Tolnai Napló, 1953. augusztus (10. évfolyam, 179-203. szám)

1953-08-01 / 179. szám

fom^T mJe motení/axr cerrsüurmc A MAI SZAMBÁN: Kim ír Szén elvtársnak, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság minisztertanácsa elnökének távirata G. M. Malenkov elvtárshoz, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökéhez (2. o.) — A szovjet nép megünnepli a Szov­jetunió Kommunista Pártja alapításának 50. évforduló­ját (2. o.) — Megyénk dolgozói lelkesen üdvözlik a koreai fegyverszünet aláírását (3. o.) — Serfőzö Béla, a bátaszéki vasútállomás legjobb mozdonyvezetője (3. o.) AZ MDP TOLNAMECYEI PÁPTBIZQTTJÁGANAK LAPJA ■V. ÉVFOLYAM. 119. SZÁM ARA 50 FILLER SZOMBAT, 1953. AUGUSZTUS 1 A gyors begyűjtés az egész ország és mioden dolgozó paraszt érdeke A kormányprogramm megvaló­sításának egyik legfontosabb pil­lére a begyűjtésről szóló törvény- erejű rendelet végrehajtása. A begyűjtés állami érdek, az egész dolgozó nép érdekét szolgálja. — Mindemellett a begyűjtött gabona a munkás-paraszt szövetséget, né­pi államunkat, hazánkat erősíti, a dolgozó nép életszínvonalának emelését segiti. Hozzásegít ahhoz, hogy a város és a falu dolgozói­nak elegendő ruha, cipő és egyéb iparcikk jusson, hogy a dolgozók növekvő igényeit mindjobban ki­elégíthessük. A Központi Vezetőség határo­zata alapján kidolgozott kormány­programm szerint a jövőben az eddiginél jóval nagyobb figyelmet fordít kormányunk a mezőgazda­ság fejlesztésére, elsőrendű felada­tának tekinti a termelőszövetke­zetek fokozottabb megsegítését és az egyénileg dolgozó parasztok biztonságos gazdálkodásának elő- segitését. Több gép, több felsze­relés, több műtrágya fogja szol­gálni, illetve segíteni a dolgozó parasztságot a magasabb termés- eredmények eléréséért vívott harc ban. Népi demokráciánk azt akar­ja, hogy a falusi lakosság nagy választékban olcsón kapjon ipar­cikkeket, ne hiányozzanak a gaz­daságból a szükséges eszközök, mindenütt legyen elegendő ház­tartási cikk. De ahhoz, hogy mindezt minél előbb megvalósít­hassuk, elengedhetetlenül szük­séges, hogy minden község telje­sítse begyűjtési tervét. A begyűj­tés éppen ezért az egész ország érdeke és közvetlenül minden egyes paraszt érdeke is. A begyűjtési tervek gyors tel­jesítése, a termelőszövetkezetek és az egyénileg dolgozó parasztok biztonságos gazdálkodása érdeké­ben a kormány új programmja igen jelentős intézkedéseket ho­zott. Tavaly a begyűjtésnél me­gyénkben nem egy helyen túlka­pások fordultak elő. Egyes helye­ken a törvény következetes al­kalmazása helyett a „vedd, ahol éred'1 elv érvényesült. Nem egy­szer feleslegesen zaklatták a kö­telezettségüket becsületesen telje­sítő parasztokat. A kormány most szigorúan fellép minden önké­nyeskedés és túlkapás ellen. — Egyetlen egy kiló terménnyel sem szabad többet követelni a terme­lőtől, mint, amit a törvény sze­rint be kell adnia. Ha a begyűjtés eddigi szaka­szának tükrében tanácsaink és egyes állami szerveink munkáját vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy az idén a tavalyihoz képest jelen­tős lépést tettünk előre. Tanácsa­ink mind jobban felismerték a törvényerejű rendeletek betartá­sát és gyakorlatban harcolnak an­nak betartásáért is. A dunaföld- vári Alkotmány tszcs 7.5 mázs' val többet akart beadni az állam­nak, mint amennyi a törvény sze­rint ki volt vetve. A községi ta­nács elnöke megmagyarázta, hogy államunk nem kér többet annál, ami jár, de ami jár; annak telje­sítését pedig egyenesen megkö­veteli. A begyűjtési tervek eddi­gi teljesítésében legjobb munkát végzett a kisvejkei tanács. A be­gyűjtési, valamint a mezőgazda- sági állandóbizottságokat azzal a feladattal bízta meg, hogy beszél­gessenek el a dolgozó parasztok­kal, magyarázzák meg, hogy mit jelent gyakorlatban a kormány programmjának maradéktalan