Testnevelési Főiskola - tanári, kari értekezletek, tanács- és bizottsági ülések 1947-1963

Tanári értekezlet, 1947. március 8.

-4. tendő összeget a tanári értekezlet egyhangúlag elfogadta« 9« /Felvétol! pályázattal kapcsolatban /Tokos iva,/ Amennyiben a tanári testület a felvétel gyakorlati anyagát aeg- váitodbtni OTOAja« kéri, a következő konferenciáig nyújtsák be javas­lataikat, hogy a nyomtatványok idejében élkészülhessenek« iü,/Pálfai János« ér, éni ügyek« Iíercheg Julia íli. évf« hallgató, április 15-ig kollokviu­mi haladékét mTepHmati tíírgyakbol. MillSkelie dr. Bugyi Báláz» orvosi bizonyítványát, A kért haladékot a tanári testület megadta* Frásznál reienc tifusz miatt egy hónáéig kórházban feküdt, a gyakorietr^tSTgyakbol év végéig haladékot kért, 1 ?:ért Ll^dékot e tanari testület megadta, ketaky Mária rendkívüli fcallgatéja volt a főiskolánál:, mert érettségi i'ibonyTtVäinyal r.cna rendelkezett, Az I« évfolyamot elvégez­te, de érettségi hiányában nem kollokválhatott. Mivel a hiányt pótolta, ezzel a kéréssel fordult R minisztériumhoz, hogy a II, évf. Ti, félé­vére beiratkozhe&sék# hogy vesztesége ne legyen. dr, réc:áLnáai rotor javasolta, amennyiben az előző cc szük­séges koTÍo’muhŐirat letette,’ felvehető a II* félévre, A tanári értekezlet döntése értelmében értesítendő, hog. arenryiben a kollokviumcícat letetio, a II, félévre felvaliető, Németh Andrea IV, évf, halláató kéri, bog. sportsérülésiél az első félév Végen javító kollokviumot tehessen. Kérelmét anyagi körül­ményeivel indokolttá, mert az olégtelen osztályzat következtében 3:i- ssepott magas tandíjat nem tudná, mogíizetni. A sportsérülés egész é- ves tantárgy, tehát* csak az év vé- éh lehetne javító kollokviumot tenni. A tanári értekezlet Véreimét elutasította, hivatkozáus*! a szabályokra, Hegedűs Erzsébet a mult tanévben elvtigeete ez I, félevet. Ké- rí, hogy a il. VfcléVetszámítsák be neki. Tanári é tekezlet döntése: mivel a II, félévre nőm irattkozott be, annak brszárdtá.sát nem is kérheti, Kérelmét elutasították, 11, uZuLii Bizotirá»,. •IemesaaroczV" iá tvidf T>ojelentette, hogy a szakszervezet dönté­se érteimében nálunk is meg kell al kulnia az üzmei Bizottságnál:, és mindenben annak irányítása szerint kell eljárni. Kimaró3 látván?.: érdeklődik, hogy a tanári testületnek milyen szerepe .an az üzeni Bizottságra! szemben? Kopseduiuczys az itt. alkalmazott munkások és közalakalmazot- tak szociális vccíelnot szolgálja, ennek sziikségesoógőt a pedago usok és kőzalftkrjmrzottak szervezete állapitja meg, ' .- . 12, / dr, Mcoaliaási héten bejelentette, bory Kelemen Imre hft- vntkoBássci s öiZiYőlzti üolgbkkál vaL, elfoglaltságára, TBöli elnöki tisztségéről lemondott. A lemondásánrv másik cks :.z, hogy nem kapta meg a főiskola részéről azt a támogatást, amely a TjSk cxcdméi^es nurftájához feltet!on ezülsógeu lett volna, A hallgatók versenyzése egyesek szerint előnyön és szükséges, eresek szerint pedig elsősorban nevelőintézet lóvén ez teljeaon felesi ores. A TFSE érdekében tehát fel­tétlen cl kell dönteni, hogy molyik álláspont a helyos, és nniiak éltei­mében kell a jövőjét irány!.tani. Kelemen Imre saját véloué;.^« ebb^n a kérdésben, hogy ha egy hallgató szabad idejében sporttal loglalkosik és versenyre készül, az részére esek előnyös, mert elvonja figyelmét az eeetlog reá nézve káros dolgokról. A?zt a®prto$, ^mellyel ToVbőt; fog fogloikozíkmegszereti, annak leírégét"is" jóoban megérti, na pedig el­kerül a főiskoláról^ mint kész tanar nagyobb szeretettel és lelkese­déssel fögiá a reábizott ifjúságot nevelni és tanitani. Kéri a továb­biakban a tanárok véleményét és hozzászólását ebben a kérdésben, kert ha úgy gondolják, hogy a versenyzésre való előkészület és maga a versenyzés nem ártalmas, sőt inkább előnyös az ifjúságnak, és a hall­gatók főiskolai életéhez szinte szükségszerűen hozzátartozik, ak­kor a most megválasztandó uj TirSE tanárplnököt már ilyen értelem-

Next

/
Thumbnails
Contents