Szövetség, 1927 (11. évfolyam, 115. szám)

1927-02-15 / 115. szám

L Luky Star ftôAO GlXNF t£t0 N Y v KÖVETSÉG ■ »■"■■■' ■..!!'-■■>'If1 f.'.m'U1 Ifl'-ilLl.l 'll",11,1., ■! L I,1 1 .■■Liil'JU.JI lUBggBBEB^W _■ ,.^L ■■ ■ >—j,, , , . —, AZ AMERIKAI MAGYAR SEGÉLYZÖ SZÖVETSÉG (-ezelőtt M. B. E. SZ.) KÖZLÖNYE. Official organ of the Hungarian Aid Association of America ( formerly H. S. B. S. C.) "Entered u second-oteas matter February M, 1918, at «tie post office at Bridgeport Conn., under the Act of March 3, 1879 ” '‘Acceptance for mailing at apncial rote of postage provided for fa section 1103. Aot of bctober 3, 1917, authorized Joly U, 1918.” XI. ÉVFOLYAM. — 115. SZÁM BRIDGEPORT, CONN. 1927 FEBRUÁR 15. VOL. XI. — NO. 115. Tegyünk valamit, amíg nem késő! A magyar egyleti élet a maga speciális elzárkódottságában egy re közeledik ahhoz a forduló ponthoz, ahonnét már nem lehet emelkedés, csakis visszaesés. Ez az időhatár csak néhány év le­het. Gondoskodnunk kell tehát, hogy az eset ne találjon bennün­ket készületlenül. Jónak és célra vezetőnek lát­szik tehát, hogy a jelenleg kü­lönböző nevek alatt működő, de egy célt szolgáló testületek egy közös bizottságot neveznének ki, amely bizottságnak az lenne a feladata, hogy a tagság jövő biz­tonságát szolgáló tervezetet elő­készítse. Ehhez az első lépés az lenne, hogy a különböző egyle­tek, melyek ugyanazon befizeté­sek mellett ugyanazon segélye­ket adják, legalább egységes rendszer szerint dolgoznának. Jólehet, az egyes testületek tisztikarai mindent megtettek már, hogy egyleteik jövőjét biz­tosítsák, de amint tudjuk, szá­mottevő eredményt egyik sem tudott elérni. Egyik-másik egy­letnek a tagsága némileg segít­ségére volt a tisztikarnak abban, hogy az egylet taglétszámát sza­porítsa, s mégsem érték el a kel­lő eredményt, mely a taglétszám csökkenését megakadályozta vol na és képes lett volna ellensú­lyozni a régi tagok elöregedését. Előttünk fekszik Connecticut állam biztosítási osztályának az egyletekről szóló hivatalos ki­mutatása. Azt látjuk belőle, hogy az egyleti tagság átlagos élet­kora gyorsan közeledik az ötven évhez. Minden egylet szeretné ezt lenyomni és a tagság életko­rát leszállítani. Speciálisan a nemzetiségi egyleteknél ezt nem lehet, ha csak az egyöntetű mű­ködéssel módot nem találnak rá. Ez év folyamán több magyar egylet tart főgyülést, vagyis konvenciót. Helyén való volna, ha az egyletek tagsága foglal­kozna egyletüknek a jövőjével és ne csak azt állapítsák meg, hogy müyen jó az egyletük ma, hanem hogy mi lesz a jövő évek­ben? Ezek az egyletek közös mindnyájunké s egyiknek a rom­lása épp úgy kárunk, mint a má­siké, mindnyájunknak é r d e ke tehát, hogy akár külön-külön, akár együttesen, biztosítva le­gyen a tagság érdeke. Nemcsak hiszem, de tapaszta­lásból tudom, hogy az egyletek tagsága ma már másként intézi az ügyeket, mint régebben. Ak­kor minden számítás és hozzá­értés nélkül hoztak olyan hatá­rozatokat, miknek következmé­nyeit a jelenben kell elszenved­nünk. Ma több tudással és na­gyobb előrelátással intéznek el mindent. — Nagy baj azonban még ma is, hogy egyik-másik egyletnek a tisztikara a másik egyletnek a ledorongolásával és lekicsinylésével teszi egymás el­lenségeivé a különböző egyletek tagságát. Ezt is meg kell szün­tetni. Ma, mikor nem az egyletek tisztikarai, hanem a hatóság ad számadást az egylet működésé­ről és milyenségéről, biztosan tudjuk, hogy melyik egylet, med­dig lesz jó. Nem gondolhatjuk és nem mondhatjuk tehát, hogy “az én egyletem örökké jó lesz”. Mindegyiknek a jövőjében benne van a kétség, amit el kell osz­latni. Azért tartom én szükségesnek ps célravezetőnek, ha a négy nagy egylet tagsága egy állandó bizottságot nevez