Tolnai Napló, 1953. május (10. évfolyam, 102-126. szám)

1953-05-01 / 102. szám

is mm ¥ vnJcPHOieTitaAiixvutiiiffiK! Éljen májas 1 — a békéért kttzdő népek seregszemléje, a proletárneinzetköziség harcos ünnepe! AZ M DP TOLNAMEGYEI PARTBIZOTT5ÄGANAK LAPJA A. ÉVFOLYAM, 102. SZÁM ARA 50 FILLÉR PÉNTEK, 1953 MÁJUS 1 Éljen május 1, a békéért küzdő népek seregszemléje! Somi Benjamin MDP Tolnamegyei Pártbizottság másodtitkára A munkásosztály győzelmes lo­bogóját magasra emelve ünnepel, nek ma a szabad népek, A győ­zelmi himnusz zeng Vladivosztok- tól Berlinig, az Északi Jeges-ten­gertől Tiranáig, a szabad emberek, a béke, a szocializmus rohamcsa­patai sokszázmilliós táborában. De bontják e napra a harci lobo­gót Paris, London, Róma munká­sai, India elnyomott páriái, Áznia és Afrika jobb életet követelő né­pei, Amerika békét sóvárgó dol­gozói. Május 1-én — immár 63 éve — felvonuló munkások hirde­tik, hogy van erő, amely megsza­badítja a világot a kapitalizmus ,,békéjének" rabságától és nyo­morától, a kapitalizmus háborúi­nak szörnyűségeitől. Május 1 nagy ünnepe különös jelentőséget nyert a győztes Ok­tóberi Szocialista Forradalom után. Miután a győztes forrada­lom áttörte a világimperializmus frontját, felépítette a világ első szocialista államát, nemcsak élő reményképet állított a világ dol­gozói elé, hanem egy legyőzhetet­len, gigásizi, gazdasági, politikai és katonai erejű munkásállamot. Olyan újtípusú államot amely ki­állja a legszörnyűbb próbát is, amely a világ legveszedelmesebb ragadozóját — a hitleri faisizmus hadigépezetét — szét tudta zúzni. A Szovjetunió szavára meghátrál, nak az új háborús uszítók. A győztes sztálini békepolitika ered­ménye: a világot átfogó, ország­határokat, , vasfüggönyöket" nem ismerő szervezett és erős béke- mozgalom amely egyedülálló az emberiség történetében. Az idei május 1-e közös harc ünnepe a világ dolgozóinak és minden békét akaró, becsületes embernek. Május 1 a békéért küz. dő népek seregszemléje, százmil­liók lenyűgöző béketüntetése. Ma — május 1-én — a béke erőinek ragyogó sikere jegyében ünnepe­lünk. A sztálini békepolitika nap­jainkban újabb ragyogó nvőzel- meket eredményezett. Molotov, Csou-En-Laj és Kim-Ir-Szen béke. javaslatához a koreai kérdésben tömegesen hangzottak el helyeslő nyilatkozatok szerte a világon. A kapitalista országok dolgozóinak fokozódó aktivitása, forró béke­akarata nem kis mértékben járult hozzá, hogy Koreában megegye­zés jött létre a sebesült és beteg hadifoglyok kicserélésére, a hóna­pok óta szünetelő fegyverszüneti tárgyalások újrafelvételéhez. A népek szaván fogják Eisenhowert, aki megválasztásakor azt ígérte, hogy Koreában békét köt. A béke erőinek növekedését jelzik az olyan tények, mint az imperialista Ja­pánban és Dániában lezajlott vá­lasztások. Mindkét választáson ve­reséget szenvedett a legtöbb há­borús párt. Az amerikai szolgálat­ban álló politikusokkal szemben az eddiginél nagyobb számban ju­tottak mandátumhoz a nemzet igazi érdekeit szem előtt tartó békeharcosok. Tolna megye dolgozói élénk fi­gyelemmel kísérik a békemozga­lom nemzetközi erőinek a béke fenntartása érdekében folytatott eredményes küzdelmét. Megyénk minden becsületes dolgozója a mai napon impozáns béketüntetéssel, a legyőzhetetlen béketábor erejébe vetett szilárd hittel adja meg a méltó választ, hogy mi a szaka­datlan