Fraternity-Testvériség, 1973 (51. évfolyam, 1-12. szám)

1973-01-01 / 1-3. szám

Dr. Béky Zoltán: PETŐFI SÁNDOR ÉS A MAGYAR SZABADSÁG 1823 -1973 A sötét magyar égen — az elmúlt másfél évszázad alatt — a legcsodálatosabb magyar üstökös Petőfi Sán­dor volt. A szabadság tündöklő csillaga, fényes napja, amely nemcsak egy kis országot, hanem egy egész vilá­got ragyogott be vakító fényességével. A zsarnokságnak, az emberi jogok eltipróinak halálos ellensége, rettent­hetetlen ostorozója, aki nem csak lánglelkű szavaival harcolt a zsarnokság ellen, hanem fiatal életét áldozta fel a segesvári harcmezőn a zsarnokság elleni harcban. Ma születésének másfél százados évfordulójánál megállunk s a zsarnokság otthoni és a világ minden táján szétszórt áldozataira emlékezünk és kegyelettel áldozunk a magyar szabadság legnagyobb géniusza, harcosa: Petőfi Sándor emléke előtt. Petőfi Sándor a nagy magyar alföld szülöttje, aki rövid 26 esztendeig tartó élete során egy egész nemzet­nek gyújtott világító szövétneket, amely ma is fénylő világosság nemcsak az otthoni, hanem az egész nagy magyar éjszakában, az elszakított részeken, a világ min­den táján szétszórt magyarság számára. Élete egészét áldozta oda a magyar népért, az örök, a szabad, a független magyarságért. Csodálatos költésze­tében legelső helyen áll a szabadság szent és magasztos gondolata. Ő a klasszikus szabadság, a tiszta demokrácia fogalmát hirdette meg nemcsak verseiben, hanem életé­ben és halálában is. A népből jött, a magyar valóságból és az egész magyar népnek követelte az ember legszentebb jogát: a szabadságot. A magyar nép történetének legszentebb napjaiban Ő volt az egész magyar nemzet szívverése, az első március 15-én, a Pilvax kávéházban és a Nemzeti Muzeum lép­csőin, amikor felzendült ajkán a Nemzeti Dal: “A magyarok Istenére eszküszünk, esküszünk, Hogy rabok tovább nem leszünk.” A kivívott magyar szabadságért halt meg a seges­vári csata mezején. Ügy tűnt el mint ahogy aláhull az üstökös az égről a nagy ismeretlenségbe. Azzal a nagy különbséggel, hogy Petőfi Sándor géniuszának fényes­sége ma is világít, ma is buzdít, ma is lelkesít, hogy azért az elveszett magyar szabadságért mi is éljünk és ha kell, haljunk, mint nagy géniuszunk Petőfi Sándor. A régi haza földjén is ma nagy Petőfi ünnepségeket rendeznek. Tagadhatatlan, hogy a nép legjobbjai, ki­váló írók, költők, művészek és tudósok az igazi Petőfit ünnepük otthon is, azt a Petőfit, aki az egész magyar népé. De ők nem mondhatják el és nem kiálthatják világgá, hogyha ma Petőfi élne, éppen úgy szembe szál­lana, megáljt kiáltana a magyar népet elnyomó, kizsák­mányoló idegen zsarnokságnak, mint az első március 15-én. Nem mondhatják el, hogy Petőfi Sándor a tör­ténelmi Magyarország egész népének a szabadságáért küzdött. Azért az egész magyar földért is, amely magába foglalja a Kárpátokat, le egészen az Al-Dunáig. Petőfi Sándor lelke velünk együtt tiltakozik az ellen az iszonyatos ország és nemzet-csonkítás ellen, amelyet a magyar néppel szemben elkövettek és ame­lyeknek az ő szellemében ma már csak mi szabadföldön élő magyarok lehetünk a szószólói. Nekünk kell világgá kiáltani, hogy a szabadság szent és oszthatatlan, s addig nincs szabadság az atyák véráztatta földién, míg csak a rendszer kiváltságosai élvezik azt, de a magyarság milliói elnyomottak, másodrangú polgárok, vagy meg­tűrt idegenként kezelt magyarok az ősi földön. Petőfi örök szellemiségét és költészetét tagadják meg azok, akik lemondanak arról a szabad hazáról, amelyért Petőfi élt és drága, fiatal életét feláldozta. Az a haza pedig a teljes magyar haza, Petőfi országa és Petőfi hazája. Mit szólna Petőfi a mai magyar kormány irodalom- politikájához, amint a debreceni anyanyelvi konferen­cián jelentették be, hogy van: támogatás, tűrés és tiltás. 2

Next

/
Thumbnails
Contents