Tolnai Napló, 1955. július (12. évfolyam, 153-179. szám)

1955-07-01 / 153. szám

2 NAPL.O 1955 JULIUS 1 Moiotov elvtárs elutazott az Egyesült Államokból Az ENSZ jubileumi üléssza­kán résztvett szovjet küldött­ség V. M. Molotovnak, a Szov­jetunió Minisztertanácsa el­nökhelyettesének, a Szovjet­unió külügyminiszterének ve­zetésével június 29-én New- yorkból hazaindult a Szovjet­unióba. A hajó elindulása előtt V. M. Molotov a sajtó képviselői előtt az alábbi nyilatkozatot te-; te: „Elsősorban köszönetét mon­dok a szívélyes vendégszerete­tért és a szovjet küldöttség iránt tanúsított figyelemért. Meggyőződtünk arról, hagy itt, az Amerikai Egyesült Ál­lamokban ugyanúgy, mint a Szovjetunióban, sok, nagyon sok olyan ember él, aki kí­vánja, hogy a népek békében és barátságban éljenek egy­más mellett. Engedjék meg. hogy boldog­ságot és virágzó életet kívánjak az amerikai népnek'1 Pinay francia. külügyminiszter a sasifranciscoi tárgyalásokról Mint a United Press hu- ügynökség jelenti. Antoine í i- nay francia külügyminiszter jú nius 28-án hazarepülése előtt kijelentette a laptudósítónak, hogy véleménye szerint a sanfranciscoi tárgyalások elősegítették a négy nagyha­talom közeledését. Pinay hozzátette, hogy „a külügyminiszterek között te­remtett kapcsolat, úgy hiszem, elősegítette a kedvező légkör megteremtését a közelgő genfi értekezletre.1 Az AFP jelentése szerint Pi­nay francia külügyminiszter jú nius 29-én az Egyesült Álla­mokból visszaérkezett Párizs­ba. A repülőtéren kijelentette, hogy „a sanfranciscoi találkozások igen gyümölcsösek voltak.“ Az európai kollektív bizton­ság francia tervezete és a szov­jet javasiatok között kompro­misszum lehetőségéről hozzá­intézett kérdésére Pinay csak azzal a megjegyzéssel válaszolt, hogy „mindig megvan a kom­promisszum lehetősége, ha az emberek azért találkoznak hogy megkíséreljék a vitás pontok kiküszöbölését.“ Pinay hangsúlyozta, hogy V. M. Molotovnál „a közeledési momentumok hő kívánságát“ tapasztalta. A szovjet külügyminiszter — mondotta Pinay — „tökéletesen világos hajlandóságot tanúsí­tott arra, hogy tárgyaljanak Franciaországgal a két ország közötti problémákról.“ Eisenhower sajtóértekezlete Eisenhower elnök június 29- én sajtóértekezletet tartott. A genfi négyhatalmi kormányfői értekezlet összehívásával kap­csolatban hozzáintézett több kérdésre válaszolva kijelentet­te, hogy az értekezletnek több esélye van a sikerre, mint bizonyos idővel ezelőtt gondolta, de hozzáfűzte, hogy „igyekszik nem túl sokat várni az érte­kezlettől.“ Eisenhower nem értett egyet azzal a véleménnyel, hogy a genfi értekezleten esetleg nem hoznak határozatokat. Rámu­tatott, hogy lehetségesnek tart­ja a problémák megközelítése módjáról szóló határozatok ho­zatalát. Eisenhower kijelentette, hogy az értekezleten való részvétel­nek bizonyára korlátot szab az idő. Az amerikai repülőgéppel a Behring szoros térségében tör­tént incidensre vonatkozóan kijelentette, hogy az helyi je­lentőségű és nem politikai meg fontolások idézték elő. Hozzá­fűzte, hogy az incidens tér­ségében köd volt és félreértés történhetett. Adenauer tárgyalt az amerikai fegyverszállifási küldöttséggel Adenauer, a bonni kancel­lár szerdán Bonnban megbe­szélést folytatott azzal az ame rikai küldöttséggel, amely az amerikai fegyverszállítási szer ződés aláírása céljából érke­zett Nyugat-Németországba. A DPA szerint megbeszélték „a szállítások mérete:t és for­máit.