Tolnai Napló, 1955. február (12. évfolyam, 26-49. szám)

1955-02-01 / 26. szám

mÁcmsimKBUEmfSosmn XII. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM ARA 50 FILLER KEDD, 1055 FEBRUAR 1 MAI SZAMBÁN: V. M. Molotov elvtárs beszélgetése W. R. Hearst és Kingsbury Smith amerikai újság­írókkal 1955. január 29-én (2. o.) — A fel- szabadulási verseny eddigi eredményei a Bonyhádi Cipőgyárban (3. o.) — Látogatás egy ..rádiókórházion.' (3. o.) — Termelőszövet­kezeti elnökök értekezlete Pakson (4. o) — Csokonai emlékünnepély Szekszárdon (4. o.) TOLNAI Magyar sajtó napjára Tizenhárom esztendővel ezelőtt, 1912. feb­ruár 1-én jelent meg először a kommunista párt nagyszerű harcos lapja, a Szabad Nép. Kormányunk minden év február első napját a magyar sajtó napjának nyilvánította. Az illegalitásba kény szeri tett kommunista párt nem maradit szótlan, a Szabad Nép hasábjain hívta fel a magyar dolgozók figyelmét a fa­sizmus borzalmaira és szólította őket harcba, lelkesítette a munkásokat, leleplezte a háborús bűnösöket. Érthető, hogy az akkor fennálló HorthyJasilszta rend, az.uralkodó osztály ha­lálos ellenségét látta a kommunista pártban és annak lapjában. Mindent elkövettek, hogy megakadályozzák a lap terjesztését. Nem sok eredménnyel járt a kísérletük: a munkások — magukénak érezve a lapot — életük, sza­badságuk, és munkájuk elvesztésének kockáz­tatásával is eljuttattál: a dolgozókhoz. Rózsa Ferenc elvtárs, a Szabad Nép első szerkesz­tője életét vesztette a lapért, az eszméért, de volt más, aki a helyére állt. A Szabad Nép, a magyar sajtó az illegali­tásból kilépve szervezte a munkásosztályt, a Parasztságot, az értelmiséget, az ország újjá­építésére, a fasiszta maradványok felszámo­láséra, az ő éves terv megvalósítására lelke­sített, s a júniusi határozatok után széleskö mién ismertette az új szakasz lényegét. Harcos, kommunisita sajtót ma is magáénak árai dolgozó népünk. Nemcsak olvassa, nem- esak terjeszti. hanem aktívon kapcsolódik be annak szerkesztésébe, megírásába is. Sok-sok tevéi érkezik a dolgozóktól a .kommunista la­pok szerkesztőségeibe. Tollat, ceruzát vesznek kezükbe olyan dolgozók is, akik talán éveik hosszú során egyetlen betűt se írtak le, hogy elmandják segítőjüknek, tanácsadójuknak lelkesítőjüknek — a kommunista sajtónak véleményüket a megváltozott életükről; hogy egyetértenek a párt és a kormány politikájá­val, segíteni és részt akarna^ venni annak megválóé kásáiban. De tollat ragadnak altkor is, elmondják észrevételeiket, javaslataikat és panaszaikat akkor is, ha úgy látják, hogy valahol hiba van. bürokratikusán intézik a dolgozók panaszait. A kommunista sajtó tehát g dolgozó népé. Azt szokás mondani: a sajtó a ma történel­mének krónikása. Ez igaz. Hírt ad az emel­kedő életszínvomlunkról, épülő gyárainkról, pépünknek a mezőgazdasági termelés fellen­dítéséért folytatott nagyszerű küzdelméről, si­kereiről, a ma eszményeiről. De nemcsak egy­szerűen krónika, amely rögzíti az eseménye­ket. A kommunista, sajtó ismerteti a feladato­kat és egyben szervezi a dolgozókat minden­napi életük problémáinak megoldására. A sajtó olyan a párt és dolgozók kezében, mint orvosnak a vérnyomásmérő, mérnöknek a lo­garléc, mint dolgozó parasztnak a föld ... Milyen nagy lehetőség, milyen szép feladat az újság számára a kommunista lap és a kom. munista újságírók számára ma történelmének krónikása lenni és segíteni az új szakaszban, az új helyzetben felkutatni és felkarolni az. újat, az értékeset, és országiraszólóvá tenni jí annak hírét. Milyen szép feladat a bírálat v minden eszközével, ahol lehet a baráti, az elv-; társi meggyőzés szavával, ahol kell élesen, a fi megbélyegzés eszközével, gúnnyal, szatírával