Tolnai Napló, 1955. július (12. évfolyam, 153-179. szám)

1955-07-01 / 153. szám

TOLNAI Világ proletárjai egyesüljet ek ! NAPLÓ TOLNAMEGYEI P Á R T B I Z O T T S Á G Á N A K L A P 3 A XII. ÉVFOLYAM, 153. SZÁM ÁRA 50 FILLÉR PÉNTEK, 1955 JULIUS 1 1 mezőgazdasági termelés párteüenörzéséröl A mezőgazdaságnak bárme­lyik ág.iban folyó munkákért is elsősorban a kommunisták, a pártszervezetek felelősek. Már­pedig ha ez így van, nem nél­külözhető a termelés partellen­őrzése sem, mert ez az alapja annak, hogy a pártszervezet megfelelően tudja segíteni a gépállomásokon, termelőszövet kezetekben, állami gazdaságok­ban a feladatok végrehajtását. A pártellenőrzés több az egy­szerű éberségnél, nem korláto­zódhat csupán a kötelező éber- ségi teendők ellátására. Ennél tovább kell jutnia: a készséges segíteniakarásnak kell a párt­ellenőrzés alapjának lennie. Te hát ott jó a pártellenőrzés, ahol nemcsak megállapítja a hibá­kat, teendőket, hanem a párt- szervezet mozgósít is azok vég­rehajtására Ebből következik, hogy a pártellenőrzés nem me­rülhet ki csupán a tsz-elnök, a gépállomási és állami gazdasá­gi igazgatók beszámoltatásá­ban, — bár ez is fontos, — ha­nem minden kommunistának nyitott szemekkel kell járnia munkahelyén és felfigyelni a nagyobb terméseredményeket gátló hiányosságokra. A kom­munista nem elégedhet meg azzal, hogy saját munkáját pél­damutatóan ellátja, hanem emellett felelős azok munkájá­ért is, akikkel együtt dolgozik, kötelessége felfigyelni arra is, ha a pártonkívüliek nem úgy dolgoznak, ahogyan a tervfel­adatok végrehajtása azt megkö vételi. De nem elég felfigyelni erre, hanem lehetőleg azonnal, meggyőző szavakkal kell őket felvilágosítani arról, hogy milyen károkat okoznak saját maguknak és a népgazdaság­nak azzal, ha nem megfelelő munkát végeznek. A pártellenőrzés tehát az egész párttagság feladata. Ter­mészetesen ez nem jelentheti a termelési eredményekért való felelősség elmosódását a párt­szervezeten belül. Mint minden pártmunkáért, ezért is, elsősor bán a pártvezetőség és a párt- szervezet titkára felelős. Neki kell mozgósítania-a párttagsá­got, a pártellenőrzési feladatok végrehajtására. Legtöbb álla­mi gazdaságban, gépállomáson, tsz-ben a lehetőségekhez mér­ten arányosan osztották el a párttagokat: minden területen dolgozik kommunista. Ez jó, de a párttagság mozgósításá­nak csák az adminisztratív ré­sze. Most az a feladat, hogy a különböző területeken dol­gozó kommunistákat konkrét feladatokkal lássák el, nevel­jék őket arra a tudatra, hogy azon a munkaterületen közvet­lenül ők képviselik a pártot és az ő éberségükön, segítségükön múlik, hogy a különféle hiá­nyosságokat meg tudják-e előz- m és ezzel milyen segítségei, adnak a nagyobb termés ered­ményekért folytatott küzdelem hez , Az egész párttagság aktivizá­lásának alapvető módszere a páncsoportnálózat megerősíté­se. Szervezetileg több helyen megvannak ugyan a pártcsr- portok, de munkájuk általában a bélyegárusításban merül k,. A pártvezetőségek gondoskod­janak a portcsoport >k rendsze­res tevékenykedéséről: tartsak meg rendszeresen Pártos'.port- üléseiket és legyen minden pártcsoportnak a maga mun­katerületén önálló feladata, a pártcsoportvezetőket pedig te-: gyék felelőssé a hozzájuk tar­tozó kommunisták munkájáért: is, mint ahogyan azt az Alsc- leperdí Állami Gazdaságban te­szik. Itt minden üzemegység- Len külön pártcsoport van és azokon keresztül mozgósítja a pártvezetőség jobb munkára a kommunistákat és a pártonki- vüli dolgozókat. Gyakran hallani párttag szá­jából: „Én észrevettem ezt a hibát, de még nem volt tag­gyűlés, hogy elmondhattam volna.