Tolnai Napló, 1953. október (10. évfolyam, 230-256. szám)

1953-10-01 / 230. szám

2 NAP L ó 1953 OKTOBER 1 A szovjet kormány jegyzéke Franciaországé Anglia és az Egyesült vUainok kormányához a külügyminiszterek tanácskozásának összehívásáról Moszkva (TASZSZ): A Szovjet­unió külügyminisztériuma szeptem­ber 2-án azonos szövegű jegyzéke­ket kapott Franciaország, Anglia és az Egyesült Államok kormányától. A jegyzékek válaszul szolgáltak a szovjet kormánynak a külügyminisz terek tanácskozása összehívásával foglalkozó augusztus 4-i és a német kérdéssel foglalkozó augusztus 15-i jegyzékére. A Szovjetunió külügyminisztériu­ma szeptember 28-án megküldte a szovjet kormány válaszjegyzékét Franciaország, Anglia és az Egye­sült Államok moszkvai nagykövet­ségének. Franciaország kormányának 1953 szeptember 2-i jegyzéke hang­súlyozza, hogy a francia kormány­nak nem szándéka sem újból eluta­sítani a szovjet kormány bíráló meg­jegyzéseit a három hatalom politi­kájáról, sem pedig folytatni ilymó- don — a béke megszilárdítása ro­vására — a meddő vitát. A béke felé vezető jelentős lépés tenne és enyhülne a nemzetközi fe­szültség, ha sikerülne haladéktala­nul megoldani egyes Németország­gal kapcsolatos problémákat és meg Kötni az osztrák államszerződést. — Ezért kívánatosnak tűnik, hogy a külügyminiszterek tanácskozása ezek kel a problémákkal foglalkozzék. A német és az osztrák probléma meg­oldása elősegítené más fontos kér­dések sikeres megtárgyalását is. A jegyzék ezután hangsúlyozza, hogy a szovjet kormány a német probléma megvitatására olyan ügy­rendet javasolt, amely bonyolultnak látszik és amelynek alkalmazása a legkedvezőbb körülmények mellett is nagy időveszteséggel járna. A szovjet kormány augusztus 15-i jegy zeke valójában olyan kombinációk sorozatát irányozza elő, amelyek eredményeként meghatározatlan idő­pontra halasztaná'k el a szabad vá­lasztások megtartását a szövetségi köztársaságban, Németország ke­leti övezetében és Berlinben. A francia kormány sohasem volt azon a véleményen, hogy Ausztria szabadságának és függetlenségének helyreállítása attól függ, milyen haladást értek el a német kérdés megoldásában — mondja a jegyzék a. továbbiakban. — A francia kor­mánynak az a véleménye, hogy a két kérdés egyáltalán nincs kölcsö­nös kapcsolatban. Véleménye sze­rint mostantól kezdve semminek sem szabad akadályoznia az osztrák szerződés megkötését, A francia kormánynak meggyőző­dése, hogy e kérdések megtárgyalá­sa jobban szolgálja a kívánt ered­ményt, mint a jegyzékváltás. A francia kormány ezért ismételten meghívja a szovjet kormányt, ve­gyen részt a külügyminiszterek ta­nácskozásán, amelyet október 15-én tár hatnának meg Luganoban. A szovjet kormány 1953 szeptember 28-i jegyzéke rá­mutat arra, hogy a szeptember 2-i francia jegyzék tanulmányozása az; mutatja, hogy a francia kormány válaszában mellőzi a szovjet kor­mány által feltett kérdéseket, ame­lyeknek megvizsgálása előmozdít­hatná a megérlelődött nemzetközi problémák megoldását és ezzel együtt a béke és a nemzetközi biztonság megszilárdítását. A szovjet kormány augusztus 4-i jegyzékében javasolta azon intézke­dések kérdésének megvizsgálását, amelyek előmozdítják a nemzetközi feszültség általános