Tolnai Napló, 1955. június (12. évfolyam, 127-152. szám)

1955-06-01 / 127. szám

-JMBBHM XII. ÉVFOLYAM, 127. SZÄM SZERDA, 1955 JÚNIUS 1 fOIMl MAI SZAMBA!*: Gyors! is te rr Első Békekölcsön syiiwfflfc ho­zásának ín rmadik napjáról. (2. o.) — Az új páráofctataai év előkészítése & dombóvári já­rásban. (5. o.) — Ha segít a tanács, miért ne gyarapodna a kutak? (3. o). — A megye ipari vehetőinek értekezlet«. (S. o.) — Semmelweis, az anyák megmentő je. (4. o.) Minden családtag vegye ki részét a közös munkából A mezőgazdaságiban erre az időszakra rengeteg tennivaló torlódik össze. Egyrészt ezért mondják, hogy ez az időszak roppant fontos. Másrészt pe­dig azért, mert a mostani munkán dől el, milyen lesz az idei termés. Ez a munkában gazdag időszak nagy feladatok elé állítja termelőszövetkeze­teinket. Ha nem akarják, — márpedig biztosan Äem akar­ják — termelőszövetkezetemk tagjai, hogy a jó talajelöké- szítes, a gondos vetés kárba menjen, adós maradjon a föld — akkor gondoskodniok kell arról, hogy legyein elég mun­káskéz, amely megragadja a kapa nyelét, irtja a gyomokat. A kapálások időbeni gyors elvégzése, az állatok téli ta­karmányárnak biztosítása, a gabona betakarítására. való felkészülés nem könnyű. De ez a sok és nagy feladat egy­általán nem megoldhatatlan. Ha minden nap minden tag szorgalmasán dolgozik, s emellett a családtagok is ki­veszik részüket a közös mun­kából, akkor nem lesz semmi hiba. A legjobb termelőszövet­kezetek sikereinek éppen az az egyik titka, hogy a tagok mellett a családtagok is szer­vezetten kiveszik részüket a közös munkából. A simontor- nyai Alkotmány termelőszö­vetkezetben például a télen is dolgozott és napjainkban is szorgalmasan dolgozók minden asszony, minden nagyobb gyerek és lány. Az ő szorgos- kodásuknak is nagyrésze van abban, hogy a termelőszövet­kezet vezetősége ebben a gaz­dasági éviben minden hónap­ban 10 forint készpénz munka egység előleget tudott osztani. A családtagok munkájára is számított a vezetőség, amikor azt a célt tűzte ki, hogy eb­ben az évben 100 forintot kell érni egy-egy munkaegységnek. Hasonló jóikat írhatunk a bá- taszéki Búzakalászról, a faddi Uj Életről, és még nagyon sok termelőszövetkezetről. A báta- székd Búzakalászban például Baka Ferenc né kommunista asszony példamutatására,- meg győző agitációja nyomán ma már csaknem minden asszony dolgozik a közösben. Ennek alapján a termelőszövetkezet­ben kifogástalanul, gyorsan elvégezték a kapásnövények és a szőlő első kapálását. Általában azomlban mégse lehet elmondani, hogy me­gyénk valamennyi termelő- szövetkezetében a családtagok is kiveszik részüket a közös munkából. Több termelőszövet kezedben ma még csak beszél­nék ennek jelentőségéről, fon­tosságáról, ugyanakkor nem tesznek semmit, hogy a szava­kat tettek is kövessék. így van ez a medinai Béke tsz-ben is. Ahelyett, hogy a családta­gok bevonásáról gondoskodott volna a vezetőség, azon fára­dozott, hogy a kukoricát kí­vülállókkal kapáltassa meg. Ez természetesen nem helyes, nem is indokolt. A medinai Béke tsz-ben nem egészen 5 hőid kapálni való jut egy-egy tagra. A tsz tagjai egyéni ko­rúikban is termelitek 5 holdon