“ Az ilyen párttagnál ál­talában az a tapasztalat, hogy mindegy: észrevette-e a hibát, vagy nem, mert, ha a taggyű­lésig vár azok feltárásával, ak­kor nyilván sem ő, sem a párt­vezetőség nem tesz és nem te­het semmit annak kijavítása érdekében. Az ilyen „pártellen­őrzésnek“ nem sok haszna van. A pártvezetőségek neveljék ar­ra a kommunistákat, hogy a munkahelyükön szerzett tapasz talataikat ne gyűjtsék a tag­gyűlésig. hanem azonnal te­gyék meg a szükséges intéz­kedéseket. A pártvezetőség az egyik-ma sik gazdasági vezető beszámol­tatásakor nem elégedhet meg azzal, amit ő elmondott, mert az is megtörténhet, hogy „meg­magyarázzák“ a hibákat, s az lesz a beszámolójuk lényege, hogy az objektív körülmények OKOzzák a hiányosságokat. A pártvezetőség tagjainak, főleg a párttitkárnak, ismernie kell azt a szakterületet, amelyet el­lenőrizni akar, mert különben nem tud alapos munkát végez­ni. Ezért nagyon fontos, hogy a párttitkár elvtársak állandó­an növeljék szakismereteiket azon a területen, amelyen dol­goznak. Gyünkön Benedek Im- •e elvtárs, a községi pártbi­zottság titkára alaposan isme­ri munkaterületét, idejének túlnyomó rés/.ót példáid a hoz­zája tartozó tsz-ekben tölti és amikor a pártbizottság be­számoltatja valamelyik vezetőt, ónálló véleményt tud monda­ni, bírálni tudja még a oe- szarnolót is, mert ismeri terü­letet. A gazdaságvezetők mel­lett támaszkodniok kell a pártvezetőségeknek állandóan a szakemberekre. Adjanak ne­kik partié]adatokat, kérjenek tőlük szakvéleményt. A mezőgazdasági termelés pártellenőrzése, meg kell álla­pítani, megyénkben gyenge. — Vannak olyan termelőszövetke­zetek, ahol még azt sem teszik meg, hogy a tsz elnökét, vagy az agronómust beszámoltatnák munkájukról, közömbösek a hi­bákkal szemben. A tamási el­ső típusú tszcs-kben például a párttagok is eltűrik, hogy sú­lyosan megsértsék az alapsza­bályt. A termelés pártellenőrzése terén nagy segítséget várunk többek között az ipari üzemek pártszervezeteitől. Számos ipa- ri üzem vállalta egy vagy. több tsz patronálását, de ez a patronálás a gazdasági segítség mellett terjedjen ki a tsz párt- szervezetek segítésére is. A? üzemi pártszervezetek adjanak tanácsokat, mondják el saját tapasztalataikat a termelés pártellenőrzésével kapcsolat­ban. Felhívás a második országos ifjúsági cséplőmunkacsapalok versenyére. (2. o.) — A népi demokráciák életéből. (2. o.) — A tolnai kommunisták a júniusi határozat megvalósításáért. (3. o.) _ Az első félév utolsó napjai a dombóvári üzemekben. (3. o.) — Akikről egy ország gondoskodik. (4. o.) Kovács István fölényesen vezet Benke Istvánnal szem­ben. (4-o.) * ♦ o * Kurdon az elmúlt vasárnap Zádori Béla ifjúsági cséplőcsapata * kollektiven ment a tanácshoz a szerződést aláírni. Képünk azt a “pillanatot örökíti meg, amikor a brigád vezetője, Zádori Béla aláírja a szerződést. Körülötte a csépló'csapat tagjai vannak, akik mindjárt azt is megígérték, hogy ebben az évben ismét legtöbbet csépelnek Pt flomhnvárí iíírác ifitől mtinl/nr'canaiai tzrWíil Az Alsóleperdi Állami Gazdaságban 9 kombájn és 14 aratógép vágja a gabonát Az Alsóleperdi Állami Gazdaságban 3600 hold őszi és tavaszi kalászos vár learatásra. Ez a mennyiség több mint az, amit három kisebb gépállomásnak kell learatni. Az állami gazdaságban kilenc kombájn és 14 kévekötő aratógép tágja majd a jól fizető gabonát. Az állami gazdaság vezetői a Pártszervezet vezetőségével és a szakszervezet vezetőségével közösen felmérték a gabona gyors, szemveszteségnélküii betakarításának lehetőségét. tlgy tervezik, hogy az összes aratri való 98 százalékát géppel végzik el. Ennek érdekében jói készítették el a gépek menet­irány tervét, előzetes szervezéssel biztosították, hogy a gépe­ken előforduló műszaki hibákat sürgősen megjavítsák. Az állami gazdaságban már beérett az őszi árpa. Amint a főmérnök mondja, csütörtökön megkezdték az aratást. A minőségi vetőmagnak szánt terményt a kévekötő aratógép. a többit ped'g a kombájn aratja. A gépek után mindjárt megy a komplett brigád, amely rakja össze a kévéket, köti a kuszát. Ezt nyomon követi a tarlóhántás és a másodvetés. Mire az árpát betakarítják, addigra kezdhetik a búza