Tolnai Napló, 1955. január (12. évfolyam, 1-25. szám)

1955-01-01 / 1. szám

TOLNAI mÁcmLETijaAUGmöljrmci Boldog újévet kívánunk kedves olvasóinknak-im—Tr TimrTiraa» AZ MDP TOLNAMECYEI PÄRTBIZOTT5AGANAK LAPJA XII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM AHA 50 FILLÉR SZOMBAT, 1953. JANUAR 1 Boldog újévet megyénk minden dolgozújának!; Az elmúlt év ékessége, mely ra­gyogó fénnyel világítja meg a most kezdődő új esztendőt és az eszten­dők egész sorát, a III. pártkongresz- szus és a Központi Vezetőség októ­beri határozata volt. A pártkongresszus határozatait, az dktófberi határozatot nagy örömmel fogadta megyénk dolgozó népe, mert megvilágította, hogy a júniusi út a helyes, mert ez az út, a kormány­program, minden munkás, dolgozó paraszt, értelmiségi és kisember leg­mélyebb vágyait és törekvéseit fejezi ki. Megyénk dolgozói saját gyakorlat1 tapasztalataik alapján, a tények alap ján győződtek meg a párt- és kor­mány politikájának helyességéről. A párt- és kormány intézkedései és megvalósulásuk: tények. Ezrével és tízezrével vannak megyénkben is üzemi munkások, dolgozó parasztok, értelmiségiek, alkalmazottak, akik nemcsak arról készítettek számadást, hogy az új szakasz intézkedései mi_ lyen előnyöket nyújtanak közvetle­nül, hanem azt is világosan látják, hogyan tudják legeredményesebben segíteni az új szákasz célkitűzéseit, a népjólét emelését. Ennek eredmé­nye, hogy üzemeink zöme befejezte éves tervét, nem egy köztük ötéves tervét, melynek határideje lejárt. En­nek következménye, hogy dolgozó pa­rasztságuk zöme, túlnyomó többsége mindent elkövetett, hogy a vetés, mélyszántás, begyűjtés terén eleget tegyen kötelességének Megértették, hogy csak a termelékenység növelé­sével, a minőség megjavításával, fo­kozott takarékossággal teremthetjük meg az életszínvonal további emelé­sének, újabb árleszállításoknak a fel­tételét. Ma az új év első napján büszkén tekinthetünk vissza munkánkra. Sok nehézséget küzdöttünk le, szemláto­mást nőttek a sikerek, szebbé, jobbá vált dolgozóink élete. A jólét emelé­sének útján, melyen pártunk vezeti dolgozóinkat, rendkívül jelentős ha­tárkő az a határozat, melyet egy évvel ezelőtt pártunk és kormányunk hozott a mezőgazdasági termelés fej­lesztéséről Ez a határozat is nagy visszhangra talált és az is világos, hogy megvalósítása a dolgozó nép lelkesedésétől, kezdeményező erejé­től, harcrakészségétől függ, melynek az elmúlt év folyamán is számos ta- nujelét adta. Ennek a határozatnak a megvalósításától függ egész népünk — s benne megyénk dolgozóinak — jóléte, a mezőgazdaság felvirágzása. Ezen a téren már születtek eredmé­nyek és az új esztendő újabb sike­reket hoz. Rajtunk múlik milyen gyorsan érünk a jólét kellős köze­pébe. Az elmúlt esztendő megjelölte fel­adatainkat. Ma az új esztendő első napján erre gondol az ország jó gaz­dája, a dolgozó nép. Több iparcik­két, közszükségleti cikket, több bű­zét, húst és tejet követel az ország. Valamikor ünnepnapon nem szíve­sen gondolt munkára a dolgozó em­ber. Ma örömmel gondol arra, hogy az új esztendőben mennyi munka vár reánk és hogy munkánk eredménye: a több ruha, cipő, több kenyér, tej, hús ami épülő, szépülő országunk­nak kelL A párt és kormány határo­zatai nyomán mindenütt javul az élet, fokozódik a dolgozók munká­kéivá, termelő aktivitása. Ezért bon­takozott ki megyénkben