Tolnai Napló, 1953. február (10. évfolyam, 27-50. szám)

1953-02-01 / 27. szám

TOX.MAI VilinPfíOl ETARJAt EGYESÜL JET*KI NAPLÓ r A MAI SZAMBÁN: Eredményes munkát végzett a megye propagandistáinak tap&sztalatcserc-értekezlete (2. o.) — A Magyar Népköz társaság Minisztertanácsának határozata az 1953. évi tavaszi mezőgazdasági munkák előkészítéséről és végre» hajtásáról (3. o.) — Tanuljunk a szovjet bányászok éle. léből '(!■ o.) — „Halászélet Hátán * (6. o.) — A megyei tanács ülése megtárgyalta a soron lé vő feladatokat (7. o.) — Mit tett a békéért Forró l eretiené.,, (8. o.)---------------------------------------------------1--------------------­DP TOLNAMEOYEI PÄRTBIZOTTJAGANAK lapja X. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM ÁRA 50 FILLÉR VASÁRNAP, 1953 FEBKUAK i A MAGYAR SAJTÓ NAPJA Ma, február 1-én ünnepli má­sodízben népünk a magyar sajtó napját. Azért február elsején, mert 11 évvel ezelőtt ezen a napon je­lent meg először az akkor még ille­galitásban, ezernyi veszély és ádáz üldözés közepette harcoló kommu. nii.-ta párt lapja, a Szabad Nép. Leirhatatlam.il nehéz volt akkor a nemzet helyzete, halálos kockáza­tot jelentett kommunistának lenni, a nemzet megmentéséért harcolni. A Horthy-banda rettenetes terror­ral igyekezett a pártot megsem- ' misíteni, a néptől elszigetelni. De a párt hangja, az illegális Szabad Nép segítségével áttört az elnyo­más falán és eljutott a tömegek­hez. A Szabad Nép megjelenésétől kezdve harcolt a békéért a háború ellen, hirdette a párt fő jelsza­vait, szereíetre nevelte a magyar népet a Szovjetunió és Sztálin elv­társ iránt. Bátran harcolt a mun­kásosztály, a dolgozó nép érdekei­ért, mozgósított a fasizmus ellen. Éppen ezért akadálytjzták meg a Horthy-reakció pribékjei a lap to­vábbi terjeisztését. A csendőr pri­békek kínzása következtében halt meg Rózsa Ferenc elvtárs, a Szabad Nép első szerkesztője. A Szabad Nép a magyar hírlapiro­dalom történetében új típust kép­visel. Voltak Magyarországon új­ságok, melyek politikai irányza­tok fegyverei voltak, eszmékért küzdöttek, tábort gyűjtöttek, — írta Révai elv tár 3 „Százezrek Ke­nyere'1 című cikkében.-Aztán vol. t-ak olyanok, amelyek kapitalisták vagy politikai szerepet játszó oli­garchák magánvállalkozárai vol­tak. Eszmék képviselőjeként és egyben szervezett tömegek harci fegyvereként csak a munkássajtó lépett fel a magyar hírlapiroda­lomban. De valóban forradalmi, elméletében következetes, ideoló­giájában egységes munkásnapilap csak egy volt Magyarországon, a „Szabad Nép."' A Szabad Nép hirdette a párt igazságát, harcra hívta, szervezte, nevelte a magyar munkásosztályt a fasizmus ellen, a dolgozók fel- szabadulásáért és a békéért ví­vott küzdelemre, A felszabadulás előtt és azóta is naponta buzdít, lelkesít, tanít és mozgósítja dol­gozó népünket. A Szabad Nép elévülhetetlen érdemeket szerzett abban a küzdelemben, amelyet pártunk hazánk fügqetlenségéért, boldogulásáért és szocialista épí­téséért folytatott. A Szabad Nép aiéft lett az egész dolgozó magyar nép lapja, mert a bolsevik sajtó, a Pravda példáját követve, min­den erővel igyekezett szélesíteni és szorosabbá tenni kapcsolatát a dolgozó tömegekkel: azzal is, hogy minden sorával a haza, a nép ügyét szolgálta; azzal is, hogy a