felemelkedés útján, a béke útján menetelünk, s ettől nem tán­torít el Eisenhower nyilatkozata, amely az igazságot akarja hang­zatos békeszólamokkal elködösí­teni. Tolna megve dolgozói azzal ad. nak méltó .választ Eisenhower nyilatkoztára, hogy május 17-én, a választások napján egy ember­ként szavaznak n Népfront jelölt­jeire. A választások mellett mun­kával szavazzunk ötéves tervünk befejezésére és a második ötéves tervünk imponáló célkitűzéseire. Tudjuk, hogy a célkitűzések bölos pártunk és kormányunk vezetésé­vel, a magyar dolgozók lelkes, odaadó munkája nyomán számok­ból élő valósággá válnak. Amit pártunk ígért, az mindig megvaló­sult. A proletárnemzetköziség, a munka nagy ünnepén megfogad­juk, hogy még magasabbra szít­juk a választási békeverseny tü- zét. A magyar dolgozó nép hálás a Szovjetuniónak, amelynek köszön­heti virágzó életét, derűs, öröm­teli jövőjét. Forrón köszönjük a pártnak, hogy — az egykori nyo­morúságos életet is alig biztosító úri nagybirtokok helyett — ma a dolgozó parasztok, termelőszövet, kezetek, állami gazdaságok föld­jén ringatja a májusi szél a dús vetéseket. Köszönjük a pártnak, kormá­nyunknak, hogy az egykori cse­lédsorsban élő Kiss Józsefek trak­torra, kombájnra ülhettek, elfog­lalhatták az igazgatói székeket. Az állam szerveinek fontos ve­zető posztjain, a. tanácsokban, a rendőrség és a honvédség tiszti­karában dolgozó népünk legjobb fiai foglalnak helyet, akiknek leg­főbb érdekük hazánk és «épünk felvirágoztatása., a teremtő béke védelme. Tolna megye dolgozói — csak úgy, mint az ország bármely más megyéinek lakói — az öntudat és az összefogás eddig soha nem tapasztalt magas fokára léptek. Ezt tükrözik elsősorban az építő­munka sikerei. Élenjáró üzemi munkásaink eredményesen har­colnak a tervek teljesítéséért. — Munkájuk nyomán jelentősen formálódott megyénk arculata. A múltban csak választási ígéret volt, hogy Tolna mecrye közle­kedését megjavítják, ma: valóság. Az ötéves tervben két új Duna­iadat ,a bajait és a dunaföldvárit — emeltük a romok helyén, ma megyénket a legmodernebb beton­út szeli keresztül. Uj vasútvona­lak létesültek, bekötőútakkal lát­tuk el községeinket. Amig a múlt. bán mindössze 53 községünkben volt villany, ma 106 községben ég a villany. Emellett 14 gépállomást, 14 állami gazdaságot és 18 ter­melőszövetkezetet villamosítot­tunk Amig a múltban csupán né­hány elmaradott üzem volt a me­gye területén, addig ma újjászüle­tett, korszerűen felszerelt na­gyobbtel jesítményű üzemek áll­nak a régiek helyén és sok új üzem is létesült. Szekszárd a múltban egyáltalán nem rendelkezett üzemmel, ma már működik korszerű gépjaví­tó, tovább épül a gyapotegronáló és sok más egyéb vállalat. Dolgozó parasztságunk arcula­ta is megváltozott. Szántóterüle­tünknek közel 40 százalékán a fejlettebb gazdálkodás honosodott meg állami gazdaságaink munká­sai és a termelőszövetkezeti ta­gok munkája nyomán. Egyéni dolgozó parasztságunk sem a ré­gi. Erre legbeszédesebb példa az, hogy dolgozó parasztságunk zö­me a tavaszi munkák befejezésé­vel ünnepli a mai napot. Oroszlán- része van derék dolgozó paraszt­ságunknak abban, hogy a tavalyi gyenge termés ellenére alapjában zökkenőmentesen tudja kormá­nyunk biztosítani a , közellátást. Uj életünk szemléltető bizonyí. téka, hogy a múltban alig-alig ju­tott el a dolgozók gyermeke a közép- és