Tolnai Napló, 1955. január (12. évfolyam, 1-25. szám)

1955-01-01 / 1. szám

NAPLÓ 1955. JANUAR 1. A MIT VÁROK AZ <JJ ESZTENDŐTŐL Terveikről beszélnek megyénk dolgosói JXlatky Béla, • Pálcái Konzervgyár igazgatója: Az új esztendőben 13 százalékkal több árut fogunk gyártani a lakos­ság szükségleteinek kielégítésére és exportra, mint az elmúlt évben. Ez nemcsak százalékos emelkedést je­lent, hanem az eddiginél több áru­féleséget is fogunk gyártani, hogy a íogyasztóközönség részére nagyobb választékot biztosítsunk. így az eddi­gieken äcivül ráférünk az üveges zöld­borsó, üveges befőtt, csemegeuborka es darabos gyümölcsíz gyártására. A kormányprogram tette lehetővé gyárunk fejlődését azzal, hogy az új évben nagyméretű beruházásokat va" lósíthatunk meg. A íbkozottab gépe­sítésen felül építünk egy 150 vago- nos raktárt, átépítjük a teldolgozó épületet, hogy a dolgozók részére jobb munkakörülményeket tudjunk biztosítani. A mennyiségi többtarme- lés melefct ezzel javulni fog gyártmá­nyaink minősége, az üzemi higiénia is. Jobb termést várunk az tkj erzten­dótől. Jobb nyersanyagból minőségi­leg jobb konzervárut tudunk készí­teni. Biztat bennünket a mezőgazda- sági szakemberek véleményei, akik szerint az eddigi időjárás rendkívül kedvező a mezőgazdaságra, az új év­ben a nyersanyagunkat képező mező­gazdasági termékek gazdag termése várható. Gyártmányaink iránt egyre na­gyobb a kereslet külföldön. A Szov­jetunión és a népi demokráciákon kívül már az elmúlt évben jelentős tételeket szállítottunk a kapitalista országokba ás. A nemzetközi kapcso­latok további javulását várjuk az új esztendőtől, hadd öregbítsék a mi áruink is a magyar ipar hírnevét a külföldi országokban. Úgy érzem, ezzel is hozzájárulunk a minden dol­gozó számára olyan létfontosságú kérdés, a béke megőrzéséhez. Az 1955-ös évien a legjoll reményeidéi tekinU a község Inilnrális munkája elé Széliéi) Sándor általános iskolai igazgató, a paksi járás Hazafias Népfront-bizottságának elnöke: Iskolánk évi munkatervének leg­főbb célkitűzése a hazafias nevelés, haladó hagyományaink ápolása. Emel lett súlyt helyezünk történeknünk utolsó évszázadának, különösen a munkásmozgalom-történeti anyagá­nak ismertetésére. Gondoskodni aka­runk arról, hogy a -korszerű pedagó­gia elvei alapján megvalósítsuk az iskolai fegyelem erősítését. Községünk ifjúsága többségében paraszti foglalkozású. Célunk az, hogy jól valósítsuk meg a mezőgaz­dasági ismeretek intenzív oktatását, ezzel még jobban megszerettessük tanulóinkkal apáik foglalkozását, a paraszti munkát, a földet. A fiatalok továbbtanulása érdeké­ben minél több kitűnő és jeles ta­nulmányi eredményt elérő tanulót készítünk elő. Eredményessé kívá­nom tenni a szülői munkaközösség tevékenységét, amit nagyban elősegít az a körülmény, hogy iskolánk érté­kes mozgóképes vetítőgépet kapott, ezzel megoldjuk az oktató-nevelő munka feladatait és tudományos elő­adásokat is fogunk szervezni. A szü­lők kapcsolata az iskolával így job­ban elmélyül. Jobban kiépítjük a párttal, tanáccsal és a tömegszerve­zetekkel a kapcsolatot. Úgy érzem, -hogy mint a járási Ha­zafias Népfront bizottság elnöke, nem csak Paks községben, hanem a járás többi községeiben is erőteljesen han­got tudok adná annak a mindnyájun­kat legközelebbről érintő kérdésnek, amitől népünk boldogulása, fejlődése függ, a béke kérdésének. A mai te­szült nemzetközi helyzet idején kü­lönösen fontosnak tartom