“ Körülbelül egymilliávd dolláros katonai felszerelés szál lításáról van szó. A megbeszé­léseken amerikai részről Cc­nant amerikai nagykövet. Nel­son Rockefeller, Eisenhower külön tanácsadója, Struve Hen dél, az amerikai hadügyminisz tórium államtitkára és Cook tábornok az Európában állo­másozó amerikai fegyveres erők helyettes főparancsnoka, német részről pedig Adenauer Blank hadügyminiszter és Er­hard gazdasági miniszter vett részt. Ä külpolitika hirel A londoni rádió jelenti, hogy az angol parlament alsóháza ri fogadta az osztrák államszer­ződés ratifikálásáról szóló tői vényjavaslatot. A koreai központi távirati iro­da jelentése szerint a Korea fel- szabadulásának tizedik évfordu­lója alkalmából rendezendő ün­nepségek előkészítő bizottsága az ünnepségekre meghívta Pherv janba a délkoreai nemzetgyűlés, valamint a délkoreai pártok, tár­sadalmi és vallási szervezetik, hivatalos és tanintézmények kép­viselőit. Ezenkívül meghívót küldtek a japánban élő koreai szervezeteknek is. A Francia Kommunista Párt politikai bizottsága közleményt adott ki. A közleményben rámu­tatott. milyen nagyjelentőségű az idén a július 14-i nemzeti ünnep megülése abban a harcban, ame­lyet Franciaország népe a nem­zeti függetlenségért, a békéért, a békekövetelések teljesítéséért, va­lamint a munkás osztály jogai nak és a demokratikus szabad- ságjogok védelmében folytat A közlemény kiemeli, hogy július 14-ét a helsinki Béke Világtalá'- kozó és a lausennei anyák Világ- kongresszusa után, a varsói VIF előtt ünnepük majd meg. A politikai bizottság minden kommunistát egységes cselek­vésre hív fel, hogy július 14-ét felvonulásokkal és egyeb oivan ünnepi megnyilvánulásokkal üljék meg, amelyeken kifejezésre jut a kommunista és szocialista dolgozók ellenállhatatlan egy­sége. * Vladimir Popovics a Jugo­szláv Szövetségi Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazóft nagykövete szerdán délután láto­gatást tett Csou En-laj kínai külügyminiszternél. Ez alkalom­ból megbeszélték a nagykövet megbízólevelének átadásával kapcsolatos teendőket. * Az AFP megbízható forrá­sokra hivatkozva közli, hogy Eisenhower, Eden, brit minisz­terelnök és Edgar Faure, fran­cia miniszterelnök július 17- én, vasárnap, a négyhatalmi kormányfői értekezlet előtt megbeszélést tart Genfben. Az amerikai elnök július 15-én vagy 16-án szándékszik Svájc­ba utazni. Más értesülések szerint a három nyugati külügyminisz­ter július 14-én vagy !5-én, az Atlanti Tanács ülésének elő­estéjén tanácskozásra iil ősz- sze Párizsban. 1 Szovjetunió Legfelső Tanácsa küldötteinek Értekezlete Moszkva (TASZSZ) Június 29-én a Kremlben iM. A. Jasznov küldőit elnökletével értekezletet tartottak a Szovjetunió Legfelső Tanácsának Moszkvában tartóz­kodó küldöttei. Az értekezleten 133 küldött vett részt. A Szovjetunió Legfelső Taná­csa küldötteinek értekezletén elfogadták az Interparlamentáris Unió szovjet parlamenti csoport­jának szabályzatát, megválasz­tották a csoport ideiglenes iro­dájának tagjait. Az ideiglenes iroda elnökévé D. T. Sepilov küldöttet, elnökhelyetteseivé O. V. Kuusinen és M. A. Jasznov küldötteket választották meg. Az Interparlamentáris Unió ta­nácsába N. O. Mihajlov és J. I. Paleckisz küldöttek fogják kép­viselni a csoportot. Az ideiglenes irodát megbíztak azzal, hogy hozza az Interparla­mentáris Unió tudomására a Szovjetunió országos parlamenti csoportjának megalakulását és e csoport belépését az Interparla- mentáfi Unióba. (MTI.) § Szovjetunió köztársaságai és területi ügyészeinek értekezlete Moszkva (TASZSZ) Június 23-a és 27-e között zajlott le Moszkvában a Szovjetunió köz­társasági és területi ügyészeinek értekezlete. Az