Szelényi Ödön szerk.: Theologiai Szaklap 13. évfolyam, 1915 (Pozsony)

Alkalmi közlemények - Beköszöntő. A szerkesztőségtől

A „Theol. Szaklap" a folyó évvel új szerkesztő­ség vezetése alá került. Ε változás kötelességünkké teszi, hogy a theol. tudomány művelőit és barátait pro­grammjáról röviden tájékoztassuk. Ha a theologiát igazán tudománynak tartjuk, úgy e programmnak csak egyetlen egy gerinczgondolata lehet: a tudományos vizsgálat szabadságának fel­tétlen tisztelete. A reformatiót ez az elv avatta míve­lődéstörténeti értékké és hatalommá; világos, hogy mi, annyi évszázad múlva sarjadt nemzedék ezt az elvet nem árulhatjuk el. A protestantismusra és theologiájára is érvényes az a történelmi törvény, hogy csak addig él és virágzik, a míg a fenntartó erejét képviselő nagy elvhez hű marad. A mely pillanatban a theologia készen kapott tételek igazolásában látja kizárólagos hivatását a nélkül, hogy tárgya gyökeres megvizsgálásával törőd­nék, — iparág lehet még, de a tudomány nevére nem méltó többé. A vizsgálat szabadságának a theologia s egyházi élet minden ágában érvényesülnie kell az írástól fogva a gyakorlati munkásság problémáinak mezejéig. A tör­ténelmi jelenségek, nagy alakok sem élvezhetnek birá­latmentességet, hiszen valódi értékök és nagyságuk épen a vizsgálat és kritika tükrén át látszik igazán; még az előforduló foltok, fogyatkozások is a kiválóság kieme­lésére szolgálnak. Ε tudományos elvből vas szigorú­Theol. Szaklap XIII, évf. 1

Next

/
Thumbnails
Contents