Testnevelési Főiskola - tanári, kari értekezletek, tanács- és bizottsági ülések 1947-1963

Tanári értekezlet, 1947. március 8.

-3*~ "C" c sopor tb: tar to w. e raj:., ének* kézimunka* A. rainisztériun f. testne­velést in a "C" csoportba akarja beiktatni, nort na na elgondolása, hogy valaki olvéf zí az "AB" csoportot és m$llé venné a ”Cn* csoport valamelyi­két. Aa "A” ós "1° csoport óraszáma 2o-2o lenne, aig a "C* csopöit bár­melyikének csrk lo-lo uraszé: a lenne, ügy c; ssafcszervezet# nini ér* TTev>p is követelik, hogy a tosineveiésne! is ho legion an óraszr/.au Ások f tanítók, old’: a testnevelést villan zinnák, e^iisctési osztállyal följebb kerülnének# :'oqt v. testnevelés bekapcsolódása hogyan. történjék aa átképző tanfolyamba, ént a szakszervezet*, cl együtt november S-án <!*u, 3 iákor ear bizottság beszéli reg, amelynek tónjaiul javasolja f.oreasi nőrét, • >fr'.lr' . ét, ... i ■ . v c rolynét, r* rc -..3 te In ;miiáll, dr# Hepp Ferencet és dekstein Zolidat# A javasolt tarokat a tanári értelmid elfogadta. Időközben Juhász lászlc ís ne c ér ke nett és töress! Enflro üdvözli a tanári testület nevében a miniszteri biztost, és kéri, oz Íjon néhány szót n tanári karhoz. Juhász Mezló szeretettel üdvözli a teaári testületet ér, a frZ3” liste elől felmentett és visszavett danciás Istvánt» Voa • Jonőí, Varga Jonénót és DUckstoin Zoltánt, Kéri. hogy vége zzék nunkájnkat wyan olyan ürybuz,'lo: .el miként a imáit tan tették. 7#/ üt ..ntlcfcda# /hccfké hva./ . ' ? ^.n'&n'íi]:: heVmore 2" Idilligr.osstett névsor alc ján, PX, férfi .. ÍJ ■ / .m'.Ví i a 'icllélelve# I nlctés hV.-SzIé. non otto. a továbbiskbai dolt: * -Tone tanár* bent- lckott, de . 1 ' • V lob ebédelni vol­tak, ezekéről-esobáx; járt, és ez iéékézbon eltűnt ’.ml-é össseszedésé- vel éven 6 kmrélt ryinubm# Javasolja. ho ne engedjék 51c-. r.r.’l • ásképen p. benti ekést, esd t . , .'cl be ­ccolatbeii is hasonló pánt esők serül lek fel# ♦ béé; I 'sí .éter; ; ’Ő skolai Lysi ta# anelvnck értőimben, le óHíssöb' parancsnokok egyes személyek ellen mo- gásí'a^lnék. olekor as interné tus fel” y elő je rinden ti; ‘okolás nőim ás liftet eltanácsolhatja a £iokolni otthonból# K itti Jenő bejelentette, hogy Palotás Lassi. 11 kívül rmén Mr 00 hallmte fhn* t-’éíknfcle a gynitu irányul# , t . értel­mében 621 liil'WfnaTO on 0 köstartán ';cí kiilönböző aolo, . Céléit senkit sen lehet benyszoritoni, homy as internátust és c köztartást is igénybe vegye# 3./ :j él;/ sir:.-# /'Ír# cap feiéhe#/ " nTTH'd o']^tT”T^JI hőül ez arra érdemesek Cast éné i.jb n ré­szesültek, ezt azéstjzeget a minisztériumi bocsátotta a ! 11,-st k rondol- keséoére* rre r cólr? a főiekül' lelőnie juttatási .. ru része élt. • A frllnt kát iádon ’ 'rfl' c.nyol: kos tt, rin len er ma ml *c itesünt: kell, ■ » • 11? • c, , ha se élyaL mat kell 3 ' 1, amelv ©2 alaptőkéiét Ős fövedeiaét 1.]^ rcssben c főiskolán iá (l t?mná- rok kisokos'" Vo-szögű jut taté. 3:.bél, 2#/ részben a ball. tá 1 által a főis­kolához befizetett Öc /.egekből, 3./ részben v. íáiskolr oayéí bevételei­ből /bál, beálltaié, cléalasokl 1/ sseretsné. k ne cljí lnm t. kéjét és pénz­tárát p. főiskola r.ondnoka kezelné és a juttatánokrcl és az arra érdemes hall tolnrél .ko.'-m In-napban n' ne.v'lyolsm isott3m'^ l«-.atone# javasoljr, ke c se élyolc cinekévé dr* "y-.clcn .ncrét neves­aék fd, : les ta ' mt ár-kio 1' • -e.lm.it, t’noéké vét, I tal Jenői, C'-m férfi én c mJljp.t-e, tn-á.i.'bt' moimeßvr.r-c:y Istvánt# •* ! ár# Önrao Jenét a hiányzások nyilv. tóját# mem elrondcláac volt di* dem nek, 'ora a tanári tc st öl ot minden egyes töpimainden iu*fl8iph n lcgc.lab 2.- t-t ajánljon föl erre c célra# Aki altar int észoteocs többet'is adhat* dsskm; a 2*-Ft-hat n Cisetósek- nél autó r? tikit;• n levonnák. A bízott srl javasolt tagja t, vclnaint a 2.-;t-os Iísví fi sc ten-

Next

/
Thumbnails
Contents