kapásnövényt. Akkor saját ere jükből meigtudták munkálni földjeiket. Ma sem nagyobb a termelőszövetkezet közös va­gyona, mint annak idején a 18—20 paraszt családé volt. Azon a területen gazdálkodik a szövetkezet, amit a tagok vittek be a közödbe, A bajok gyökere máshol -van. Annak idején minden asszony, és munkaképes gyerek a földe­ken dolgozott. Ma viszont egyetlen asszony se akarja kivenni részét a közös mun­kából. Úgy gondolja, miután férje belépett a tsz-be, nem kell dolgoznia, úgyis van bő­ven mindene. Az ilyen elv helytelen, mindenütt szakítani kell vele. Meg kell értetni minden tsz tag feleségével és munkabíró családjával, hogy ma is éppen olyan szükség van munkájára a közösben, mint annak idején saját gaz­daságában. Könnyű erről meg győzni a termelőszövetkezeti tagok feleségét. Azt kell meg­magyarázni, hogy elsősorban nekik érdekük, hogy minél több jusson a közösből Teli kamrából mégis csak köny- nyebb háztartást vezetni, mint az üresből. Termelőszövetkezetemlklben a családtagok bevonásával kapcsolatban különösen sok munka hárul a kommunista nő dolgozókra, az MNDSZ asszonyokra és a DISZ fiata­lokra. A közös munkából első sorban nekik kell kivenni példamutatóan részüket. Az asszonyokat és lányokat első­sorban a kommunista, di- szista családtagoknak kell meg győzni arról, hogy érdekük és kötelességük erejükhöz mér­ten kivenni részüket a közös munkából. Ahol erre szükség van, ott segítséget is kell, hogy nyújtsanak az MNDSZ asszonyok. Segítséget azon ke­resztül nyújthat az MNDSZ, hogy napközi, vagy bölcsőde felállítását javasolja a terme­lőszövetkezet vezetőségiének, erre a néhány hónapra^ A Központi Vezetőség már­ciusi határozatának megvaló­sítása nagy feladatok elé állít valamennyiünket. De sokszo­rosan megnövelte a meglévő termelőszövetkezeti tagok ten­nivalóit is. A mezőgazdaság szocialista átszervezésének meggyorsításában, elsősorban a meglévő termelőszövetkeze­tekre számít a párt. Azt vár­ja tőlük, hogy ebben a gazda­sági évben eredményesen gaz­dálkodjanak, termeljenek egy- egy hold földön több kukoricát, búzát és egyéb kultúrnövényt, mint a'z egyéni gázdák. Te­gyék gazdaggá szövetkezetü­ket, legyenek jómódúvá. Ez vonza igazán az egyéni parasz­tot a közös gazdálkodás felé. Ha az egyéni gazda látja, hogy a termelőszövetkezeti tag sok búzát, kukoricát és pénzt kap a közösből, azt mondja: „Szakítok én is a kis parcellákon való gazdálkodás­sal, helyette az újat, a jobbat választom, mert ott könnyeb­ben, de mégis jobban lehet élni.” Megyéink termelőszövetkeze­teiben biztosítva vannak a fel­tételek ahhoz, hogy már ebben a gazdasági évben is túlszár­nyalják az egyéni parasztok termésátlagait. Az őszi kalá­szosok gyönyörűen fejlődnek, a termelőszövetkezetek nagy tábláin. Hasonlóképpen szépek a kapásnövények is. Most arra van szükség, hogy a gépek mellett legyen elég munkás­kéz is a termelőszövetkezet­ben, amely gondosan megka­pálja a kukoricát, idejében, veszteségmentesen betakarítja a gabonát. Ehhez pedig arra van szükség, hogy a családta­gok is vegyék ki részüket a közös munkából A patronálok a DíSZ- szervezetet is segítik A dombóvári vasútállomás döigőzéi az MDP