aratását. _________________ * ----------------—-------------­Ä faddi vezetők beléptek psei a termelőszövetkezetekbe Amikor a faddi kommunisták megtárgyalták a párt Központi Vezetőségének legutóbbi határozatát, azt a célt tűzték ki, hogy községüket még ebben az évben szocialista községgé alakítják át. Ennek érdekében a község kommunista vezetői járnak az élen. — Június 29-én este Fábián József tanácstitkár a Szabadság Földj; tsz-be, Nyirati István tanácselnök helyettes a Kossuth tsz-be és Horváth István a földművesszövetkezet ügyvezetője a Győzelem termelőszövetkezetbe kérte felvételét. Hatvant Mta elvetettél! már a isid- trágyának szánt naprafergSt Az Állattenyésztési Kutató Intézet Középhídvégi Kísérleti Gaz­daságból Czapári László gazdaságvezető jelentette a szerkestősé- günknek, hogy gazdaságuk még e héten befejezi az “szi árpa ara­tását. Négy kévekötő aratógépük több mint 110 holdon fejezte be ed­dig az őszi árpa aratását. Az aratást követő 24 órán belül megkezd­ték és 60 holdon már befejezték a zöldtrágyának való napraforgó vetését. Négyszáz köbméter silótakarmányt készít a zombai Béke Tsz tagsága A zombai Béke termelőszövet­kezet tehenészetében a megye valamennyi termelőszövetkezete közül a legjobb a fejési átlag. A tejtermelési eredményeket az okszerű takarmányozáson keresztül érik el. Nagy körül­tekintéssel készítik a silót is. Vetettek 5 hold mézcirkoi, 4 hold silókukoricát. Ezenkívül van 2 hold sűrű vetésű napra­forgójuk. Ebből a hármas ke­verékből 400 köbméter silóta­Lakos József a paksi járási tanács mezőgazdasági osztály vezetője jelenti: Több tsz-ben befejeződött már az őszi árpa aratása Mérei Martos fácánkerti tanácstag az árpa aratása után azonnal másodnövényt vetett Kombájn kezdte meg hétfőt a fácánkerti Vörös Hajnal tér rtielöszövetkezet 37 holdas őszi árpa tábláján az aratást. A kombájn cséplési eredménye alapján 16 mázsásholdankénti átlagtermésre számítanak a tagok. A 30 hold rozs és a 61 hold búzavetésüket is kom­bájnnal aratják, csak a sarko­kat vágják kaszával. A termelő­szó vetkezet példája nyomán i fácánkerti egyéni dolgozó pa­rasztok is hozzáfogtak az őszi árpa aratásához. Mérei János tanácstag, 12 holdas dolgozó paraszt egy hold őszi árpájá­nak aratását már befejezte, ezzel egyidöben elvégezte a iarlóhántást és a területet siló- kukoricával vetette el. A paksi járás községeinek homokosabb határrészein már az elmúlt hét végén és a hét elején javában aratták a jól fi­zető őszi árpát. A termelőszö­vetkezetek nagy része igénybe- vetté a gépállomások segítsé­gét, melynek alapján gyorsan ment a munka. Amint Lakos József elvtárs a járási tanács mezőgazdasági osztályvezetője ezt csütörtökön jelentette már több termelőszövetkezetben be­fejeződött az őszi árpa aratása, így a kajdacsi József Attila tsz-ben már június 29-én le­aratták, összehordták a 17 hold őszi árpa termését. A munká­ban részt vett a gépállomás és apraja­a termelőszövetkezet nagyja. Idejekorán hozzáláttak a munkához a sárszentlőrinci Kossuth termelőszövetkezet tagjai is. A 15 hold őszi árpát már ők is learatták, örülnek a tagok, mert az őszi árpa 16 mázsás holdankénti átlagter­mést ad. A kajdacsi Március 9 termelő­szövetkezetben az 50 holdas őszi árpa táblában a gép is aratott. De itt is részt vettek a munkában a szövetkezet tagjai. Szaporán ment az aratás, már ebben a termelőszövetkezetben is befejezték az említett takar­mánygabona letakarítását. A járás termelőszövetkezetei­ben számos helyen idegenked­tek a gépi, főleg a kombájnnal történő aratástól. De több tsz tagot, így a györkönyi Dózsa Népe Tsz tagjait is az első na­pok eredményei győzték meg a kombájn aratás helyességéről, előnyéről. Ezért 50 hold gabo­na kombájnnal történő Maratá­sára pótlólag kötöttek szerző­dést a nagydorogi gépállo­mással. A paksi járás termelőszövet­kezeteiben az őszi árpa learaiá- sa után csaknem mindenütt megkezdték a kenyérgabona learatását is. kormányt készítenek. Ez a siló­mennyiség bőven elég a takar­mányozáshoz. Ezenkívül a ku­koricatörés után azonnal leta- kantják a kukoricaszárat és répaszeletiel azt is besilózzák. Időben és jó minőségben be­takarítottak eddig 250 mázsa réti, és 500 mázsa pillangós­szénát. Az 52 hold négyzetesen vetett kukoricájuk másodszori kapálásával is végeztek. 