyitó ünnepélye­ket. Az első tanítási nap az ál­talános- és a középiskolákban, valamint az egyetemeken szep­tember 2. Az iskola megalapításának törekvése egybeesett az 1790- nel meginduló nemzeti mozga­lommal. A magyar köznemes­ség 1790-ben indította meg harcát a nemzeti nyelv érvény­re juttatásáért. A nyelvharcot a Habsburg császárnak az a rendelete robbantotta ki, amely a német nyelvet tette hivata­lossá. A magyar nyelvért folyó harc több volt, mint egyszerű ellenállás. Jelentőségét az adja meg, hogy bevezetője, első sza­kasza volt a független polgári államért folyó harcnak. Ilymó- don az iskola megalapítása a haladást, a fejlődést szolgálta. Az új iskolát a Tolna megyei Sárszentlőrincen állították fel: azért, mert a tanulók a magyar nyelvet itt nemcsak az iskolá­ban, hanem a mindennapi élet­ben is elsajátíthatták. Az első tanév 149 évvel ezelőtt: 1806- ban nyílott meg. Az úgyneve­zett nemzeti iskola a népokta­tás mellett falusi tanítókat is képzett és tanterve a középis­kola első fokozatának, a három éves latin iskolának felelt meg. A „schola triviális” működését a Bach-korszak megakadályoz­ta. Rövid szünetelés után mint négyosztályos algimnázium foly tatta tovább működését. A ki­egyezés után a keretek egyre szűkebbé váltak és így 1870- ben Bonyhádra helyezték az al­gimnáziumot, amely akkor a A pekingi Kuangmingzsipao közlése szerint öt kínai ifjú le­velet intézett a Kínai Ifjúsági Szövetség pekingi városi bi­zottságához, amelyben arra kérik a bizottságot, tegye lehe­tővé számukra, hogy egyen­ként hatvan tagú brigádot szervezve megkezdhessék a kínai szűzföldek „meghódítá­sát.“ Az öt bátor fiatal felaján­lotta, hogy a határterületeken minden állami segítség nél­kül egy év alatt több mint háromezer mu szűzföldet mű­vel meg a pekingi fiatalokból szervezett brigádokkal. A kínai sajtó szerint Hejlun- csjan tartomány dolgozoi örömmel várják a pekingi fia­taloknak a szűzföldek meg­hódítására induló brigádját. Már megérkezett a tartomány­ba Csang San, az ifjúsági bri­gád vezetője, hogy megtekintse a brigád számára kijelölt terü­letet. A finn parlament elnökének fogadása Szeptember 14-én utazik a francia parlamenti küldöttség a Párizs (MTI) Pierre Schneit er, a francia nemzetgyűlés elnö­ke megbeszélést folytatott Anikin szovjet ügyvivővel. A tanács­kozás után hivatalosan közölték, hogy szeptember 14-én francia parlamenti küldöttség indul a Szovjetunióba. A küldöttség né­hány napot tölt Moszkvába, majd ellátogat a Szovjetunió mis részeibe is. A csehszlovák nemzetgyűlés ülésszaka Amint a Csehszlovák Távirati Iroda jelenti, augusztus 30-án a csehszlovák nemzetgyűlés VIII. rendkívüli ülésszaka jóváhagy­ta a kormány javaslatát, amely nek értelmében a Csehszlovák Köztársaság csatlakozik az osztrák államszerződéshez. li IKSZ teoÄi aüMsialí ülése Kekkonen finn miniszterelnök beszéde Kisipari exportra termeltető iroda alakult

Next

/
Thumbnails
Contents