III. kongresszusának határozatai nyomán vál­lalták, hogy saját munkájuk mellett „ mező­gazdaság fejlesztéséért indított harcból köz­vetlenül is kiveszik a részüket. Ezt úgy juttat­ják kifejezésre, hogy a kurdi Dózsa Népe ter­melőszövetkezetet segítik. Vállalták, hegy 30 munkaegységet teljesítenek fűkaszálásiban. — Harmincat szénabetakarításlcor és 50 munka­egységet az aratási munkák végzésekor. Az állomás 80 tagú DISZ-szervezete a kong ressmsr., való készülődés napjait szintén fel­használja a tsz segítésére, a munkás-paraszst szövetség további megerősítése érdekében. — Kultúrműsorokat rendeznek, amelyeket a tsz DISZ-szervezetének átadnak továbbvitelre. — Segítik a tsz DISZ-szervezetének helyiségét rendibehozná és feldíszíteni. A tsz kiváló ifjú dolgozóálból egyes esetekben a legjobbakat meghívják kirándulásaikra is. Ezenkívül a népi táncoknál a csasztuskák megszervezésé­nél is segítenek nekik, s ezzel együtt megin­dítják a két szervezet között a levelezést. 1300 népi táncos, énekes és színjátszó vesz részt a szekszárdi megyei ifjúsági seregszemlén Megyénkben vasárnap tartják a megyei ifjúsági seregszemlét, s a DISZ megyei bizott­sága úgy határozott, hogy ifjúsági béketalál- kozóval kapcsolja egybe, melyre külföldi fia­talokat is meghívott. A találkozót ünnepi felvonulás vezeti be, melyen a seregszemle minden szereplője részi­vesz. Megyénk 1300 legjobb népi táncosa, éne­kese és színjátszója vonul népi viseletben a megnyitó színhelyére, a megyei tanács udva­rán most épített szabadtéri színpadhoz, ahol a DISZ megyei bizottsága üdvözli őket. Ez­után kezdődik meg az egésznapos seregszemle, melyen 43 együttes és 35 egyéni versenyző mutatja be tudását. Most szerepel a nagy nyilvánosság előtt elsőízben az Alsóleperdi Állami Gazdaság táncegyüttese, a koppány- szántói tánccsoport, vagy a maáocsai együt­tes, amely saját gyűjtésű lakodalmasát mu­tatja be. A megyei seregszemle tábortűzzel és haj­nalig tartó utcabállal fejeződik be. Versenyben a nagyobb terméseredményekért A fiatalok mindig ott van­nak, ahol legnagyobb szük­ség van a munkáskézre A Kajmád/i Állami Gazdaság DISZ-fiataljai versenyre hívták egymást a nagyobb termés­eredmények eléréséért. A hetekkel ezelőtt be­indult verseny óta a gazdaság DISZ munka­csapatának valamennyi tagja igen szép ered­ményt ért el. A dohányültetést. befejezték. Ebben a mun­kában a szedrest ifjúsági csapat 160, az ifigé- niai és a simonmajori DISZ munkacsapatok fiataljai pedig egyforma 140—140 százalékos átlagteljesítményt értek el. A nagydorogi DISZ munkacsapat teljesítménye ugyanebben a munkában 130 százalékos volt. Szép eredmények születtek a répa egyelé- sénél is. A kajmádi és a zalai DISZ munka­csapatok 180 —180, a gy&rkönyi munkacsapat tagjai pedig 140 százalékos átlagteljesítményt értek el. Dicséret illeti Hajnes Júliát, Kitt Máriát, Va/rga Margitot, Sára Piroskát és Bors Kata­lint, a kajdacsi munkacsapat, de valamennyi DISZ-munkacsapat tagját, aJcik versenyre kel­tek a növény ápolási munkák sikeres elvég­zéséért, a magasabb terméseredményekért. A f§z fiataljai állják szarukat A dunakőtnlődí Szabadság tsz fiataljai a DISZ II. kongresszusa tiszteletére