is a munka­verseny és ezért szükséges ebben az évben további fokozása. Ma, amikor a jó gazda szemével tekintünk vissza az elmúlt év mun­káiéra, szenteljük figyelmünket az új év reánkváró feladataira. Az új terv_ év első napjától kezdve teljesítenünk kell a tervfeladatokat, egyenletesen emelnünk kell a termelést, minőségi munkát kell végeznünk és olcsón kell termelnünk. A tervfegyelem építő­munkánk szilárd alapja. Fokozzuk to­vább az új évben a dolgozók terme­lési aktivitását, azt a hatalmas erőt, mely hegyeket tud elmozdítani és átformálja a magyar föld arculatát. Teljes erővel kell hozzáfognunk me­gyénkben is a mezőgazdasági terme­lés fejlesztéséhez a helyi adottságok, lehetőségek felhasználásával. Nem tévesztve szem elől a Megyei Párt- bizottság nagyjelentőségű idevonat­kozó határozatát. Már most meg kell teremteni a jó és sikeres munka alap ját. Gépállomásainkon most folynak a. gépjavítások. A minőségi gépjaví­tás több felszántott földet, több he­lyes agrotechnikával elvetett baráz­dát és végsőtökön több kenyeret je­lent. A dolgozó paraszt ,a termelő- szövetkezet, mely most állítj a be ál­latait a jövő évre, nemcsak jólétét alapozza meg, de hússal, zsírral lát­ja el az ország lakosságát Is, tehát aktív résztvevője a szocializmus épí­tésének, győzelmes munkása a jólét megteremtésének. Most ezt a munkát ünnepeljük, a győzelmes munkát és az új esztendő első napján megfogadjuk, tervünket fegyelmezetten, jól fogjuk teljesítem. Az új esztendőben minden gondola­tunk a békét illeti, mely éltető erő országépítő munkánkban, mely va-1 lamennyiönk számára a legdrágább. A kilencszáz millió békét szerető em* bérré! együtt emeljük fel tiltakozó szavunkat a tőkések és agyafúrt dip­lomaták bűnös mesterkedése ellen Mi békét akarunk. És üzenj'ük min­denkinek: ezt a hazát sokmillió ha­zafi oltalmazza és olyan ököl védi1 — a mi néphadseregünk — mely le-' sújt mindenkire, aki a haza szent ( földjére támadni mer. A béke gondo , latéval kezdjük az új esztendőt és, a békéért, a jólétért fokozzuk mun-1 kánkat, ez a gondolat acélozza meg1 izmainkat. Adósság nélkü! kezdjük az új esztendőt Az alsónánai gazdák 103 százalékra teljesítették adótervüket Szorgalmas, kötelességtudó embe­rek laknak Alsónánán. Termelnek, hogy több jusson, hogy az államnak (járó részt is becsülettel kifizethessék. Egyetlen hátralékos sincs a község­ben. A beadási kötelezettség teljesíté­sében is a járás első községei közé tartozik. A sertés kivételével vala­mennyi clkktféleségből törlesztették tartozásukat. A sertést is teljesítik a következő év elején, addigra érik el a hízók a kívánt súlyt. Úgy tervezik1 a jövő évben még jobb termelő mun kával biztosítják, hogy a kötelezett-. sógefc teljesítése terén zökkenőik nej állhassanak elő. Madocsán az Uj-sor valamennyi lakója kifizette évi adóját f A madocsai emberek valamikor ar- * ról voltak híresek: nem volt muiat- > ság verekedés nélkül. A virtus ököl- f beszorította a kezeket és nem bírtak 4 féktelen kedvükkel. Ma ez a virtus j: más oldalról mutatkozik meg, még- (pedig igen nagyszerűen a törvények Dunaszentgyörgyőn is lázas munka folyik az év utolsó napjaiban. Gaz­dák, adóifizetők keresték fel a ta­nácsot, mindenki kiváncsi volt, van-e még tartozása, a zöme pedig egyen­líteni jött. Úgy emlegetik a községben idős Halász Lajos öt holdas gazdát, mint a