Tolnai Napló, 1953. november (10. évfolyam, 257-280. szám)

1953-11-01 / 257. szám

TOINAI A MAJ SZAMBÁN! B€kebes*«*«tés Dwuütöldváron.... (2. o.) — A Szovjet- imáó Minisztertanácsának és a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának határozata „Az élelmi­szerek termelésének kibővítéséről és minőségének ja- vftásáról" (3. o.) — A klerikális reakció a Horthy- rendszer szolgálatában (4. o.) — A Nagy Október tisz­teletére (5. o.) — Segít a könyv (6. o.) J AZ M DP TOLNAMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK LAPJA X. ÉVFOLYAM, 857. SZÁM ARA 50 FILLER VASÁRNAP, 1953 NOVEMBER 1 Uj tagok felvételével is erősítsük pártszervezeteinket Hatalmas feladatok állnak a mi megyénk pártszervezetei előtt is ab­ban, hogy minél színvonalasabb po­litikai nevelő munkával mozgósítsák megyénk dolgosé népét a kormómy- prográmm megvalósítására. Hogy ezt a feladatot sikeresen végrehajt­hassák, pártszervezeteinknek sorai­kat állandóan erősíteni kell. Ennek egyik legfontosabb formája a tag- és tagjelölt f#lvétel. A Politikai Bízott ság 1952 április 10-i nagyjelentőségű határozata hosszú időre megszabta a mi megyénk pártszervezetei előtt is a feladatokat, a párttagság minősé­gének javítása terén. A Politikai Bizottság két fontos feladatot tűzött pártszervezeteink elé. Egyrészt azt, hogy szüntelenül ne­veljék a párt tagjait és tagielöltjeit, vonják be őket a pártmunkába s mindinkább követeljék meg a párt­tagok példamutatását, helytállását, marxista-űenimisüa tudásuk fejlesz­tését. Másrészt gondoskodjanak az egészséges tagjelölt utánpótlásról., állítsanak sokkal nagyobb követel­ményeket a tagjelöl t-ságre jelentke­zők elé, s ezzel biztosítsák a párt szo­ciális összetételének állandó javítá­sát. A határozat megjelenése óta a ml megyénk pártszervezeteiben is tör­tént változás, de ez még mindig nem kielégítő. Még mindig nem eléggé rendszeresítették pártszervezeteink a pártonkívüliekkel való politikai fog­lalkozást. Még mindig lehet hallani olyan helytelen kijelentéseket párt- titkároktól, pártvezetőségi tagoktól: *— nálunk nincs olyan dolgozó pa­raszt, akit tagjelöltnek fel lehetne venni. Az ilyen káros és hamis né­zeteket pedig naponta cáfolja meg az élet. A kormányprogramm meg­valósítása nyomán számos dolgozó tűnik ki becsületes munkájával, mind az üzemekben, mind a községekben, termelőszövetkezetekben, álami gaz­daságokban és gépállomásokon egy­aránt. Ha azonban ezekkel pártveze­tőségeink nem foglalkoznak, elhanya gólják őket, természetesen nem min­dig jut eszükbe, hogy nekik a ma­gyar dolgozó nép élcsapatában van a helyük. Pártszervezeteinkben, s elsősorban üzemeinkben felismerték ennek je­lentőségét, mint például 3 Tolnai Textilgyárban és a Selyemgyárban. Megértették, hogy az olyan pártszer­vezet, amelyik elhanyagolja a párt- építés egyik legfontosabb feladatát, a tag- és tagjelölt felvételt, nem tudhatja kielégítően mozgósítani a dolgozókat a soron következő fel­adatok végrehajtásában. Legfőbb hi­ba, mint a Furkópusztai Kendergyár ban is az, hogy éppen a vezetőség tagjai nem foglalkoznak e fontos kér­déssel, s így legjobb segítő társuk a pártosoportbizalmiak is elhanya­golják. Legelső feliadat számukra az, hogy elsősorban saját maguk közt osszák e! a legkiválóbb párt on- kívüli dolgozókat s neveljék őket arra, hogy érdemesek legyenek a párt soraiba. Csak ezen keresztül ad