felsőiskolákra, ma me­gyénk általános iskolai tanulói­nak több mint 60 százaléka tanul tovább felsőbb iskolákon. Soha eddig nem jártak annyian moziba, mint most. Csaknem min­den második lakóházra jut egy rádió. Egyetlen év folyamán me­gyénkben közel 2.000 rádiót vá­sároltak a dolgozók. Harc közi-ég­ben például a múltban mindössze Í8 rádió volt. — az is főleg a ku. Iákok kezében — ma 140 van. A népi kultúra felvirágzását mutat­ják a híres decsi, sárpilisi, bátai és a többi népi együttesek ragyo­gó sikerei. Népi demokráciánkat az emberről való messzemenő gondoskodás jellemzi, a múlt­ban álmodni sem lehetett1 olyan intézkedésekről mint az anya- és csecsemővédelem. Ma kormá­nyunk messzemenően gondonko- dik a dolgozó nőkről és gyerme­kekről. A Népfront választási felhívá­sának imponáló száma} bizonyít­ják, hogy a jövő még derűsebb és biztatóbb. Kormányunk politi­kájának központi feladata a békés építés feltételeinek megteremtése, a békés építésre való mozgósítás. Ezért hangsúlyozza a Népfront választási felhívása: ,,A magyar Népköztársaság békében akar él­ni, kereskedelmi és kultil ális kapcsolatokat akar fenntartani neriicsak a baráti és szövetséges országokkal, hanem minden or­szággal. Nem avatkozunk más államok belügyeibe, de megköveteljük, hogy a mi belügyeinkbe se avat­kozzék be senki. A Magyar Nép­köztársaságnak ma egyetlen ál­lammal sincsenek olyan elintézet­len, vitás kérdései, amelyek bár­kivel ellenséges viszonyt indokol­nának. A Magyar Népköztársaság őszintén és fenntartás nélkül részt kíván venni a népek nemzetközi együttműködésében. Ezért ragasz­kodik a békeszerződésben foglalt jogos igények teljesítéséhez: az Egyesült Nemzetek Szervezetébe való felvételhez." Népi demokráciánk életerős voltát bizonyítja, hogy gyors és forradalmi fejlődésünk nem egye. dűli jellemzi? népi rendszerünk­nek. Népi demokráciánk sajátos­sága á nyugodt, biztonságos élet, a jövőbelátás. Erőnk jelét bizo­nyítja, hogy a legkeményebben fellépünk a termelőszövetkezetek erőszakon szervezésével szemben. A Magyar Függetlenségi Nép­front választási felhívása hangsú­lyozza, hogy ,,A népi demokrácia törvényei egyformán kötelezők a hatósági személyekre és az egy­szerű állampolgárokra." Dolgozó népünk tapasztalja, hogy nálunk a vezetőknek nincsenek külön jo­gaik a törvény előtt; nálunk a dol­gozó néppel szemben elkövetett bűnt tartjuk a legsúlyosabbnak. A múltban ha valakinek adóssá­ga volt, háza, földje került dobra. Ma ilyen nem fordulhat elő. Kor­mányunk arra is lehetőséget ad, hogy a begyűjtés elmulasztása miatt megbírságolt dolgozó pa­rasztok jóvátenyék hibáikat, akik május t-ig teljesítik tej-, tojás-, baromfibeadási kötelezettségüket hiány nélkül, bármilyen pénzbeli kártérítést szabtak is ki rá, előző begyűjtési előirányzatának nem teljesítése miatt, a kivetett kár­térítést elengedik. Hasonlóan tö­rölni kell az olyan termelőkre ki­vetett kártérítéseket, akik ez év június 30-ig eleget tesznek az 1952—53. évi bor, burgonya, ser­tés, vágómarha és az 1953. első félévi tej-, tojás- baromfibeadási kötelezettségüknek. A Magyar Függetlenségi Nép­front választási felhívása hangsú­lyozza, hogy: ,,Államunk, kor­mányzatunk szigorúan és kemé­nyen lépett fel és fog ezután is fellépni népünk ellenségeivel- építőmunkánk kártevőivel, a ha­za függetlenségére és szabadsá­gára törő idegen imperialisták