ezt a felvi. lágosító munkát. Úgy érzem, az a ha­talmas nemzeti összefogás, amelyet pártunk vezetésével a Hazafias Nép­front, teremtett meg, olyan egységbe fogja kovácsolni a magyar népet, hogy a legnagyobb elszántsággal és a magyar nemzetet jellemző élniaka- rással fog szembehelyezkedni az im­perialista háborús uszítókkal. Az állattenyésztés, szőlő és gyümölcs­termelés fellendülését várjuk az áj esztendőtől A községi tanács a legmesszebb­menő támogatást nvűjtja a mezőgaz­dasági termelés fejlesztéséről hozott Központi Vezetőségi és Hegyei Párt- Bizottsági határozat végrehajtása ér­dekében. A dolgozók útra előlegez­ték számukra a bizalmat, jó magam már az ötödik éve dolgozom mint v. b. titkár. Ez a bizalom kötelez. Az új esztendőben minden törekvé­sem, hogy Alsónána a megye legjobb községei közé kerüljön. Elmondotta: Farkas Istváai V. B. titkár. 1954. december 17-én alakult meg községünkben a helyi tanács. Ekkor alakult meg az oktatási és népműve­lési ál/landó bizottság is. A helyi pártszervezettel és a Hazafias Nép­fronttal egyetértésben igyekeztünk olyan aktívákat a bizottságba bevá­lasztani, akikről eleve tudtuk, hogy harcos munkásai lesznek mind az ok­tatásügynek, mind a népművelésnek. Ezek a tagok: Pintér József iskola- igazgató, Kovács Lajos dolgozó pa­raszt, Kelemen Mihály dolgozó pa­raszt, Tuba Mihály dolgozó paraszt és Kovács János dolgozó panaszt. Az állandó bizottság új munkalendület­tel és sokat ígérő célkitűzésekkel kí­vánja az 1955-ös esztendőben felada­tát munkaterületén megvalósítani. A munkaterv főbb célkitűzései: 1. Továbbra is meg kell tartani az óvodai Szülői Munkaközösség akti­vitását, melyet a „Tegyük széppé óvo- dánkat”-mozgalamban eddig elért. Itt a Szülői Munkaközösség az elmúlt év ben lelkes felajánlással és szorgal­mas közösségi munkával tette barát­ságossá és széppé az óvoda épületét és termeit. További jó munkát vá­runk az óvodai. Szülői Munkaközös­ségtől. 2. Iskolai vonalon feltétlenül szük­séges a Szülői Munkaközösség akti­vitásának fokozása a mulasztások csökkentése érdekében, valamint a ,'Tegyük széppé iskolánkat"-mozga- lomban. I. Kultúrvonalon elsősorban a kul- túiiház rendbehozatala a fő céL En­nek keretében a gondnoki lakás pad­lózása is fontos teendő. Javítani kell a kultúrterem belső berendezését is. Ülőhelyek, színfalak pótlására van szükség. Jelenleg két kultúrcsoport alakult, itt -betanulásra kerül „A bor“ és a „Boci boci tarka” című szín­darab. Biztosítani kívánjuk, hogy a kultúrház látogatói otthonosan érez­zék magukat és kellemes szórakozást találjanak. 4. A DISZ-ifjúság keretén belül is sürgős tennivalónk van. Célunk, hogy a Petőfi-iskola végre beinduljon, és rendszeres oktatást kapjon az ifjúság nemcsak politikai téren, de erkölcsi magaviselet és illendő magatartás te­kintetében is. 5. A Szabad Föld Téli Esték, vala­mint a természettudományos előadá­sok terén is mozgósítjuk a község lakosságát, hogy minél népesebbek és magasszínvonalúak legyenek. Mindezek megvalósítása szoros együttműködést kíván a párttal, a tömegszervezetekkel, valamint a Ha­zafias Népfronttal. A jelenlegi len­dület biztosíték arra, hogy az 1955- ös évben a leá'obb reményekkel te­kinthessünk a község kulturális mun kája elé Pintér József akt állandó bizottság elnöke, Madocsa. Ludas András. • teveli Alkotmány tsz elnöke; Szövetkezetünk, a teveli Alkotmány termelőszövetkezet tagsága az 1955- ös évi terv készítésén