Tolnai Napló, 1953. február (10. évfolyam, 27-50. szám)

1953-02-01 / 27. szám

2 1S53 FEBRUÁR 1 ' ffflPLO PARI ÉS PARI ÉPÍTÉS Eredményes munkái végzett a megye propagandistáinak tapasztalatcsere-értekezlete Kriza! ötven propagandista jött ősz* sze az elmúlt napokban a megyei .pártbizottság tanácstermében, a me- gy'e különböző részéről, hogy megbe­szélje az oktatás helyzetét, s annak megjavítására a további feladatokat. Az értekezleten Perecsl Ferencné el vtárs nő az M. B. oktatási felelőse tartott értékes beszámolót. Bevezető­ben ismertette az ideológiai harc fontosságát, a buizaoá ideológia ve­szélyét. — A propagandamunka első. rendű fontosságú a párttagok helyt­állására való nevelésben — mondot­ta á továbbiakban. — A marxizmus- leútnáaamus oktatása egyik 'fő területe annak a ncvelőmunkának, mely kom­munista tulajdonságokat fejleszt ki a párt tagjaiban, rajtuk keresztül az egész munkásosztályban az egész dolgozó népben. A propagandisták­nak tehát tanúiménvozmiok kell nem. csak a marxi-lenini tanok továbbadá­sának, de az elvtársak nevelésének módszereit is, ezen belül pedig kü­lönösképpen a helytállásra való ne­velés módszereit. A propagandista azzal neveli har­cos helytállásra, hallgatóit, ha eléri, hogy azok elméletileg képzett, vilá­gosan látó emebrek legyenek. Ehhez pedig az szükséges, hogy a propa­gandista magas képzettséggé1' rendel­kezzen. Nem lehet csak oktatni, vagy csak nevelni, A propagandista munkája csak akkor jó, ha az oktató és neveló munka egysége jellemzi. A továbbiakban a propagandista ta­nulásával foglalkozott a beszámoló. Példákat vetett fel, amelyek azt bi­zonyítják, hogy a propagandisták nem elég igényesek saját maguk, va­lamint hallgatóikkal szemben. Nem eléggé mélyen tárgyalják a külön­böző anyagokat, s így gyakran elvi tévedésekre. ,helytelen nézetekre ad­nak aiapot. — Meg kell szüntetni azt a helytelen módszert, hogy a propa­gandisták készületlenül jelenjenek, meg a foglalkozásokon, mint Zóná­ban Csősz eltvárs. Ezek a példák szerencsére egyre ritkábbak és nem egy hely van, ahol az oktatási munka javul, a hallgatók fejlődnek, harexa- kész, edzett kommunistákká nevelőd­nek. A borjádi Haladás tszcs-ben a propagandista jó felkészülése folytán, a helyes szemináriumvezetés követ­keztében a férfi hallgatók elviszik feleségeiket is a politikai iskolára Itt az oktatási munka eredménye a termelésben is tükröződik. Jó propa­gandista Véghelyiné elvtársnő Szek* szárdon, akinek szemináriumán nincs lemorzsolódás, ellenkezőleg állan­dóan emelkedik a. hallgatók száma. —A továbbiakban a beszámoló útmu­tatást adott a'munka megjavításához. — Propagandistának lenni nemcsak kitüntetés, hanem megtisztelő párt- megbízatás, felelősség — fejezte be beszámolóját Perecsi elvtársnő. A beszámolót élénk vita- követte A hozzászólások során felszínre ke­rültek az. oktatás terén előfordult hiányosságok, de felszínre kerültek azpk a jó módszerek is, amelyek szé­leskörű elterjesztése oktatási mun­kánk megjavításának alapja. Az e'sö fölszólaló Bertalan György elvtárs, a Simonioroyai Bőrgyár propagandis­tája, a propagandista feladatáról be­szélt, — A pártszervezet nem fordít még nálunk kellő gondot az oktatás kérdésére, ennek oka a Lemorzsoló­dás az iskolákon. — mondotta. Ma­daras elvtárs Szakosról, arról beszólt, hogy a rendszeresen hiányzó • elvtár- sakat párt fegyelmi elé állították, s a ' sajtóban kipellengérezték. Ennek ha­tására javult az oktatás, s a hallga­tók a tanultok alapján jó népnevelő munkát végeznek. Timii János eiv- társ Bátaszékről beszámolt a terme- tőcsoportokban folyó oktatásról. — Nálunk nagy probléma volt. hogy az erdőben dolgozó csoporttagokat, hógy szálUtusk be., Ugv