Tanügyi Értesítő, 1913 (12. évfolyam, 1-10. szám)

1913-01-01 / 1. szám

1. szám. TANÜGYI ÉRTESÍTŐ 3. oldal dezése tárgyában, nevezetesen a 600 forint fizetési minimumnak törvénybe iktatása érdekében a végső teendőit“ is megállapította. Később az 1905. évi VI. egyetemes tanitógyülés egy­értelműig mondotta ki, hogy a ta­nítót a XL, X. és IX. dijosztályu fi­zetések illetik meg. Akik a töredékes adatait figyelemmel kisérik a tanitó- mozgalmaknak, belátják, hogy az 1893. évi korpótlékról szóló s az 1907. évi fizetésrendezés ezeknek az előkészíté­seknek, a tanítóság által országosan köztudatba átvitt véleménynek az ered­ményei. Ma tehát a tanitói fizetésekben az utolsó az 1907. évi XXVI. és XXVII. t.-c.-ben lefektetett elvek vannak gya­korlatban. Mi azt érezzük, hogy ez a törvény javított a helyzeten, de nem úgy, amint azt a gyakorlati élet kí­vánja. Ha a megélhetési viszonyok olyanok volnának, amilyenek voltak a 90-es évek elején s ha a más hasonló képzettségű, mondjuk hasonló iskolá­zottságot megkívánó kenyérkereseti pá­lyán munkálkodók fizetésével egyenlő volna a fizetésünk, megelégedés töl­tene el mindnyájunkat. Mi azonban e törvényt több szempontból sérelmes­nek tartjuk magunkra. A tanítóság a kívánságokat e tör­vénnyel szemben rég pontokba fog­lalta. E helyen igazán csak ismételjük azokat. Kivánjuk, hogy a magyar tanító te­kintessék tisztviselőnek olyan értelem- ban és úgy, hogy a vele egyenlő ta- nultságu tisztviselővel egyenlő legyen a fizetése. A tanító soroztassék be a XI., X. és IX. tisztviselői fizetési osz­tályba úgy, hogy egyenlő időközben 30 évi szolgálat alatt a IX. fizetési osztály első fokára jusson. A fizetés rendezésben mindazokkal az állami tisztviselőkkel, akik vele egyenlő ta- nultságuak, időről-időre egyenlő elbá­násban legyen része. A jelenben ál­lami tanítói állásokat betöltőknek az­előtti összes szolgálati ideje a nyug­díjba beszámítható korhatártól kezdve számittassék be állami szolgálatnak. Ezeknek minden indokolása fölös­leges. A tanitói köztudatnak annyira meggyőződésévé érlelődött ez a vé­lemény, hogy fejtegetni nincsen miért. Az pedig, hogy magyar tanítóról van szó, magával hozza, hogy tisztán ma­gyar nyelvű és nem nemzetiségi isko­lák tanítóiról beszéljünk. Igen sokunk­nak tapasztalaton alapuló véleményünk, hogy az állami támogatás és fizetés kiegészítés a magyar tanítóknál hozza meg magyar nemzeti szempontból a kívánt eredményt. Mert az, hogy a nem magyar iskola fentartók a taní­tónak 100—200 koronát adjanak s azt kiegésziti az 1907. évi XXVII. t.-c. alapján az állam, igazi eredménnyel a nemzetre és az iskolaügyre akkor lenne, ha ezzel az iskolafelügyelet joga legalább is az állami hozzájáru­lás arányában az államé lenne való­ban. Ma azonban a gyakorlatban ez iskolákban az állami felügyelet ha­talma gyenge, csak vendégszerjeplés; az erős, a hatalmas, a szembeszálló, a névleges iskolafentartó. Bár a taní­tóság nagy része által annyira óhaj- jott államosításnak némi tekintetben a lépcsője az, azonban e helyzetet még­sem ez az indok hozta létre.

Next

/
Thumbnails
Contents