enyhítését, ja­vasolta továbbá a német kérdés megvitatását, beleértve Németország egysége helyreállításának problémá­ját és a békeszerződés megkötését. Ehhez kiegészítésképpen augusztus 15-i jegyzékében a szovjet kor­mány kifejtette azokat az alapvető kérdéseket, amelyek a német prob­léma megoldásának halaszthatatlan feladataival függnek össze. £ ■ A szovjet kormány utalt arra a tényre, hogy a koreai fegyverszünet megteremtése kedvező helyzetet te­remtett a nemzetközi feszültség csökkentéséhez. Az utóbbi időben azonban új nehézségek keletkeztek a koreai kérdés megoldásában. Ma­ga a koreai kérdéssel foglalkozó po­litikai értekezlet összehívása ko­moly nehézségekbe ütközik, mint­hogy a politikai értekezlet összeté­telének meghatározásánál a közgyű­lés 7. ülésszakán az Amerikai Egye­sült Államok mindenfajta lépései­nek következtében megengedhetet­len egyoldalúság nyilvánult meg és durván lebecsülték annak fontossá­gát, hogy megegyezés alapján együtt működjenek olyan közvetlenül ér­dekelt országokkal,, mint a Kínai Népköztársaság és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság. Az ázsiai országok vonatkozásá­ban nem lehet figyelmen kívül hagy ni más megérlelődött politikai prob­lémákat sem, amelyeknek különös jelentőségük van ezen államok nem­zeti érdekei és a béke megszilárdítá­sa szempontjából. Mindenekelőtt rá kell mutatni ezzel kapcsolatban a Kínai Népköztársaság ‘törvényes jo­gai visszaállításának szükségessé­gére. Ami Európát illeti, a legutóbbi nyugatnémetországi politikai esemé­nyek fokozták az aggodalmat a bé­keszerető országokban. Nyugat-Né- metországban fokozódik a revans- vágyó elemek befolyása, amelyek az agresszív politika nyelvén ismét meghirdették a „Drang nach Osten"-t, amely nemcsak más né­peknek, hanem magának a német népnek is hihetetlen szenvedéseket okozott. A. szovjet kormány augusztus 4-i jegyzékében az északatlamti tömb agresszív politikájának veszélyes voltát szem előtt tartva, hangsúlyoz­ta annak a kérdésnek jelentőségét., hogy csökkenteni kell a fegyverze­tet és nem szabad megengedni, hogy katonai támaszpontok .létesüljenek idegen államok területén. E kérdés megtárgyalásának elkerülése azt je­lentené, hogy figyelmen kívül hagy­juk azt, aminek igen nagy jelen­tősége van a nemzetközi feszültség enyhítése szempontjából. • Mivel mind a szovjet kormány, mind Franciaország kormánya több­iben kifejezésre juttatta a nemzet­közi feszültség csökkentésére irá­nyuló törekvését, nem lehet elmen­ni amellett a tény mellett, hogy nem szűnik meg egy új háború propa­gandája, nem szűnnek meg az újabb támadó aktusokra szólító felhívások ás hogy egyes államok kormányai nyíltan áttértek kártevő aktusokra, terrorcselekményekre és szabotálás- ra a demokratikus tájbor országai­ban. Az előadottakból kitűnik, hogy megértek azok a fontos nemzetközi jelentőségű problémák, amelyek meg követelik, hogy Franciaország. Nagy Britannia, az Amerikai Egyesült Ál­lamok, a Kínai Népköztársaság és a Szovjetunió részvételével haladék­talanul együttesen tárgyalják meg őket. A szovjet kormány ennek megfe­lelően augusztus 4-i jegyzékében j a- vasolta. tárgyalják meg a külügy­miniszterek tanácskozásán a nemzet­közi feszültség enyhítését szolgáló