Tolnai Napló, 1953. október (10. évfolyam, 230-256. szám)

1953-10-01 / 230. szám

m / s Vulc PROLETÁRJAI EGYESÜLJEn-m Nagy Imre elvfárs minisztertanács elnökének beszéde J AZ M DP TOLNAMEGYEi PARTBIZOTTJÄG ANAK LAPJA X. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM ARA 5» FILLER CSÜTÖRTÖK. 1953 OKTOBER 1 Harcoljunk a termelőszövetkezeti demokrácia betartásáért VIRÁGZÓ KÖZÖS GAZDASÁG — JÓMÓDÚ SZÖVETKEZETI PARASZTSÁG Termelőszövetkezeteink ezévi eredményei, amit túlnyomó rész­ben a fejlettebb agrotechnikai módszerek alkalmazásával értek el pártunk és kormányunk azon álláspontját támasztják alá, hogy „a dolgozó parasztság felemelke­désének egyedüli járható útja a termelőszövetkezeti gazdálkodás.'1 Éppen ennek tudatában hozza ormányunk azokat a rendelete- et, amelyek termelőszövetkeze­ink megszilárditását, a termelő- v.övetkezeti tagok anyagi jólété­nek növelését szolgálják. Me­gyénkben jelentős azoknak a ter­melőszövetkezeteknek a száma, ahol a kormány átlal biztosított kedvezmények következtében többezer forint többletjövedelem­hez jutnak a tagok, mint például a dunakömlődi Szabadság, vagy a madocsai Igazság tsz-ben. Szi­lágyi Lajos, a dunakömlődi Sza­badság tsz tagja családjával 530 munkaegységet ért el, és 23 má­zsa búzát, 12 mázsa árpát, több, mint 5000 forintot kapott előleg­ben. Az évvégi elszámoláskor a munkaegységei után járó része­sedés mellett még 3000 forint többletjövedelemhez jut a kor­mány áltat biztosított kedvezmé­nyekből. Varga József, a mado­csai Igazság tsz tagja családjával 520 munkaegységet teljesített. Ez után járó részesedés mellett az éwégi elszámoláskor még 4000 forint készpénzt kap, mivel kor­mányunk több, mint 20 ezer fo­rint értékű terménybeadást és több. mint 1 vagon gabonát en­gedett el, mint gépállomási tar­tozást. A szeptember 19-én meg­jelent minisztertanácsi határozat pedig újabb, hatalmas gazdasági segítséget nyújtott a termelőszö­vetkezetnek, konkrétan 142 ezer forint többletjövedelmet jelent. Az említett termelőszövetkezetek­nek és megyénk többi jó termelő- szövetkezeteinek eredményeit az is elősegítette, hogy nem feled­keztek meg egy pillanatig sem az alapszabályszerű működésről, betartották a szövetkezeti demo­kráciát és széles körben alkalmaz­ták a fejlett és jól bevált mező- gazdasági módszereket. Szépen gyarapodott az idei év­ben a dunaföldvári Alkotmány termelőszövetkezeti csoport is. A szorgalmas, becsületes tagok valamennyien szép jövedelemhez jutottak. Kovács Lajos például fél vagon gabonát vitt haz^, mint előleget. A termelőcsoport azon­ban még sokkal jobb eredménye­ket érhetett volna el, Jia a veze­tőség szem előtt tartja a szövet­kezeti demokráciát, ha nem for­dultak volna elő olyan esefek, mint amit Juhász elvtárs, a tsícs párttitkára is elkövetett, amikor a tagság határozata nélkül haza­küldte a csoporttagot a munká­ból, mert előzőleg a felesége be­tegsége miatt több napot hiány­zott. Lábbal tiporta a szövetke­zeti demokráciát, maga a járási tanács is. A járási tanács mező­gazdasápi osztálva több tagot a tagság akarata ellenére kizáratott a csoportból, ami azt eredményez­te. hogv jövedelmük jelentős ré­szét a bevont idegen munkaerők­nek adták. Nagy harcok árán, az ellenség minden mesterkedése ellenére Paks legszorgalmasabb dolgozó parasztjainak egy része megala­kította az elmúlt évben a Vörös Sugár termelőszövetkezeti cso­portot. A csoport tagjai valameny nyien példásan veszik ki részüket a közös munkából, aminek meg is van az eredménye. Csak búzá­ból több, mint 6 kilót, takarmány gabonából is 1 kilónál többet osz­tottak előlegbe 1 munkaegység után. Jelentős mértékben tudták volna eredményeiket növelni, ha a termelőcsoportban nagyobb egyetértésben dolgoztak volna a tagok és a vezetők, ha a tszcs el­nöke nem önkényeskedett volna a taggyűléseken, ha intézőbizottsági üléseken megbeszélte volna a cso­port problémáit és a jó gazda ion dosságával kezelte volna a közös vagyont. Még jobb kedvvel dol­goztak volna a tagok és természe­tesen magasabb eredményeket is értek volna el, ha az elnök idő­közönként beszámolt volna a gaz­dálkodásról, bevételekről, kiadá­sokról. A paksi Vörös Sugár ter­melőcsoport elnöke azonban ehelyett piacra járt, és a tagok megkérdezése nélkül eszközölt lé­nyeges kiadásokat, a tagok jogos érdeklődését, esetleg bírálatát pe­dig azzal utasította el, hogy „nem a te gondod.