Tanügyi Értesítő, 1913 (12. évfolyam, 1-10. szám)

1913-01-01 / 1. szám

Xll.éufolyam. megjelenik min­den hónap 1-én 5zatmúr-németi, 1913. janutír. 1-5Ő szám. rflnüBYi ÉRiEsirő DEUELÉ5- É5 0KTRTR5ÜBYI 5ZRKLRP ül Felelős szerkesztő: Társszerkesztő: Neubauer Elemér, 5zékely Rrpáö, Szatmár-Démeti, Tanitókháza. Nagybánya. Kiadótulajdonos: a Szatmárvármegyei Általános Tanitó-Egyesület. Előfizetési ára : egy éure 4 kor. * Életbevágó nagy kérdéseink. Új év alkalmával, mikor az ismerő­sök az ősi szokáshoz hiven jókivána- taikkal köszöntik egymást, a tanitó- társakhoz szálló alkalmi jókívánság mellett érezzük azt a nyomást lelkűnk­ben, amely alól szabadulni nem tu­dunk. Ha ez a reánk nehezedő, a cselekvési képességünket tompitó súly olyan volna, mint az a rossz álom, melyből felébredve megkönnyebbülést érzünk, az aggodalomnak szavát nem vetnők papirra. De látjuk a valót, lát­juk a jelekből, hogy a minket érintő, nekünk életbevágó nagy kérdésekben a mi meggyőződésből kialakult mél­tányos kívánságaink nem teljesülnek s ez kedvetlenit. Látjuk, hogy ügyeink nem haladnak előre, hogy azokban a kérdésekben, melyek több évtized óta foglalkoztatják a tanítóságot s amelyek­ben az igazságot felismerők csoportja a véleménynek kialakulásához vezette a tanítóság egyetemét, 10—15 év munkája alig eredményezett valamit. Az elért eredmény nem olyan, mely a gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi és ipari életben előállott emelkedéssel arányban legyen s a megélhetési vi­szonyoknak megfeleljen a tanítói szűk igényekhez mérten is. Nagyfontosságu kérdéseink közül a fizetés, a szolgá­lati pragmatika, a nyugdíjügy, a fel­ügyelet s különösen abban a gond­nokság, a népoktatási törvénynek a revíziója, a mindnyájunkat elsősorban és személyileg érdeklő kiváló hord­erejű kérdéseinkben jórészt csak az elvi előkészületen állunk. Pedig ezek a kérdések sociális természetüknél fogva az országnak egész társadalmát érintik, mely az olyan nagy számból álló testületnek, amilyen az ország tanítósága, ügyei az egész társada­lomra hatással vannak. Nem lehet te­hát kicsinyes dolognak vélni s meg­oldásukat hosszú időre halasztani. El­intézésükre érik az idő. E sorok pa­pirra vetésének a mi megyei szűk körünkben való érlelő tárgyalása a célja. Higgadt áttekintéssel vesszük elő e kicsinyke szócsőben ezeket. Tárgyilagosságunk, becsületes szán­dékunk ott lüktet e sorokban. Életbevágó nagy kérdéseink közül a fizetést vegyük ez alkalommal. Az a meggyőződésem, hogy a ta­nítói fizetések a régmúltban általános­ságban a tanítói állást betöltő igény­telenségét, kicsinységét, gyengeségét, illusztrálták. Ismertem ugyan a régiek

Next

/
Thumbnails
Contents