dolgozik. Ter­vünket alapos körültekintéssel állít­juk össze, mert ettől függ jövedel­münk emelése, hogy jobb eredményt érhessünk el, mint az elmúlt évben. Azt akarjuk, hogy a kormányprog­ramnak megfelelően több kenyeret, húst, zsírt, ipari nyersanyagot és zöldségfélét adhassunk az ország né­pének. A jövedelmezőség emelésében nagy jelentősége van az állatállo­mány felfejlesztésének. Éppen ezért nagy gondot akarunk fordítani jó- szágállományunk minőségi feljaví­tására, számszerűi tá szaporítására, és a takarmányféleségek termesztésére. Tudjuk azt is, pártunk és kormá­nyunk nagy kedvezményekkel segíti elő a szerződéses növények termesz­tését, ezért tervünkben többfajta szer ződéses növény termelését is bevet­tük. Kicsit el vagyunk maradva az őszi mélyszántással, pedig a jövő évi jó termés megköveteli a talaj jó élőké szításét. Igaz, hogy ez nemcsak a mi hibánk, hanem a gépállomásé Is, ahol nem sokat törődnek velünk, bár földjeink közvetlenül a gépállomások közelében varrnak. Segítettünk magunkon. Ráültettük a traktorra termelőszövetkezetünk két, géphez értő tagját s most már megy a munka, kihasználjuk a ked­vező időt, hogy behozzuk lemaradá­sunkat. Az összes trágya kint van már a földeken, úgy, hogy már ló­fogatainkat is a szántásba állítottuk. Még néhány napi jó idő, és befejez­zük a mélyszántást. Az ó-évet lezárva azzal a fogada­lommal kezdjük meg az új évet, hogy az eddiginél jobban dolgozunk, né­pünk felemelkedéséért, termelőszövet kezetünk megerősödéséért Takács József élenjáró gazda Szekszárdi évben jobb len a termés, ratet tavaly. Időben elvetettem a búzát a tavasszal meghintem pétisóval, tu­dom, hogy sokat segít rajta. Remélem a szőlőtermés is jöbb lesz, mert leg­inkább abból várunk jövedelmet Azt mondják a szekszárdi gazdáknál a pincében van a bank. Szükség is van a pénzre, hogy ki tudtam fizetni az adót, mert ebben az évben sem aka­rok vele hátralékban maradni. Már hizlalom a beadásra való hízót, ja­nuárban fogom beadni. Egy tenyész­bikára is leszerződtem, ezzel sem akarok szégyent vallant Szeretném még art is, ha valami­vel olcsóbban kapnám meg a mű­trágyát és a rázgálicot és sokkal jobb minőségben, mint amihez a múlt év­ben hozzájutottam. így még jobb kedve lenne az embernek a terme­léshez. A kötelezettségemnek éppen úgy eleget akarok tenni, mint tavaly — és szeretném azt is megérni, hogy a kötelezettség jó teljesítése után engem is elkiíidenének üdülni. Eze­ket várom az új évtől. Puha Lászlőné9 országgyűlési képviselő, a „Szocia­lista Munka Hőse“: Nagyjelentőségű határozatokat ho­zott pártunk és kormányunk az el­múlt 1954-es évben. A határozatok megvalósítását mi, kendergyári dol­gozók is érezzük. Érezzük nemcsak azon, hogy jobban élünk, mint az­előtt, megjavult a szociális ellátott­ság az üzemben, a munkaruhák, vé­dőfelszerelések terén, hanem komoly építkezések is kezdődtek az év fo- tyamán a gyárban. Családunk Is gyarapodott. Böbén az évben született harmadik gyer­mekem, a kicsi Lacika. Jó mun­kámért magas kormánykitüntetéáben részesültem, a „Szocialista Munka Hőse" kitüntetést kaptam meg. Nagy terveink vannak az 1955-ös évre. Be fognak fejeződni a megkez­dett építkezések a gyárunkban, új felező, prés, raktárhelyiség épül. Azt várom az új évtől, és minden erőm­mel azon leszek, hogy terveinket tel­jesítsük, munkánkkal segítsük az áj szakasz politikájának megvalósítását Több kendert adunk az országnak, hogy több lepedővászon