becsületesség mintaképét. Így is van, minden adósságát tisztázta, beadása, adója rendben van. Január­ban már a következő negyed sertés- beadását is teljesül Az ilyen példa Nincs adósságuk a mözsiekuek Átléptünk az ó-év küszöbén és ma az új esztendő első napján számot vetünk magunkban, hogyan szolgál­tuk az elmúlt évet, teljesítettük-e azt, amit államunk tőlünk várt? Erre gon­dolnak ma Mözs község dolgozó pa­rasztjai. Atkán Gyula 7, Szlgli Miklós 9, Morvái Dávid 6, Virág József 7, Pin­tér Vilmos 11, Csuka István 7 hol­das dolgozó parasztok és a többiek ( elégedetten és büszkén ülnek le, ki- ki a maga házában az ünnepi ebéd, elfogyasztására. Büszkék is lehetnek,) hiszen teljesítették összes beadási1 kötelezettségüket. Mözs község dolgozó parasztsága, tehát tiszta begyűjtési lappal kezdi] az új, az 1955-ös évet. TeveU gépállomás: Akik befejezték évi tervüket A mai nappal gépállomásaink trak­torosai is pontot tettek az 1954-es év végére. Lezárult egy munkában el­töltött év. Az elmúlt év eredmé­nyei az új évben jobb munkára ösz­tönzik a traktorosokat. A teveli gépállomás traktorosai kö­zül Amherger János, Kiss István, Pancza Ferenc, Tarr Gábor és Fá­bián Lajos becsülettel teljesítették egyenként 415 normálhold éves ter­vüket. Ma újév első napján, az éves tér- t vüket teljesítő, illetve túlteljesítő J traktorosoknak, de a gépállomás va-j lamennyi dolgozójának kívánjuk,^ hogy az újév első napjától kezdve,f becsülettel dolgozzanak tervük tel£e-f sítéséórt. Hentesárí bolto! nyit a bonyháli Dózsa Héjé Is; A bonyhádi Dózsa Népe termelős 5 vetkezet a község dolgozóinak jobb ellátására és a tsz tagság jövedel­mének emelésére hentesáru üzletet nyitott Bonyhádon. Az üzletben dús választék van a jobbnál-Jobb tölte­lékfélékből, de szabadpiaci áron vá­sárolhatnak a dolgozók friss húst és zsírszalonnát is. A tsz hentesáru boltja igen népszerű Bonyhádon, ame lyet mutat az is, hogy alig néhány nap alatt több, mint 10 mázsa árut adtak el. A tagság a jó eredménye­ken felbuzdulva, úgy tervezi, hogy hetenként egyszer hentesáruval meg­rakott tehergépkocsijukkal felkere­sik a közeli bányavidéket, erre a célra újabb 100 darab disznót híz­Uj földszöv-bolt Grábócon Örömünnep volt Grálbócon a de" cember 28-a. Ezen a napon avatták a község új földművesszövetkezeti bolt­ját, melyet 260.000 forintos beruhá­zással építettek. A szép, tágas, vá­rosi berendezéssel ellátott boltban 120.000 forint, értékű áru van, s a község lakói kedvükre válogathatnak a szebbnél-szebb ruha, cipő, háztar­tási és egyéb áruféleségek között. A kisvejkei tsz-ek sérelme Kisvejke község két termelőszövet­kezete, a Boldogulás és a Szabadság tagsága, de a község egyéni dolgozó parasztjai is méltán sérelmezik azt, hogy a községben termelt mintegy 3—100 liter tejet naponta Aparhant- ra kell szállítani fölözésre. Sérelmük jogos, annál is inkább, mert közsé­gükben egy fölözőgép fekszik kihasz­nálatlanul ... Miért nem lehet a fö­lözőgépet üzembe állítani ... ? Teszik fel a kérdést, és Igazuk van. A helyi fölözéssel egyrészt jelentős fuvarkölt­séget takaríthatnának meg, másrészt kedvet kapnának a gazdák az állat­állomány növelésére, miután a fölö­zött tejet takarmányozásra használ­hatnák fel. Úgy gondoljuk, hogy az illetékeseknek érdemes ezen egy kis­sé elgondolkozni. A Tolnai Selyemfonó dolgozói csatlakoztak az RM Müvek