végrehajtása. Munkájuk eredmé­nye az lett, hogy július 26-ra a község 100 százalékig teljesítette kenyér- és takarmánygabonabe­adási tervét. A begyűjtési tervek teljesítésé­vel kapcsolatban megyénk egyes párt- és tanács funkcionáriusainak részéről bizonyos fokú megalku­vás mutatkozik, nem biztosítják a törvények betartását és betarta­tását. A dombóvári járásban már többszáz dolgozó paraszt van, aki nem teljesítette a cséplőgéptől ál­lam iránti kötelezettségét. A doni bóvári járás községeinek párt- és tanács funkcionáriusai ne tűrje­nek megalkuvást. A gyakorlatban érvényesítsék a minisztertanács­nak azt a határozatát, hogy min­den termelőnek a cséplőgéptől kell teljesítenie állam iránti kö­telezettségét. Egyes helyeken a begyűjtési tervek nemteljesítését azzal igye­keznek megmagyarázni, hogy ke­vés termett. Mindenki előtt is­meretes, hogy az idén olyan ter­mést takarítunk be, amilyet még a felszabadulás utáni években egyetlen alkalommal sem. Igaz, hogy egyes termelőknek nem könnyű az állam iránti kötele­zettséget teljesíteni, de csak azok­nak, akik az ősszel, illetve a ta­vasszal kalászosokból nem telje­sítették vetéstervüket. Az ilyen termelőket a tanács és a párt nép­nevelői felvilágosító munkán ke­resztül győzzék meg arról, hogy vásárolják meg attól a dolgozó paraszttól, akinek beadásán felül bőven maradt meg gabonája, me­lyet a szabadpiacon értékesíthet. Az ilyen egy-két hanyag gazda miatt nem szenvedhet a község többszáz becsületes dolgozó pa­rasztja. Ugyanis mindenki előtt ismeretes, hogy egy község csak akkor kapja meg a szabadpiacot, ha minden termelő teljesítette beadási tervét. Továbbmenve. ha az egész község eleget tett a ke­nyér- és takarmánygabona be­adási kötelezettségének. A törvényességnek azonban két oldala van. A kormány megköve­teli minden állami szervtől, hogy a törvényeket szigorúan betartsa. De ugyanakkor minden termelő- szövetkezet és minden egyéni ter­melő számára biztosít egy sor olyan kedvezményt, amellyel meg­könnyebbül a beadási tervek tel­jesítése. A párt javaslatára a kor­mány olyan intézkedést hozott létre, mely kimondja: „minden fenntartás nélkül törölni keli az egész évi kártérítési kötelezett­ségeket, amelyet a tavalyi kése­delem beadásáért róttak ki a ter­melőkre" Termelőszövetkezeteknél (és szövetkezeti csoportoknál) a beadásból 10 százalékot elenged­tek. Ezen törvények gyakorlat­beli alkalmazásánál már megyen it ben is többszáz olyan termelő­csoport van, melyeknek többszáz mázsa gabonát engedtek el. Párt- szervezeteinknek és tanácsainknak fontos feladata, hogy ezeket a kedvezményeket széles körben is­mertessék a dolgozó parasztokkal. A dolgozó parasztokkal való állan­dó kapcsolat, rendszeres beszélge­tés és felvilágosító munka útján érjék el, hogy ne legyen a község­ben egyetlen olyan termelő sem, aki késlekedve adja be az állam­nak járó gabonát. A dolgozó parasztok, a terme­lőszövetkezetek saját maguknak adnak, ha gyorsan, idejében te: jesítik beadási kötelezettségüket. A gyors beadás eredménye: sza­badpiac a falunak, több jövede­lem a városi lakosságnak, több nyersanyag az ipari üzemeknek, több és olcsóbb ipari termék á falunak. Ez is segíti megvalósítani kormányunk programmját, amely a dolgozó nép életszínvonalának állandó emelését tűzte ki célul. I DOLGOZÓ^ NÉP VAKKENYERÉÉRT/ A leveli és bonyhádi gépállomás versenye A teveli gépállomás versenyben áll a bonyhádi gépállomással. Egy ideig a bonyhádiak voltak fölényben, ne­vettek a tevelieken, hogy „hát ezek akarnak versenyezni?