fi küzdeni a maradiság, n tétlenség és a búrok- fi rácia ellen. Elsősorban ebben vár sajtójától fi bátor, harcos tollat a magyar dolgozó. fi Meg kell mondanunk azt is, hogy nem min--; den esetben töltötte be teljesen nagyszerű fel-fi adatát a magyar sajtó. Sok esetben előfordult fi az, hogy a meggyőző, a magyarázó és fel-:/ világosító szavak helyett „ hivatalos lapok sti-fl lúsában szóltak a dolgozókhoz. Gyorsabban, fi még hatékonyabban kell segíteniök. dolgozó: népünket nagyszerű alkotásaiban. A magyar sajtó munkásai Kossuth, Táncsics,f.j Mikszáth, Móricz, Ady Endre és Rózsa Fe-fi renc utódainak vallják magukat büszkén. Ám:: ez az örökség sok és nagy kötelezettséget isy ró rájuk, elsősorban azt, ami az egész újság- fi írói munka tulajdonképpeni célja: a sajtói! eszmei és publicisztikai-újságírói színvonalát!) magasra emelve még hatékonyabban kell szol-fi gálini a magyar nép gazdasági és kulturális fi felmelkedésének ügyét, s ami ezzel egyénbe!-fi mű: a béke ügyét és a szocáalizmus ügyét fi! Készülődéi a tsiia«ii*a I regszemcse Ozora Tamási Az iregszemcsei Új Élet tsz és az újiregi Béke tsz régi versenytársak. A vezetőség, de a tagok is, éber figyelem­mel kísérik a másik munká­ját, eredményeit. Az így ki­alakult versenyszellem ösztön­ző a jobb eredmények eléré­sére. Az iregszemcsei Új Élet tsz tagjai még az elmúlt év­ben kitisztították tavaszi vető­magjukat. Ezt hírülvéve az új- iregiek azonnal hozzáfogtak a vetőmagtisztításhoz és így most már mindkét termelő­szövetkezet tavaszi vetőmagja kitisztítva, leplombált zsákok­ban raktározva várja a ta­vaszt. Az ozorai Petőfi tsz tagsága becsülettel teljesítette őszi ga­bonavetés-tervét. A tagság azonban ragaszkodik a tavaszi búza vetéséhez is, mivel az el­múlt évben 8—10 mázsás át­lagtermést takarítottak be holdankint, amely nagy mér­tékben hozzájárult a tsz mun­kaegység részesedésének eme­léséhez. A szövetkezet terv­készítő bizottsága — látva a tagság javaslatainak helyes­ségét — 10 hold tavaszibúza vetését határozta el. A tamási járásban az el­múlt évben mindössze 144 da­rab törzskönyvezett szarvas- marha volt, sertést, juhot pedig egyáltalán nem törzs­könyveztek. Azóta nagymér­tékben megnövekedett a gaz­dák állattenyésztési kedve. A járás területén 64 darab növendék-bikát nevelnek, de megsokszorozódott a törzs­könyvezett állatok száma is. A járásban jelenleg 823 darab szarvasmarhát, 507 sertést és 1117 darab juhot tartanak törzskönyvi ellenőrzés alatt. Béke-n ép&zti va%á n Szabó Dénes, a pari béke­bizottság elnöke a következő­ket írja községe békemozgal­máról: — Mi is készülünk a IV. békekongresszusra. A múlt napokiban békeestet tartot­tunk. Ennek egyik jellemzője az, hogy nem volt mostanában ennél népesebb értekezlet, mint ez a béke-est. A helyi Béke termelőszövetkezet tál­cái felajánlották, a békekong­resszus tiszteletére, hogy job­ban dolgoznák, mint tavaly és ezzel a többi között több, mint 200 mázsás cukorrépa átlag­termést érnek eb * A Dombóvári Zrínyi Ilona Általános Leányiskola béke­bizottsága jó kapcsolatot tart a íömegszervezetekkel, első­sorban a szakszervezettel. — Nagymértékben támaszkodik az iskola keretében dolgozó párttagok támogatására. En­nek meg is van az eredménye, mert a párttagok segítik a békebizottságot kisgyűlések tartásával és egyéb útmutatá­sokkal. Az iskola nevelői szé­leskörű felvilágosító munkát végeznek a szülők körében. Szülői értekezleteken, család- látogatások alkalmával tájé­koztatják a szülőket a nem­zetközi eseményekről és elbe­szélgetnek velük a béke kérdé­séről. * Mucsi községiben január hó. napban több, mint 50 b-áke- kisgyúlést tartottak. A kisgyű- léseken általában 15—20 fő je­lent meg. A