hatják át e jó módszert a pártcso- portbizalm iaknak is. Sokkad nagyobb erőfeszítésekre van azonban szükség ezen a területen községi pártszervezeteinknél és első­sorban termelőszövetkezeti pártszer­vezeteinknél. Pedig itt is vannak olyan becsületes dolgozók, akik a nyári mezőgazdasági munkák idején s most, az őszi szántás-vetés munkái­ban a termelőszövetkezetek megszi­lárdításában kitűntek, tetteikkel bi­zonyították be, hogy szeretik a pár­tot, helyeslik és követik a párt irány Vonalát. Egyes pártszervezeteink azonban helytelenül arra várnak, hogy egyes dolgozók maguktól kér­jék felvételüket. Elfeledkeznek arról hogy ezek a becsületes dolgozók a legmesszebbmenőkig szerények s úgy gondolják, hogy ha a termelésben élenjárnak, már meg is tettek min­dent termelőszövetkezetükért, falu­jukért Pártszervezeteinken van a sor, hogy a párttagság megtisztelő fogalmát előadásokon, oktatásokon s egyéni beszélgetéseken keresztül is széles körben tudatosítsák. E mód­szer segítségével kelthetik fel e be­csületes, de szerény — mely már magában is kommunista erény — dolgozók önérzetét, hogy a dolgozó nép legjobb fiai, a kommunisták kö­zé kerülhessenek. Ahol nem veszik észre ezeket a becsületes dolgozókat, elhanyagol­ják nevelésüket, mint például az Őcsény-szőlőhegyi termelőszövetke­zetben, ott nem is megy ez a munka. A pártszervezet növekedése, erősödé­se megállt. F<ímek hatása megmutat­kozik természetesen a gazdasági mun káliban is. A szedresi Petőfi ter­melőszövetkezetben is ilyen helytele­nül nézik a pártépítés e fontos fel­adatát. S ez is hozzájárul ahhoz, hogy még most kezdik el a búzave­tést, nehéz a szántás, kemény a föld s hasonló nehézségekre hivatkoznak. Különösen termelőszövetkezeteink­ben lenne most n^gy szükség arra, hogy becsületes, jól dolgozó, a ter­melőszövetkezeti gazdálkodás mel­lett szilárdan kiálló tagokkal erő­sítsék a pártot. Pártunk szervezeti Sít’ibái'yzata kimond ja: .indokolt esetben a Központi Vezetőség, illetve a Politikai Bizottság jóváhagyásával az alapszervezet jelöl ség nélkül, vagy hat hónapnál rövidebb jelöltségi idő. vei is felvehet egyes jelentkezőket a pártbaA Központi Vezetőség módéi adott, hogy a termelőszövetkezeti pártszervezetekben a legkiválóbb dől gozókat mindjárt párttagnak ve­gyék fel. Az alsónyéki Kossuth ter­melőszövetkezetben ezt a lehetőséget kd is használták s ennek nyomán pártszervezet is alakult, mely motor­ja a szövetkezet további fejlődésének. De még sok olyan pártszervezet van, mint a faddi Győzelem termelőszö­vetkezeté, ahol nem használták ki ezt a nagy segítséget s Kolman elv- társ a párttitkár ahelyett, hogy mun kába állította volna a vezetőség tag­jait, a párttagokat, csak panaszko­dott. Ez a gazdasági munkában is meglátszik. Meg kell érteni, hogy pártszervezeteink és különösen a termelőszövetkezetekben dolgozók csak úgy lesznek képesek megoldani az előttük álló nagy feladatokat, ha állandóan új, becsületes dolgozókkal növelik pártszervezetük ereiét. A tagjelöltek felvétele mellett azon ban nem szabad megfeledkezni a már felvett tagie’ö'tek és párttagok neveléséről sem. Ebben nagy segít­séget adhatnak a pártcsooortok. Ter­mészetesen fő feladatunknak első­sorban nem a gazdasági feladatok végrehajtására való mozgósítást kell adni, mint a tengeiici Petőfi terme­lőszövetkezetben, hanem a pártpoliti­kai munka segítését, szélesítését, megértetni