jusson az üzletekbe, több zsákot, ponyvát, kö­telet kapjon a mezőgazdaság az ipar­tól. Az 1955-ös évtől várjuk a lakás­építési tervek megvalósítását is, amely a gyár dolgozóinak régi prob­lémáját oldja meg, többen, akik nagy | távolságról járnak be dolgozni, itt lakhatnak majd ® gyár közelében. A legfontosabb az, hogy a béke fennmaradjon. Békében akarom fel­nevelni három kisgyermekemet Re­méljük, hogy ugyanúgy, mint az el­múlt évben, az éf esztendőben is ké­pesek lesznek a béke erői megakadá­lyozni a háborús gyujtogatókat aljas szándékaik megvalósításában. Takács József 10 holdas szekszárdi dolgozó paraszt az elmúlt évben pél­dásan eleget tett beadási kötelezett­ségének és adóját is minden hónap­ban pontosan kifizette. A rossz idő­járás miatt is jó termést ért el, mert nem sajnálta kiadná a pénzt péti­sóra. Sertésbeadási kötelezettségéi szeptemberben 144 Wlós hízóval tel­jesítette. Takács József mint annyian, sokat vár az új évtől. — Remélem, ebben Két traktoros terve az új esztendőre: Éves tervünket a cséplésig teljesítjük . . . Olvasd a IVírsádaimi Szem!« minden ízdmóf. MméUt? fejlődésed«! >*§Jrí «Mi ■ Azt hiszem, kevés olyan két traktorosa van a du- naszentgyörgyi gépállo­másnak, mint Kovács Já­nos és Pál Ferenc. E két traktoros arról nevezetes, hogy az elmúlli év folya­mán nagyon sokszor úgy :„harcolták ki“ maguknak ja munkát. Nem egyszer j fordult elő. hogy Szabó [József brigádvezetőv^l ké- jpesek voltak veszekedni, [munkát követelni. Eláru- |lom, hogy ennek a követ- Jkezetes, szívós harcnak {eredménye lett. hogy mind {ketten teljesítették éves S tervüket, méghozzá nem is ipár nappal, hanem 3 hó­nnappal ezelőtt. Í Kovács János 410 nor- ímálhold éves tervét 186.5 ^százalékra, Pál Ferenc 410 3noj-málhold éves tervét pe «dig 179.7 százalékra telje­sítette. A két traktoros gégész év folyamán páros- < versenyben állt egymással. <\ gépállomás látogatása- eakor is együtt találom őket, amint éppen Pál Fe­renc traktorán végezték együtt a javítást. — Ilyenkor összeférnek — mondotta mosolyogva Faludi elvtárs, a gépállo­más igazgatója, — ha ar­ról van szó, hogy valame­lyik traktora javításra szo­rul, képesek még vasár­nap is dolgozni, de amikor munkáról van szó, akkor nem ismernek pardont. Az elmúlt évben is „vérre” ment a küzdelem. A ta­vaszi terv teljesítésénél Pál Ferenc vezetett. Ké­sőbb egész év folyamán hol az egyik, hol a másik vezetett pár százalékkal, az őszi munkák teljesíté­sénél Kovács János tört • az élre, vezetését megtar­totta. így került ki kettő­jük versenyéből Kovács János győzetesen. Ez a két ember nemcsak a normál­holdak teljesítését és túl­teljesítését tekinti főcél­jának, törődnek ők a gép karbantartásával is. sze­retik a traktort. Mindket­ten 900—900 forint juta­lomban részesülnek, mert tervüket teljesítettéle és és traktorukon nem volt fő-törés. Beszélgetés közben is serényen végezte a javí­tást a két traktoros. Ko­vács János elbeszéléséből megtudtam, hogy mind­ketten a helybeli „Szabad­ság“ íerm elősző vetkezet­nek tagjai. A tsz-ben vég. zett munkájukért 16, illet­ve 15 mázsa búzát kaptak. Ezt a búzamennyiséget természetesen a rendes havi keresetükön felül kapták. Az elmúlt évben vég­zett munkájukért dicséret illeti mindkét traktorost. Most pedig arról szeret­nénk hallani valamit, hogy az 1955-ös új évre mi a tervük? A kérdésre Kovács János válaszol. — Nekem, s verseny­társamnak, de azt hiszéni, hogy a