felhívásához Mi valamennyien, a Tolnai Se- lyemfonógyár dolgozói még élénken emlékezünk az 1945. előtti időkre, az 1945-ös évre. Emlékezünk és nem felejtünk! Abban az időben verejtékes mun­kánktól a tőkések zsebe tellett Em­lékezünk arra, hogy abban az időiben elismerő szó helyett szidást, sőt nem »itkán verést kaptunk, tőkés gazdá­inktól. Emlékezünk a második világ­háború sötét éveire, annak minden borzalmára. De emlékezünk az 1945-ös gyönyörű tavaszra is, amikor sokat szen­vedett hazánkat a dicsőséges Vörös Hadsereg felszabadította. Közeledik hazánk felszabadulásá­nak tizedik évfordulója. Egyikünk sem felejti el hogyan, milyen nehéz körülmények közt kezdtünk újra dol­gozni, de most már saját magunk­nak, saját hasznunkra. Anyagi és kulturális felemelkedésünknek e tíz esztendejét, e tíz esztendő munká­jának eredményeit, legféltettebb kin­csünket veszélyeztetik a sötétlelkű nyugati imperialisták háborús mes- tenkedései. Mister Dulles és csaholó társai az „erő politikájáról“ szaval­nak, de mi tudatában vagyunk an­nak, hogy a demokratikus béketábor erői meggondolásra késztetik a há­borús uszítókat. Ezek készülődése azonban arra serkent bennünket, hogy eredményeink fokozásával, a ter­melékenység emelésével, az ön­költség csökkentésével, a minő­ség javításával erősítsük hazán­kat, a Szovjetunió vezette Béke­tábort, hogy eredményesen ellen tudjon állni a nyugati kalando­rok törekvéseinek. Pártunk és kormányunk fő célki­tűzése, hogy az életszínvonal emelé­sével szebbé tegye népünk életét, ha­zánk boldog, virágzó ország legyen. E célkitűzések megvalósítása érde­kéiben elhatároztuk, hogy: Csatlakozunk a Rákosi Mátyás Művek felhívásához és részt ve­szünk a hazánk felszabadításá­nak tizedik évfordulója tiszte­letére indított munkaversenyben. Vállaljuk a következőket: 1. Az 1955-ös első negyedévi tel­jes termelési tervünket 1 százalékkal túlteljesítjük. 2. A globális önköltséget 1 száza­lékkal csökkentjük. 3. A minőség javítására vállaljuk, hogy 98 százalékban első osztályú gyártmányokat állítunk elő. 4. Az anyagtakarókosság terén vál­laljuk, hogy az egy kilogramm fo­nalra eső nyersanyaghányadot 2 szá­zalékkal csökkentjük, a cémázói hul­ladékot 0,1 százalékkal leszorítjuk. Tolna, 1954. december 28. A Tolnai Selyemfonógyár dolgozói nevében: Bolvári Józsefeié MDP titkár. Novak Nándomé Sz. B. elnök. Friedrich Gyula igazgató. edz utahÁ munkada^akak December 23-án déli 12 órakor be­fejezték éves tervüket a Dombóvári Fémtömegcikkgyártó Vállalat dolgo­zói. Képünkön a terv teljesítéséhez szükséges utolsó füstcsöveket készít tik dl a vállalat munkásnői. R sóit | A 72 éves Halász Lajos is adósság nélkül kezdi , az új esztendőt tiszteletében, Ibetartásálban. Ezért1 rendezte az új sor minden gazdája adóját, Simon István, Berek Imre, Kemény Pál és a többiek, öveges’ Ferenc már a jövőre is gondolt. Négy, száz forinttal túlfizette adóját. ! nem marad követés nélkül. Utcája az Övoda-utca valamennyi gazdája szil­veszterez, nincs adóssága. Példamu­tató gazdia Tibai Dániel is a 224 ház­szám alatt. Mindenből eleget tett kö­telezettségének. — Úgy kell dolgoz­ni, hogy a beadást is teljesíthessük., Hozzám még nem jött, de nem jön végrehajtó, — mondotta. Az Óvoda-; utcaiak példája ragadós, a Deák-, Ferenc utca gazdái is követték, alig i van néhány hátralékos. 1

Next

/
Thumbnails
Contents