velük, hogy csak ezen keresztül lehet tartós jó eredménye­ket elérni a gazdasági munka terüle­tén is. Pártszervezeteink vezetőségei hasz­nálják fel ezt a segítséget s elsősor­ban termelőszövetkezeteinkben fo­kozottabban ellenőrizzék, hogy a oártbizalmiak hogyan látják el meg­bízatásukat. Széles körben meg kell érteniök s megérteiniök, hogy csak­is a párt állandó erősítésével tudják megáldani azokat a jelentős felada­tokat, melyekre a kormányprogramm megvalósítása során mozgósítaniok kell. Meg kell érteni, hogy ennek egyik legfontosabb módszere, ha ál­landóan új, becsületes dolgozókkal biztosítják pártunk szociális össze­tételének állandó javulását. NOVEMBER 7-HE KÉSZÜL 17.EH ÉN FALL November 7-re: 410 normálhold Ezelőtt egy hónappal, mikor termelési értekez­letet tartötJtak a mözsi gépállomáson, Hosnyánsz- ki András eévtárs, a gép­állomás egyik traktoristä- ja a következőket mon­dotta; „Gépállomásunk munkája, a termelőszövet­kezeteknek adott segítség még sok kívánni vallót hagy maga után. Azt várják tő­lünk a termelőszövetke­zetek tagjai, és az egész dolgozó nép, hogy mos:, az őszi szántás-vetési mun kák idején az eddiginél sokkal több segítséget ad­jon a termelőszövetkeze­tek tagjainak." Hosnyánszki András elv társ ezen a termelési ér­tekezletem felajánlotta^ hogy november 7-re, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 36. évforduló­jának tiszteletére a 210 normálhold őszi idényter­vével szemben 320-at tel­jesít, november 31-e he­lyett november 7-re. Hos- nyánszki elvtárs becsület­tel álltja a szavát. Kora reggeltől késő estig dol­gozik, hogy vállalását ne csak teljesítse, hanem túl teljesítse. November 7-re tett vállalását október 25- re már jóval túiitxl'jesí- tette. Erre az időre 375 normálhold talaj-munkát végzett el. Hosnyánszki elv társ jelenleg a faddi Szabadság Földje terme­lőszövetkezet vetését vég­zi. Október 25-én, amikor a 375 holdat teljesítette, azt a fogadalmat tette, hogy november 7-re eléri a 410 normáüholdat. Négy fiatal a ,,forradalmi műszak'1 előtt... Kovács Vera sztahanovista zomíocozó : Ezen a héten még nagyobb odaadással dolgozom Másfél év óta dolgozom a Bonyhádi Zománcműveft_ ben. Az első hónapokban savazóedényhordó voltam. De szóltam a csoportvezetőmnek, mert úgy éreztem, hogy mint ponthegesztő, sokkal jobb munkát tudok végezni. Kérésem teljesült — ponthegesz'ő lettem. Plesz Anna sokat foglalkozott velem, hogy jól megállhassam helyem. Igyekeztem is jól dolgozni. Ebben az évben február hó- nap II. dekádjában értem el a leggyengébb teljesítményt: 107 százalékot. Azóta nagyot emelkedett az eredmé­nyem. A VIT-műszakban elértem a 194 százalékot is. De mostanában globális teljes» ményem 160 százalék. Jó munkám után megbecsülnek: augusztusban sztahano­vista oklevelet kaptam. Már ebben az évben 400 forint jutalomban is részesültem. Szeptember hónapban szintén az élenjárók közö't szerepeltem, mert jól dolgoztam. 