“ Ugyanilyen esetekről számol­hatnánk be a gerjeni Vörös Nap és még jónéhány termelőszövet­kezet vezetőjének munkájával kapcsolatban, akik semmibeveszik a szövetkezeti demokráciát. Ezért azonban nem kis mértékben fe­lelősek a pártszervezetek mellett a községi és járási tanácsok is. Termelőszövetkezeteinkben fel­tétlenül érvényt kell szerezni a szövetkezeti demokráciának. Fel kell számolni az elnökök és más vezetők önkényeskedését, paran­csolgatását, és el kell érni, hogy maguk a termelőszövetkezeti ta­gok döntsenek a szövetkezet min­den fontos ügyében. A közgyűlé­seket rendszeres időközökben — legalább havonta — össze kell hívni és azon az igazgatóság, az intézőbizottság köteles beszámol­ni az előző közgyűlés, vagy cso­portértekezlet határozatairól, il­letve azok végrehajtásáról. Az el­nökök és a termelőszövetkezet igazgatósága csak a közgyűlés ha­tározata alapján intézkedhet a pénzügyi, beruházási, termelési tervek megállapítása, hitelfelvéte­lek, a gépállomással és állami vál­lalatokkal kötött szerződések ügyében, továbbá a tagok része­sedésének megállapítása felől. — Amennyiben az elnök ilyen kér­désekben a közgyűlés határozata nélkül intézkedik, a közgyűlésnek joga van felelősségre vonni. A tagoknak a termelőszövet­kezeti alapszabályban lefektetett jogait senki sem csorbíthatja meg. A termelőszövetkezeti tagok kéré­seit, panaszait indokolt esetben a közgyűlés elé kell terjeszteni és ott megvitatni. A közgyűlésnek kell megvitatni a szövetkezet fe­gyelmét megsértő és a közös va­gyon ellen vétő tagok fegyelmi ügyét is. A termelőszövetkezeti tagokkal szemben súlyosabb fe­gyelmi határozatokat csakis a közgyűlés hozhat. Keményen vegyék fel a har­cot termelőszövetkezeteink a be­furakodott ellenséges elemek za­varó kísérletei ellen. Az ilyen tagokat a közgyűlés haladéktala­nul zárja ki. Minden termelőszövetkezeti tag a bevitt földje után földjáradékot kell, hogy kapjon, ugyanakkor meg kell, hogv kapja a bevitt ál­lati és felszerelési tárgyai után járó esedékes részt is. Az említettek mellett fokozott harcot kell indítani az ellen is, hogy tanácsaink, de főleg egyes vállalatok ne sértsék meg a ter­melőszövetkezeti demokráciát. Ne sértsék meg a termelőszövetkezeti közgyűlést és az elnökök hatás­körét, ehelyett segítsék elő a tag­ság aktivitását, helyes észrevéte­leikkel, javaslataikkal, tanácsaik­kal és ellenőrzésükkel. Harminc új belépő az alsónánai Világszabadság tszcs-be Az alsónánai Világszabadság ter­melőcsoport jól gazdálkodott, amit bizonyítanak az elért eredmények s a tagok jövedelme. Kormányunk gondoskodó intézkedései után, me­lyek a termelőszövetkezetek felemel­kedését szolgálják, a termelőcsoport tagjai még nagyobb lelkesedéssel láttak munkához. A község egyénileg dolgozó parasztjai látták a termelő-, szövetkezeti tagok boldogulását, lát­ták, hogy olyan termelőcsoportbeli családnak, ahol csak egy személy dolgozik is, több a jövedelme, mint a 6—7 holdon gazdálkodó paraszt­nak, aki egész családjával dolgozik. Lázas munka folyik a kocsolai Vörös Csillag tsz-ben • A kocsolai Vörös Csillag termelő­szövetkezetben ezekben a napokban lázas munka folyik. A szövetkezet tagjai közül minden épkézláb ember dolgozik. A Kossuth és a Petőfi bri­gád nő tagjai kukoricát törnek, nap raforgót szednek, a burgonyabetaka­rítást pedig már befejezték. A nö­vénytermesztési brigád férfi tagjai az