Tanügyi Értesítő, 1913 (12. évfolyam, 1-10. szám)

Távbeszélő: 201. szám. u;ei5z zoltAn Távirati-cim: U/eisz Zoltán. könyuáruháza-, zeneműraktára és papirkereskeöése korszerű könyunyomőája , 5ZRTm AR-H ÉmETI BurmnMH prlqtr BUT.mHHH PRLOTH 00 Szatmár-Németi és Szatmárvármegye m. t. Tanitó és Igazgató urainak jóakaró szives pártfogásába ajánlom a mai követelmé­nyeknek minden irányban megfelelően berendezett ÉfV-, M11IÍ-, píjlifbnlÉMÉ Él kippdíit, ígérve a leglelkiismeretesebb kiszolgálást és a legmérsékeltebb árszámitást. Támaszkodva a kir. Tanfelügyelőségnek 4212—911. sz. a. megküldött meleg hangú ajánló leiratára, a n. é. Tanítói kar kü­lönös figyelmébe ajánlom kiadásomban megjelent Szatmdruármegyei Tanitákháza irkáját, melynek történeti leírását Neubauer Elemér int. igazgató ur nyúj­totta, azt a 2 filléres füzetet, amely a Tanítóság közös Otthonát úgy anyagilag, mint erkölcsileg támogatja. Irkám nemcsak lerójja az internátus javára a szokásos ösz- szeget, de a Tanitókházáí írásban és képben a legszélesebb kör­nyezetben ismertetni van hivatva. A Tanitókháza önönmagának nem teljesíthet reklámot, de reménnyel elvárja minden Tanitó-tagjától, hogy azt hatáskörében ki-ki végezze helyette. A „Tanitókháza Irkája“ erre nézve is a legalkalmasabb eszköz a Tanitó urak kezében, mivel annak általános használtatásával akkora propa­gandát végez a Tanitókházának, amely minden más reklamirozáson felül áll és azzal össze sem egyeztethető. A „Tanitókháza Irkája“ minőségileg kiállja a versenyt, sőt a kettős vonalzásu fajtájú a többi irkák fölött áll, miután emez keskenyebben van vonalozva s igy az Írás átmenetét — a kettős vonalozástól az egyvonalo- záshoz — a gyermeknek lényegesen megkönnyíti. A „Tanitókháza Irkája“ nem kerül többe más irkánál: egyenkénti ára 2 fillér, nagybani ára is megegyezik a többi irkáéval. Az elmondottak alapján bizalomteljesen arra kérem a n. é. Tanítói kart, hogy az annak idején megküldött minta-példányt az érdeklődőkkel (irka elárusítókkal) megismertetni és annak kizáró­lagos használtatását a Tanitókháza érdekében is hatáskö­rében már mostan elrendelni szíveskedjék. A Tanitóí kar iránti nagyrabecsülésem kifejezve, vagyok kész szolgálattal és hazafias tisztelettel u;eisz zgltrn a „Tanitókháza irkája“ kiadója. F) m. Kir. Rllamuasutak 5zatmári Neuelő és Tápintézetének szállítója. ö

Next

/
Thumbnails
Contents