Tolnai Napló, 1953. március (10. évfolyam, 51-76. szám)

1953-03-01 / 51. szám

mm . . ... .... f VUÄG PßOl ETÁRJA! e6V£f&lJE7Tßt? A MAI kiAMBAN: ^ A ga«<la»ásl törvények objektív jellegéről (2. o.) — A Ma­gyar Szakszervezetek XVIII, kongresszusinak tanácsko­zása (3. o.) — Az ellenség garázdálkodása a kiskőrösi járásban (4. o.) — Vannak még hibák a Dombóvári Vaj- üzemben (5. o.) — Szovjet tapasztalatokkal a .tavaszi munkák sikeréért (ti. o.) — A kélyi tanács felkészült a , tavaszi munkákra (7. o.) AZ MOP TOLNAMEGYEI PARTBJZOTT5ACANAK LAPJA X, ÉVFOLYAM, 51. SZÁM \KA 50 FILLÉR VASÁRNAP, 1953 MÁRCIUS 1 Pártszervezeteink felelőssége a tavaszi mezőgazdasági munkák sikeres elvégzéséért A tavaszt mezőgazdasági mun­kák az elmúlt évben is komo'y feladatokat jelentettek pártszerve­zeteinknek. Az idén a szántás-ve. tés még nagyobb feladat, egyrészt azok miatt a nehézségek miatt, amelyek az elmúlt évi gyengébb termés következményei, másrészt azért is, mert egyes területek ősz­szel elmaradtak a szántás és vetés terveinek teljesítésében. Pártszer­vezeteinknek tehát az eddiginél sokkal jobban keB. felkészülniük a tavaszi mezőgazdasági munkák sikeres végrehajtására. A tavaszi mezőgazda=,ági mun­kák során mindenekelőtt az őszi mulasztásokat kell helyrehozni: biztosítani kell, hogy a hiányzó kenyérgabonavetést tavaszi bú­zával „pótolják is végezzék el a hiányzó mélyszántást. A termelő, szövetkezetek. és egyénileg gaz­dálkodó parasztok mindenütt ma­guk gondoskodjanak a szükséges tavaszi vetőmagról és a vetést ha­táridőre, a legjobb minőségben vé_ gezzék el. El kell érni pártszerve­zeteinknek, hogy minden talpalat. nyi földet felszántsanak, bevesse­nek. Ezen túlmenően azonban a Központi Vezetőség november 29-i határozatának megvalósításához, a terméshozam emeléséhez az is szükséges, hogy tavasszal számot­tevő legyen a haladás az alapvető 'geotechnika: rendszabályok és a fejlett termelési módszerek alkal. mazásában. Ezeket a feladatokat elsősorban természetesen az illetékes állami szerveknek és a helyi tanácsok­nak kell megvaiósítaniok. A sike. rés végrehajtásért teljes mérték­ben felelősek a pártbizottságok, falusi pártszervezeteink is. A párt- szervezeteknek éppen ezért meg kell javítaniok ellenőrző munká­jukat és elsősorban jó politikai munkával —• elő kell cegíteniök, hogy a dolgozó parasztok tömegei aktív _ részt vegyenek a tavaszi szántás-vetés sikeres elvégzésé­ben. Az őszi szántás-vetési mun­kák során szerzett tapasztalatok pártbizottságainkat és pártszerve­zeteinket elsősorban arra figyel­meztetik, hogy az ellenség, és fő­kép a kulák, minden erővel igyek. szik megakadályozni a mező- gazdasági munkák sikerét. Fel kell készülni arra, hogy újra megkí­sérli felszítani a dolgozó parasz­tok között a vetőmagra-várás hangulatát. Nem szabad megen­gedni, hogy ez bárhol is, akár csak ideiglenesen is, sikerüljön neki. Arra is számítani kell, hogy — mint az ősszel nem egy helyen megtörtént — a kulák saját gaz­daságában szabotálni akarja a vetést. Ez ellen is a legkeményeb­ben és leghatározottabban kell fellépni. Mindezek miatt