Testnevelési Főiskola - tanári, kari értekezletek, tanács- és bizottsági ülések 1947-1963

Tanári értekezlet, 1947. március 8.

A lövi tó kollokviumokat pedagógiából dr. Lantos György vezeti, irort a félévi anyagot 5 sdtí le* 3./ Órarend. / olios iVa./ A II* félév íolyriuAn a li. évfolya .ot a gyakorlati- órákon A és E csoportra osztottuk fel, jobb eredmény elérése égőkében* Ez nagy ne­hézséget okozott a termek beosztásánál, de a jó Hők beálltával minden ürközős megszűnik* Eg Jelentette továbbá a tanárnő, hon;, a bemutató keret előkészü­leti óráit csütörtök délutánról, péntek délutánra tette.át.-2.­4./ A nák, hét" iá tenita­több iskola b ősre van szükség. A III. éveseknek a t nitási füzetekből nái ne.i jutott, tehát a alapján önmaguknak kell egyet elkészíteni'. I, évfolyamban'a-hallgatók kezdetben csak fél-fé’’ rr>^ mVmri T-nrV r> (írnt.finrí't Poll Trí /] ni sjnv.nl nekik a mint ■ma III órát ta­nítanak, de mindegyiknek a teljes óratervet kell kidolgoznia. 5./ "ul: _ ndszere. /fli. a. : •. ' nC,/ f niTf^maTcv" iá zi unl-yvaj kezdő óritt. A ~l:;TST7:<tok kos- I üoTan hi­ány de’ ám A bunxetes mértedét az iga: góriát állítottunk fel: 1. / 3-5 órát mulasztottá: 2. / 5 meghaladott 3. / lü " " mulasztók Az elmúlt félév folyamán igazolatlanul mulasztott: 3-5 órát 15 hallgató 6-10 tr 26 10 órán felül mulasztott 5 hallgató, az utóbbiak közül 3 be­teg volt, illetve egy most is beteg. í)r. Gorám javasolja, hogy a büntetéseket valóságban is hajtsák végre, next enyhe lebírálás r fegyelem nagyobb fokú lazulását vonná ma­ga után. Kerezsi Kndre: ismerteti a négyes bízott sár. határozatát ebben az ügybeff, ahclynék oi* telijében 3- órát i; : zolatlamű illesztők i • z ott I ntésben 6-11) " " w igazgatói :>egr óvásban és i iindenféle segély megszünuetesével 10 órán felül ulsztek 'elveszti1 v. félév» ... 10 órán felül Sebestyén írér és Stich Irén hallgatók mulasztottak dr. /iybolon Andre : kiióozi, hegy a két lü C> ín felül mulasz­tott letétté-é űri ’a >.öllokviumokat9 -ért akkor nem leket azzal a meg­tör lássál élni, hogy az I. félevet elvesztik. Sebestyén Irén lekollokvált, tehát büntetni csak azzal lehet, hogy a ke elve nmenyékéi elveszíti. dr. T épp Ferenc: javasolta, hogy a mulasztásokkal kapcsolatban a büntetés a kővetkező "lek eni 3-5 órát igazolatlanul mulasztó, igazgatói intés, 6-10 " " * igazgatói me gr óvá megvonás lü órám felül tanári testületi rovásban, bentlakás és étkezés a Javaslatot a tanári testület elfogadta. 6*/ Átképző tanfolyamod, /dr. hepp Ferenc./ A kul tus z tmi ni s z téri un az által iirios~isl:oláJc tanítói részére 2 'rovás ős segély megvonás 5 és étke: megvonás, Ids önállóan n kapott utasítás1 alapján, e 1^ hónap elteltével az egyete­men vizsga 9 tanult anyagból. / .következő cvben"hót héten át ismét ton- folyc , majd le hónapi tanulás után szakvizsgálat az egyetemen. Az .átképző trnfolyt anyagába a testnevelést is be kell kapcsol-

Next

/
Thumbnails
Contents