intézkedéseket. A szovjet kormány augusztus 4-i és augusztus 15-i jegyzékében java­solta, hogy a külügyminiszterek ta­nácskozásán minden oldalról tárgyal ják meg a német problémát. A szovjet kormány ezzel kapcsolatban indítványozta, tárgyalják meg a kö­vetkező kérdéseket: 1. Békeértekezlet összehívása a Németországgal kötendő békeszerző­dés kérdésének megtárgyalására, 2. Ideiglenes össznémet kormány diáki ésa és szabad össznémet vá- ’asztások megtartása, 3. Németországnak a háború kö- ■etkezményeivel kapcsolatos pénz­ügyi és* gazdasági kötelezettségei meköhnyítése. A francia kormány szeptember 2-i jegyzéke mindezen kérdések kö­zül csupán az össznémet választá­sok kérdését érinti és teljesen mel­lőzi az összes többi kérdéseket, ame­lyek elsőrendű fontosságúak a né­met probléma megoldása szempont­jából. A szovjet kormány kétízben meg­küldte Franciaország kormányának, éppúgy, mint Anglia és az Egyesült Államok kormányának, a német bé­keszerződés alapjainak tervezetét, azzal a javaslattal, hogy vitassák meg ezt a tervezetet vagy terjesz- szék elő megvitatás céljából saját békeszerződés tervezetüket. Más­fél év telt el azóta, de Franciaor­szág kormánya nem nyilvánította véleményét a békeszerződés terveze­téről és nem terjesztette elő saját tervezetét. A szovjet kormány folyó év augusztus 15-i jegyzékében javasol­ta, hogy hat hónapon belül hívják össze a békeértekezletet valamennyi érdekelt állam részvételével, Német­ország kellő képviseletének biztosí­tásával a békeszerződés előkészíté­sének minden szakaszában és a bé­keértekezleten. A francia kormány válaszjegyzéke mellőzi a békeérte­kezlet összehívásának kérdését, jól­lehet elvitathatatlan egy ilyen érte­kezlet jelentősége. A szovjet kormány folyó év augusztus 15-i jegyzékében javasol­ta ezenkívül Franciaország, Anglia és az Egyesült Államok kormányá­nak. hozzanak határozatot Német­ország háborús következményi/kel kapcsolatos pénzügyi-gazdasági kö­telezettségeinek megkönnyítésére, és­pedig: Mentesítsék Németországot 1954 január 1-től a jóvátételi költségek és a négy hatalommal szemben fenn­álló háború utáni államadósságok kifizetésétől, korlátozzák a megszállási költsé­geket olyan összegekre, amelyek nem haladják meg Kelet- és Nvu- gat-Németország állami költségveté­se bevételeinek öt százalékát, teljes mértékben mentesítsék Né­metországot a négy hatalom külső megszállási kiadásaiból eredő és 1945 után keletkezett adósságai meg­fizetésétől. A francia kormány szeptember 2-i jegyzéke a Németország háborús kö­vetkezményekkel kapcsolatos pénz­ügyi-gazdasági kötelezettségeinek könnyítésére vonatkozó mindezeket a kérdéseket kikerüli. A szovjet kormány továbbra is szükségesnek tartja, hogy mind Franciaország kormánya, mind pe­dig Anglia és az Egyesült Államok kormánya fejezze ki a Szovjetunió említett javaslataival kapcsolatos ha­tározott álláspontját. A szovjet kormány javasolja a külügyminiszterek értekezletének összehívását, — kiindulva a követ­kezőkből: 1. a Franciaország. Anglia, az Egye­sült Államok, a Kínai Néoköztársa- ság és a Szovjetunió külügyminisz­tereiből álló értekezleten Vitassák meg a nemzetközi feszültség enyhí­tését szolgáló intézkedéseket. 