a tavaszi szántás és vetés végrehajtását a politikai harc fontos kérdésének kell tekintenünk. Ebben a harc­ban nem engedhetünk meg semmi­féle^ ingadozást; keményen kell fellépnünk a vetőmagkérdésben, vagy más területen jelentkező megalkuvó magatartás ellen. Különösen fontos a népnevelő­munka jó megszervezése és a népnevelők megfelelő agitációs érvekkel való ellátása. Az agitá- dónak elsősorban azt. kell min­denkivel megértetnie, hogy a ta­vaszi vetés időben és jó minőség, ben való elvégzése, a fejlett agro­technikai módszerek alkalmazása a dolgozó parasztok és a termelő­szövetkezeti tagok közvetlen egyéni érdeke. A begyűjtési kö­telezettség a föld területe szerint van megállapítva és egyáltalán nem függ a terméshozamtól. Aki tehát többet termel, az könnyeb­ben is teljesíti beadási kötelezett, ségét, többet is vihet szabadpiac­ra, s így több lesz a jövedelme. Pártszervezeteinknek a szükséges vetőmag előteremtése érdekében szintén fel kell havználniok az agi­táció fegyverét is. Meg kell ma­gyarázni, hogy nem lehet az ál­lamtól várni vetőmagot, de szabad piacon való vásárlás, kölcsönadás, csere stb. útján még akkor is be lehet szerezni, ha van is valame­lyes hiány. Azt is meg kell ma­gyarázni, hogy a tavaszi vetés és szántás halasztása, vagy nem meg­felelő minőségű elvégzése káro­san hat a terméshozamra. A tava­szi búzánál, vagy árpánál már né. hánv nap késés is mázsás termés- csökkenést okozhat. Igen nagy figyelmet kell szen­telni arra, hoqy az összes fald meg leayen művelve, ftppen azért gondoskodni kell n tartalékterüle. tek megműveléséről is. Főként azt kell elősegíteni — és ez egy­ben agitációs feladat is — hogy a termelőszövetkezetek minél több tartalékföldet veqyenek bér­be. Azt a tartalékföldet, amelyet a termelőszövetkezetek nem tud­nak bérbevenni, vegyék bérbe egyénileg gazdálkodó parasztok, kihasználva az államunk nyújtot­ta kedvezményeket. Ezek a ked­vezmények nagyok. Például ha egy 10 holdas dolgozó paraszt 2—3 hold. tartalékföldet bérel, be­adási kötelezettségének kiszámító, sánál továbbra is a 10 holdas ka­tegória kulcsát alkalmazzák. járási párt’oizottsáqainknak, va­lamint falusi pártszervezeteinknek úgy kell irányítaniok a tavaszi mezőgazdasági munkákat, hogy ezáltal a mezőgazdaság új fellen­dülését érjék el és tervünk idei előirányzatait ezen a téren is mindenütt teljesítsék. Mozgósítsák a dolgozó parasztokat a Minisz­tertanács a tavaszi mezőgazda- sági munkákról hozott határozata végrehajtására. Támaszkodjanak ebben a munkában a tömegszer­vezetekre és gondoskodjanak ar­ról, hogy a kedvező időjárást dől. gozó parasztjaink kihasználják a vetés minél előbbi befejezése ér­dekében. Tarteák szemelőtt párt- szervezeteink, hogy a mezőqazda- sági termelésben az alapvető fel­adat a terméshozam emelése, amit a tavaszi mezőgazdasági munkák időben való, jó minőségű elvégzó. sével, minden talpalatnyi föld meg­művelésével most kell megalapoz­ni. . \ Gyapottermelők figyelmébe! A Földművelésügyi Minisztérium Te.ndelete értelmében az 1952. évi be­szolgáltatott magrvasgyapot szerződé­ses termeltetésével