Tanügyi Értesítő, 1913 (12. évfolyam, 1-10. szám)

1913-01-01 / 1. szám

2. oldal TANÜGYI ÉRTESÍTŐ 1. szám közül kiváló képzettségű olyan taní­tókat is, kik papi pályára készültek, vagy érettségit tettek s úgy let­tek derék iskolamesterek még 1868 előtt. De ezek kivételek voltak. Az alsó gimnáziumból kiszorult, szegény­ségük miatt a tanítói pályára mene­kült, félbenmaradt, a tanulságnak még első lépcsőjére sem jutó fiatal embe­rek között, kik az akkori tanítóságnak a javát tették, a teljesen tanulatlan elemnek is tere és menhelye volt ez a pálya. A harangozó egyházfivá, az egyházfi iskolamesterré emelkedett nem egyszer. A fizetés aztán az egyén­hez volt mérve. Az ilyen embernek nem lehetett tudása és tekintélye. Olyan fizetést adtak neki, amilyent akartak. Ő pedig megelégedett vele, sőt örömmel fogadta, mert az egy­háznak belső embere lett. Ez a tetszés szerint felekezetenként és községenként egymástól igen eltérő fizetés s ebben a tanító kicsinysége megnyilatkozóan vonul végigaz 1868. évi népoktatási törvény alkotása előtt s még azután is 1893-ig, itt-ott 1907-ig. Egyes képzett tanítók a személyi ki­válóságukkal, életrevalóságukkal tud­tak ugyan régebben is biztosítani ma­guknak kellő fizetést, de a tanítóság­nak nagy tömege, a többség olyan fizetést kapott annak idején, amely cselédbérnek is kicsiny. Ismertem olyan tanítót, akinek tisztán tanítói fi­zetése 8 koronát tett s ezzel együtt évi termény- és földjövedelme 360 korona volt a kedvező termő évek­ben. Történelmi tény, hogy a tanítói kicsiny fizetésnek addig mig országo­san nem rendeztetett, egyik oka a ta­nítóság iskolázatlansága volt. Az 1868. évi népoktatási törvény­nek volt ugyan hatása a fizetésekre, de a 2—300 koronás fizetések még a 90-es évek elején megvoltak. E tör­vénynek a tanítóképzés rendezésével volt meg a hatása a fizetésekre. A tanítóképzőkből évről-évre kikerülő uj és uj rajok az azelőtti nem iskolázott vagy szakképzésben nem részesült ta­nítóknál több határozottsággal, tanítói dolgokban a tájékozottak vélemény­nyilvánítására, iskoláiknak ügyét s a maguk helyzetét is alapozták, építet­ték. így aztán a tanítóegyesületek agi- tátiója s ezek közül az országos bi­zottságnak aktiója nyomán fokozatos javulás indult meg, ha egyelőre szór­ványosan is. A rendes tanító fizetését az 1868. évi törvény 142. §. 300 írtban álla­pítja meg. Ez a pénz a mai pénz négyszeresének felel meg az akkor, viszonyokhoz képest, de már az 1870. augusztus havában tartott első egye­temes gyűlés „az esztergomvidéki ta- nitóegylet javaslata alapján“ kimondta, hogy „ a rendes tanító fizetése 600 frt. legyen, mely a tényleges szolgálatban eltöltött öt év után legalább 50 fo­rintnyi szaporitással emelendő“. Ez a határozat, mely az 1893. évi ötödéves pótlék megszületéséhez első kimon­dott elv, tanítói körökben több Ízben megismétlődik. Az 1890-ben tartott negyedik egyetemes gyűlés határoza­tából létesült „Magyarországi tanítók országos bizottsága“ az 1893. évi húsvéti közgyűlésén „a tanítói fizeté­seknek törvényhozás utján leendő ren­

Next

/
Thumbnails
Contents