sztálini tanítás szellemében, egyre nagyobb teret adott a lap­ban a levelezők írásainak. A Sza­bad Nép ma nem egyedül harcol. A minisztertanács határozata a maqyar sajtó napjának megünnep­léséről kifejezése annak a szere­tetnek, megbecsülésnek, elisme­résnek, amelyet dolgozó népünk, pártunk és államunk, a népi de­mokrácia haladó sajtója iránt ta­núsít. Elismerése annak, hogy népi demokráciánk sajtója egész- benvéve követte azt az útmuta­tást, amelyet Rákosi elvtárs csak­nem öt esztendőver ezelőtt adott: ,,a tömegnevelés, a nemzetneve­lés egyik legfontosabb eszközévé vált.'4 Ennek a fejlődésnek egyik fon­tos tényezője az, hogy a mi saj­tónk szabad. A háborús uszítok propagandistái gyakran hangoztat­ják, hogy Magyarországon „nincs sajtószabadság." De mit tudnak az imperialisták fizetett tollforoj- tói a szabadságról? A mi sajtónk szabad mindenféle reakciós korlá­tozástól, üzleti szemponttól: sza­badon szolgálhatja a nép ügyét, szabadon hirdetheti az igazságot a természetről és a társadalomról, barátainkról és ellenségeinkről a magyar dolgozóknak. A mi saj­tónk szabadon bírálhat, szabadon taníthat. A sajtó és annak mun­katársai szabadok az anyagi gon­doktól; a nép kezében vannak a nyomdák és papírgyárak. Szabad a mi sajtónk, mert minden múlt­beli sajtónál hasonUthatatlanul közelebb került a néphez: az or­szágos napilapok, hetilapok és fo­lyóiratok, a megyei napilapok mellett az üzemi és tömegszerve­zeti lapok százai jelennek meg és fogla’koznak egy-egy üzem vagy társadalmi réteg legsajátosabb problémájával. Ma az egész magyar sajtó előtt hatalmas feladatok állnak. Pár­tunk vezetésével a magyar nép lerakja a szocializmus alapjait, végrehajtja az ötéves tervet, amely szemünk láttára formálja át az országot és az embereket. Elképzelhető-e, megtisztelőbb fel­adat újságíró számára, mint a párt szavát a tömegekhez közvetíteni, a természet és embert pt^lakjtó munka sikeréiről hírt adni, a mun­ka hőseit példaként állítani egész népünk elé, harcolni az új világ megszületéséért, a 'régi ellen? El­képzelhető-e szentebb kötelesséq újságíró számára, mint védelmez­ni ennek az alkotó munkának a békéjét, az imperiajislákai és azpk ügynökeit leieplezve harcolni a haza függetlenségéért, éberséget»» nevelni a dolgozókat, a magyar népet, minden eszközzel erősíteni hazánk örök barátságát a szovjet néppel, a testvéri népi demokráci­ákkal, a szabadságért és békéért küzdő népekkel. Az újságíró tolla ma fegyver és szerszám egyszerre- Az újságíró az építés munkása és a béke katonája. A sajtónak szerveznie és moz­gósítania kell népünket az előt­tünk álló feladatok megoldására és emellett nevelnie kell népün­ket, szakadatlanul munkálkodnia kell a dolgozók öntudatának eme­lésén. Hogy a feladatok sokaságát megoldhassa, a sajtó munkásainak még jobban meg kell ismerniök új életünket, a termelés, a munka- verseny, a munkafegyelemért ví­vott harc, a szövetkezeti mozga­lom, az új kultúra problémáit. Még jobban el kell sajátítaniok a sajtó munkatársainak az élenjáró elméletet, a marxizmust-leniniz- mu;t, még többet kell tanulniok a szovjet sajtótól, még magasabbra kell emelniük munkájuk irodalmi és szakmai színvonalát — s még jobban meg kell ismerniök az el­lenséget, különösen az ellenséges sajtót is, hogy annál