1953. október 24-én már arról értesített a vezetőség, hogy befejeztem ezévi tervemet is. Pehár Antal peremnyíró : „Ott a magnak a helye, ilyenkor már a földben . . . Smátrola István 14 hol­das magyarkeszi dolgozó paraszt nyugodt lelki isme rettel nézelődik a kiállí­táson, nem izgatja a mun­ka, a vetés. Nana ám, mert már befejezte. A búzája 4 holdon a földben csírá­zik és I hold rozsot is ve­tett. „Tanácstag vagyok, kötelességem a példamu­tatás. Hogyan mondjam én egy gazdatársamnak, hogy vessen már, amikor én magam még nem ve­tettem el? Meg aztán fe­lénk, Magyarkesziben az a mondás járja, hogy szentmihálynap előtt és után két héttel jó vetni, az pedig szeptember 29-én van. Ezek szerint nem is vetettem túl korán, mert még két hete sincs, hogy -befejeztem a búzavetés-t, de azért talán így is idő­ben var. még. Ott annak“ a magnak a helye, ilyen­kor már a földben, mert amikor az ember vetni indul, vetni kezd, már az aratásra, a kenyérre gon­dol. A családja kenyeré­re, meg az ország kenye­rére. Elég jó termést ta­karítottam be az idén, de jövőre is várok legalább ennyit, de az is lehet, hogy több lesz a termés, mert én időben elvetettem, meg aztán meg Í6 trágyáztam a földet." Az adott szó vatóraválfásával ünneplem meg november 7-ét Április óta peremnyíró vagyok. Az eddig elért ered­ményeim azt bizonyítják, hogy érdemes volt Haidinger József csoportvezetőre hallgatni, aki számtalanszor az­zal jött gépem mellé, hogy így kell jobban és gyorsab­ban egy-egy munkát elvégezni. Legutóbbi dekádered- ményem 148 százalék volt, ami jobb az ígéretnél is, mert a legutóbb megtartott termelési értekezleten arra tettem vállalást, hogy a IV. negyedévben 136-ról 138 százalékra emelem teljesítményemet. De nemcsak a magam munkájával törődök. Tudom azt, hogy mily jól esik egy fiatal kezdő munkásnak, ha segítik munJ közben. Felajánlottam azt is, hogy Veszprémi Imrév sokat foglalkozom, munkamódszierátadáson kereszti De érdemes is vele foglalkozni, mert megértő, figy lemmel kíséri amit mondok, vagy mutatok. Veszprér aki április-május hónapokban mindig a „szégyenkezől névsorába tartozott, ma már 110 százalékra teljesí tervét. Mind a ketten elhatároztuk, hogy a „f orrad all műszak" alatt még jobb eredményeket érünk el, mélt képpen ünnepeljük november 7-ét. Frei Anna jelvépyes sztahanovista ffilezí A „forradalmi műszakban“ brigádom minden tagja helytáll.. , Üzemünkben foglalkoznak a fiatal, a még tapaszt lattan dolgozókkal. Amikor a falosztályhoz kerültél másnap már Pataki Henrikné és Forró Ferenc né sztah novisták segítségemre siettek, hogy én is mielőbb szt hanovista legyek. Ebben az évben 119 százalék volt leggyengébb teljesítményem. A legutóbbi dekádban m< 156 százalékot teljesítettem. Jó nmnkámért július hóna, ban sztahanovista jelvényt kaptam. A Május 17. brig< is a legjobb munkát végezte, különösen a VIT-műszál ban, amikor a brigádok között folyó versenyben az else között voltunk. Nagy öröm volt számomra, amikor pém jutalmat kaptam, jó munkámért. A legnagyobb örő: azonban szeptember 27-én ért, amikor megtudtam, hog befejeztem ezévi tervemet. Brigádom tagjai is arra tör* kednek, hogy határidő előtt teljesítsék évi tervüké Ezért egyöntetűen elhatároztuk a hét dején, hogy ,iforradalmi műszakban‘‘ ismét elkövetünk mindent a< ért, hogy az üzem legjobb brigádjának nevezzenek n üzemben. Funtner Sándor nemcsak példát mutat, de segíti a lemaradókat Tolna községben a ta­nács mozgósítására foko­zottabb ütemben halad a vetés, de még mindig nem kielégítő az eredmény. A beütemezett búza vetéste- rü-etinek mindössze 32 szá­zalékát vetették be a dol­gozó parasztok, holott a minisztertanács által ki­tűzött határidő már le­iért. Ez a lemaradás az eddiginél is több munkát ró a tanácsra. Fontos, hogy széleskörben népszerűsít­se az élenjáró gazdákat, akik semmire se várva«, a jövőévi kenyér biztosí­tására gondolva, időben el vetettek, mert vannak ilyenek Tolnán is. Funt­ner Sándor például, aki a begyűjtési áli'andóbl- zoftság tagja, testvéreivel: Gézával és Lászlóval együtt, aki mindesv'k kü- 'ön gawiá’.