Tolnai Napló, 1953. augusztus (10. évfolyam, 179-203. szám)

1953-08-01 / 179. szám

2 NAPLÓ 1953. AGUSZTUS 1 Kim ír Szén elvtársnak, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság minisztertanácsa elnökének távirata G. M. Malenkov elviárshoz, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökéhez A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Minisztertanácsa Elnökének, GEORGIJ MAKSZIMILIANOVICS MALENKOV elvtársnak Tisztelt Elnök Elvtárs. Engedje meg, hogy a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kor mánya és egész népe nevében szívbőljövő köszönetét mondja önnek és az Ön személyén keresztül a szovjet kormánynak és az egész szovjet népnek annak a történelmi jelentőségű győzelemnek alkalmából kife­jezett szívélyes szerencsekívánataiért, amely győzelmet a koreai nép és a kínai népi önkéntesek az amerikai imperialisták által a koreai nép ellen kiprovokált véres háborúban kivív tak. Mélységes meggyőződésem, hogy az a hatalmas, önzetlen segítség és támogatás, amelyben a szovjet nép részesítette a koreai népet, egyik főtényezője győzelmünknek abban a hároméves súlyos háborúban, amelyet hazánk szabadságának és függetlenségének megvédése írt az ame rikai agresszorok ellen vívtunk és megbízható záloga annak, hogy a koreai nép sikerrel megvalósítja a fegyverszünettel kapcsolatos legfon­tosabb feladatokat: hazája békés eg yesítését, a háború által tönkretett népgazdaság minél előbbi helyreállí tását. A szovjet kormánynak az a közlése, hogy kész minden lehető segít­séget megadni a koreai népnek, amely most hozzáfogott a hazája egye­sítésével és a békés építéssel kapcsolatos feladatok megoldásához, meg­erősíti magabiztosságunkat és további győzelemre lelkesít munkánkban. KIM IR SZÉN. a Koreai Népi Demokratikus Köztár­saság Minisztertanácsának elnöke. Li Tóm Ken clvíársnak. a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság ideiglenes külügyminiszterének távirata V. M. Molotov elvtárshoz, a Szovjetunió kü! ügy miniszteréhez Ülést tar'otíali Panmindzsonban az együttes vöroskeresz csoportok megszervezése ügyében Keszon (Uj Kina). A Koreai Né­pi Demokratikus Köztársaság és a Kínai Népköztársaság vöröskereszt társaságainak, valamint az Egyesült Nemzetek haderejében csapataikkal résztvevő államok országos vöröske­reszt társaságainak képviselői a ko­reai fegyverszüneti egyezmény 57. szakaszában előírt együttes vörös­keresztcsoportok megszervezése ügyé ben csütörtökön ülést tartottak Pan- mindzsonban. A koreai és a kínai vöröskereszt társaságok képviselői közölték a másik fél vöröskereszt társaságai­nak képviselőivel, hogy a különféle együttes vöröskeresztcsoportokban résztvevő hetven koreai és kínai képviselő kevés kivétellel már meg­érkezett Keszonba és bármely pil­lanatban megkezdheti feladatának teljesítését. A két fél vöröskereszt társasá­gainak képviselői elvben megállapod tak abban, hogy a különféle együt­tes vöröskereszt-csoportok részéről esetleg felmerülő kérdések megvi­tatására és rendezésére megalakít­ják az együttes vöröskeresztcsoporo- tok egyeztető bizottságát. A bizott­ság mindkét fél négy-négy képvi­selőjéből alakul. Kövid külföldi lifrck A Szovjet Szocialista Köztársasá gok Szövetsége külügyminiszterének, V.IACSESZLAV MIHAJLOVICS MOLOTOV eivtársnak. Tisztelt Miniszter Elvtársi Hálás köszönetét mondok a fegy verszüneti egyezmény megkötése alkalmából, az amerikai agresszor ok által kiprovokált koreai háború befejezése alkalmából küldött, szív bőljövő szerencsekívánataiért. A nagy szovjet népnek és a testvéri népi demokratikus