állatok számára silót készítenek. Két 200 köbméteres betonsilót tölte­nek meg. hogy biztosítva iegven a ió­szágállomány téli^átíeleUotpce,. A tér melőcsoportban jól halad a vetés is. Hetven hold ősziárpát keresztsorosan vetettek. A terméseredmény növelé­se érdekében a 70 hold ősziárpa alá holdanként egy mázsa műtrágyát szórtak. A rozsvetés és a búzavetés is folyamatban van. A termelőszövet­kezet tagjai vállalták, hogy a még visszalévő búzát és árpát egy héten belül elvetik. így, miután összehasonlítást tettek a dolgozó parasztok saját jövedelmük és a termelőcsoport tagjainak jöve­delme között, sokan arra az elhatá­rozásra jutottak, hogy belépnek a tszcs-be. Nagy meggyőző erő voit az is, hogy amelyik tagnak nincs tehene a termelőcsoportban, az most mind kölcsönt vesz fel és tehenet vásárol. Eddig 6 család lépett be az alsónánai Világszabadság termelőcsoportba 12 taggal, de ezek között olyan is akad, aki az iparból tért vissza. Jelenleg újabb 7 család jelentkezett a felvé­telre mintegy 18 taggal. A legköze­lebbi közgyűlés határozza meg, hogy kit vesznek fel ezek közül. A 12 új tag már résztvesz az őszi munkákban, örömmel dolgoznak együtt a termelöcsoport tagjaival. Beütemezett 5 hold rozs helyett 15 holdon vetettek rozsot, árpából ugyancsak többet vetettek a tervük­nél, 15 hold helyett 30 hold föld­ben csírázik már az ősziárpa mag. Takarmányt is vetettek bőven, 5 hold őszi takarmánykeveréket, 5 hold bíborherét és 5 hold lucernát is vetettek. Jelenleg napraforgót szednek, és csépelik is mindjárt a földön. Közben szántanak és búza­vetéshez készülődnek. Meggyőztek a tények A mözsi Úttörő ter­melőszövetkezetnek ala pító tagja vagyok. — Mindig hűségesen ki­vettem részemet a munkából, szerettem a szövetkezetét. Nagy Imre elvtárs beszéde után azonban egy pil­lanatra én is meg­inogtam, talán az el­ások közölt voltam- azok között, akik engedtek az ellenség hírverésé­nek. Az volt a véle­ményem, hogy kilépek a csoportból. Ez a vé­leményem azóta meg­változott, mert látom, hogy pártunk és kor­mányunk rendelkezé­sei alapján egyre nő a termelőszövetkezeti csoporttagok jövedel­me. emelkedik életszín vonaluk. A többi ta­gok véleménye is meg­változott, most már semmilyen ellenséges agitáció nem tántorít meg bennünket, nem hagyjuk el a szövetke zetet. Az ellenség hír­veréseire az eddiginél sokkal jobb munkával válaszolunk. Az utób­bi időben az egész cső portiban meggyorsult a munka. Szeptember 26- ig elvetettünk 50 hold ősziárpát. Ennek a ve­tését keresztsorosan végeztük, 30 hold lu­cernát és 20 hold őszi­keveréket is elvetet­tünk már. A naprafor­gó szedésében odáig jutottunk, hogy 50 má­zsát le is adtunk a terményfelvásárlónak, Az asszonyok is szor­galmasan kiveszik ré­szüket a munkából, a burgonya szedésével vannak most elfoglal­va. (Láposi Gyula, — Mözs.) A rendbontók kizárása ntán új élet kezdődött a nagydorogi Szabadság tszcs-ben A nagydorogi Szabadság tszcs-ben néhány héttel ezelőtt csak arról folyt a vita: kilépünk a tszcs- ből, itthagyunk csapot-papot, szétosztjuk a közös va­gyont. A 33 tag közül alig lehetett 4—5 olyan tagot találni, aki azt mondotta, hogy továbbra is a tszcs- ben marad. Ez abban az időben nem is volt véletlen. Volt a csoportban négy tag. aki mindig a közös gaz­dálkodás ellen uszított, igyekezett a vezetőséget befo­lyásolni, s olyanokat mondogattak, ami egyáltalán nem volt igaz. Töttősi Jánosné a csoport volt tagja azt ál­lította, hogy többeknek jogtalanul írtak be munkaegy­séget, neki pedig nem írták be. amiért megdolgozott. Mikor a felsőbb szervek megvizsgálták, megállapítot­ták, hogy nem írtak be több munkaegységet senkinek, de magának Töttősi Jánosnénak több volt beírva, mint amiért megdolgozott. Töttősi Jánosné nem egye­dül volt a csoportban rendbontó. Pribitek Károly, fe­lesége és Almássi György; ez a négy személyből álló klikk mindent elkövetett az