oldottuk meg, hógy az erdőben dolgozó csc- porttagokmak ott, be! vb an a propa­gandista tartotta meg a foglalkozást, a, helyettese pedig a bent maradt tagoknak a csoport helyiségében. En­nek következtében rendszer són meg­tartjuk az oktatást és a hallgatók fokozatosan fejlődnek. Rendszeresen értékeljük a jegyzeteket, hogy a he­lyes jegyzetelésre bírjuk a hallgató­kat. —r Minden felszólaló elvtárs megemlítetté, hogy a járási pártbi­zottság és a DISZ megyebizottséga nem nyújt kellő segítséget a propa­gandistáknak, nem ellenőrzi munká­jukat, Tösmagi Gábor elvtárs felszólalá­sában elmondta, hogyan neveli a hallgatókat, hogyan biztosítja a po­litikai iskola színvonalának emelé­sét. — Hogy a hallgatók felkészült­ségét tokozzuk — mondotta — beve­zettük a sorúidévá anyagból a fali­újság cikk készítését. Mindig meg­határozza};, hogy melyik elvtá’ip, milyen formában ír faliújság cikket. Ez fokozta a hallgatók felkészültségiét. A cikkeket aztán közösen megvitat­juk a foglalkozásokon. Az iskolán egyetlen' hiányzó nincs, a hallgatók­kal való helyes foglalkozás következ­tében — mondotta. Bírálta a városi pártbizottságot, a propaganda sze­mináriumok helytelen megszervezése miatt Kovács elvtára a grábóci má­sodéves politikai iskola propagandis­tája ismertette módszerét, — Minden propagandista felkészülése lelkiisme­retes munkát kíván. Az irodalom át. tanulmányozása mellett feltétlen szükséges a helyi ismearet, a hallga­tók munkája, eredménye, ismerete, amelyet beledolgozok az anyagba. Fontos az időbeosztás, a rendszeres tanulás. A propagandistának ismernie kell a hallgatókat azok képzettségét és a helyes kérdé­sekkel keli rávezetni azokat az anyaq megértésére. A pártszervezet nem ad segítséget munkámhoz, maga a párt- titkár elvtárs sem tanul rendszere­sen. Ezt már a hallgatók is felvetet­ték. Az ilyen ..példamutatás” semml- eáetr.e sem segíti munkánkat. A párt- ajsérvezet hanyag munkájának kö­vetkezménye, hogy az elsőéves i?ko- :'aa Villányi elvi ára nem készül fel, « így a hallgatók elmaradnak az elő­adásiról. Csajbók elvtárs Medináról, arról beszélt, hogyan vezették rá a hallga­tókat a. jegyzetelésre. — Eleinte váz­latot készítettem, számúiéra, majd kö­tözőn megbeszéltük a jegyzetelés főbb szempontjait. Hiba még van ezen a. téren, mert nem minden hallgató jegyzeteld még a lényeget. A lemor­zsolódás megszüntetése érdekében a hallgatókból ké'-‘.agú látogató bri­gádot szerveztünk. Ha valamelyik elvtárs hiányzott, rögtön elmentek hozzá s meggyőzték a tanulás fontos. Ságéról. Különösen a tagkönyvcsere óta van jelentős javulás az oktatás terén. Az oktatási munka eredmé­nyességét tükrözi az is. hogy a „Népi Demokráciánk Útja” című anyag tárgyalása után ha hallgató lépett a most alakult hármas típusú tszcs-be. — Mácsíkné elvtársö a Mezőker propagandistája felszólalá­sában ismertette, milyen eredményes­sé tette a tanulást a különböző szem­léltető anyagok felhasználása. — Négy esetben filmvetítéssel segítet­tük az anyag megértését, jó ered­ménnyel. — Takács Vencel elvtárs, Tamásiból. ismertette módszerét, melynek segítségéve! elérte, hogy hallgatói valamennyien jegyzetelnek. Szereztünk egy táb'áf és szeminárium után 15 percet fogilallkozitunik a jegy­zetelés kérdésével Megmutattam a hallgatóknak,. hogyan keli jegyzetel­ni. Ez a módszer jó eredménnyel járt. Fontos, hogy vitát alakítsunk ki a szemináriumon, s különösen azokat az anyagokat tisztázzuk, amelyeknek teljes megnemértése félreértésre ad­hat okot, — Tóit István elvtárs, a dombóvári MÁV propagandistája fel­szólalásában ismertette hogy a pro­pagandisták rendszeres, jó Felkészülé­se következtében megszűnt a lemor­zsolódás, állandóan bővül a