ügynökeivel Szemben, de a meg­békélés és a megbocsátás ezelle- méban-fetMiyHi fog eljárni mind­azokkal szentben, akikben — füg­getlenül múltbeli tevékenységeik­től és hibáiktól— őszinte hajlan­dóság van beleilleszkedni népünk nagy építőmunkájába." A továbbiakban a nyugodt- biz­tos termelés érdekében hangsú­lyozza a Népfront felhívása; a begyűjtési kivetéseket nem egy, — hanem több évre kell előre megállapítani, hogy a dolgozó pa. rasztág ismerje kötelezettségét- tudja fejlettebb módon megmű­velni a földjét, többet termelni, állatokat nagyobb számban ne­velni. így több jut a szabadpiacra, amiért jó pénzt kap a termelő. Május 1-én a békéért küzdő né­pek nagy seregszemléjén, amikor népünk arra készül, hogy meg­mutassa egyséqét, összeforrottsá- gát és bizalmát pártunk, kormá­nyunk- békés építőterveink impo­náló célkitűzései mellett hálával emlékezünk meg a baráti Szovjet­unió messzemenő, önzetlen támo­gatásáról. Eredményeinket a Szovjetunió segítsége mellett köszönhetjük hős munkásosztályunknak, derék parasztságunknak, alkotó értelmi­ségünk lelkes, akadályokat, ne­hézségeket áttörő munkájának. A dolgozó milliók keze nyomán tehetségük folytán válnak a ter­vek eleven valósággá. Igv lesz több vas- áréi. szén, gép, iöbb új ház, iskola, több élelem, ruha — egyszóval szebb élet szabad ha­zánkban. Köszönhetjük eredményeinket harcokban edzett pártunknak, drá­ga vezérünknek, Rákosi elvtárs­nak, aki bölcs előrelátással kor­mányozza az országot. Most, amikor készülünk arra, hogy szavazatunkkal hitet te­gyünk népi demokratikus rend­szerünk, elért vívmányaink, a bé. ke ügye mellett, tettekkel, még jobb munkával, a választási béke- verseny kimagasló eredményei­vel biztosítjuk szavazatunk arany­alapját. Május 17-én sorakozzunk fel baráti szövetségben munkások, parasztok, értelmiségiek a Nép­front választási győzelméért! A MAGYAR FÜGGETLENSÉGI NÉPFRONT PROGRAMMJA: BÉKE, MUNKA, JÖLÉT, FELEMEL­KEDÉS! ELŐRE A NÉPFRONT GYŐZELMÉÉRT! VÁLASZTÁSI BÉKEVERSENY Ipari dolgozóink hatalmas lelkesedéssel készülnek május 77-re, az országgyűlési választások napjára. A dolgozók ezrei vállaltak kötelezet séget megyénk üze­meiben, hogy újabb munkahőstettekkel ünnepük meg ezt aznapot. Alig választ el bennünket néhány hét május 17-tőU de dolgozóink a vállalások teljesítésével már igen közel járnak ehhez, összekötötték vállalásaik teljesítését a május 1-re való készülődésükkel. Kimagasló eredmé­nyekkel köszöntötték megyénk dolgozói május 1-ét, a proletár nemzetköziség nagy napját. A BONYHÁDI ZOMÁNCMŰVEK dolgozói műszaki vezetői a termelési százalék állandó emelkedésével vi- szik győzelemre a választás napját, ezen belül a prole­tár nemzetköziség nagy ünnepét, május 1-ét. Április 27-ig 93.4 százalékban teljesítették havi tervüket az előirány­zott 85 százalékkal szemben. Ez annak az eredménye, hogy az üzem sztahanovistái és a DISZ fiatalok naponta emelik tervük teljesítését, amellett foglalkoznak a gyen. gébben teljesítőkkel is. hogy ezáltal megszüntessék üze­mükön belül a 100 százalékon alul teljesítőket. Ezideig nincs 100 százalékon alul teljesítő dolgozó. A jól telje­sítő dolgozók között szerepelnek a szegecselő üzemrész, bői Pál Ferenc és Karajos I tar-éné, akik 120 százalékos tervteljesítés’üket április hónap második dekádjában 204 százalékra emelték. Poczncr Lajos zománcozó 130 száza­lékról 