kapcsolatos ked­vezményes textilutalvány beváltási határidejét 1953. március lS-áben ál­lapította meg. Fentiek szerint tehát a- Gyapot termeltetési Váltál cet által ki­adott textilutalványokat a földmüves- s7öv et kezetek, iHetve népboltok csak március 15-ig váltják be. Ezúton is leérünk minden egye® tszcs tagot, il­letve egyéni termelőt, hogy' ezen kedvezményt — mint megérdemelt jutalmat — esetleges gondatlanság­ból ne veszítsék el. Felhívjuk még a termelők figyel­mét arra is. hogy az elveszett utal­ványok későbbi időpontban nem válthatók be, 'ezért a felelősség a kirendeltséget nem terhelheti. A földművesszövetkezetek boitkezalőit ezúton is kérjük arra, hogy a vá­sárlóközönség figyelmét hívják fel a még be nem váltott utalványok mi­előbbi beváltására. Gyapottermeltelésí Vállalat Kirendeltsége. j A mőzsi gépállomás dolgosói harcban a tsses-k tavaszi tervének teljesítéséért A mőzsi gépáloinás dolgozói trak­toraikat és munkagépeiket kijavítot­ták, megkezdték a tavaszi munkák elvégzését. Az őszről visszamaradott szántóterületük 420 hold volt, de mint ahogy a minisztertanács előír­ta. február 28-re elvégezték. A gép­állomáson pedig több olyan trak­torista van, mint Farkas István, aki 14 óra alatt S.5 holdat szántott fel, vagy mint Baranyai József, a faddi Haladás tszcs traktoristája, aki 6 nap alatt 25 holdat szántott feL A tsz-ek és tszcs-k tavaszi mező- gazdasági munkájuk határidő előtti elvégzésére a traktoristák versenv- felajánlásokat tettek. Többek kö­zött Farkas Ferenc brigádvezető vállalta, hogy tavaszi íalajmunkákat helyes agrotecnikai módszerek al­kalmazásával, a határidő előtt 2 nappal befejezi, a termelőcsoportok termésátlagát 5 százalékkal növeli. Brigádjával együtt versenyre hív­ta ki a sárpiliisj gépállomáson lévő Molnár elvtárs traktoros brgádját. A gépállomás traktorisfái közül töb­ben tettek olyan irányú vállalást, mint Baranyai József és Budai Fe- rencné, hogy belépnek a termelő- szövetkezetbe. Az ilyen irányú vál­lalásokat a traktorosok nagyrésze már teljesítette. Baranyai elvtárs mái* a faddi Kossuth termelőcsoport földjein végzi a szántást, simítózást és vetést. A mőzsi gépállomás dolgozói és vezetői az eddiginél harcosabban álljanak ki munkájuk elvégzésében A termelőcsoporttól követelték meg, hogy földjeiket időben takarítsák le, akkor nem fordui elő olyan, mint a Gőgös Ignác tsz-né', hogy a 160 hold le nem takarított terület gáto'ta a tszcs tervének határidő előtti befeje­zését. A Gépjavító Válalattól is követeljék' meg, hogy az ott lévő 8 erőgépüket a beütemezett határidőre javítsák ki Nem szabad megtörténni olyan­nak, mint február 2"-án. Setekor ftdvánnó traktoros a Gépjavító Vál­lalattól kijavított gépet hozatott hazafelé, a szekszárdi Rákóczi-uteá ná! azonban vissza kellett vele for­dulni, mert a liűtöháza teljesen szét- esett. A gépállomás vezetősége az üzemi bizottsággal karöltve naponta érté­kelje a traktoristák vállalásait, nép­szerűsítse az olyan traktorosokat- mint Kosz tor János, aki a dombo ; Szabadság földje Isz-nek egy nap alatt 40 hold földet megsimítózott. KNDSZ asszonyaink harca a korai vetésért — Nak községben az MNDSZ asz- szouyok harcot folytatnak a korai vetés és az idejében végzett nö- vényápoláisi munkák elvégzéséért. Legutóbbi taggyűlésükön megvitat­ták a minisztertanács növényter­mesztéséről szkóló határozatát és vál­lalták azt, hogy a tavaszi vetés ide­jében való elvégzése érdekében 90 dolgozó parasztot meglátogatnak és felvilágosítják a vetés fontosságáról. Ezzel bizonyítják azt, hogy április 4-re « községben mindenki befejez­ze az időszerű tavaszi vetést és a növény ápolási munkát. Felvilágosí­tásuk során meggyőződnek arról, hogyan van biztosítva a vetőmag, és akiknek feleslegük van, megmagya­rázzak azt. hogy adják át cserébe olyanoknak, fkik mem rendelkez­nek a szükséges vetőmaggal. Nyirá- di Józsefné és Takács Imrénő pedig egymással párosversenyben vannaK a vetés mielőbbi befejezésében. * — Szakcs községben Med gyesiné, az MNDSZ titkára vállalást tett, hogy 20 dolgozó parasztot patronál és ezeknél olyan felvilágosító mun­kái folytat, hogy határidő előtt el­Azonban hiányosság az, hogy a íavaszi vetésre neon készültek fel kellőképpen, nincs biztosítva még a mai napig sem a szükséges vetőmig. A tszcs vezetősége és tagsága bele­nyugodott abba, hogy mire keli n vetőmag, lesz, és most, amikor az éltető nap sugarai a talajt felmele­gítik, nem tudják elvetni idejében »vetik a tavaszi vetőmagjukat. Példá­ját követték az többi MNDSZ tagok is és versenyszellem alakult ki, ki tud jobb munkát elvégezni a tavaszi vetések határidő előtti elvégzésénél. * — Gynlaj községben az MNDSZ asszonyok nagy segítséget nyújtot­tak a paraszt bizottság megalakítá­sához, maguk is aktívan kapcsolód­tak be a bizottság munkájába. Ál­landóan felvilágosító munkát végez­nek a vetés idejében való elvégző, sóért. Azok az MNDSZ tagok, akik­nek földjük van, személyesen is példát mutatnak a vetési terv telje­sítésében. * — Zomba községben Bolvári Ist­vánná MNDSZ asszony, aki már tel­jesítette félévi tej-, tojás- és barorn- fibeadását, vállalta, hogy április 4-re befejezi a vetést és azokat a nö­vényápolási munkákat, melyek idő­szerűvé váltak. Vállalta még, hogy a községben felvilágosító munkával, személyes példamutatásával mozgó­sítja a dolgozó parasztasszonyokat a korai vetés elvégzésére tavasza növényeiket, aminek káros következményeit népgazdaságunk é» a tszcs tagsága fogja látni. Mulasz fásukat és bűnös könnyelműségüket sürgősen fel kell számolni és gon­doskodni arról, hogy szabadpiacon a legrövidebb időn belül megvásá­rolják, utána pedig azonnal vessék el azokat a tavaszi magokat, melyek­nek már a földben kellene lenni. A tamási dolgozó parasztok verseny ben Végzik a vetést A tamási dolgozó parnsziok leg­jobbjait a községi tanács azzal hízta meg, hogy a dolgozó parasz tok között szélesítsék ki a ver- senymozgalmat. A tamási élenjáró do'gozó parasztok megíisztelésnek vették ezt a megbízatást — mond­ja Baross Ignác elvtárs, a Hunya­di-utcai állandó hizoílsúg elnöke. — mert a szocializmus építésében nincs megiisztelőbb fe'adat, mint harcolni a minisztertanács hatá­rozatának maradéktalan