“ „Az nevet igazán, aki utoljára nevet“ — mond ta erre Szentes József a teveli gép­állomás dolgozója s fokozott mér­tékben láttak munkához. Vállaláso­kat tettek augusztus 20-ra és ennek nyomán verseny alakult ki a brigá­dok között, leginkább azonban a pá­rosverseny terjedt el a gépállomás dolgozói között. A verseny eredménye máris meg­mutatkozott: különösen a cséplés­ben elért teljesítmények szépek. Pesti Imre cséplőgépvezető pél­dául július 28-ig 32 vagon gabonát Községünk dolgozó parasztjai he­lyeselték a kormány programmját. Különösen örömmel fogadták azt a részt, amelyik azzál foglalkozik, hogy a kormány fokozottabb mér­tékben segíti az egyéni dolgozó pa­rasztokat. Jó hatást váltott ki a ta­gosítás megszüntetése is. Eddig nem tartották érdemesnek trágyázni a földet, mert nem tudták, hogy med­dig művelhetik. Ez természetesen a terméseredmények rovására ment. Az árak csökkentése, a bírságok el­engedése szintén megnyerte dolgozó parasztjaink tetszését. Községünkben mintegy 97.000 forint bírságot enged­tünk el. Természetesen nekünk minderre azzal kell válaszolni, hogy pontosan betartjuk a kormány rendeletéit, tör­vényeit. A gabonabetakarítás terén eddig még minden nap betartottuk a törvényeket. Az aratást például 2 nappal előbb elvégeztük, mint azt a határidő előírta. Az aratás közben megszerveztük az őszi árpa cséplé- sét, hogy mire a búzát lehet csé­pelni, addigra befejezzük. Ez meg is történt és a dolgozó parasztok a gép­től 100 százalékra teljesítették árpa­beadási kötelezettségüket. A kenyér- gabona cséplését július 20-án kezd­tük meg. A cséplés községünkben ki­fogástalanul halad. A cséplőgépek napi normájukat állandóan túltelje­sítik. S ó m o 1 y István cséplőgépe például már 154 százalékos teljesít­csépelt el brigádjával, megtörtént, hogy napi teljesítményük (1350-es géppel, 2 műszakban) 314 mázsa volt. Karika Kornél 800-as cséplőgéppel 18 vagon gabonát csépelt. A gép napi normája 80 mázsa, de Karika elvtárs 114,5 mázsát is csépel na­ponta. F r i c s i József a szentegáli Szabadság tsz traktorosa 110 száza­lékra teljesítette már a cséplési ter­vét, és ezzel megelőzte verseny­társát, László Boldizsárt. Vala­mennyi cséplőgépvezető csatlakozott az 50—60 vagonos mozgalomhoz, vál lalták, hogy a cséplés időtartama alatt 50, illetve 80 vagonnal csépel­nek el a gép nagyságához mérten. Az elért eredmények alapján hosz- szúnak találták az augusztus 20-i ményt is ért el. Versenyben állnak H á m e 11 János gépével. Eddig Sá- moly István vezetett 3 százalékkal. A kenyérgabona beadási kötelezett­ségüket is már a cséplőgéptől telje­sítik dolgozó parasztjaink. Garai János vb-elnük. Mucsfa. A bátaszéki föld muveessövet kezel az új kenyérért A bátaszéki földművesszövetkezet­nek 99 hold őszi- és tavaszbúza ve­tése volt. E terület termésének jó­része már a dolgozók asztalára ke­rült. Ugyanis a bátaszéki földműves­szövetkezet megyénkben első a tar­talékföldek letakarításában és a cséplésben. A cséplést a napokban fejezik be. Nem véletlen ez a jó eredmény. A szövetkezet ügyvezetője jól szer­vezte meg a munkát. Ugyanakkor Nagymányokon a múlt hét végén még az aratást sem végezték el. Ez nemcsak azon múlott, hogy több ríol gozó megszegte az aratási szerződést, hanem a vezetőség gyenge munka- szervezésében. határidőt és 15-ére csökkentették a vállalások telejsítésének időpontját. A verseny eddig lémérhető ered­ménye, hogy a gépállomás cséplési tervét 45 százalékra teljesítette és a 25-i értékelés szerint harmadik a megyében, Bonyhád a kilencedik. Tarlóhántásban a teveli gépállomás negyedik lett és ebben is maga mö­gött hagyta Bonyhádot. A teveli gép­állomáson azért még nem nevetnek, csak mosolyognak szerényen, mert tudják, hogy még nincs vége a ne­mes versenynek. Nevetni csak akkor lesz okuk, ha a cséplés befejezése­kor is ilyen, vagy ennél jobb eredmé nyékét tudnak felmutatni, és augusz tus 20-i. illetve 15-i vállalásukat min den vonalon teljesítik. Q rou- eredményes oósbenorzása után a n*nnforgó és a Woricá» is póibe-orozzák az ireoszemcsei dobozó parasztok A tamási járás