amúgyis hadilábon álló rend felbontása érdekében. Ezt még aztán tetézte az. hogy Ányos Ferenc, az elnök sem volt erélyes, őt is befolyásolták, ő is legtöbbször a Töttősiné féle klikk malmára hajtotta a vizet. A part vezetőség és a járási pártbizottság éber­sége azonban megakadályozta, hogy a rendbontók te­vékenysége a csoport szétoszlatásához vezessen. Biró József elvtárs, a község íüggetlenített párttitkára és Varga Vincéné, a járási pártbizottság egyik munkatár­sa elbeszélgettek a tagokkal, csakhamar megtudták: miért akar a Szabadság tszcs mindenáron feloszlani. — Ekkor csoportgyűlést h ívtak össze. Ezen a taggyűlé­sen a tagok minden további nélkül ragaszkodtak ah­hoz, hogy ezt a négy tagot Ki kell zárni a csoportból, az elnököt fjedig le kell váltani, vagy egyébként, azok maradnak bent. a többség pedig otthagyja a csopor­tot. Mivel ilyen esetben mindenekfelett a csoport köz­gyűlésének többsége dönt, a négy tagot kizárták, az elnököt pedig leváltották. Új ólet kezdődött a tszcs-ben. Minden tag becsületesen dolgozik, eszükbe sincs kilépni. Minden értejükké! azon dolgoznak, hogy az őszí szántás-vetés és be'.akarítési munkákat határidő­re el tudják végezni. Az ősziárpájuk már s-zépen zöl­déi. A rozs és búaavetés folyamatban van. A Szabad­ság tszbs tagjainak az a véleménye, ha néggyel ke­vesebben lesznek is. de akik a csoportban maradnak, valamennyien magukénak érzik a csoportot, a kor­mány és a párt segítségével sokkal nagyobb eredmé­nyeket érnek el, mint eddig. R5011 A kedvezmények láttán megváltozott a tagság hangulata a diósberényi Vörös Csillag tszcs-ben A minisztertanács eddig megjelent rendeletéinek hatására a mi terme lőcso- poTtunkban is megválto­zott a tagság hangulata. Az egy munkaegységre eső jövedelem növekedése láttán azok is megváltoz­tatták elhatározásukat, akik ki akartak lépni. Két ilyen tag már visszavonta kilépési kérelmét. A 'ag- ság jó hangulatát növelte az is, hogy szeptember 22-én kaptunk egy agro- nómust Máthé Dénes sze­mélyében. Az agronómus elvtárs felszámolta a mun kacsapatvezetők hiányos­ságait. így most már nem fordul elő olyan eset, mint tavasszal, amikor a tag­ságnak 2—3 hétig nem írták be a munkakönyvé­be a megdolgozott munka egységet. A miniszter s- nács határozataiban nyúj­tott kedvezmények es a csoport vezetésében tapasz talt hibák felszámo á-3 nemcsak a tagság vé'ex.é- nyét változtatta meg, ha­nem a kívülállókét s — Szeptember 26-an egy fia- ta házaspár kereste fel a csoport vezetőségét és kérték felvételüket i cso­portba. Patai Zoltán és félesége örömtől sugárzó arccal írták alá a belépési nyilatkozatot. Elh?fározá-' sukat azzal okoltak meg, hogy a közősben latjuk boldog jövőjüket. Jakab György Diósberény. Kaidacsi November 7 tszcs: Huszonöt hold búza vetése zöldéi a határban Szeptember 25-én este nagy meglepetés érte ter­melőcsoportunk tagságát^ A nagydorogi donánybe4 váltótól 3.000 forint pénz­jutalmat kaptunk a do­hán} termesztésben elért jó eredményünkért. 7—8 mázsás átlagtermést taka­rítottunk be 1 holdról. A bő terméshez, az is hozzá­járult, hogy vetési Tervün­ket túlteljesítettük, 12 hold helyett 14 holdat vetet­tünk. Külön jutalomban részesült Molnár István elnökünk és Szilágyi Já­nosné, akik fáradtságot nem ismerve végzik mun­kájukat. Azok a tagok is 500 forint jutalomban ’te- szesülnek, akik a dohány­kertészetben kiváló ered­ményt értek el. Csopor­tunk valamennyi tagja jól dolgozik, az eredmény^ bárki megláthatja. A Bá- taszék-sárbogárdi vasút mentén mintegy 25 hóid búzavetése zöldéi a cso­portnak. 20 hold rozsunk is kikelt már, de .teljesí­tettük az ősziárpa veté­sünket is, mégpedig 10 százalékkal többet vetet­tünk, mint az előirányzat. Továbbra is jó munkával akarjuk elősegíteni kor­mányunk programrnjának megvalósítását, — írja le­velezőnk, Szilágyi János* a kajdacsi November 7 tszcs-ből,

Next

/
Thumbnails
Contents