hallga­tók száma. Ezt úgy érték el, hogy be­vezették, egy-egy propagandista el. megy a másik szemináriumára és a foglalkozás után megbeszélik a he­lyes módszereket. Ez egyben ellenőr­zés is, mely ösztönöz a még jobb fel­készülésre. Kozma elvtárs a teveli gépállomás és Cser elvtárs. a hőgyészi gépállo­más propagandistái arról beszéltek, hogy az oktatási munka hogyan se­gíti a terv teljesítését. — A gépja­vítás terén igen szép eredményeket értünk el és különösen az utolsó hé­ten mutatkoztak kimagasló eredmé­nyek. Ennek magyarázata, hogy a gépcsoport tagjai rendszeresen és jól tanúnak, megértették munkájuk .fon­tosságát. — Andirkó Sándor elvtárs. a förnádi állam: gazdaság propagan­distája ismertette az oktatás helyes megszervezését. — Mivel az egyik csoport munkaideje négy óráig, a másiké hatig tartott, gyakran zava- -ok voltak, hiányoztak az elvtársiak. Most úgy oldottuk meg, hogy külön tartunk foglalkozást a műszakoknak. Ez igen eredményes, azóta megszűnt a hiányzás. A hallgatók nevelése te­rén előrelátóan dolgozunk. Két elv­társat az oktatási év végére tagje­löltnek nevelünk és már most fel* adatokkal bízzuk meg őket, melyet minden esetben jól hajtanak végre. Az oktatás megnövelte a hallgatók felelősségérzetét ezt az alábbi példa is bizonyítja. Vince Pál a szeminárium hallgatója ielelösségre vonta Ágoston Józsefet, aki nem mosta le a tehenet. Elértük, hogy az oktatásban a párttagság 75 százaléka részt. vesz. pedig eleinte még a. párttagok is húzódoztak. Tag- gyűlsen felszóiaitain, és elmondtam, vegye elő mindenki a tagsági köny­vét, olvassa el a szervezeti szabály­zat harmadik pontja b) bekezdését, amely megszabja a tanulás fontossá­gát. Ez használt, mert azóta a párt­tagok rendszeresen járnak oktatásra. Emellett persze egy-agy tagot is fe­lelőssé tpttünk, a hallgatók meg nem jelenéséért. Utána még számtalan hoz­zászólás következett, melyek a fel­vetett bírálatokkal, módszerekkel,az oktatási munka további javítását se­gítik. Orbán János elvtárs. a megyei pártbizottság ágit. prop. titkára hoz­zászólásában, megszabta a további te. eredőket. — Ennek az értekezletnek az volt a célja, hogy az oktatás te­rén ész’elt eredményeket, hiányos­ságokat feltárjuk és megjavítsuk a tovább; munkát. Rendkívül hasznos volt ez az értekezlet, mi is sokat ta­nultunk belőle. Oktatási munkánknak a párt erősítését, a hallgatók foko­zottabb helytállását kell elérnie. Ép­pen ezért a propagandistáknak kö- vétkezote,- harcot kell vívniok a la­zaságok felszámolása érdekében, az oktatás lebecsülésének megakadályo­zása érdekében, 1 főcél továbbra is az oktatás eszmei tártál má n a k m eg fa vitása amelynek érdekében pártszervezete inkrwk( propagandistáinknak még jobb, még eredményesebb munkát keli kifcjtcniök. a hallgatókat haza­szeretetre, helytállásra, az állami fe­gyelem betartására kell nevelni. A hallgatókból kell kikerülndök azok­nak. a népnevelőknek. akik a paraszt­ságnak . megmagyarázzák, hogyan függ össKe az egyént és az állam érdeke. Az előttünk álló legfontosabb feladatok megoldására való mozgó­sítás terén is nagy szerep vár az oktatásban résztvevő elvtársakra. A vetés, begyűjtés teljesítése nemcsak a párttitkárok, hanem minden kom­munista feladata. Hadat keli üzen­nünk a megalkuvás a gyáva maga­tartás minden megnyiilvámilásának. A propagándisták feladata, hogy olyan katonákat neveljenek ehhez a harc­hoz, akik tüzörrvizen át megvalósít­ják a párt célkitűzéseit, akik min­den helvzetben helytállnak — fejezűe be Orbán elvtárs f:-!szójalását. Az értek ez. eí nagy segít; éget nyúj­tott minden résztvevőnek, minden elvtársnak. Megérttetie a jelenlévő propagandistákkal, hogy az ő ön­tevékenységüktől, helyes