kisgyűlések rész­vevői egyhangúlag elítélték Nyugaí-Németország felfegy­verzését és az atomenergia há­borús célokra való felhaszná­lását. *' A sál-pilisi gépállomás dol­gozói békegyűlése r. foglaltak állást a béke megvédése mel­lett. Sok gépállomás! dolgozó /elszólalt ezen t gyűlésen. Egy hangulag amellett foglaltak állást, hogy nekik elsősorban jobb munkájukká! kell hozzá­járulniuk a béke megvédésé­hez. Gyalog János elvtárs pél­dául vállalta az erőgépjavító brigád nevében, hogy február 5-ig kijavítanak egy elevátort tervükön felül. Bába István a tanfolyam nevében > elevátor kijavítását vállalta február 15- ig, a hegesztési munkálatokat pedig Tóth István elvíárs vál­lalta. Pillér István olvtárs béke­műszak beindítását javasolta, amelynek az legyen a célja, hogy pótolják a lemaradásu­kat. A gépállomás többi dolgo­zói csatlakoztak javaslatához. Sí ml aesik János vállalta, hogy február 5-ig a tervezett erő­gépei mellett még 1 Ze.tor trak­tort is kijavít. * A majos: békebizoítság a község legjobb aktívá t osztot­ta be béikeagitációra és béke­aláírásgyűjtésre. A tanácstago­kat is bevonták ebbe a mun­kába. Megválasztották a kül­dötteket is a járási béketalál­kozóra. Úgy határoztak, hogy a békea’-áírásokat egy díszes albumba gyűjtik össze és a küldötteiktől elküldik a járási báketaláikozóra. Megkezdődön a höher rek altiiróso Uegölyhen A Béke Viiágtanács felhívása nagy visszhangot keltett megyénkben is. A mi megyénk dolgozói, s így Regöly köz­ségi lakói is érezték az elmúlt idők vérzivatarait. Kisgyűlé- seken beszélik meg nap ainkban a nemzetközi helyzet ese­ményeit. Eddig már 8 kisgyűlést tartottak, s ezeken is meg­mutatkozott a falu dolgozóinak véleménye. Nem akarnak háborút, nem akarnak egy újabb világ-, országégést végig- élni. A kisgyüléseken már megkezdődött a békeívek aláírása. Kivétel nélkül mindnyájan aláírják, de nemcsak aláírják, hanem fogadják, hogy jó munkájukkal is alátámasztják til­takozásukat a háborús uszítok mesterkedései ellen. Az egyik kisgyűlésen. amelyet Józsa József. tanács v.b titkára tartott meg, s amelyen huszonhármán megjelentek, mindannyian aláírták a békeívet. Teljes szívvel, minden ere­jükkel harcolni akarnak a legdrágábbért, a békéért. A népi demokráciák hírei Az északerdélyi bogig községbeli fiatalok előszeretettel keresik fel vasárnap délutánon­ként a folyó partját, ahol színes népviseletük­ben énekelnek és táncolnak Csehszlovákia népe 1955. május 9-én ün­nepli felszabadulásának 10. évfordulóját. Az üzemek és falvak dolgozói országszerte m.un- kaversennyel készülnek a nagy évforduló méltó megünneplésére. Például Msec község termelőszövetkezeté­nek tagjai a verseny keretében a következő­ket vállalták: terven felül 125.370 liter tejet, 1752 kiló marhahúst. 13.2*52 kiló sertéshúst, 10.700 tojást, 17 borjút és 106 malacot adnak ?. nép államának, ügy gazdálkodnak, hogy a szövetkezet a „miHicmosok“ sorába kerüljön. • A példás felajánlás kornolv visszhangot váltott ki az egész országban. Sokszáz terme­lőszövetkezet nemes vetélkedéssel küzd a há­roméves mezőgazdaságfejlesztési program ma­radéktalan megvalósításáért. A Koreai Népi demokratikus Köztársaság­ban 1953. júliusában még csak 102 termelő- szövetkezet volt. Számuk azóta 9599-re emel­kedett. Ma már a parasztgazdaságok 30 szá­zaléka közösen gazdálkodik, a haszonföld 27 százalékán. Az állami gazdaságok száma 184, ezek túlnyomó rész« állattenyésztéssel foglal­kozik. A termelőszövetkezeti tagok jövedelme 2.7-szeresát teszi ki az egyéni gazdálkodók jö­vedelmének. * 1954-ben 1.13 millió hektárnyi területen le­építettek -erdősávokait a Kínai Népköztárs«, -ágiban. Északkelet-Kínéban például 1600 kilo­méter hosszú és 300 