2. a Franciaország, Anglia, az Egyesült Államok és a Szovjetunió külügyminisztereiből álló értekezle­ten vitassák meg a német kérdést, beleértve azokat a javaslatokat, amelyeket az értekezlet előkészítése során terjesztettek elő. A szovjet kormány még .nem ka­pott választ Franciaország kormá­nyától augusztus 28-i jegyzékére, az osztrák államszerződés kérdésében és készségét nyilvánítja e kérdés megvitatásának folytatására a szo­kásos diplomáciai úton. A szovjet kormány hasonló tar­talmú jegyzéket juttat el Anglia és az Egyesült Államok kormányának. Mozgalom lapomban az amerikai katonai „segély11 ellen Sanghaj (TASZSZ). A 'japán rá­dió közleménye szerint Hirosimá­ban •• tiltakozó gyűlés zajlott le az amerikai katonai „segély“ ellen, A gyűlést a bailoMali Szocialista Párt és a Szakszervezeti Főtanács kezdeményezésére szervezték. Akamacu. az alsóház munkaügyi bizottságának elnöke ezen a gyű­lésen kijelentette, hogy az ameri­kai „segély1* célja a valóságban Japán _ űjrafelf egy vérzésé az Egye­sült Államok érdekében, ezért ta baloldali Szocialista Párt és a Szak­szervezeti Főtanács tiltakozó moz­galmat indít e „segély“ elfogadása eliten. Ceylon londoni fő megbízott ja a ceyíoni-kinai kereskedelmi egyezményről London (MTI). A „Manchester Guardian“ jelentése szerint Sir Edwin Vizsejaratna, Ceylon lon­doni főmegbízottja szombaton Glasgowban nyilatkozott a ceyloni­kínai kereskedelmi egyezménnyel kapcsolatban. A főmegbízott kijelentette, hogy Kína jobb árat kínált a gumiért, mint a/ Egyesült Államok. Továbbá az Egyesült Államok sokkal drágábban akart Ceylonnak rizst eladni, mint Kína. Rizsre szükség van. hogy megmentsék az éhezőket Ceylonban és Kína i/lyen felettelek mellett évente kétszázezer tonna rizst szállít. Ceylon képtelen volt tisztességes és megfelelő feltétele­ket kaoni az Egyesült Államoktól. A főmegbízott az Egyesült Álla­mokra célozva bírálta azokat a kor­mányokat, amelyek csak akkor haj landók segítséget adni. „Ha elfo­gadjuk félté teleiket és hajlandók vagyunk követni egy bizonyos ideológiát és életmódot.‘‘ Az ENSZ-közgyű'és nyo'cadik ülésszakának szeptember 28-i délelőtti ülése NewYork (TASZSZ). Szeptember 28-án az ENSZ-közgyűlés délelőtti teljes ülésén Argentina, Libanon és Mexikó küldötte szólalt fel. Rudolfe Munoz, Argentina kép­viselője támogatta a kanadai kül­döttnek a koreai kérdésben kifej­tett álláspontját, amely szerint a kanadai kormány tiltakozni fog minden olyan kísérlet ellen, amely nek az a célja, hogy az Egyesült Nemzetek igazi céljait úgy magya­rázza, mintha azok között szerepel ne Koreának erőszakkal történő egyesítése. A továbbiakban Ar­gentína képviselője az új ENSZ-ta- gok felvételének kérdésével kap­csolatban azt mondotta, hogy ezt a problémát mielőbb meg kell oldani. Argentina képviselője felszólalá­sának jelentős részében az elmara dotf országok gazdasági és társa­dalmi fejlesztésének kérdéseivel foglalkozott. Utalt arra, hogy ko­moly szalkadék van az elmaradott országok és a magasfejlettségű or­szágok életszínvonala között. Az elmaradott országokban kül­földi tőkebefektetéseket kell elhe­lyezni. Ugyanakkor utalt arra, bogy a külföldi tőke igen gyakran elhanyagolja az elmaradott orszá­gok nemzeti érdekeit és egyesegye- dül arra törekszik, hogy maximális profitot szerezzen. Ezzel megbont­ja az egyensúlyt és aránytalansá­got okoz*1 az elmaradott országok gazdasági életének fejlődésében. Malik, Libanon küldöttségé nek vezetője kijelentette bogy a nemzetközi feszültség „észrevehe­tően enyhült.“ Rámutatott, milyen nagyjelentőségű, hogy a Szovjet­unió elhatározta, részt vesz az el­maradott országokat támogató mű­szaki segélynyújtásban, A libanoni küldött beszédében különös figyelemben részesítette a palesztinjai kérdést. Felszólította az Egyesült Nemzetek Szervezetét, tegyen határozottabb lépéseket an nak érdekében, hogy biztosítsa dön léseinek végrehajtását. A libanoni küldött kijelentette, hosrv az ENSZ neki újbóli foglalkoznia (kell aaétzaJkafrilkaii problémák meg­oldásával. Ezzel kapcsola tban java­solta, gyakoroljanak Tuniszban és Marokkóban általános közkegyel­met, szüntessék meg ott a rendkí­vüli állapotot, juttassanak a tuniszi és marokkói hatóságoknak az em­lített országok számára kidolgozan dó képviseleti alkotmányoknak megfelelő „növekvő politikai fele­lősséget“ és végül kötelezzék a francia kormányt, hogy megsza­bott időn belül juttasson Tunisz­nak és Marokkónak teljes önkor­mányzatot. Nervo Mexikó képvisel őj-z rámutatott, hogy most intézkedése két kell tenni az atom- és hidro­génfegyver kérdésében, a fegyver­zet csökkentésének kérdésében, va lamint a német és osztrák kérdés megoldását illetően. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének — mon­dotta — intézkedéseket kell tennie, hogy az erőket a béke megszilár­dítása érdekében mozgósítsa, ne pedig a fegyverkezési hajsza érde­kében. Mexikó küLdötte tiltakozott az ellen, hogy egyes országokban „kommunista mesterkedésnek*1 pró hálják feltüntetni a „nemzeti re­mények“ minden megnyilvánulását és a népek jólétének biztosítását szolgáló törekvéseket. Rámutatott hogy sok nép még mindig nem ren dóllkeziik önkormányzattal és hogv e népek számára még mindig nem valósult meg az önrendelkezési jog. Nervo foglalkozott az elmaradott országok gazdasági fejlesztésének problémájával és utalt arra, hogy az említett országoknak nyújtott segélyt nem szabad gazdasági és politikai leigázásukra felhasználni, nem szabad azzal nemzeti szuvere­nitásukat fenyegetni. Hangoztatta, hogv meg kell szűntetni a nemzet­közi kereskedelemben megnyilvá­nuló hátrányos megkülönböztetést azok között az országok között, amelyek nyersanyagot szállítanak, illetve amelyek ipari termékeket szállítanak. Rámutatott, hogy a fennálló helyzet hátrányos a nyers anyagot szállító elmaradott orszá­gokra nézve. Az amerikaiak megbízlak ügynökeiket, hogy a hadifogolytáborokban felvilágosító tevékenységet folytató koreai-kínai megbízottakat rabolják el Keszon (Uj Kína) Hazatért kínai hadifoglyok közölték, hogy az ame­rikaiak különleges ügynököket csem­pésztek az indiai őrizet alatt álló tá­borokba, hogy elrabolják a felvilá­gosító tevékenységet folytató koreai­kínai megbízottakat. Li Csin-Csuan, a semleges nem­zetek képviselőiből alakult hazatele­pítési bizottság által a koreai-kínai félnek szeptember 27-én átadott hat­vanöt kínai hadifogoly egyike elmon­dotta: — Az egyik fő ügynök, Ko Tien Min, szeptember 15-én közölte, hogy erős hadifoglyokat szerveznek, abból a