megígérték, hogy vállalják a tsz-ben a növényápolási műn kák zömét. Ezenkívül arra is ígéretet tettek, hogy a részükre kimért- területen a beterve­zett termésátlagokat messze túlszárnyalják. Amint a termelőszövetkezet elnöke, Uhrin elvtárs jelenti, a fiatalok állják szaruikat. A 13 főből álló munkacsapat Balogh Károly ve­zetésével kora reggeltől késő estig kapálja a kukoricát és a többi növényeket. A fiatalok számára kimért területen teljesen befejeződött az első kapálás, a kukorica cs a napraforgó egyelése. A répa egyelését most végzik a fia­talok, ínért sajnos, kétszer kellett vetni. De mihelyt a répát kiegyelték, a hét végén meg­kezdik a kukorica és a többi növények máso­dik kapálását. A vetőgép helyett kuitivá- tort vontat a traktor a tenge- liel Petőfi termelőszövetke­zet földjein. Itt a növényápo­lás ideje. Ha azt akarják a tagok, hogy adott szavukat valóra váltsák, bizony alapo­san meg kell fogniok a mun­ka végét. A tengelici Petőfi tsz tagjai ezt is teszik. Mintán a gép megebézte egyszer a ku­koricát, kézi erővel megkapál­ták, kiegyelték. A növényápolás mellett még más sürgős tennivaló is akad ilyenkor a gazdaságban. Be kell takarítani a takarmányt, gondozni kell a kerti növénye­ket, s fel kell készülni a ga­bonabetakarítás nagy csatájá­ra. Ezt a sokféle munkát ered ményesen elvégezték eddig a szövetkezet tagjai. Az elnök helyettes jelentése szerint a lucerna első kaszálásának fele már a pajtában van. A kerté­szetben is gyomtalanítoéták az összes növényeket, s elvé­gezték 20 holdon a dohánypa­lánták kiültetését. A termelő- szövetkezetben előforduló sok munka elvégzését nagyban elősegítette eddig, hogy a fia­talok mindig ott voltak, ahol a legnagyobb szükség volt a munkáskézre. A múlt héten például több diszista már haj ­nali 3 órakor a lucernát gyűj­tötte. Lengyel Mária és Rác* Etelka a dohánypalánták kiül­tetésénél végzett kiváló mun­kát. Hét diszista leány pedig a kertészetben ápolta féltő gonddal a kicsi növényeket. A tamási járás fiataljainak életéről Tamási Itt dolgozik a Vörös Szik­ra tsz mintegy 50 fiatalja 2 munkacsapatban. A íkét ifjú­sági munkacsapat a DISZ II. kongresszusának tiszteletére vállalta, hogy e gazdasági évben a fiúk 400, a lányok 250 munkaegységet teljesíte­nek. Az állattenyésztésben dolgozó három fiatal D1SZ- tag, élükön Csikesz István­nal, vállalták, hogy a kong­resszus napjáig elérik a 300 munlcaegységet. Az eddigi munkaegységük meghaladja a 270-et. A növényápolás­ban dolgozó fiatalok munká­járól is csak a legnagyobb elismeréssel számolhatunk be. Területükön elsőnek fejez­ték be az első kapálásokat. Szervezeti életükről szólva elmondhatjuk, hogy a fiata­lok rendszeresen megtartják a taggyűléseket, amelyek tartalmasak. Itt kell megem­líteni, hogy a DlSZ-szerve- zet élén olyan elvtársnő áll, mint Kun Erzsébet, akit a megye DlSZ-ftataijai jó mun kajáért kongresszusi küldött­nek választottak. Ózom A II. Pártkongresszus tsz- ben mintegy 20 fiatal dolgo­zik, köztük 18 DISZ-tag. Be­mutatunk közülük egyet-ket­tőt. Kiss Jánost a DISZ-tit­kárt, nemrég vették fel jó munkájáért a párt tagjai so­rába. Kiss elvtársat a tsz ve­zetősége brigádvezetőnek