^odik. már íó- ideie befoiP7ték a vetést. Tavaly is korán vetettek és kevés gazdának volt olyan termése Tolnán, mint nékik. A vetés mel­lett a betakarításit is be­fejezték Funtnerék, már lábon álló kukoricaszár- juk sincs a határban. Az őszi munkák befejezése után azonban nem tétlen­kednek a Funtner-testvé- rek, ha/nem mindhárom, fogatával szánt-vet olyan dolgozó parasztoknak, akiknek nincs fogatuk. Az elmúlt héten 15.000 négyszögölön vetették el a búzát, ami több miint 9 hold.-, Funtner Sándor, mint. a begyűjtési áU-amdó- b'zott-ság tagja., nemcsak példát mutat, élen tár a munkában, hanem fivérei­vel egvütt aktívan segít dolgozó oaraszttárspíinak. hogy a község minél pi’őbb behozza a lemaradást és ha már hptáridőre nem is de nevembe- 7-re leg­alább befejezzék a vetést. ,,4dott *zivamnt valóra váltat la ni“ Rohonczi László szakost dolgozó parasztnak csak 1 lova van, mégis példamu­tatóan megműveli 15 hold földjét. Mte’őtt a kiállí­tásra behozta volna gyö- nvftrű növendék bikáját, jórészt befejezte a vetést. Azóta pedig hírt kapott otthonról, hogy a tervezett öt hold búzavétést befejez ték, ne aggódjon Rohijnczi László emiatt. „Mert nem volt nekem itt egv nyu­godt percem sem, amíg /■A! t tudtam, hogy vetetten a gabonám. Nem vagyok már fiatal, van egv kis tapasztalatom a gazdálko­dás terén és tudom, hogy az időben elvetett gabo­na 2—3 mázsával többet ad. mint anvt késve vet­nek. Meg aztán mint élen­járó gazda, vállaltam no­vember 7-e tiszteletére, hogy határidőre befejezem a vetést. Most már meg­nyugodtam, adott szava­mat valóraváHottam." Dók mann Anna 'áfókfníó: A ,forradalmi műszakban“ is a legjobb egyéni versenyző leszek . .. örömmel vettem, hogy november 7. tiszteletére november 1-től 10-ig „forradalmi műszakot" tartunk üzemünkben. így megvan az újabb cél, amiért küzde- nünk kell: a még több, a még,jobb munkáért. Egy éve dolgozom a gyárban, alig 17 éves vagyok, de elmondha­tom, hogy mindent elkövettem annak érdekében, hogy a legjobb fiatalok között szerepeljen nevem. Erre egy jó példa. Míg februárban csak 80 százalékot értem el, addig a VIT-műszakhan 170 százalékos teljesítmé­nyemmel elnyertem a VIT egyéni vándorzászlót, ami ma is díszíti otthonomat. Legutóbbi dekáderedményem 161 százalék volt, De érdemes is jó! dolgozni, mert mun­kám után megkapom a megfelelő bért. Az elmúlt hó­napban például 1200 forintot vittem haza édesanyám­nak. S hogy én ma a legjobb fiatal dolgozók között vagyok, azt elsősorban Fábián Andrásné sztahanovista fűiónőnek köszönhetem, aki fáradságot nem ismerve, minden felesleges percét velem töltötte, tanított a jobb fogásokra, a jobb munkára. Fábián Andrásné így vé­lekedik rólam, ha valaki érdeklődik felőlem: „Ö a leg­több fiatal a festőműhelyben, de mondhatom, hogy a legügyesebb is." S ezt a jó hírnevemet ezután is meg­tartom, a „forradalmi műszakban" ismét az élharcosok között leszek, kik mind azért küzdenek, hogy az eddi­ginél is kimágaslóbb teljesítményekkel köszöntsék a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 36. évfordulóját, november 7-ét.

Next

/
Thumbnails
Contents