értekezleten R. A. Rugyenko, a Szovjetunió fő­ügyésze tartott beszámolót. Az értekezlet munkájában résztvett többek között N. A. Bulganyin, K. J. Vorosilov és N. Sz. Hruscsov. Az értekezleten a jelenlévők lelkes tetszésnyil­vánítása közepette beszédet mondott N. Sz. Hruscsov (MTL, A zsámbéki elnökképző tanfolyam záróünnepélye A zsámbéki egyéves termelő­szövetkezeti elnökképző tanfo­lyamon csütörtökön délelőtt tar­tották meg a záróünnepélyt. Az ünnepségen megjelent Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke, a Termelőszövetkezeti Tanács el nöke; Magyart András, a Föld­művelésügyi miniszter első he­lyettese és Páter Károly, az Ag­rártudomány Egyetem rektora is. Dobi István ünnepi beszédé­ben hangsúlyozta: — A Központi Vezetőség jú­niusi határozata pontosan nreg- jelöli azokat a tennivalókat, me­lyek a termelőszövetkezetek po­litikai, szervezési és gazdasági megerősítése, s mindezzel együtt a szövetkezeti mozgalom önkén­tes alapon történő fokozottabb kibontakoztatása terén előttünk állanak. Ahhoz, hogy a Központi Vezetőség határozatában kitű­zött célt elérjük az állam támo­gatása és segítsége a szövetke­zeti parasztság munkalendöle- tével és szorgalmával kell, hogy párosuljon. Ebben a nehéz és fe­lelősségteljes. de egyben felemelő munkában a tanfolyamról kike­rült elvtársaknak az élen kell ha- ladniok, ezt várja tőlük a Pari és a kormány, erre kötelezi őket a hála dolgozó népünk iráni. (MTL) II szénbányászat latáriáí el! teljesítette tervét A Szénbányászati Miniszté­rium jelenti: A szénbányászok az első ne­gyedévi terv túlteljesítése után eredményesen dolgoztak a második negyedév feladatainak megvalósításán. Június 30-án a kora reggeli órákban az egész szénbányászat befejezte első féléves tervét s a hátrale­jö két és fél műszak alatt még többtízezer tonna szenet szállít terven felül felszínre. Előzetes adatok alapján •> szénbányászat jelentősen túl­teljesítette a minőségi előirány "a tát is és javulás mutatkozik az önköltség, valamint a ter­melékenység területén. A népi demokráciák életéből Áz albán ifjúság készül a varsói YIT-re Az (albán 1 ifjúság országszerte örömmel és lelkesen készül a világ ifjúságának nagy találko­zójára. Az üzemekben és a fal­vakban az ifjúmunkások és a parasztfiatalok lelkes hangulatú gyűléseken tesznek felajánláso­kat a VIT tiszteletére és meg­vitatják feladataikat a nagy ta­lálkozó sikerének biztosításában. A „Sztálin” olajkombinát ifjú­munkásai a VIT tiszteletére már csaknem 5 millió lek értékű megtakarítást értek el, a tiranai dolgozó fiatalok pedig mintegy 4 millió leket takarítottak meg. Ugyancsak a V. VIT tisztele­tére országszerte ifjúsági mű­vészeti és sportversenyeket ren­deznek. Több mint 2.100 kul- 'túpqsóport és 2.136 szólista vesz részt a különböző művé­szeti versenyeken. A legjobbak Varsóban mutatják majd be mű­vészetüket a világ ifjúságának iljüiidqttei előtt. Széleskörű politikai munka is jellemzi a VIT előkészületeket. Minden körzetben és területen előadásokat, nagygyűléseket rendeznek, amelyeken a Világ­ifjúsági Találkozó jelentőségével foglalkoznak. Dokumentumfil­meket mutatnak be és fénykép- kiállításokat rendeznek a buka­resti IV. VIT eseményeiről. Gyors ütemben halad Kína első autógyárának épitése A csangcsuni autógyár — Kína első autógyára több részlegének építését hamarosan befejezik. Csangcsunba napon­ta többszáz fajta építőanyag érkezik az ország, minden ré­széből. Amikor 1953-ban meg­indult az építkezés, a szüksé­ges anyag 70 százalékát kül­földről kellett importálni. Az 1955-re előirányzott