módszereik alkalmazásától függ az oktatási és ezen keresztül a termelési munka megjavítása is. Ez az értekezlet megmutatta, hogy propagandistáink meg tudják állni helyüket. Elmélyí­tette az értekezlet minden jelenlévő elvtársban azt a tudatot, hogy pro­pagandistának lenni a legszebb fel­adatok egyike, megtisztelő pártmeg- bizatás Pártszervezete.nk segítsék a sajtőfelelősök kiválasztását Féléméi'); ötéves tervünk negyedik esztendejében is egyre növekvő fel­adatok végrehajtása áll dolgozó né­pünk előtt. Hogy ezeket végre is tud­juk hajtani, hatalmas segítség az, ha dolgozóink, s különösen dolgozó pa­rasztságunk mingl szélesebb rétegé­hez jut el a pártsajtó. Éppen ezért pártszervezeieink ne vegyék a párt­sajtó kérdését elválaszthatónak az egyéni feladatoktól. Különösen nagy súlyt fektessenek pártszervezeteink akár községi, akár városi viszonylat­ban a sajtófelelősök jó kiválasztásá­ra, a sajtőfelelősök olyanok legye­nek, akik maguk is tudják, ‘de egy­úttal meg is tudják magyarázni a sajtóolvasás és terjesztés nagy je­lentőségét. Széles aktívahálózatot tudjanak kiépíteni, amelyet a járási sajtószervező elvtárs segítségével a feladatoknak megfelelően tudják irá­nyítani. Különösen döntő jelentőségű sajtó- felelőseink számára az olvasókörök rendszeres megtartása. Itt is csak a helyi • pártszervezettel szorosan együítműksödve végezhetnek jó mun­kát. A legjobb dolgozó parasztok hé,- aában, ahová szívesen mennek el a közelben lakók is. Vitassák meg a felolvasottakat, hogy azáltal is tá- jékozottabbá váljanak dolgozó pa­rasztjaink a rendeletekről, a leül- és belpolitikai helyzetről. Tartsák szem előtt sajtófelelőseinfe. hogy a falu szocialista átépítése érdekében kü­lönösen állami gazdaságainknál, gép­állomásainknál, tszcs-lnkben erősít­sék meg az olvasókörök munkáját. Meg keli érteni, hogy jó munkát csak akkor tudnak végezni, ha nap mint nap rendszeresen foglalkoznak a pártsa j tóval. A párt. és kormányhatá­rozatok sikeres végrehajtását segítik ezzel elő. Útmutatást kapnak a szov­jet agro- és zootechnika, az új, más­hol már jól bevált módszerek alkal­mazására. A mi megyénk területén is számtalan példa bizonyítja, hogy leg­jobb termelőszövetkezeteink, iránt a. tengelici Petőfi, tamási Vörös Szikra és az iregszemcsei kísérleti gazdaság. de sorolhatnánk iel még többet is, a sajtó segítségével érnek él egy re nagyobb eredményeket, E néhány példából is láthatjuk, hogy aho] az üzsmd és községi párt- szervezetek jól foglalkoznak a sajtó kérdésével, kellő segítséget adnak a sajtófelelősöknek, ott a politikai ön- ‘udat emelkedése a szakmai tudás növelése nyomán a termelés javulá­sában mutatkozik meg az eredmény. Pártszervezeteink az eddigieknél még nagyobb segítséget adjianak saj- 'ófelelöseí nknek. Érezzék még foko­zottabban, hogy ezzel is szocializmu­sunk építését, a béke megvédését se. gítik elő. Németh József A Dombóvári Kendergyár DISZ fiatal fai vál/anak a termelés rohamcsapalává »»•*»*!»/* pártípitfs Útmutató'* nyűit a mindennapi portmunkaoaft A Dombóvári Kendergyár dolgozói az. elmúlt évben sikeresen valósítot­ták meg évi tervüket: az áruterme­lést 105 százalékra, teljes termelési tervüket pedig 109 százalékig telje­sítették. Ezit az' eredményt úgy tud­ták elérni, hogy a vezetőség és a dolgozók karöltve minden lehetőséget kihasználtak és úgy dolgoztak, hogy Ötéves tervünk döntő évét sikeresen fejezzék be. De ezt a lendületet az 1953-as év­ben is megtartják, a dolgozók tovább­ra is arra törekednek, hogy napi, havi tervük teljesítésével valósítsák meg ötéves tervünk negyedik évének hatalmas célkitűzéseit. Ezt mutatják a január hónap első két dekádjának elért eredményei is. A kendergyár január