113 mozgóbolt keresi fel az idén az aratókat A nyári mezőgazdasági mun­kák beindulásával, az aratás- cséplés idején mozgóboltok jár ják a határt. Eddig megyénk­ben már 33 mozgóbolt kezdte meg a működést azokon a vi­dékeken, ahol a gabonaföldek távol vannak a községektől. A tamási, bclcskei és gerjeni földinúvesszövetkezetek moz­góboltjai a hűsítő ital, trafik és cukorkán kívül olyan árut is visznek ki a földekre, ame­lyeket a dolgozók kérnek. A 33 mozgóbolton kívül jelenleg 80 még szervezés alatt van, de ezek is rövidesen megkezdik működésüket. A gyulaji Uj Barázda Tsz-ben 17 holddal bővítik a halastavat Felkészültek a gatafisgyüjfésre Értény községben Lázas munka folyik a mi termelőszövetkezetünkben — mondja M losev József elvára, a gyulaji Uj Barázda termelő­szóvetkezet intézőbizottságá­nak tagja. Kaszálják a 43 hold zab- csalamádé termését, a beta­karított földterület egy ré­szét pedig mindjárt bevetik másodnövénnyel. Az asszo­nyok kapálják a kukorica* meg a répát. Nekik is ipar- kodniok kell, mert hétfőn már kezdődik az aratás, "öbb asszony és lány markot ■-zed, kévéket hord. A fentieken kívül arra is jut idő a termelőszövetkezet­ben, hogy bővítsék a halasta­vat. A.z a helyzet ugyanis, hogy kevésnek bizonyult a 10 hol­don elterülő halastó. Ezért a termelőszövetkezet tagjai úgy határoztok, hogy 17 holddal kibő’ítik meglévő halastavu­kat. Az építkezési munkálatok rövidesen befejeződnek és meg kezdődik a halivadékok át­csoportosítása. Úgy szímítanak a szövetke­zet tagjai, hogy a 27 hold halastóból az őszi halászati kampány idején 20 mázsa el­ső- es másodosztályú halat fognak ki és értékesítenek. Előzetes számítások szerint, körülbelül 300 ezer forintot jö­vedelmez már ebben az évben a zi hold halastó. Jó termést ígérnek a kalászo­sok Értény község határában. De a jó termés feletti örömnek fele­lősségérzettel, gyors munkával kell párosulnia, hogy egy szem gabona se menjen veszendőbe. Az aratás kezdetén jól láttak munkához az értényiek. K. Szalai István, Szabó István középpa­Lapzaitakcr érkezett: II növényápolást végző traktorosad versenyében BMek István vezet Biczó Anna, az iregszemcsei gépállomás üzemgazdásza je­lentette, hogv Béndek István, a gépállomás kiváló zetorveze- tője eddig összesen 847 hold növényápolást végzett el. Meg tegnap hozzálátott az aratás­hoz a felsőnyéki Vörös Csillag termelőszövetkezetben. Béndek István iregszemcsei traktoros ezzel a teljesítmény­nyel megelőzte a korábban megyei és országos első Ko­vács Istvánt, a szedresi gépál­lomás zetorvezetőjét. Legújab­ban tehát a sorrend a követ­kező: 1. Béndek István ireg­szemcsei traktoros, 2. Kovács István szedresi traktoros, 3. Benke István szedfesi trakto­ros. rasztok. már a hét elején learat­ták őszi árpájukat. Tegnap látott hozzá az aratáshoz a helybeli Dózsa Népe Tsz tagsága is. Míg a dolgozó parasztok és a termelőszövetkezet tagjai aratnak addig a községi tanács vezetői és a begyűjtési megbízottak felké­szülnek a gabonabegyüjtésre. Aprólékosan megbeszélik a fel­adatokat a cséplőgép-ellenőrök­kel. És amint Horváth elvtárs VB elnök mondja, a községben lévő gabonaraktárakat fertőtlení­tették, kielölték a közösszérüket és fáradhatatlanul szervezik az egyéni gazdák körében a gabona- begyűjtési versenyt. Azt akarják az értényiek, hogy a gabona gyors betakarítását, gyors beadás is kövesse. iUgy számítanak, hogy augusztus 20-ig betakarítják a gabonát, a község eleget tesz kenyér és takarmánybeadási kö­telezettségének A ! í* 5011

Next

/
Thumbnails
Contents