nagyobb erő. vei tudják visszaverni támadásait. A maqyar sajtó napja egész dol­gozó népünk ünnepe. Dolqozóink az elmúlt évek alatt megszerették a sajtót és mint nélkülözhetet­len segítséget használták minden­napi munkájuk során. Eddigi fel­adataink megoldását, az ötéves terv döntő, harmadik évének be­fejezését, teljesítését, mezőgazda­ságunk terén a hatalmas fejlődés elérését a sajtó munkája is segí­tette. S, hogy a sajtó feladatát a békéért vívott harccal összekap­csolva eredményesen valósította meg, azt annak köszönheti, hogy nőtt a kapcsolata a tömegekkel. Lenin és Sztálin elvtárs sokszor figyelmeztettek arra: „A lap első. rendű kötelessége, hogy mennél közelebb álljon a munkások, a dolgozók tömeqéhez, hoqy állan­dóan hatással lehes=en a töme­gekre; hogv annak tudatos és ve­zető közDontja leqven-“ S a mi 1 sajtónk egyre inkább azzá válik. Hazánk felszabadulásának tiszteletére Terven feláll 2 ezer loitraa szenet adunk népgazdaságunknak A nagymányoki bányászok levele Szuhakállóra A Szabad Nép január 11-én kö­zölte a szuhafcáüói bányászok leve­lét, amely arra irányul, hogy bányász élvtársalnk tnóg nagyobb ütemben segítsék elő szénbányászatunk fej* lődését. Ezt a levelet a Nagymányoki Szénbányák Vállalat dolgozói is ma­gukénak érezték, amikor olvasták. Elhatározták, hogy a megyei sajtón keresztül értesítik a szuhakáHói bá­nyászokat a hősi erőfeszítésekről és felajánlásokról „Kedves s^uhaká^lci bányász elv- társak! Büszke örömmel o'vastuk a Sza­bad Nép január 11-i számában közölt felhivástofcat amely — úgy érezzük, — hozzánk, aügymáryoki vállalat dolgozóihoz is szól. Féltő aggodalom­mal figyeltük megmentésetek hősi erőfeszítéseit, és hozzátartozóitokkal, a bányászok nagy családjával együtt örvendezitünk, amikor életeteket a párt és Rákosi elvtárs közvetlen irá­nyításával rt* gmentették hős mentő elvtársaink. Vállalati’dolgozói, hogy meg* hálálják az,. a szeretetet és gondos­kodást, amelyben népköztársaságunk a bányászokat részesíti, az alábbi vál. látásokat tesszük április 4, hazánk felszabadulásának 8. évfordulója tisz­teletére. Úgy érezzük_ hogy ezzel tar tózunk pártunknak és dolgozó né­pünknek, de nektek, szuhakáűói elv* társaknak is. * Az 1953-as tervér első negye­dében az operatív terven fe­lül 2.000 tonna szenet adunk nép* gazdaságunknak. í) A munka fegyelem megeeilár- dítása érdekében az 1952. évi átlag igazolatlan létszámot 10 száza­lékkal csökkentjük. O A minőség terén szérefajtáimk **• 1952. évi átlagkalória értékét 3 százalékkal magj,avüju3c, 4 A boy-mozgalom kiszélesítése -*•’ érdekében vállaljuk, hogy a vállalaton belül 16 csapatot vonunk be a „Terméj ma többet, mint teg­nap’ ’-mozgai ómba. *> A norma alatt teljesítők szó* f>* mát az 1952. évhez visrzonyl.- va 10 százalékkal csökkentjük, í* A termelés jobb és egyenlete- "* sebb megszervezése érdekében a műszaki vezetők minden műszaki előfeltételt biztosítanak. A műszaki dolgozók vállalják, hogy a következő havi operatív terv dekádokra való bontását minden hónap 26--.iig 100 százalékban elvégzik. Ígérjük nektek kedves szsuhakállói elvtársak, hogy vállalásainkat kom­munista becsülettel teljesítjük, hogy ezzel is elősegítsük szocialista ha­zánk építését és a több, jobb szén termelésével elősegítjük iparunk