célból, hogy elhurcolják azokat a felvilágosító tevékenységet végző kommunista megbízottakat, akik egyedül járnak a táborban, vagy ki­mennek a mosdóhelyiségbe. „Az elfogottakat be kell hurcol- niok a sátorba — mondotta Ki Tien Min — ekkor az amerikai odajönnek és fényképfelvételeket készítenek. A világgal azt fogják közölni, hogy az elfogott politikai menedékjogot kért és nem akar visszatérni a kommu­nisták oldalára. Azok számára, akik ebben kétel­kednének, megcáfolhatatlan bizonyí­tékként ott lesz a fényképfelvétel“. Li Csin-Csuan, míg a Csezsu-szi- geti amerikai hadifogolytáborban volt, adminisztratív munkát végzett. Augusztus 26-án Fang Csih, Csang Kaj-Sek főügynöke értekezletre hív­ta össze a különleges ügynököket és az adminisztratív munkát végző ha­difoglyokat. Li Csin-Csuan jelen volt és hallotta, amikor Fang Csih kije­lentette: „Úgy határoztunk, hogy sok embert küldünk Tajvanról, hogy ve­letek együtt az indiaiak őrizete alatt lévő táborokba menjenek. Tizen kö­zülük hadifogolyként fognak szere­pelni és a többiek azt fogják állítani magukról, hogy az Egyesült Nemze­tek képviselői, vagy újságírók.“ A katonai fegyverszüneti bizottság ülésén az amerikaiak a hazatelepíteni bizottság feloszlatását javasolták Keszon (Uj Kína) A katonai fegy­verszüneti bizottság hétfői ülésén Bryan vezérőrnagy, a bizottság rang idős amerikai tagja azt javasolta, hogy oszlassák fel a hazatelepítési bizottságot és a közvtlenül hazatele­pítendő hadifoglyok ügyeivel a jö­vőben a két félnek a katonai fegy­verszüneti bizottság mellett műkö­dő vezérkari tisztjei foglalkozzanak. Li Szán Csu tábornok, a koreai­kínai félnek a bizottságban helyet- foglaló rangidős tagja rámutatott, hogy csupán a koreai-kínai fél haj­totta végre teljes mértékben a fegy­verszüneti egyezmény kikötéseit az­zal, hogy hazatelepítette az összes közvetlenül hazatelepítendő hadifog­lyokat .és a nem közvetlenül haza­telepítendő foglyokat átadta a sem­leges nemzetek képviselőiből álló hazatelepítési bizottságnak. Az ame­rikai fél ezzel szemben még mindig nem adott számot az őrizete alatt lévő összes hadifoglyokról. Li Szán Csu tábornok kijelentette, minthogy a fegyverszünet hatályba­lépésétől számítva hatvanhárom nap telt el, a koreai-kínai fél hozzájárul a hazatelepítési bizottság feloszlatá­sához. Az amerikai fél azonban to­vábbra is teljes felelősséggel tarto­zik és köteles számot adni az őrizete alatt tartott és még haza nem tele­pített hadifoglyokról. Fasiszta összejövetel betiltása Ausztriában Bécs (TASZSZ) Amint a „Der Abend“ című lap közli, az osztrák belügyminisztérium a hitlerista pro­paganda fokozódása miatt felháboro­dott tömegek nyomására betiltotta a „Gross-Deutschland“ páncélos had­osztály volt katonáinak és tisztjeinek Linzbe, október 24—25-re összehívott találkozóját. A találkozón Manteuf- fel, volt náci tábornoknak, a bonni Bundestag jelenlegi képviselőjének is részt kellett volna vennie. Az iráni kormány külföldi olaiszakériőket akar alkalmazni (MTI) Mint a „Reuter“ jelenti, az iráni kormány kedden nyilatkozatot adott ki, amely szerint „külföldi szakértőket kell Abadanba hívni, ha újra működésbe akarják helyezni az olajberendezések egy részét“.

Next

/
Thumbnails
Contents