havi termelési tervét ezideig már 80 százalékban teljesítette, azon igyekeznek, hogy már az első hónap is túlteljesítést eredményezzen. Vannak az üzemben jól dolgozók is akik az első két dekád ideje alatt kiváló eredményeket érteje el. Vingebnann Józsefné átlag teljesít­ménye 140 százalék. Babulják István 129, Huszár József 128. Önody Géza pedig 142 százalékos átlagteljesít­ményt értek el ezideig Dicséret il­leti meg Szabó István és Szabó Jó­zsef DISZ-fiatalok elért eredményeit is, akik 110, illetve 115 százalékos átlagteljesítményükkel mutatnak pél­dát a DlSZ-tagok felé. A jól teljesítők mellett vannak hanyagok is .akik nem igyekeznek azon, hogy tervük teljesítésével Se­gítsék elő az. 195:’í-3s tervév sikeres megvalósítását. Kelemen Mihályné át. lagtelfíSitménye 98 százalék, vagy Mikolovics Piroska, aki 69. Milko- vics Erzsébet 66 és Hódosi Katalin 68 százalékos átlageredményt értek el, A szervezetlenség eredménye, hogy a dolgozók nem egyenletesen termelnek, s így többszőr előadódik, hogy egy dolgozó napi tervét 140 százalékra, de 60—70 százalékra is teljesíti, ami által romlik az előbb elért, szép eredmény. A kendergyár dolgozói is tettek felajánlást április 4 tiszteletére, hogy első negyedéves tervüket túlteljesí­tik. Vállalták’ többek között, hogy az első negyedévben terven leiül 20 mázsa ultraszálat, valamint 40 má­zsa lenkóc termelését végzik el. A brigádok is tettek felajánlást: a toros brigád vállalta, hogy napi normáján felül egy mázsával többet termelnek A Palotai vágó-brigád felajánlást tett, hogy napi normáját 25 százalék­kal túlteljesíti. De egyéni felaján­lások is történtek. A tiiósok közül Ónody Géza felajánlás); tett, hogy napi tervét a seálíilö! ásnál 5 ldlóval teljesíti túl. De hasonló felajánlási, tettek Vtogelmania Józsefné, Szabó Józisef, Szabó István, Huszár József, Soffer Róza, akik szántén napi 3—4 kilós túlteljesítést vállaltak. A *gtn- hanovisták közül Önody Géza és Vingelmarni Józsefné még arra tet­tek felajánlást, hogy a 100 százalé­kon alul tél. fésitök létszámát a mi­nimumra csökkentik. A művezetők csatlakoztak Róna elvtárs verseny ki hívásához és vállalták, hogy éves tervüket de­cember 21.re teljesítik, valamint hogy a műszaki feltételeket egész éven keresztül biztosítják a dolgozók ré­szére. Tizennégy dolgozó hosszúié- járatú versenyszerződést kötött. Ba­bulják István arra kötött szerződést, hogy 1953-as évi tervét április l-r& befejezi _ * ' -s„.­Hiányosság, hogy a DISZ-fiatalok nem végeznek lelkes, odaadó mun­kát a terv sikeres elvégzése érdeké­ben. A vezetőség nem fordít kellő figyelmet a fiatalok munkájára. Pe­dig a DISZ I. Országos értekezletén Farkas Mrlhály elvtárs hangsúlyozta, hogy az üzemekben a DISZ-fiatalok- hak rohambrigáddá kell fejlódniók. De az üzemi bizottságnak is odaadó munkát kell végezni a terv sikeré­ért, s arra törekedni, hogy magyará­zatokkal segítsék elő a dolgozói', munkáját. Ha az illetékesek és a hanyagul teljesítő dolgozók megértik pártunk és kormányunk határozaté* a, tervek teljesítése terén és igye­keznek naponként teljesíteni tervü­ket, akkor a Dombóvári Kendergyár elérheti, hogy tervét nemcsak teljesí­teni tudja, de'nagyobb százalékban túl is szárnyalhatja Újlenyomatot vesznek az ENSZ amerikai tisztviselőiről Newyork (MTI): Mint. a Reuter je­lenti, ujjlenyomatot vesznek az ENSZ alkalmazásában áltó amerikaiakról és egyben kötelezik őket. hogy kitöltsék az amerikai „büségivizsgálattai" kap­csolatban rendszeresített kérdőíveket. A Reuter hoh-á'-'—i hogy az ujj. lenyomatokat és a kérdőíveket süt* rjösen eljuttatják az FBI-hez (azaiot rikai Gestaoo-hoz) ..részletes vizs­gálat” céljából... ás"

Next

/
Thumbnails
Contents