len­dületes fejlődését. A Nagymányoki Szénbányák Vál­lalat dolgozói nevében: Lakatos József párttitkár, Móka István igazgató, Sovány Ferenc UB-aknök. Í . ladomány község az idén is példái a kar mutatni a bonyhádi járásban La.domá.ny község már régebb óta élenjár e- mezőgazdasági munkák ,- . j vegzssóben. Az állam iránti kötele zéttsegeiket maradéktalartui teljesité- ték annak ellenére, hogy az elmúlt évben súlyosan érte az aszály a köz­ség területét is. Minden dolgozó pa­raszt eleget tett beadási kötelezett­ségeinek. eat úgy tudták elérni hogy előző év őszén idejében elvégezték a mélyszántást, a trágyázást és a szükséges talajmiuikákat, Vetési tér. vüket 1952-ben elsőnek lejes'.ék be a bonyhádi járásban. Munkájuk eredménye után elél­ték, hogy Ladománv község a bony­hádi járás büszkesége lett. A dolgo­zó párásatok ■- legutóbbi gazdagvü- lés:in megfogadták, hogy minden ere. jüket morf.szítve harcolnak tovább. azért, hogy méltók legyenek a do'- gozil ,;op m-gbecsülésáre. A község- ben minden dolgozó paraszt idejé­ben gondoskodott arról, hogy tavasz: véiömagszükságileiét biztosítsa.. A párttagoknak, de velük együtt mind a 28 családnak az a véleménye, hogy 1953-ban még jobb munkával kell harca ni á magasabb termés­hozam növe’éséért. Ezzel akarják meghálálni pártunk, államunk aján­dékát, azt a szép kuHúrházat, amit 1952-ben kaptak. A 'község dolgozó parasztjai ki* használják azokat a lehetőségeket, amely-': részükre biztosítva vannak. Húsz do,gozó paraszt vesz részt rend­szeresen politikai oktatásban, ezen­kívül a hetedikért megtartott Szabad Föld Téli Estéjén ott van tudomány község aprajd-nagyja. A község dol­gozó parasztjai tisztán Játják azt, hogy az edd.’ginél mennyiségi.ect és minőségileg is többet és jobbat ke.I termelni, amihez elengedhetetlenül szükséges az élenjáró tudomány eV sajátüása .és annak gyakorlatban való megvalósítása. Bonyhád község dolgozó parasztjai példát vehetnek Ladomány község dolgozóitól, nekik is úgy kell harcol* niuk a magasabb terméseredmények eléréséért, mint ahogy harcolnak a ladományi dolgozó parasztok, hogy kivegyék részüket a békéért, a seebb és boldogabb életet jelentő szocializ­mus megvalósításáért folyó küzde­lemből. Lovak András VB cinük. A Tolnai Napló ankétja a megye legjobb termelőszövetkezeti állal gondozói részére A Tolnai Napló szerkesztőségének megír, vására megyénk termelő-zö- v-etkezetelnek legjobb állatgondozói értekezletre jöttek össze január 29- én Szekgzárdon. a megyei tanács kis­termében. hogy megtárgyalják aze- kat a feladatokat, meiyaket a in* nisztertanács kétéves aMat-tenyéve­téséről szóló határozata meg.cövc'.el áMatgondozóinktól. Az értekezjetev Csőké János elvtárs, a megye; tanács agroprop&gandistája ismerteti, hogy milyen nagy jelentősége van mg ál­latállományunk áttefil tetősénél an­nak, hogy állatgondozóink mennyi­ben tekintik szívügyüknek az álta­tok pontos takarmányozását. Csőké elvtárs különösen fölhívta az állat­gondozók figyelmét a takarékosság kérdésére és arra, hogyan lehet egy­szerű eljárással jó minőségű takar­mányt biztosítani az átlátok számára, amely átsegíti termetócsoportjainkat a nehéz téli takarmányozások ideje alatt. Különösen hangsúlyozta g szal- nrafeVtárást és a gyors silózést. ame­lyet minden