országok népeinek aktív segítsége és szolida ritása megerősítette a koreai nép végső győzelembe vetett megingat hatatlan hitét, biztos záloga volt győzelmünknek. Az a segítség és támogatás, amelyben a fegyverszünettel kapcsolat­ban a szovjet nép és a népi demokratikus országok népei részesítenek bennünket, feladataink sikeres meg oldásáért — hazánk egységének és függetlenségének békés úton való eléréséért és népgazdaságunk háború­utáni helyreállításáért és fejlesztésé ért — vívott harcunkban, új és nagy sikerekre lelkes-'t^”"k ’— -1. LI TOM KEN " Koreai Népi Demokratikus Köz­társaság ideiglenes külügyminisztere. A szovjet nép megliniepli a Szov etunió Kommunista Pártja alapításának 00. évfordulóját Moszkva (TASZSZ): Az egész szovjet nép megemlékezik a törté­nelmi napról — a Szovjetunió Kom­munista Pártja fennállásának öt­venedik évfordulójáról, A dolgozók előadásokat hallgatnak meg az Oroszországi Szociáldemokrata Mun­káspárt II. kongresszusának jelentő­ségéről, arról a kongresszusról, amely megvetette a munkásosztály harcos, forradalmi, marxista pártjá­nak, az újtípusú pártnak az alapját. A párt félévszázados dicső törté­netéről előadásokat tartottak július 30-án a moszkvai Sztálin autógyár­ban, a Sarló és Kalapács-gyárban, a Kaliber-gyárban, a transzformátor­gyárban. Hatalmas tömegek keresték fel július 30-án a moszkvai. „Központi V. I. Lenin Múzeumot." Négy. és fél­ezer ember fordult. meg itt. Több, mint másfélezer látogató volt a Szovjet Hadsereg Központi Múzeu­mában. Amint a szovjetország különböző városaiból és faívaiból közük, a könyvtárakban és munkásklubok­ban kiállításokat rendeztek az OSzDMP II. kongresszusának ötve­nedik évfordulója alkalmából. Nagy arányú előadói munkát végeztek a politikai és tudományos ismereteket terjesztő összszövetségi társaság ta­gozatai. Több városban külön tudo­mányos ülésszakokat rendeztek a nevezetes évforduló alkalmából. Jú­lius 31-én Moszkvában a Marx—En­gels—Lenin—Sztálin Intézetben tu­dományos ülésszak nyílik meg, — amelynek keretében a következő beszámolók hangzanak el: ,.A marx­ista pártnak az OSzDMP II. kon­gresszusán elfogadott forradalmi programmja" és „Harc a marxista párt szervezeti alapjaiért az OSz­DMP II. kongresszusán." A ///. Világifjúsági Bukarest (TASZSZ): Július 30­án este, a DÍVSZ tanácsülése után megtartották a világ if júságii kongresz szius aárólüését. Ez-n az ülésen meg­választottál,. a Demokratikus Ifjúsá­gi Világszövetség új vezetőit. Elnök" ké Bruno Beminit (Olaszország), fő­titkárrá. Jacques Denist (Franciaor­szág) választották, A kongresszus egyhangúan fogad­ta el azrt a határozatot, amely jóvá" hagyja a DIVSZ-nek a p. viLágifjú- sági kongresszus óta vegzeh mun­kásságét (valamint megszabja az ifjúság feladatait a békéért és jogai" ért vívott harcában. A kongresszus ezután jóváhagyta a világ ifjúságához intézendő felhí­vást. A felhívás megállapítja, hogy 3 kongresszus résztvevőinek óhajai és érdekei egységesok annak ellenére hogy különböző álláspontot foglal, nak el. kü’önböző a meggyőződésük kongresszus záróülése különböző ifjúsági szervezetekhez tartoznak. Az iíjúsáqnak össze kell fognia szándékai megvalósítására. A leg­különbözőbb országokat és a lakos­ság legkülönbözőbb rétegen képvise­lő Hálálok testvéri békés szövetsé­ge hatalmas erő az itjú nemzedék követeléseinek és óhajainak meg­valósításáért folyó harcban. A felhívás emlékeztet arra, hogy a háború, o. fegyverkezési hajsza és egyes országok másoktól való füg­gése veszélyezteti az ifjúság jogai­nak és törekvéseinek megvalósítá­sát, majd