gépállomás va! a­Simon Ferencné férfiszabó, a „Helyi ipar Kiváló Dolgozója“. „Azt kívánom, hogy jó termés, sok munka és békesség legyen az új esz­tendőben. Az új szakasz politikájá­nak megvalósításában jelentős fel­► adat hárul a kisiparosságra a lakos- [ ság szükségleteinek jcfob kielégíté- £ sóben, a mezőgazdaság fejlesztésének E elősegítésében. Az elmúlt évben kor­► mányzatynlc olyan határozatokat ho- mennyi traktorosának is^ zott, amelyek megvalósítása rnegja- az a terve, hogy az új év-£ vftja a kisiparosok helyzetét, segíti ben jobb munkát végez-► mun.kájukat. Sajnos, még sok helyen ZUÉn arra gondolok, illet-1 találkozunk ezen a téren megnemér- ve szeretném elérni ho*ye tess€l> vaTmak «gyes tanácsszervea, éves tervemet a csépiéig*aho1 Tlem ü§y kezelik a kisiparoso- w ré-t kát, ahogy kellene. A jövő évben több szérűi bizonyos vagyok ab-J megértést, segítséget várunk ezen a bán, hogy sikerülni fog. J téren. Tervem teljesítésének si-f Fejlődik a kisiparosok szervezeti es kére a területen múlik, E kuitúrélete. Nálunk, a megye szék- Sikerül-e, tudnak-e any-E helyén megalakult a KIOSZ színját- nyi területet biztosítani szógárdája és énekkara. Törekszünk ^yéniOSZOVetparasrto'kni' E arra * hogy a még kívülálló kisipa- amennyi termem teljes:'-E rosokat beszervezzük a KIOSZ-ba és téséhez elegendő. AholE reméljük, hogy az új esztendőben munka van, oda megyek, E megoldódik szervezetünk helyiség­célom az, hogy minél tóbbE problémája is. és jobb munkát végezzek. £ Békességet várunk az. új esztendö- Nemcsak nekem, hanem ► tői. Azt, hogy a békeszerető emberek állandó verseny társamnak £ meg tudják akadályozni azoknak a is az a célja, ami azj felfegyverzését, akik háborúba vít- enyém. Ugyanis az njEtek bennünket, végigtapostak hazán- eszténdo megkezdesse tkon Nekem kü,önösen fájdalmas mi is felújítjuk versenyünk emlékeim vannak a .második világhá- ket, 1955-ben is verseny-^ borúról, a férjemet vesztettem e\ ben akarjuk végezni aj Éppen ezért békét kívánok minden-, munkát kinek. Községünk kulturális és szociális fej­lődésének feltételeit biztosította ál­lamunk. Kevés község dicsekedhet annyi létesítménnyel, mint Alsónána. A felszabadulás óta villanyt, mozit, egészségházat, új iskolát, iskolafür­dőt, bölcsődét, napközi otthont kap­tunk. Ezek a létesítmények könnyí­tik a dolgozók életét, elősegítik mű­velődésüket, kulturáltságukat. A következő évben elsősorban a járdák javítását és újak építését ter­vezzük. Emellett egy szövetkezeti fiókbolt létrehozását látjuk szükséges nek, a megnövekedett vásárlóerő kö-4 vetkeztében. Sokat várunk az új esz-; tendőbeh a község állattenyésztésé-3 nek, szőlő és gyümölcs termelésének 3 fellendítése terén. Erre nagy gondot • fordítunk, vissza akartjuk állítani a; község jóhímevét, Az állattenyész-3 tés terén mutatkoznak már eredmé- 3 nyék, melyek fokozás® biztosítja, • hogy dolgozó parasztjaink jómódúak-: ká váljanak, magas jövedelemre te- 3 gyesiek szert. A tél folyamán éppen ezért előadásokat tartunk járási elő­adók segítségével az állattenyésztés, szőlő-.és gyümölcstermelés kérdései­ről Az előadásokat nagy érdeklődés­sel hallgatják a dolgozó parasztok. A termelőszövetkezetek már megtették a szükséges intézkedéseket, hogy az új esztendőben több disznót vihes­senek a szabadpiacra. Saját erőből ■ sertéshizlaldát, fiaztatót építettek. A Világszabadság tsz pedig már 35 hí­zót leszerződött.

Next

/
Thumbnails
Contents