vá- lásztotta. Mint fiatal brigád­vezető megállja helyét és bri­gádja nem egy alkalommal érdemelte ki a tsz vezető/ nek dícséretét. Kiss elvtárs pedig jó munkája nyomán dicséretben részesült és ne­vét bejegyezték a DISZ MB Dicsőség-könyvébe. A követ­kező elvtárs Friedman Gusz­táv, aki mint fogatos, a ve­tési és növényápolási mun­kákban kiváló eredményt ért el. Nem feledkezhetünk meg azonban ezeknek a fiatalok­nak nevelőjéről, Mokolavszki Izabella tanítónőről sem, aki már több, mint 10 éve tanít­ja a puszta fiataljait a be­csületre, helytállásra, s 1945 óta együtt gyűlésezik, együtt dönt a taggyűléseken a pusz­ta arculatának széppé, derű­sebbé tétele mellett. Ő nevel­te Kiss János elvtársat is becsületes embernek már az iskola padjaiban, s mindazo­kat a fiatalokat, akik büsz­kén beszélnek a tsz ered­ményeiről, saját munkájuk­ról. Most együtt készülnek jó munkával a DISZ II. kong­resszusára. Ujireg A Béke tsz-ben mintegy 15 fiatal dolgozik az ifjúsági munkacsapatban. DlSZ-szer­vezetük alig egy hónapja alakult, élére Banka Sándor fiatal párttag került. A tsz vezetősége a fiatalok munká­járól úgy vélekedik, hogy a DlSZ-szervezet tagjai helyt­állnak a termelésben. Külö­nösen a növényápolás kezde­tén tűntek ki a fiatalok s lelkesen dolgoznak, hogy egy talapalatnyi föld se ma­radjon megmunkálatlanul. — Dicséretet kaptak a tavasziak vetése alkalmával végzett jó munkájukért is. Most a kongresszusra kiváló növény ápolási munkával készül a DlSZ-szervezet minden tagja. Nagykónyi Medgyes-puszta A hajdani nagybirtokon alakult az Vj Élet tsz. Még nincs minden család a kör­nyékről a tsz-ben, de a fta- talők. szíve közel áll hozzá. Nem is csoda, hiszen minden rendezvény a tsz-fiatalok kezdeményezésével indul el. Czetli József fiatal párttag, aki a tsz könyvelője, igen közel hozta a kívülálló fia­talokat a tsz-hez, egyrészt műsorok tanításával, más­részt elbeszélgetéseken ke­resztül. Nem maradt el az eredmény sem. Az elmúlt hó napban két fiatal azzal ke­reste fel a tsz-t, hogyha a szüleik nem is lépnek be, de ők tagok akarnak tenni. Igp lépett be Szili János és Ma­jor János DISZ-tag a tsz tagjainak sorába. Munkájuk­ról Biró elvtárs, a tsz elnö­ke így nyilatkozott: „Való­ságban megélénkült, felfris­sült az a munkacsapat, mely­be a két fiatal került.” A párttitkár elvtárs pedig úgy vélekedett, hogy Szili János elvtársat jó munkája után rövidesen felveszik a párttag jelöltek sorába. Itt kell szól­nunk Tóthi Istvánról, aki a DISZ-szervezet titkára, még ő is csak szemlélője a tsz- nek, de nem sokáig, mert az ősszel ő is belép, ahogy mond ta, s vele még többen a fia­talok közül. KURUCZ JÓZSEF Indonézia pekingi nagykövetének fogadása Peking (Uj Kína): Mononuta Indonéz»« pekingi nagykövete vasárnap fogadást rendezett Szász troamidzsozso, indonéz miniszterelnök és felesége tisz­teletére. A fogadóson több, mint ötszáz meghívott vett részt. A fogadáson jelein volt Mao Ce-tung, a Kínai Népköztársa ­ság elnöke, Csu Te, a Kínai Népköztársaság alelnöke, Liu Sao-csi, a kínai országos népi gyűlés elnökségének elnöke és Csőn En-tej, a Kínai Népköz­társaság miniszterelnöke.

Next

/
Thumbnails
Contents