ki, amely bi­zottságnak az lesz a feladata, hogy először teremtse meg' az egyöntetű működést, másod sor­ban pedig kutassa és találja meg a módját, hogy ne c^ak a mai standard maradjon meg, hanem lehetőleg még jobbá váljon. — Legelső tennivaló pedig az, hogy az egyletek tagsága ne lás­son egymásban ellenséget, ha­nem közös erővel dolgozzon azokért az érdekekért, melyek­nek mindnyájan egyforma része­sei vagyunk. Tudjuk, hogy egyes tisztika­rok idegenkednek az egymásho­­zi közeledéstől. Az a jelszavuk, hogy a saját egyletüket féltik a másiktól. Azonban eszükbe sem jut, hogy szakszerűen gondos­kodjanak a tagság érdekeiről. Már pedig mindenekfelett ez a legfőbb kötelessége minden egy­let tisztikarának. Csakis együt­tes jóakarattal és egymást meg­értő, egyöntetű munkálkodással lehet a helyzeten javítani. A Szövetségnek nemcsak a tisztikara, hanem az egész tag­sága is, mindig hive volt a közös ügyben való együttes munkál­kodásnak. Hive ir a is, mert tu­datában van. hogy nemcsak a saját maga, hanem az egész amerikai magyarság javát szol­gálja vele. Dezső János u AZ EVI FOGYULES Tisztviselőválasztások. Jelöltek ajánlása. Alapszabály-módosítás. Felebbezések. Közeledik évi főgyülésünk ide­je, mely — az alapszabályok ren delkezéseit figyelembe véve és azokhoz igazodva — március 21-iki kezdettel lesz megtartva. A főgyülésre, — más egyéb in­dítványok és módosítások mel­lett — be kell adni a tagságnak az ő ajánlatait a megüresedésbe jövő tisztségekre is. A központi tisztikarban ez év junius 30-án lejár a tisztsége Dezső János elnöknek, Zsenyhey József alelnöknek és Renchy Já­nos trusteenek. A nevezett tiszt­viselők újra is választhatók vagy helyükbe az alapszabályok ren­delkezése szerinti bármely más tag is választható. Központi tisztviselőket ajánla­ni és azokra szavazni minden tagnak joga van, ha bármely vá­lasztó kerülethez tartozik is. Errevonatkozó ajánlási lapok küldettek minden ügykezelőnek annyi, ahány tagja van az osz­tálynak. Ne tévessze össze a tagság az ajánlást a választással. Ez még nem választás. A választásra va­ló szavazás az évi főgyülés után lesz. Minden tisztségre azon két nevet küldi valásztás alá a fő­gyülés, akiket legtöbben ajánla­nak és azon kettő közül választ­ja meg a tagság az egyiket az il­lető tisztségre. / A felügyelő bizottságból lejár a tisztsége a Bridgeport környé­ki választó kerületből Herman Józsefé, — a Buffalo környéki választó kerületből Magyar Já­nosé, — a Cleveland környéki kerületből Lebozsa Miklósé és a St. Louis környéki kerületből Morhács Andrásé. Ezen tisztségre csak az illető kerületekhez tartozó osztályok tagjai ajánlhatnak és mikor vá­lasztásra kerül a sor, csak az il­lető kerületekhez tartozó tag­társak szavazhatnak az ő jelölt­jeikre. Ezt, a könnyebb megértés kedvéértt bővebben is kimagya­rázzuk: A Bridgeport környéki kerü­lethez tartoznak a stamfordi, norwalki, bridgeporti, new ha­­veni, wallingfordi, torringtoni, stb. osztályok. Nem értendő te­hát úgy, hogy az első kerületből csakis bridgeporti tag választha­tó meg felügyelő bizottsági tag­­.nak. Ajánlható és választható a nevezett osztályok bármely tag­ja. Viszont a Bridgeport környé­ki kerület részére nem ajánlhat­nak felügyelő bizottsági tagot a New York, Pittsburgh, vagy Cle­veland környéki választó kerü­lethez tartozó tagok. Sem ezen kerülethez tartozó tagok nem szavazhatnak annak idején a Bridgeport környéki kerület je­löltjeire. A Buffalo környéki kerülethez tartoznak többek között: a buf­­faloi, lackawannai, depewi, tona wandai, ériéi, stb. osztályok. Ezen osztályok bármely tagja ajánlható és választható, de csak a kerülethez tartozó tagtársak által. Ugyanezek mérvadók a Cleve­[

Next

/
Thumbnails
Contents