kilométer széles honi. . sivatagon ültettek mezővédő erdósávokat, hogy a hatalmas területet termővé tehessék. Hcnai.tartományban 120.000 hektárnyi terü­letet ültettek be erdősávokkal. * A napokban fejeződött be a stalinstadti uj erőműben az első 25.0110 kilowattos konden­zációs turbina próbaüzemeltetése. Ez a turbina egy másik turbinával együtt máris annyi ára­mot fejleszt amennyi egy 2 0.000 lakosú vá­ros egész szükségletét fedezi — az ipari üze­meket is beleértve. Az új erőmű az áram elő­állításához kizárólag torokgázt használ, ame­lyet a „J. V. Sztálin“ vaskohászati kombinát nagyolvasztóiból vezetnek át az erőműbe. Ilyen lorokgáz-üzemű erőmű még alig van ■Európában. , A szliveni izzó’.ámpagyár a Bolgár Népköz­társaság első ilyen természetű üzeme. A fel. szabadulás után épült a régi ..Bella“ vülamos- ságii gyár helyén. Korszerű gépeinek túlnyomó részét a Magyar Népköztársaságból kapta. A gyár termelése évről-évre emelkedett és már 1953-ban 15.szőr annyi izzólámpát gyártott, mini 1948-ban. Jelenleg fedezi az ország egész ,izzólámpa sz üksóglétét. Az üzem építkezése tulajdonképpen még nem fejeződött be. A hatalmas, tágas épületek .mellett már megindultak a talaimunikálatok, hogy újabb csarnokokat építsenek. 1955-ben a gyár újabb villamossági cikkek tömeggyár­tását kezdi meg. Eddig csupán különböző erejű és nagyságú közönséges izzólámpákat gyártott, 1955-ben megkezdi gépkocsilámpák: és elemiámpák, sőt neoncsövek gyártását is. !| Az új esztendő el- |f(s<5 napjaiban felhívás j’.ielent meg a Tolnai f-Pextilgyár hirdetőtáb fiáján: fi* „Mi, az északi-mű- ífhely Isgum-brigádja, ^versenyre hívjuk ki •ház üzem összes ifjú- ij'sági brigádját hazánk fi*felszabadulásának ti- hzedik évfordulója és f).*a DISZ II. Kongresz- i)',szusa tiszteletére. 'II A versenyben vál- T.laljuk: fi*. 1. Napi tervünket jlrendszeresen 103 szá­zalékra teljesítjük. tj. 2. A minőségi ter- ’hvet 2 százalékkal túl­teljesítjük. >> Kérjük az üzem ifi-brigádjait, csatla- wzzanak felhívásunk hoz.“ A versenyhez az összes ifjúsági brigád csatlakozott. A DISz vezetőség javaslatára a versenyben álló bri gádok eredményeit naponta értékelik és pontrendszer alapján állapítják meg a he­lyezés sorrendjét. Itt jó pontnak számít minden vállaláson felül elért százalék és minőségi mutató­szám. Rossz pontot jelent a vállaláson aluli százalékszám. A rendszeres érté­kelést január 15-én kezdték, az utolsó értékelésnél a legjobb brigád jutalmat ka­pott. A legjobb egyé­ni versenyzőket pe­dig a DISz vezető­ség javasolni fogja küldöttnek a Világ- ifjúsági Találkozóra. A versenyben most a Straubinger brigád vezet. Átlagteljesít­ményük 120 százalék, a minőségi tervet is teljesítik, eddig 77 jó pontjuk van. Ebben a brigádban dolgozik Pasinszki Erzsébet szövő, aki alig fél éve került a gyárba és máris túlteljesíti normáját, átlaga 108 százalék. Agynemű anyagot sző és terven felül 24 métert, majd nem egy vég ágyne­műt ad naponta a . dolgozóknak, & St *r. t t: Egy éves szövő Po-fi tyondi Margit, szín-ff tén a Straubinger>j brigád tagja. „Mari-'J ka'1 nevű anyagot sző fi amiből fejkendő ké-i szül. Terven felül na-' ponta 40 métert ké- ; szít. amiből 50 fej-': kendő lesz. j *) A versenyben afi Schalli-brigád a má-.j sodik, átlagteljesítmé fi nyük 110 százalék, 46 7 jó pontjuk van. .! Elénk figyelemmel ; kísérik a versenyt az ■, üzem dolgozói, reze-fi tői, biztatják és ha ; szükség van rá. se-íj gítik a fiatalokat afi minél szebb eredmé-,j nyék elérésében. tj VASS ERZSEBETyi fi ................................................................................................ ..... í Fiatalok versenye a Tolnai Textilgyári an * i(

Next

/
Thumbnails
Contents