felszólítja a világ iíjait és leányait: a rájuk jellemző eréllyel vegyenek részf abban a világméretű hadjáratban amelyet a Béke Világ­tanács indítót/ a vitás nemzetközi kérdések- tárgyalások útján történő rendezéséért. A ,.IIoU as Press4' a Görifcr hornnninisfa Pírt vezetősége eilen megindított per ríj 1 Szófia (BTA): A Hellas Press, a Görög Kommunista Párt vezetősége ellen megindított perrel kapcsolat­ban rámutat, hogy igen jellemző egy, az „Akropolisz" című athéni monarchofasiszta lapban közölt hír. A lap néhány nappal ezelőtt ezeket írta: „A Görög Kommunista Párt vezetősége elleni pert egy újabb per követi majd a demokratikus szer­vezetek ellen." Egy másik monarcho fasiszta lap, a „Vradini" megírta, hogy „egy hivatalos fogadáson'1, amelyen Peurifoy, amerikai gauléi- ter, Likurezosz monarchofasiszta belügyminiszter, Panapulosz * rend­őrfőnök és más hivatalos személyi­ségek vettek részt, megvitatták a? EDA feloszlatásának kérdését. PARIS A francia demokratikus sajtón kü- viil még a „Le Monde“, a francia nagyburzsoázia szócsöve is meglepe­téssel és felháborodással ír arról, hogy Martinaud-Dcplat belügyminisz tér rendeletére a francia rendőrség kitiltotta az ország területéről Aub­rey Pankey ismert és az egész or­szágban ünnepelt amerikai állampol­gárságú néger dalénekest, aki már évek óta Franciaországban él. A ki­utasító végzést nem indokolták, úgy tudják azonban, hogy a híres ének­művész elsősorban a faji megkülön­böztetést elítélő állásfoglalása miatt vált „nemkívánatossá“ a fran­cia hatóságok szemében. Egy további „vád“ ellene, hogy felemelte szavát az ártatlanul kivégzett amerikai bé­keharcosok, a Roscnberg-házaspár védelmében is. KAIRO Izmaiba közelében fekvő egyik angol katonai táborban július 28-án fegyveres összeütközésre került sor két angol ejtőernyős-kötelék között. Az összetűzés során a katonák lő­fegyverüket használták, majd szu­ronyharcra is sor került. Az összeütközést csak akkor sike­rült megállítani, amikor harckocsi­kat hívtak a helyszínre. Halottak és sebesültek vannak. Százhatvan ka­tonát letartóztattak. Az összeütközés okairól nem adtak ki közleményt. HÁGA A „De Waarheid“ jelenti: Augusztus elején húszezer holland katonát mozgósítanak szabadidejé­nek kellős közepén Grunther tábor­nok az „atlanti hadsereg“ amerikai parancsnoka kedvéért, aki „próba­mozgósítást“ rendelt el. Az amerikai parancsnok ellenőriz­ni akarja, hogy mennyi időbe telik a holland katonák mozgósítása. Szá­mos amerikai tábornok vesz majd részt ezen az ellenőrző gyakorlaton. A mozgósítást a „valósághoz hí­ven“ akarják megrendezni és az egész országot „háborús szférává“ kívánják változtatni. A mozgósítás napján az ország valamennyi teher- és személygépkocsiját a katonaság számára veszik igénybe. TEHERÁN Moszadik iráni miniszterelnök a „Reuter“ jelentése szerint — elhatá­rozta, hogy hétfőn tartja meg az or­szágos népszavazást, amely dönt ar­ról, hogy feloszlassák-e a medzsliszt. A népszavazás napját munkaszüneti nappá nyilvánították. UJ DELHI Nehru indiai miniszterelnök Uj- Delhiben nyilatkozatot adott a ko­reai kérdésben összeülő politikai ér­tekezlet kilátásairól: Nehru vélemé­nye szerint a konferencia tárgysoro­zatának csak Koreára kellene korlá­tozódnia. Arra = a kérdésre válaszol­va, hogy vájjon a politikai konfe­rencia ne tanulmányozza-e az indo­kínai kérdést is, Nehru kijelentette: „Nem hiszi, hogy az indokínai és a koreai kérdés között kapcsolat állna fenn.