Iregszemcse köz­sége elsőnek fejezte be az aratást Tolna megyében. Hét cséplőgép dol­gozik a község határában. Jól fizet­nek a kalászosok, s ehhez nagyban hozzájárult az is, hogy az egyénileg dolgozó parasztok egy része követte az Uj Élet tsz példáját; 75 hold rozs vetésénél alkalmazták a pótbepor­zást. Tóth Lajos 13 holdas egyénileg dől gozó paraszt egy hold pótbeporzott rozstáblájáról 12 mázsa 30 kiló ga­bonát takarított be, míg Gálosi Ist­ván dűlőbeli szomszédja, aki tavasz- szal elhanyagolta a pótbeporzást, ugyanakkora területen 10 mázsa ro­zsot termelt. A rozs cséplésénél megmutatkozó pótbeporzás eredménye azoknak a gazdáknak is kedvet csinált, akik ed dig nem sokat törődtek vele. Iregszemcse határában valamennyi dolgozó paraszt már háromszor pót- beporozta maglucernáját, de elhatá­rozták, hogy alkalmazzák a pótbepor zást a község egész napraforgó éa kukorica vetésénél is. Ez»el VBlaazolnnk korm»r»vimk nrn«r • mmjóra Minden gazda a gépiül tel esi ti beadási kötelezettségét A reorlefetet csak egyféleképpen lehet végrehajtani . . . Az ízletes falusi kolbászok készi tésénél, lakodalmaknál, szőlőszü­retnél érvényesülhet a közmondás: „Ahány ház, annyi szokás“. Ebben semmi kifogásolnivaló nincs. A törvényeket, rendeleteket azonban nem lehet ilyen „ahány ház, any- nyiféle szokás“ alapon végrehajta­ni, hanem csak egyféleképpen: min den csűrés, csavarás nélkül, pont­ról pontra úgy, ahogy azt az arra illetékes szervek megfogalmazták. A törvényhez, rendelethez hozzá­tenni valamit, vagy abból elvenni nem lehet, még egy hajszálnyit sem. Ez éppúgy vonatkozik a géo állomások igazgatóira, a vállalat- vezetőkre, mint a tszcs elnökök­re, vagy az egyszerű dolgozó pa­rasztokra. Még a néphatalom kép­viselői, a tanácsok sem kivételek ez alól. Ezzel szemben mégis fel­háborító dolgok történtek. A múlt napokban megkérdez­tünk több tanácselnököt: — Mit tesznek azokkal a gazdákkal, akik elcsépelték gabonájukat és nem teljesítették az állam iránti köte­lezettségeiket? A válaszoknak egy­öntetűen ilyenformán kellett volna hangzani: — A legelső és legfon­tosabb teendő az agitáció már a cséplőgépnél, utána az elszámolta­tás és ha ez sem használ, a bírsá­golás: a hátralék 10 százalékkal való felemelése. — Ezzel szemben a legkülönbözőbb válaszokat kap­tuk. A kisszékely! tanács elnöke. Csősz Antal elvtárs azt mondotta: — Csak az öntudatán múlik, hogy beadja-e gabonáját vagy nem. Mi végzünk azért' agitációt, hogy a gazdák teljesítsék kötelezettségü­ket, de ha nem teljesíti, mást nem tudunk tenni. Itt van például Kö­vecses Imre 9 holdas dolgozó pa­raszt, aki több. mint 2 mázsa ár­pával tartozik az államnak. Vele sem tudunk mit tenni, az agitá- ción kívül, mert nem bírságolhat­juk meg. £n legalább is úgy tu­dom. hogy erre nincs rendelet. A hőgyészi tanács elnöke kissé „tájékozottabb“: — Nem tudok ar­ról, hogy a bírságolási része a be­gyűjtési rendeletnek ne változott volna az idei évre és ezért fel­emeljük 10 százalékkal a hátralé­kot, — mondotta. Arról azonban nincs tudomása, hogy a Begyűj­tési Minisztérium néhány héttel ez előtt értesítőt adott ki. amely ép­pen ezzel a kérdéssel foglalkozik, megmagyarázza, hogy milyen for­mában kell alkalmazni a bírságo­lást. A medinai tanács elnöke azzal válaszolt, hogy náluk még ilyen nem fordult elő. — És, ha mégis előfordul, akkor mit tesz? — sze­geztük neki a másik kérdést. Erre már nem tudott mit szólni, csak találgatott és ezzel elárulta, hogy bizony nem ismeri megfelelően a rendeletet és így nem is tnd an­nak pontról-pontra érvényt szerez­ni. Akodt olyan tanácselnök is, aki tisztában volt a rendelettel: Fekete Jenő elvtárs, a bogyiszlói tanács elnöke. Kezeügyében volt a be­gyűjtési értesítő, azt ismerte és ez jó alap ahhoz, hogy végre is tudja hajtani.

Next

/
Thumbnails
Contents