Tanulmányok Tolna megye történetéből 10. (Szekszárd, 1983)

Erdősi Ferenc: Adatok Tolna megye tömegközlekedési hálózatának kialakulásáról • 275

gában az autóbuszvállalkozás még az akkori magas menetdíjak mellett sem tartozott a legjövedelmezőbb vállalkozások közé, mivel a járműveket naponta csupán másfél—négy óra hosszat működtették. Ezért a vállalkozás rezsijét leg­többször úgy csökkentették, hogy maga a tulajdonos látta el a gépkocsivezetői és kalauzi teendőket, elvégezte a kisebb szerelési munkákat, sőt több esetben üzem­anyag-eladással és bér javítással is foglalkozott. A teljes gépkocsi-üzemeltetési vertikum létrehozásával elért nagyobb profit már vonzóbbá tette e szakmát. Még érthetőbbé teszi a vállalkozás hasznát, ha azt is figyelembe vesszük, hogy az autóbuszvállalkozók jelentős része a kulákok és egyéb vidéki „kistőkések" közül került ki. A cséplőgép- és gépjavítóműhely-tulajdonosok, téglagyárosok, építő­anyagkereskedők, vendéglősök-szállodások stb. számára az autóbusz mellékjöve­delmet hozott. Az autóbusszal való személyfuvarozás ugyanakkor kiegészítette az alaptevékenységet, növelte annak eredményességét. (Pl. növelte a szálloda forgal­mát az utasok utazásának kényelmesebbé tételével, a gép- és gépkocsijavító mű­helyben a saját busz javítását önköltségi áron elvégezhették, az üzemanyagot nagykereskedelmi áron vásárolták stb.) Abban az esetben viszont, ha egy vál­lalkozó csupán igen rövid vonalon, ésszerűtlenül alacsony gépjárműkihasznált­ság mellett tudta üzemeltetni az autóbuszt, elkerülhetetlenül ráfizetésessé vált a vállalkozás, amelynek anyagi konzekvenciáit le kellett, hogy vonja. Gyönk ugyan viszonylag nagy község (1962-ig járási székhely is volt), de teljesen nyilvánvaló, hogy ott az 1930-as években a környékbeli két vonal ellátásához felesleges volt két vállalatot létesíteni, ill. fenntartani. Takács Pál, aki kiEárólag a község és a vasútállomás közötti 8 kilométeres vonalon közlekedtette autóbuszát, néhány év múltán kénytelen volt betársulni az ugyancsak gyönki Gózon és Heil céghez, de 1943-ban már ő vitte a vezető szerepet („Takács Pál és Társai"). Megyénk társ­tulajdonosok kezében levő másik cége a bonyhádi volt. Ezek tartották fenn a leg­hosszabb vonalakat, a gépkocsik menetkapacitás-kihasználtsága ezeknél volt a legjobb. Viszont igen keveset közlekedtette autóbuszát Szeller Mihály, aki Báta­szék állomás és az onnét mindössze egy—másfél km-re levő községközpont között fuvarozta az utasokat naponta 6 alkalommal. A második világháború alatt elvesztette önállóságát a Bonyhádi Autóbusz Vállalat, a volt tulajdonosok közül Tóth és Singer az ekkor már pécsi központú Pécs—Bonyhádi Autóbusz Vállalatokban alárendelt szerepet játszott. Az új vál­lalat bonyolította le a forgalmat a pécs—bonyhádi vonalon, míg Klim Albert, a volt harmadik résztulajdonos nem lépett át a pécsi vállalatba, hanem az állomást a községgel összekötő rövid, és a szakály-hőgyészi állomásig tartó hosszabb (32 km-es) vonalat vette kezébe. A felszabadulás utáni pár évben, az 1948. évi államosításig két — igen fur­csa módon budapesti központtal rendelkező — magánvállalat működött megyénk­ben: a Tolnamegyei Autóbusz V. és a Dunántúli Közlekedési V. Mindkettőnek egy-egy hosszabb vonala volt. A felszabadulás előtti időszakban Tolna megyében még nem beszélhetünk összefüggő autóbusz4iálózatról (12—13. ábra). A rövidebb helyközi vonalaknak szerepe inkább a vonathoz járásban jelentkezett. A legjelentősebb távolsági busz­vonalak pedig a dél-dunántúli viszonylatban az átlagosnál ritkább vasúthálózat legégetőbb hiányainak pótlására létesültek. A Duna mentén É—D irányban na­gyon hiányzott a folyamatos vasúti közlekedés, hiszen itt csupán a Paksig tartó szárnyvasúttal, ezzel az igen lassú vicinálissal lehetett a fővárost, ill. a vasúti fővonalat elérni. Személyhajó^közlekedés ugyan megyénk K-i határának teljes hosszában folyt, de lassúsága miatt inkább csak a budapesti piacra járók, magán­330

Next

/
Thumbnails
Contents