“ Nehru a sajtóértekezlet során ki­jelentette az újságírók előtt, hogy India szerint az ENSZ hiányos a Kínai Népköztársaság nélkül. Amíg ez a kérdés nem oldódik meg — mondta — az ENSZ nem működhet kielégítően és a távolkeleti kérdések nem oldhatók meg. Elutazott a magyar küldöttség a IV. VIT-re Péntek reggel utaztak el a buda­pesti Nyugati pályaudvarról a IV. Világifjúsági Találkozóra induló magyar küldöttek. A Nyugati • pá­lyaudvarnál többszáz főnyi tömeg várta ifjúságunk legjobbjait. A kül­döttek felsorakoztak az ünnepi emel vény ellőtt, amelyen helyet foglal­tak: Földvári Rudolf, a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottsá­gának tagja, Vég Béla, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezető­ségének titkára, Kádas István, Várhegyi György, Bacsó Fe­renc, a DISZ Központi Vezetőségé­nek titkárai, valamint, több kerületi DISZ-bizottság képviselője. A Himnusz hangjai után Vár­hegyi György búcsúztatta a kül­döttség tagjait. — Két nap múlva Bukarestben magasbaröpül a Világifjúsági Talál­kozó zászlaja — mondotta a többi között. — Az egész világon millió és millió fiatal, köztük mi, magyar fiatalok is Bukarest felé fogunk te­kinteni. A bukaresti VIT bennün­ket is még nagyobb tettekre és még jobb munkára fog lelkesíteni. — Bízunk abban, hogy méltóan fogjátok képviselni a magyar ifjú­ságot a Világifjúsági Találkozón, példamutatóan fogtok harcölni a béke megvédéséért, a népek közötti barátság megszilárdításáért. Sok si­kert kívánunk munkátokhoz, ne­mes küldetésetekhez. Az elutazó VIT-küldöttség nevé­ben Zsumbera Ernő, a győri Wilhelm Pieck vagon- és gépgyár sztahánovista esztergályosa megfo­gadta: úgy fogják képviselni a bé­ke fenntartásáért harcoló magyar dolgozókat, hogy a Világifjúsági Ta­lálkozón résztvevő valamennyi kül­dött érezze: a Magyar Népköztársa­ság minden fiatalja acélkemény har­cos a béke frontján és bizton lehet reá számítani a béke megvédésé­ben. Ezután a fiatalok — a DIVSZ- induló hangjai mellett — elfoglalták helyüket a gyönyörűen feldíszített vonatban, amely a vidáman éneklő fiatalokkal 11 óra 30 perckor elin­dult Bukarest felé. „4 harc tovább folyik“ Paul de Grool cikke az „Európai védelmi közösségről“ szóló szerződésről Amsterdam A „De Waarheid“ köz­li Paul de Grootrtak, Hollandia Kom munista Pártja főtitkárának „A harc tovább folyik“ című cikkét az „Eu­rópai védelmi közösségről“ szóló szer ződés ratifikálásáról. A cikk a többi között így hangzik: Az alsóház legutóbbi ülései — írja — a legsúlyosabb megalázást jelen­tették Hollandia népe számára 1940. májusa óta, amikor Seyss — Inquart rátelepedett a holland nép nyakára. A német egységről folytatandó ke­let-nyugati tárgyalások lehetetlenné tétele és Adenauer választási esé­lyeinek megerősítése céljából Washington elhatározta, - érvényesíti akaratát Hollandiában is. És az ame rikaiak lakájai keresztülhajszolták az amerikaiak parancsát a parla­mentben. A harc azonban tovább folyik. Az „Európai védelmi közösséget“ még nem sikerült felállítani. Bármennyire is igyekezzenek a holland tőkések a náci Wehrmacht segítségével meghosszabbítani osz­tályuralmuk napjait, számolniok kell azzal, hogy népünk szembenáll az „Európai védelmi közösséggel“. De ellenzik ezt a tervet azok a polgári körök is, amelyeknek létalapját fe­nyegeti Amerika és Nyugat-Német- ország. Az „Európai védelmi közösségről“ szóló szerződés megvitatása során az alsóházban a kisebbségben lévő kom munisták népünk legszélesebb töme­geinek ellenállását képviselték. Ez az oka annak, hogy a burzsoá pár­tok vezetői rettegnek a kommunis­táktól. A jobboldali Szocialista Holland Munkapárt kimutatta foga fehérét és szolga módjára csatlakoztak a Kató