építő­anyagnak több mint a fele már Kínában készül. A varratnél­küli csövek zömét például az ansani vas- és acélgyár állítja elő. A Poznani Nemzetközi Vásár előkészületei A lengyelországi Poznanban július 3—24-ig tartják meg immár huszonnegyedszer a ha­gyományos nemzetközi vásárt. A vásáron résztvesz a Szovjet­unió, a Német Demokratikus Köztársaság, Csehszlovákia, Bulgária, Magyarország, Roma­nia, a Kínai Népköztársaság, a Vietnami Demokratikus Köztár­saság, Albánia. Bejelentették részvételüket különböző cégek Ausztriából, Belgiumból, Brazí­liából, Dániából, Franciaország­ból. Finnországból. Görögország­ból, Hollandiából, Izraelből, Luxemburgból, Nyugat-Német- országból, Svájcból, Svédország­ból, Angliából és Olaszország­ból. Az igazgatóság úgy számol, hogy a vásárnak több mint egy­millió látogatója lesz. Több or­szág kiállítói már a helyszínen rendezik pavilonjukat. A nagy kultúrális múlttal rendelkező vá­ros méltón felkészül a sok kül­földi fogadására. Elkészült a szófiai öntözőrendszer első része A szófiai síkság dolgozói év ­századokon keresztül minden nyáron rettegtek az aszálytól, ugyanakkor a síkságot átszelő Iszkr folyó vize kihasználatlanul ömlött a Dunában... Nincs már messze az ez idő, amikor a szófiai síkságot örökre megszabadítják az aszály rénié- től. iA „Vodsztroj” építővállalat dolgozói már elkészítették a szó­fiai öntözö'endszer első szaka­szát, amely 55.000 dekárnyi terü­let öntözését teszi lehetővé. Szófia körzetében az Iszkr fo­lyó már betonpartok közé ékelve, beton duzzasztógátakkal befogva halad útján. Az eredmények már­is hatalmasak. A múlt év folya­ * 1 2 3 mán az egyes öntözött községek­ben, mint például Birimirci falu termelőszövetkezetében 4.800 kg-os paradicsomtermést értek el dekáronkint, egyes területeken pedig 5.000 kg-os termést. Az egyéb termények átlaga is meg­kétszereződött. Az öntözött terü­leten 3.301 kg-os káposztatermést és 6.107 kg-os póréhagymater­mést takarítottak be. Ezek az eredmények még csak a kezdetet jelentik. Az öntöző- rendszer teljes üzembehelyezése után a szófiai és Elin Pelin-i sík­ság terméshozama és ezzel az itt dolgozók jövedelme megkétsze­reződik. Felhívás a második országos ifjúsági cséplőmunkacsapatok versenyére Traktorosok! Cséplőmunkások! Fiatalok! Diszisták! Az elmúlt évben nagyszerű munkát végeztetek. Lelkes es eredményes munkátokkal győze lemre vittétek az ifjúsági cséplő­munkacsapatok országos ver­senyét. Ma ismét versenyre szólítunk benneteket. Vegyetek részt a felszabadu­lási munkaverseny keretében szervezett ifjúsági cséplőmunka­csapatok II. országos versenyé­ben. A verseny célja: gyorsan, a legkevesebb szemveszteséggel el- csépelni a learatott, behordott gaborát népünk kenyerét. A verseny feltételei a kővetkezők: 1. A cséplőgépre dobmé­ret alapján megadott irány­terv teljesítése (mázsában kifejezve). 2. A meghatározott leg­alacsonyabb szemveszteség és megkövetelt tisztasági szá zalék beartása illetve csök­kentése. A törött szem nem lehet több a kicsépelt szem összsúlyának három százalé­kánál, az ocsúban nem ma­radhat két százaléknál több fejlett szem, a szalmában, a terekben és a pelyvában nem lehet az elcsépelt gabona összsúlyának nulla egész öt tized százalékánál több szem.) 3. A cséplőaljban vissza­maradt gyommag\ ak s egyéb maghulladékok összegyűj­tése és beszállítása a föld­művesszövetkezet átvevő he­lyeire a kiadott utasításnak megfelelő követelmények be­tartásával. A kazlak rendes formába rakása, betetejezé- se. 4. Az erő- és munkagé­pek rendszeres karbantartá­sa, a