termelőcsoportná' egy­formán lehet alkalmazni. Amint mondotta Csőke elvtárs, az áttekUe- tés egyik fontos lel tétele az, hogy bátran alkalmazzuk az új agrotech­nikai eljárásokat. Minden tenne'fa­csoportnál megvan a lehetősége a szalui a f e 1 * á rásna k és a gyors siló- zásnak egyaránt A gyors silózásnak az is az előnye, hogy 36 órai ‘árolás után már lehet ete'n-" az á'latokka). A takarmány b‘rt»sf‘á=n me'V az állatok gondozásáról részletesen be­szólt Csőke elvtárs. Rámutatott a be­teg állatok elküiönítéséncx jelenti ségé.'e, ml-' mondotta, — hacsak egy új álla: .3 kerül a már meglévők mellé, ne kössük azokat össze, ha­nem legalább 30 napig tartsuk kü­lön megiíigye és alatt, — Az áiiat- egészcégügyi védelem megköveteli a il-atántartást is, főleg a teriőtlc- nítést. Éppen ezért fontos, hogy á - latgondozóink az állatok tisztántar­tása mellett rendszeresen takarítsák, meszeljék az istá’lókat. az ajtóba pedig klórmeszes ládát rakjanak, ami a lába;, fertőtlenítésére szo’gál. Hangsúlyozta, hogy igen nagy jelen­tősége van takarékosság szempont­jából az itatásos borjúnevelésnak, melynek előnye amellett, hogy tej- megtakurirást eredményez az is, hogy az anyát hamarabb lehet pároz- tatuii. Csőke elvtárs beszédében még rámutatott arra is, hogy a sertéste­nyésztés terén milyen fejlett módsze­reket lehet alkalmazni. Például azt. hogy a két-három napos malacokat már a.rra szoktatjuk, hogy a szalma- rágás helyett pörkölt árpát és darált borsót szórunk eléjük, melyeknek igen magas tápértékük van. Ez az eljárás nemcsak az elhullás tehetősé­gét csökkenti, de nagyban elősegíti az állatok fejlődését is. — Arra azon­ban — mini mondotta nagyon kell vigyázni, hogy a kismalacok mos­lékot és híg takarmányt ne kapja­nak, mert igv K,koszosodnak Négy­hetes koruk után tiszta vizet lehet T-kik ;dn; és így könnven elérhető 18 -20 kilós választási átlag. A beszámoló Klán Csécsi Gáspár elvtárs, a tengelici Petőfi tsz kitün­tetett sertésgondozója mondotta el. hogy hogyan tudott felneveltetni 20 anyakocától 731 malacot, 1952-ben már úgy állította be ezt a lörzsáilo* mányt, hogy év vegére háromszor íiaztatta le őket. Hogy ezt az ered­ményt elérhess*1, ahhoz szükséges volt, hogy a malacokat hathetes ko* iában elválassza és naponta egyszeri szoptatást elmulasszon. így az anyát hamarabb, már az elles után négy héttel br lehet búgatni. Csécsi elvtárs után Markovics György elvtárs. a naki lennel5cso­port sertésgondozója mondotta el, hogy náluk milyen komoly hiányos­ságok vannak a termelőcsoportban, nincsen a sertéseik számára megfeVö férőhely, így komoly nehézségekkel kellett megküzdenie, hogy elérje e tizes Malási átlagot. Azért mégis 15— 17 kilogramm közötti választási át" lagot ért el a malacokkal. Szál dán János, a zombai Béke tér* melószövetkezet kitüntetett sertésgon­dozója is elmondotta, hogy milyen, módszereket alkalmaz a sertés! e- nyésztésben, de elmondotta azt is. hogy ezeket a módszereket még job­ban tudná fokozni, ha a tsz vezető* sége támogatná öt munkájában De amint mondotta, a vezetőség nem biztosítja számára azokat a kedvez­ményeket .amelyeket a miniszterta­nács határozata biztosi: a sertésgon­dozók számára így példán1 méo a prémiumkén* esedékes malacaiét sem kapta meg. %

Next

/
Thumbnails
Contents