végrehai. tusáért. Baross Ignác elvtárs tamási köz­ségben a legjobb ál'andó bizott­sági elnök. Maga kezdeményezte azt. hogy a hozzá tartozó Hu­nyadi-utcában tt dolgozó paraszt versenyre hívta ki a Honvéd-utcai dolgozó parasztokat. A verseny­ben nem sok szempontot határoz. * luk meg, csupán annvit, hogy ez összes tavaszi munkát határidő e'őtt 5 nappal befejezik és szé'es körben alka'maznnk fejlett agrr- teehnikai módszereket A Hunyadi-utcai do'gozó parasz. tok versenykihívását Iván Iste-án vezetésével a Honvéd-utcai dolgo­zó parasztok elfogadták. Baross elvtárs példája nyomán a Bezeré- dy-utcai állandó bizottság e'nöke versenyre hívta ki a Széchenyi- utcai do'gozó parasztokat A ver­senyben azt határozták el, hogy a tavaszi munkát határidő előtt 2 nappal befejezik. A Széchenyi- utcai do'gozó parasztok elfogad­ták a bezerédiek versenyhi hívá­sát, a versenyszerződést a dolgozó parasztok megbízásából Á'igii ! a- jós elvtárs írta alá. A dombóvári Vörös Susár tszcs a mák vetését február 25-ig elvégezte A pincehelyi gépállomás adóssága Napjainkban nemosaic hogy szó esik mezőgazdaságban a termés­hozam emeléséről, hanem kevés óra múlik el oíyon, hogy el ne mondanánk mezőgazdaságban a terméshozam növelését, amely el­engedhetetlen előfeltétele nép­gazdaságunk további fejlődésének. Ahhoz azonban, hogy 1953-ban a tavalyinál magasabb terméshoza­mot tudjunk elérni lantos az, hogy időben végezzük ef. a tavaszi mun­kákat. A pincehelyi gépállomás dolgo­zói és vezetői ezt nem értették meg. Sokkal adósak maradtak a termelőszövetkezeteknek. Az ősz folyamán nemcsak, hogy nem tel­jesítették tervüket de az elvégzett szántás meg sem közelíti azt a terv fel adatot, amit a gépállomás­nak cí kellett volna végezni. A vezetők részéről még ma is úgy néz ki a helyzet.: ,.ráérünk arra még“. Ezt bizonyítja, hogy már­cius 15-re ütemezték be az őszről visszamaradt területek felszántó- sát. Belenyugodnak abba, hogy 17 traktor tud két műszakban szánta­ni, nyolc pedig nem tud. Emellett azt ts természetesnek tartják, hogy naponta egy-egy erőgép 2— 2l!t holdat szánt fel Csak így for­dulhatott elő az, hogy a nagyszé­kely! Dózsa Népe tszcs-nél még 3Ö0 hold szántani való van, a toU nanémedi Felszabadulás tsz-nél szintén 300 hold. De ezenfelül ki­sebb mennyiségben a többi lerme- 1 facsoportoknál is van adósságuk. fit az ideje, hogy a pincehelyi gépállomás az ilyen „ráérünk arra még“ nézeteket felszámolja. A tralitoristáknak és a gépállomás ve­zetőségének azt kell látni maguk előtt, hogy rajtuk múlik a körze­tükhöz tartozó tsz-ek és tszcs-k munkáinak tervteljesítése. Minden tralitoros brigád kövesse az Ifjú­brigád példáját. A brigádvezetők álljanak a brigád élére úgy mint azt Hegyi elvtárs teszi, érjék el legalább azt, hogy naponta egy- egy traktoros 5 hold földet fel­szántson. A pártszervezet veze­tősége és a szakszervezeti bizal­miak a traktorosok között ne hagy­ják ellaposodni a versenyt, azt naponta értékeljék és juttassák e; minden traktoroshoz, akkor még pótolhatják eddigi mulasztásukat. ESTI ER7.Si.EET. tr IN <9 ■■

Next

/
Thumbnails
Contents