tűzbiztonsági és baleset védelmi szabályok betartá­sa. A verseny értékelésénél figyelembe veszik a verseny­pontokon belül a cséplőgép idénytervének százalékos tel­jesítését, a cséplésben eltöl­tött összes munkanapok szá­mát (üzemórákban), a leg­magasabb napi teljesítést. Ha a meghajtó erőgép járó­munkára alkalmas traktor, abban az esetben . az éjjeli munkában végztt normálhold teljesítés is. Továbbá a csép- lés elősegítő, illetve gátló kö­rülmények, a meghajtó erő­gép faja és típusa. A verseny nevezési határ­ideje július 20. A verseny július 10— augusztus 31-ig tart. Résztvehetnek (tekintet nélkül a géptípusra és dob milliméterre valamint a meghajtó erőgépre) mindazok a munkacsapatok, ame lyek tagjainak hetven százaléka huszonnyolc éven aluli, egész idényre szerződött fiatal cséplő- munkás és a cséplcmunkáscsapat- nak kilencven százaléka a csépiér időtartama alatt azonoá szemé­lyekből áll. A munkacsapat csat­lakozását az erre a célra kiadott nevezési űrlapon tagjainak .alá­írásával igazolja és a nevezési határidőig átadja a gépállomás, illetve az állami gazdaság OB- elnökének. (Az ÜB elnökei gom doskodnak arról, hoy a nevezést lapok a legrövidebb időn belül eljussanak a MiEDOSZ megyei elnökségéhez.) A cséplőmunkacsapathoz tar­toznak: a meghajtó eráSgép fele­lős vezetője és segédvezetője, az adott traktorosbrigád vezetője, akihez az erőgép tartozik, a cséplőmunkacsapat vezetője és tagjai. Az elcsépelt magmenny'- séghez számít: búza, rozs. árpa zab takarmánykeverék. Áz országos verseny győzte­seinek jutalmazása: ,A DISZ KV, a MEDOSZ elnök­sége. a Földművelésügyi Minisz­térium és az Állami Gazdaságos Minisztériuma központi juta­lomba részesíti az országban legjobb eredményt elért öt mun­kacsapat tagjait. A legjobb munkacsapatok a következő jutalmat kapják: 1. Az első helyezett mun­kacsapat minőién tagja egy ló köves Pobjeda márkájú kar­órát. 2. A két második helye­zett munkacsapat minden tagja egy Ljubityel márkájú fényképezőgépet, 3. A két harmadik he­lyezett munkacsapat min­den tagja egy néprádiót. Amennyiben az ifjúsági csép­lőmunkacsapat az FM és az ÁG •minisztériuma által külön hirde­tett cséplési versenyben L helye­zést ér el. úgy csak az tfjusa/i verseny kitűzött jutalmát kanja A jutalomkiosztó ünnepség alkalmával az öt győztes ifjúsági munkacsapat minden tagja két­napos ingyenes budapesti kirán­duláson vesz részt, amelynek so­rán megtekintik az Országos Mezőgazdasági Kiállítást. A DISZ KV. MEDOSZ elnök­sége. a Földművelésügyi Minisz­térium. az Állami Gazdaságok Minisztériuma felkért a gépállo­mások és állami gazdaságok igazgatóit, a helyi tanácsi szervek vezetőit és szakembe :e;t, hogy se­gítsék a verseny kiszélesítését es eredményességét. Felelős gép és munkacsapat vezetők! Teremtsétek meg a sike­res munka feltételeik A gépek üzemképessége, a zavartalan munkalehetőségek biztosítása fo­kozza p fiatalok bizalmát. Fiatalok! Diszisták! Példamu­tató munkával, fiatalos lelkese­déssel készüljetek a Varsói V. Világifjúsági találkozóra. Vigyé­tek harcba a munkacsapatok min den tagját a cséplés mielőbbi szemveszteség nélküli befejezé­séért. Fejtsetek ki meggyőző fel- világosító munkát annak érde­kében, hogy a csépeltetők a cséplőgéptől eleget tegyenek az állam iránti kötelességüknek. Élőre a II. Országos Ifjúsági Cséplőmunkacsapatok versenyé­nek teljes győzelméért! FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉ­RIUM. ALLAMI GAZDASÁGOK MINISZTÉRIUMA DOLGOZÓ IFJÚSÁG SZÖVETSÉGE KÖZPONTI VEZETŐSÉGE MEDOSZ ORSZÁGOS ELNÖKSÉGE

Next

/
Thumbnails
Contents