1Ö6 százalékra emelte teljesítményét .De a brigá­dok is megállják helyüket a termelésbÉi .Novák György, né sztahanovista peremezö háromtagú brigádjával 131 százalékos átlagos teljesítményét 105 százalékra emelte az utóbbi dekádban. Az üzem DISZ fiataljai is értek el kiváló eredményeket az utóbbi napokban; Bíró Antal, Tauth Magda, és Sebestyén Ilona zománcozok egy bri­gádban dolgoznak, 120 százalékos átlagteljesítményüket 143 százalékra emelték fel április hónap második de­kádjában. Hasonló szép eredmények születtek a hónap, utolsó nanjaiban is, az üzem dolgozói becsülettel hedvt- áliltak a Féke frontján, tettekkel bizonyítják be béke iránti vágyukat. * A DOMBÓVÁRI KENDERGYÁR dolgozói kemény Írarcot vívnak, hogy adott szavukat becsülettel valóra- váltsák. Különötsen nagy súlyt fektettek a minőség meg. javítására. A vállalások többségében ilyen irányúak vol­tak. A választási békeverseny eddigi'szakasza alatt a minőség megjavítására történt vállalásaikat a gyár dol­gozói átlagosan 108 százalékra teljesítették. A Gheor- ghiu-Dej Hajógyár kezdeményezéséhez ők is csatlakoz­lak. Azóta még nagyobb lendülettel végzik termelő mun. tájukat, elhatározták, hogy ők is új munkagyőzelmek­kel ünnepük meg május 1-ét. a proletárneinzetköziség nagy napját, és tovább viszik a felszabadulási hét ki­magasló termelési eredményeit. A vállalások teljesítésé­nek köszönhető,hogy az április havi tervből a 28-áig eső részt 105 százalékra tudták teljesíteni. Terve teljesítő, sóben Németh Gizella ifjúmunkás tilós ért el legszebb eredményt, 1'88 .százalékos teljesítményi ért el. Ezzel egyidőben teljesítette vállalását is. A rumié tilos-ok kö­zül Klampauer Erzsébet ért el kimagasló eredményt, tér. vét 166 százalékra teljesítette. A Kossuth törös brigád a választási békeversenyben állandóan ISO százalékos teljesítménnyel dolgozott czidáig. Az áztatós dolgozók is fogadalmat tettek, hogy a medence kihasználásukat 10 százalékkal emelik az elmúlt évi átlaghoz viszonyít­va, A legutóbbi értékelés szerint medence kihasználá­suk 8 százalékkal emelkedett az elmúlt évi átlaghoz. A Kendergyár dolgozói most azpn fáradoznak, hogy a választási békeverseny további szakaszában még na., gyobb eredményeket érjenek el, hogy munkájukkal te méltóképpen tudjanak szavazni május 17-én. * A PAKSI TÉGLAGYÁR dolgozóinak fontos meg­bízatásuk van. A termelt téglát az épülő szocialista vá­rosba, Sztálin városba szállítják. Ez kettőzött felelősséget hárít az üzem mindenegyes dolgozójára. A termelés­ben, a vállalás teljesítésében elért eredmények bizonyít, ják, hogy a dolgozók érzik felelősségüket: ezideig tel­jesítették szállítási tervüket. A választási békeverseny még nagyobb lendületet adott a munkának, a dolgozók 90 százaléka kapcsolódott be a szocialista munkáyer- senvbe. A* Téglagyár dolgozói közül a választási béke- versenyben terve teljesítésében legjobb eredménnyel Látó István kemencemunkás büszkélkedhet, aki rendszeresen 140 százalék fölött teljesíti tervét. A nyerstéglagyártó brigádok versenyében Sir Endre brigádja jár az élen 105 százalékos teljesítésével. Amint közeledik május 17-6, úgy fokozzák a dolgozók a termelésben eddig el­ért eredményeiket, hogy a tervek, a vállalások időefÖtti teljesítésével méltóképpen ünnepelhessék meg május 1'7-éí, az országgyűlési választások napját.

Next

/
Thumbnails
Contents