likus Nénoárthoz és a reakció többi képviselőihez. A felsőházban csak szeptemberben kerül sor a szerződés megvitatására. Szeptemberig mindent el kell követ­nünk, hogy győzelemre vigyük az „Európai védelmi közösség“ ellen vívott. harcunkat. A kínai népi önkéntesek elesett ellenség katonákat temettek cl ailemilitanzált övezetben Koreai arcvonal (Uj Kína): A kí­nai népi önkéntesek alakulatai a kumszoni arcvonalszakaszon sok elesett ellenséges katonát temettek’ el, mielőtt elvonultak volna a demi- litarizált övezetből. Csupán két he­lyen 248 holttestet temettek el. A népi harcosok a szétszórtan he­verő holttestek eltemetése után jel­zéssel látták el azokat a helyeket, ahová az elesett ellenséges katoná­kat eltemették, majd hangszórókon értesítették az ellenséget a történ­tekről. Naumann, Göbbels volt helyettese euy új nyugatnémetországi fasiszta párt listavezetője Berlin (MTI): Egy új nyugatné­metországi fasiszta csoport, az úgy­nevezett Német Birodalmi Párt kö­zölte, hogy a szeptember 6-i válasz tásokra összeállított Schleswig— holsteini tartományi jelölőlistán el­ső helyen Werner Naumann, Göb­bels, náci propagandaminiszter volt államtitkára szerepel. Naumannt és hat fasiszta társát a nyugatnémet- országi brit megszálló hatóságok ez- év januárjában „fasiszta összeeskü­vésben való részvétel" miatt letar­tóztatták, de később Adenauer kö­vetelésére nyugatnémet bírói szer­veknek adták át. A karlsruhei szö­vetségi bíróság a napokban szaba- dqnbocsátotta Naumannt. A VJ sajtóirodájánál* közleménye a Jugoszláv Ifiúsw Szőve ség v:zetöségéncl( a nemzetközi előkészítő bizo.iság meghívására adóit elutasító válaszáról Bukarest (Agerpres). A VIT saj­tóirodája közleményt adott ki, amely a többi között a következőket tartal­mazza: Értesülésünk szerint a Jugoszláv Ifjúsági Szövetség vezetősége vissza­utasította a nemzetközi előkészíló bizottság meghívását, hogy a Szövet­ség küldöttsége vegyen részt a IV. VIT-en. A Jugoszláv Ifjúsági Szö­vetség vezetősége azzal próbálja iga zolni elutasító álláspontját, hogy nem áll kapcsolatban a VIT-et kez­deményező szervezetekkel. Ez az in­dokolás legalább is különös a talál­kozón való részvétel megtagadásá­nak igazolására. Köztudomású, hogy a nemzetközi előkészítő bizottság meghívást intézett valamennyi ifjú­sági politikai, szakszervezeti, feleke­zeti, kulturális, sport és más szerve­zetekhez, hogy vegyenek részt a IV. Világifjúsági Találkozón. Erre a meg hívásra a világ minden részéből kü­lönféle ifjúsági szervezetek százai válaszoltak. Küldöttségeik már út­ban vannak, sőt többen közülük meg is érkeztek Bukarestbe. Felmerül a kérdés, miért vonako­dik a Jugoszláv Ifjúsági Szövetség vezetősége részt venni a találkozón, ha valóban az ifjúság békés és ba­ráti kapcsolatait tartja szem előtt. Minden okunk megvan arra a felte­vésre — hangzik a továbbiakban a közlemény — hogy a Jugoszláv If­júsági Szövetség vezetőségét az igaz­ság ijeszti el. Valójában attól fél, hogy a jugoszláv fiatalok küldött- légei, ha Bukarestbe érkezik a több, mint száz ország ifjainak találkozó­jára, meggyőződhet annak az ügynek igazságáról, amelynek a Demokra­tikus Ifjúsági Világszövetség és a Nemzetközi Diákszövetség, valamint a hozzájuk csatlakozott többi szer­vezet minden erejét szenteli. A Jugoszláv Ifjúsági Szövetség ve­zetősége a VIT-en való részvétel megtagadásával ismét bebizonyította, hogy nem képviseli a jugoszláv ifjú­ság érdekeit, hanem olyan politikát követ, amely el akarja szigetelni á jugoszláv ifjúságot a világ békesze­rető ifjaitól,

Next

/
Thumbnails
Contents